Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 3 juli 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
Wimar Jaeger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Afmeldingen:
  1. Dolf Logemann (GL);

  00:14:49 - 00:15:01 - Emrah Yildirim
  00:15:01 - 00:15:04 - Emrah Yildirim
  00:15:05 - 00:15:51 - Marloes Roerdink
  00:16:07 - 00:17:40 - Petra Ackermans
 2. 2
  Agenda
 3. 2.a

  Aangekondigd nieuw amendement:
  - Amendement Aanvullende kaders programma binnenstad 2023-2026 (2023-A0011) (D66 - Yvonne ten Holder, GroenLinks - Hella Godee)
  het amendement wordt betrokken bij het raadsvoorstel Kaderstellende notitie en bestuursopdracht programma Binnenstad 2023-2026 (agendapunt 15);


  Aangekondigde nieuwe moties:
  - Motie Kleine Linie, Grote Lijnen (2023-M0031) (GorenLinks - Joram van Donk, D66 - Yvonne ten Holder)
  Deze motie kan worden betrokken bij het raadsvoorstel Gebiedsontwikkeling De Kleine Linie (agendapunt 14);
  - Motie Tijdelijke steunregeling voor basisinstellingen naar 100% voor extra gemaakte energiekosten (2023-M0033)
  Deze motie kan worden betrokken bij het raadsvoorstel Onttrekken middelen uit de reserve energiecrisis Ondernemers Ondernemingen en maatschappelijke organisatie (agendapunt 16);
  - Motie Schapenwelzijn (2023-M0032)
  Deze motie is vreemd aan de orde van de dag en wordt geagendeerd als agendapunt 18a.

  00:16:38 - 00:17:40 - Petra Ackermans
 4. 2.b

  00:16:45 - 00:17:40 - Petra Ackermans
  00:22:56 - 00:23:44 - Iris Vellema
 5. 3

  Inspreker:


  Schapenservice Hurby

  00:23:05 - 00:23:44 - Iris Vellema
  00:24:05 - 00:24:17 - Iris Vellema
  00:24:17 - 00:24:26 - Iris Vellema
  00:24:26 - 00:24:39 - Iris Vellema
  00:24:40 - 00:25:18 - Iris Vellema
  00:25:28 - 00:25:39 - Perry Boersbroek
  00:26:48 - 00:26:54 - Petra Ackermans
  00:27:00 - 00:27:49 - Petra Ackermans
 6. 4

  00:31:20 - 00:31:51 - Mart de Ridder
  00:31:51 - 00:32:21 - Stefano de Groen
  00:32:21 - 00:32:44 - Jasper Bloem.
  00:32:44 - 00:33:08 - Iris Vellema
  00:33:18 - 00:33:57 - Jasper Bloem.
  00:34:01 - 00:34:43 - Jasper Bloem.
 7. 5

  1. Verkoop woningen Canadese belegger (SP, Mart de Ridder)
  00:34:32 - 00:34:43 - Jasper Bloem.
  00:34:53 - 00:35:14 - Jasper Bloem.
  00:35:25 - 00:36:09 - Jasper Bloem.
  00:36:36 - 00:36:40 - Jasper Bloem.
  00:36:40 - 00:36:55 - Jasper Bloem.
 8. 6

 9. 7

 10. 8

  Besluit

  Vastgesteld.

 11. 9

  De lijst met memo's en collegestukken wordt ter kennisneming aangeboden aan de raad. De lijst werd hiervoor opgenomen op de agenda van het Technisch Blok, maar deze vergadering is komen te vervallen.


  Vanaf nu wordt de lijst met memo's en collegestukken in de agenda van de raadsvergadering opgenomen. Het moment van publicatie is het moment dat de agenda's voor de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen worden gepubliceerd. Dat is in een normale vergadercyclus ruim drie weken voor de raadsvergadering.


  Wanneer fracties eventueel een vraag of opmerking hebben bij een specifieke notitie, ontvangt de griffie deze graag (ruim) voorafgaand aan de vergadering per e-mail. Het college en/of de ambtelijke organisatie hebben dan voldoende tijd om nog te reageren. In de raadsvergadering kan de lijst vervolgens voor kennisgeving worden aangenomen.

  Besluit

  Vastgesteld.

 12. 9.d

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit kennis te nemen van het handhavingsuitvoeringsprogramma omgevingsrecht gemeente Zutphen 2023 en handhavingsuitvoeringsprogramma veiligheid gemeente Zutphen 2023 op basis van bijgevoegde begeleidende memo.

 13. 9.e

  In de raadsvergadering van november 2022 zijn vragen gesteld over een concrete handhavingszaak. Ook onlangs kwamen concrete handhavingszaken (meestal vertrouwelijk) in uw Forum langs. Daarbij kwam ook de vraag naar voren hoe de werkwijze van de gemeente in het algemeen is bij handhaving en de prioritering die in handhaving wordt toegepast. Hierop is door de loco-burgemeester toegezegd dat u nader geïnformeerd wordt. Daarin voorziet bijgevoegde memo.

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit kennis te nemen vane inhoud van debijgevoegde  memo met een uiteenzetting over wijze van handhaving en prioritering in het kader van toezegging 22-47.

 14. 9.f

  Voorgesteld besluit

  1. De raad besluit kennis te nemen van de 'College-reactie op Quickscan aanpak extreme woonoverlast 6 juni 2023'.
 15. 9.g

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad neemt kennis van de manier waarop wij energie voor onze gemeentelijke panden voor 2024 gaan inkopen en aanbesteden.

 16. 9.h

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit kennis te nemen van Regeling tot wijziging van de Beleidsvoorschriften werk, inkomen en participatie gemeente Zutphen 2019 (5e wijziging) en de schriftelijke reactie op het advies van de Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD).

 17. 9.i

  Voorgesteld besluit

  1. De raad besluit kennis te nemen van het Jaarverslag 2022 van het Regionaal Archief Zutphen.
 18. 9.j

  Voorgesteld besluit

  De Raad besluit kennis te nemen van de stand van zaken migratietraject DMS conform bijgevoegd memo.

 19. 9.k

  Voorgesteld besluit

  1. Het college besluit om kennis te nemen van het rapport De toekomst van het ziekenhuis in Zutphen van prof.dr. W.N.J. Groot.
  2. Het college besluit om het zorgprofiel voor Gelre ziekenhuizen locatie Zutphen vast te stellen, waarin de focus ligt op nabijheid van zorg voor onze inwoners.
  3. Het college besluit om het position paper ziekenhuiszorg vast te stellen, waarin onder andere suggesties worden gedaan voor aanpassingen van de AMvB acute zorg, gericht aan de Tweede Kamer Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 27 juni 2023.
  4. Het college besluit om de drie rapportages te versturen aan de gemeenteraad.
 20. 9.l

  Voorgesteld besluit

  1. Het college neemt kennis van de brief van vijf aanbieders aan de wethouders van de gemeente Apeldoorn (bijlage 1) waarin zij hun onvrede uiten over de uitvoering van de meerkostenregeling 2021.
  2. Het college besluit in te stemmen met het regionaal tegemoetkomen van aanbieders die een beroep hebben gedaan op de ‘Regeling meerkosten door corona zorgregio MIJ/OV 2021’ door aan hen een incidentele subsidie te verstrekken.
  3. Het college besluit bijgevoegd Bevoegdhedenbesluit meerkosten COVID-19 Zorgregio MIJ/OV 2021 gemeente Zutphen 2023 vast te stellen.
  4. Het college stemt in met het regionaal toepassen van coulance voor de meerkostenregeling corona 2022 voor de onderdelen:
      · Beschermingsmiddelen;
      · Personele kosten.
  5. Het college besluit coulant om te gaan met nieuwe aanvragen over 2021 en 2022.

 21. 9.n

 22. 9.o

  Voorgesteld besluit

  Het college besluit het eerder genomen besluit tot het gratis reizen van en naar vaccinatielocaties voor Wmo pashouders met ingang van 1 juli 2023 in te trekken.

 23. 9.p

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit kennis te nemen van:
  1. Het initiatief van de provincie om een plan – milieu effect rapportage (plan –MER) op te stellen.
  2. De samenwerking tussen de gemeente en inwoners en ondernemers van het Zutphens Broekgebied.
  3. Voortgang van het afwegingskader zon op land

 24. 10

  00:40:41 - 00:46:14 - Jasper Bloem.
 25. 10.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Het fractievoorzittersoverleg stelt voor:

  1. Te ontslaan als Forumlid voor de fractie van Kies Bewust Lokaal mevrouw Aranka Verwoort en de heer André Nijenhuis;
  2. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van Kies Bewust Lokaal mevrouw Ghyslaine Bouwmeister en de heer Jefta Maarsen.

  Besluit

  Aangenomen.

 26. 10.b

 27. 10.c

  Voorgesteld besluit

  1. met de bijgaande Verordening tot wijziging van de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017 (5e wijziging) de volgende wijzigingen vast te stellen:
  1. in hoofdstuk 1 (Algemene bepalingen) het vervallen van het begrip proefplaatsing en de introductie van het begrip proefplaats;
  2. in hoofdstuk 2 (Re-integratie en tegenprestatie) de onderdelen:
  a. Uitbreiden van ondersteuning bij beschut werk;
  b. Naam en definitie van de proefplaats;
  c. Stellen van transparante en duidelijke regels en voorwaarden voor persoonlijke ondersteuning;
  d. Stellen van striktere regels en voorwaarden in voor het vaststellen van een wettelijke loonkostensubsidie.
  3. in hoofdstuk 3 (Inkomensondersteuning) de onderdelen:
  a. Verruiming van de Meedoenregeling en het Kindpakket (formalisering van het raadsbesluit 12-9-2022);
  b. Toegankelijk maken van het Kindpakket voor ouders met pleegkinderen;
  c. Toegankelijk maken van de Meedoenregeling voor studenten;
  d. Vaststellen van de studietoeslag op het wettelijke (minimum)bedrag;
  4. in hoofdstuk 4 (Afstemming) de afstemmingsmogelijkheid toe te voegen om de uitkering van de bijstandsgerechtigde inburgeraar met een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, tijdelijk te verlagen.

  Besluit

  Aangenomen.

 28. 10.d

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de ontwerpbegroting Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) 2024 onder het plaatsen van een opmerking over de toekomstige stijging van de gemeentelijke bijdrage en deze als zienswijze te sturen aan de VNOG. 
  2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

  Besluit

  Aangenomen.

 29. 10.f

  Voorgesteld besluit

  1. Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 van de GR Basismobiliteit PlusOV zonder het indienen van een inhoudelijke zienswijze, en dit te berichten aan de GR Basismobiliteit PlusOV.
  2. Het college besluit de raad kennis te laten nemen van de jaarrekening 2022 van de GR Basismobiliteit PlusOV.

  Besluit

  Aangenomen.

 30. 10.g

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 Omgevingsdienst Achterhoek en de gewijzigde begroting 2023, onder het plaatsen van enkele opmerkingen, en deze als zienswijze te sturen aan de Omgevingsdienst Achterhoek.


  2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022.

  Besluit

  Aangenomen.

 31. 10.h

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:   1. In te stemmen met de concept Programmabegroting 2024 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, waarbij in de te geven zienswijze: 
  a. Aandacht wordt gevraagd voor de wens om in de basisdienstverlening meer in te zetten op uitvoering van gezondheidsbevordering en voorlichtingscampagnes in plaats van op (bovenwettelijk) onderzoek en advies;
  b. Aandacht wordt gevraagd voor het beheersen van de kosten voor de komende jaren.  2. Het college te verzoeken om namens de raad een zienswijze in te dienen bij de GGD NOG over de ontwerp Gemeenschappelijke regeling GGD NOG waarin:
  a. Ingestemd wordt met de bijgaande ontwerp gemeenschappelijke regeling GGD NOG; 
  b. In het kader van de participatie van inwoners en belanghebbenden, bij de klanttevredenheidsonderzoeken aandacht wordt gevraagd voor aanvullende mondelinge interviews of panelgesprekken, voor meer diepgaande kwalitatieve informatie en om ook feedback te kunnen krijgen van inwoners die minder (digi)taalvaardig zijn; 
  c. Bij de evaluatie van de GR GGD NOG wordt benoemd dat de input van de ervaren AB-leden in de evaluatie wordt verwerkt en de evaluatie in de nieuwe bestuursperiode wordt afgerond, zodat de evaluatie en nieuwe Bestuursagenda tegelijkertijd naar de raad kunnen voor een zienswijze; 
  d. Aangegeven wordt dat de raad bij de begrotingscyclus het geven van een zienswijze over de uitgangspuntennota niet noodzakelijk acht, maar dat, als de andere gemeenteraden hier veel belang aan hechten, de raad van Zutphen hier ook niet op tegen is; 
  e. Aangegeven wordt dat de raad de instelling van een regionale adviescommissie met raadsleden niet noodzakelijk acht, maar dat, als de meerderheid van de andere gemeenteraden hier veel belang aan hecht, de raad van Zutphen hier ook niet op tegen is.

  Besluit

  Aangenomen.

 32. 10.i

  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van het advies van de stuurgroep FN348 en de reactienota van de omgevingsconsultatie;
  2. in te stemmen met het maatregelenpakket voor het verbeteren van de fietskwaliteit op de route tussen Zutphen en Deventer dat bestaat uit:
  · Realisatie van een fietstunnel onder de N348 tussen Epse en Gorssel;
  · Opschuiven en verbreden van het fietspad tussen Epse en Gorssel;
  · Realisatie van een nieuw fietspad langs de N348 tussen de Hoofdstraat noord en Hoofdstraat zuid in Gorssel (waar fietsers nu nog gedwongen zijn om via de Hoofdstraat te rijden);
  · Snelheidsverlaging (van 50 naar 30 km/u) en fietsvriendelijke herinrichting van het noordelijke deel van de Zutphenseweg door Eefde;
  3. in te stemmen met de onderzoeken naar een viertal optimalisaties te weten:
  · Verbindingspaadje Kratonweg;
  · Realisatie van een nieuw fietspad langs de N348 tussen de Hoofdstraat noord en Hoofdstraat zuid in Gorssel (waar fietsers nu nog gedwongen zijn om via de Hoofdstraat te rijden);
  · Behoud bomen en hagen Nijenbeeksepad Hoofdstraat-Zuid;
  · Rechtstreekse verbinding Epse met tunnel;
  4. een budget van € 851.000,- beschikbaar te stellen voor de bijdrage aan het verbeteren van de fietskwaliteit op de route tussen Zutphen en Deventer en dit bedrag te dekken uit de reserve snelfietsroute;
  5. de begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (2023-14).

  Besluit

  Aangenomen.

 33. 11
  Bespreekstukken
 34. 12

  Stemuitslag

  voor 50%
  tegen 50%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), SP (3), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), D66 (3), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 14 stemmen voor en 14 stemmen tegen het voorstel uitgebracht. Het betreft de tweede keer dat de stemmen over dit voorstel staken, na eenzelfde resultaat in de raad van 30 juni 2023. Het voorstel is daarmee verworpen.

  00:49:33 - 00:49:43 - Mart de Ridder
  00:49:43 - 00:50:00 - Iris Vellema
  00:50:00 - 00:50:03 - Marjolijn Moester
  00:50:03 - 00:50:06 - Jorn Lok
  00:50:06 - 00:50:08 - Petra Ackermans
  00:50:08 - 00:50:10 - Yvonne ten Holder
  00:50:10 - 00:50:12 - Abel van Dijken
  00:50:12 - 00:50:14 - Mark Purperhart
  00:50:14 - 00:50:16 - Gerard Pelgrim
  00:50:16 - 00:50:18 - Marloes Roerdink
  00:50:18 - 00:51:32 - Martine Westerik
 35. 13

  De raad van de gemeente Zutphen besluit:
  1. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport ‘Fundamenten van woonbeleid’ over te nemen;
  2. Het college te verzoeken de aanbevelingen 1 tot en met 4 uit te voeren;
  3. Als college en raad gezamenlijk aanbevelingen 2 en 5 uit te voeren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
  De fractie van Burgerbelang heeft een stemverklaring afgelegd.

  00:50:46 - 00:51:32 - Martine Westerik
  00:51:40 - 00:52:10 - Jasper Bloem.
  00:52:24 - 00:52:33 - Jasper Bloem.
  00:52:33 - 00:54:27 - Jasper Bloem.
  00:54:29 - 00:54:43 - Jasper Bloem.
  00:55:20 - 00:56:51 - Jasper Bloem.
  00:56:54 - 00:57:04 - Joram van Donk
  00:57:04 - 00:57:44 - Mart de Ridder
  00:57:48 - 00:57:57 - Joram van Donk
  00:58:12 - 00:58:23 - Marloes Roerdink
  00:58:23 - 00:58:39 - Marloes Roerdink
  00:58:45 - 00:58:51 - Gerard Pelgrim
  00:58:51 - 00:58:57 - Gerard Pelgrim
  00:58:59 - 00:59:06 - Marloes Roerdink
  00:59:06 - 00:59:16 - Gerard Pelgrim
  01:01:41 - 01:03:21 - Joram van Donk
  01:03:21 - 01:04:43 - Joram van Donk
  01:04:43 - 01:05:51 - Joram van Donk
 36. 14.a

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  CDA (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Zutphen besluit:


  Besluitpunt 1
  Kennis te nemen van de projectopdracht gebiedsontwikkeling ‘De Kleine Linie’ (voorheen Noorderhaven Noord) en daarmee de verdere gebiedsontwikkeling van ‘De Kleine Linie’;


  Besluitpunt 2
  Een voorbereidings- en verwervingskrediet beschikbaar te stellen van €5,3 miljoen voor het uitwerken van de projectopdracht en de aankoop van percelen binnen het projectgebied en de kapitaallasten voor dit krediet (€ 63.600) te dekken uit de reserve Grondzaken exploitatieresultaten.


  Besluitpunt 3
  De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2023-09).


  Besluitpunt 4
  Het college besluit voorlopig geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55, eerste lid en artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet (vanwege het belang vermeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Wet open overheid) op:


  511902 - Bijlage 0 memo afronding bestuursopdracht Noorderhaven-Noord def (GEHEIM)
  511902 - Bijlage 1 bij memo afronding bestuursopdracht NHN memo ontwikkelstrategie NHN (GEHEIM)
  511902 - Bijlage 2 bij memo afronding bestuursopdracht NHN 85183 Memo financiële verkenning nov 2022 (GEHEIM)
  511902 - Bijlage 3 onderbouwing voorbereidings- en verwervingskrediet (GEHEIM)
  en de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen.

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 24 stemmen voor en 4 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.  Voor: SP, PvdD, PvdA, KBL, D66, ChristenUnie, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks
  Tegen: VVD, CDA

  01:05:27 - 01:05:51 - Joram van Donk
  01:05:54 - 01:07:21 - Joram van Donk
  01:07:29 - 01:07:42 - Mart de Ridder
  01:07:45 - 01:08:26 - Joram van Donk
  01:08:29 - 01:08:33 - Mart de Ridder
  01:08:35 - 01:09:07 - Joram van Donk
  01:09:09 - 01:09:26 - Mart de Ridder
  01:09:28 - 01:09:41 - Joram van Donk
  01:09:41 - 01:10:18 - Joram van Donk
  01:10:18 - 01:10:26 - Joram van Donk
  01:10:26 - 01:10:47 - Mart de Ridder
  01:10:47 - 01:11:14 - Mart de Ridder
  01:11:14 - 01:11:18 - Mart de Ridder
  01:11:18 - 01:11:19 - Joram van Donk
  01:11:19 - 01:11:43 - Mart de Ridder
  01:11:43 - 01:12:16 - Mart de Ridder
  01:12:16 - 01:12:39 - Joram van Donk
  01:12:39 - 01:12:44 - Joram van Donk
  01:12:44 - 01:13:09 - Mart de Ridder
  01:13:09 - 01:13:12 - Joram van Donk
  01:13:30 - 01:13:38 - Jorn Lok
  01:13:38 - 01:14:42 - Jorn Lok
  01:14:55 - 01:15:50 - Jorn Lok
  01:16:07 - 01:17:53 - Jorn Lok
  01:17:53 - 01:17:55 - Jorn Lok
  01:17:55 - 01:18:43 - Mart de Ridder
  01:18:43 - 01:21:05 - Jorn Lok
  01:21:13 - 01:22:22 - Jorn Lok
  01:22:50 - 01:23:38 - Jorn Lok
  01:23:38 - 01:23:47 - Mart de Ridder
  01:23:51 - 01:25:29 - Jorn Lok
  01:25:29 - 01:25:43 - Jorn Lok
  01:25:43 - 01:26:35 - Marloes Roerdink
  01:26:35 - 01:27:10 - Bert Jansen
  01:27:10 - 01:27:32 - Marloes Roerdink
  01:27:32 - 01:27:36 - Mart de Ridder
  01:27:36 - 01:27:39 - Iris Vellema
  01:27:39 - 01:27:41 - Marjolijn Moester
  01:27:41 - 01:27:43 - Jorn Lok
  01:27:43 - 01:27:45 - Petra Ackermans
  01:27:45 - 01:27:50 - Yvonne ten Holder
  01:27:50 - 01:27:52 - Mark Purperhart
  01:27:52 - 01:27:55 - Gerard Pelgrim
  01:27:55 - 01:27:57 - Marloes Roerdink
  01:27:57 - 01:28:02 - Martine Westerik
  01:28:02 - 01:28:29 - Martine Westerik
  01:28:29 - 01:29:11 - Marloes Roerdink
  01:29:11 - 01:29:17 - Mart de Ridder
  01:29:17 - 01:29:20 - Iris Vellema
  01:29:20 - 01:29:21 - Marjolijn Moester
  01:29:21 - 01:29:23 - Jorn Lok
  01:29:23 - 01:29:25 - Petra Ackermans
  01:29:25 - 01:29:29 - Yvonne ten Holder
  01:29:29 - 01:29:30 - Mark Purperhart
  01:29:30 - 01:29:32 - Gerard Pelgrim
  01:29:32 - 01:29:34 - Marloes Roerdink
  01:29:34 - 01:29:37 - Martine Westerik
  01:31:12 - 01:33:09 - Bram Sommer
  01:33:13 - 01:35:41 - Bert Jansen
 37. 14.b

  Stemuitslag

  voor 61%
  tegen 39%
  voor
  ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  Burgerbelang (4), CDA (1), SP (3), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen de motie uitgebracht.
  De fracties van Burgerbelang, ChristenUnie en PvdA hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: PvdA, PvdA, KBL, D66, ChristenUnie, Stadspartij, GroenLinks
  Tegen: SP, VVD, CDA, Burgerbelang

  Moties

  Titel
  Motie Kleine Linie Grote Lijnen (2023-M0031)
 38. 15.a

  Raad 3 juli 2023
  Vandaag (3 juli) is het amendement iets aangepast, ten opzichte van het concept dat vrijdag is rondgegaan. Het eerste aanvullende kader over leefbaarheid van de binnenstad is anders geformuleerd.

  Stemuitslag

  voor 46%
  tegen 54%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (2), SP (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 13 stemmen voor en 15 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
  De fracties van Burgerbelang, GroenLinks, PvdA, KBL, VVD en Stadspartij hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: SP, PvdD, D66, CDA, GroenLinks
  Tegen: PvdA, VVD, KBL, ChristenUnie, Stadspartij, Burgerbelang

 39. 15.b

  Om circa 21.30 uur wordt de vergadering gepauzeerd voor 10 minuten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de kaderstellende notitie voor de voorbereiding van het programma Binnenstad 2023 - 2026.

  Besluit

  Aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  01:34:09 - 01:35:41 - Bert Jansen
  01:35:41 - 01:39:06 - Bert Jansen
  01:39:36 - 01:39:39 - Bert Jansen
  01:39:39 - 01:43:49 - Bert Jansen
  01:43:52 - 01:44:13 - Marloes Roerdink
  01:44:13 - 01:44:47 - Bert Jansen
  01:45:00 - 01:46:34 - Bert Jansen
  01:46:48 - 01:48:23 - Bert Jansen
  01:48:27 - 01:50:25 - Bert Jansen
  01:50:25 - 01:51:15 - Bert Jansen
  01:51:15 - 01:54:11 - René Hissink
  01:54:11 - 01:55:25 - Marloes Roerdink
  01:55:29 - 01:55:49 - René Hissink
  01:56:12 - 01:57:28 - René Hissink
  01:57:28 - 01:57:40 - Yvonne ten Holder
  01:57:40 - 01:57:54 - René Hissink
  01:57:54 - 01:58:16 - Yvonne ten Holder
  01:58:16 - 01:58:33 - Yvonne ten Holder
  01:58:33 - 01:58:59 - René Hissink
  01:58:59 - 01:59:14 - René Hissink
  01:59:14 - 02:01:53 - René Hissink
  02:02:01 - 02:03:50 - René Hissink
  02:03:50 - 02:04:37 - René Hissink
  02:04:37 - 02:05:20 - Yvonne ten Holder
  02:05:20 - 02:06:13 - Rick Verschure.
  02:06:15 - 02:06:23 - Yvonne ten Holder
  02:06:23 - 02:06:26 - Rick Verschure.
  02:06:26 - 02:06:27 - Rick Verschure.
  02:06:27 - 02:06:41 - Yvonne ten Holder
  02:06:41 - 02:06:52 - Rick Verschure.
  02:06:52 - 02:07:38 - Rick Verschure.
  02:07:38 - 02:08:03 - Petra Ackermans
  02:08:03 - 02:08:21 - Rick Verschure.
  02:08:21 - 02:08:22 - Petra Ackermans
  02:08:35 - 02:08:39 - Petra Ackermans
  02:08:41 - 02:08:55 - Rick Verschure.
  02:08:55 - 02:09:42 - Rick Verschure.
  02:09:45 - 02:10:25 - Petra Ackermans
  02:10:25 - 02:10:34 - Rick Verschure.
  02:10:34 - 02:10:46 - Rick Verschure.
  02:10:49 - 02:10:58 - Petra Ackermans
  02:11:03 - 02:11:12 - Rick Verschure.
  02:11:12 - 02:11:35 - Petra Ackermans
  02:11:35 - 02:12:50 - Rick Verschure.
  02:12:50 - 02:12:55 - Rick Verschure.
  02:12:57 - 02:13:30 - Petra Ackermans
  02:13:35 - 02:14:01 - Rick Verschure.
  02:14:01 - 02:15:01 - Yvonne ten Holder
  02:15:08 - 02:15:56 - Yvonne ten Holder
  02:15:56 - 02:16:00 - Yvonne ten Holder
  02:16:00 - 02:16:25 - Rick Verschure.
  02:16:25 - 02:16:52 - Yvonne ten Holder
  02:16:54 - 02:17:09 - Rick Verschure.
  02:17:09 - 02:17:41 - Rick Verschure.
  02:17:41 - 02:18:28 - Yvonne ten Holder
  02:18:28 - 02:18:32 - Yvonne ten Holder
  02:18:32 - 02:18:38 - Yvonne ten Holder
  02:18:38 - 02:18:47 - Rick Verschure.
  02:18:51 - 02:19:17 - Yvonne ten Holder
  02:19:17 - 02:19:19 - Yvonne ten Holder
  02:19:19 - 02:19:52 - Rick Verschure.
  02:19:54 - 02:20:09 - Yvonne ten Holder
  02:20:12 - 02:20:31 - Rick Verschure.
  02:20:31 - 02:21:16 - Rick Verschure.
  02:21:17 - 02:21:46 - Yvonne ten Holder
  02:21:46 - 02:22:44 - Rick Verschure.
  02:22:51 - 02:23:08 - Yvonne ten Holder
  02:23:08 - 02:24:35 - Rick Verschure.
  02:24:42 - 02:24:49 - Yvonne ten Holder
  02:24:49 - 02:25:01 - Yvonne ten Holder
  02:25:01 - 02:25:04 - Yvonne ten Holder
  02:25:04 - 02:25:06 - Yvonne ten Holder
  02:25:09 - 02:25:38 - Rick Verschure.
  02:25:38 - 02:25:47 - Yvonne ten Holder
  02:25:49 - 02:26:02 - Rick Verschure.
  02:26:17 - 02:26:33 - Martine Westerik
  02:26:33 - 02:26:42 - Mart de Ridder
  02:39:59 - 02:41:02 - Rick Verschure.
  02:41:04 - 02:41:16 - Rick Verschure.
  02:41:23 - 02:41:30 - Marloes Roerdink
  02:41:32 - 02:41:36 - Rick Verschure.
  02:43:14 - 02:43:52 - Mart de Ridder
  02:44:31 - 02:45:43 - Rick Verschure.
  02:45:43 - 02:46:19 - Martine Westerik
  02:46:33 - 02:46:49 - Petra Ackermans
  02:47:25 - 02:47:34 - Gerard Pelgrim
  02:47:34 - 02:47:54 - Gerard Pelgrim
  02:47:54 - 02:48:01 - Mart de Ridder
  02:48:01 - 02:48:04 - Iris Vellema
  02:48:04 - 02:48:06 - Marjolijn Moester
  02:48:06 - 02:48:10 - Jorn Lok
  02:48:10 - 02:48:12 - Petra Ackermans
  02:48:12 - 02:48:17 - Yvonne ten Holder
  02:48:17 - 02:48:19 - Mark Purperhart
  02:48:19 - 02:48:22 - Gerard Pelgrim
  02:48:22 - 02:48:24 - Marloes Roerdink
  02:48:24 - 02:48:28 - Martine Westerik
  02:49:06 - 02:53:12 - Mart de Ridder
  02:53:18 - 02:53:36 - Rick Verschure.
 40. 16.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen om voor de tijdelijke steunregeling Pijler 3 een extra onttrekking te doen van € 2.160.000,- uit de reserve Energiecrisis.
  2. De reserve Energiecrisis tot 1 augustus 2025 in stand te houden voor de tijdelijke subsidieregeling voor Ondernemers/Ondernemingen.
  3. De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (2023-10 Reserve energiecrisis).

  Besluit

  Aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  02:53:19 - 02:53:36 - Rick Verschure.
  02:54:01 - 02:54:30 - Rick Verschure.
  02:54:42 - 02:55:07 - Yvonne ten Holder
  02:55:07 - 02:55:10 - Yvonne ten Holder
  02:55:10 - 02:55:15 - Yvonne ten Holder
  02:55:17 - 02:55:29 - Yvonne ten Holder
  02:55:29 - 02:56:17 - Yvonne ten Holder
  02:56:17 - 02:56:18 - Yvonne ten Holder
  02:56:18 - 02:56:30 - Yvonne ten Holder
  02:56:35 - 02:57:40 - Yvonne ten Holder
  02:57:52 - 02:59:04 - Yvonne ten Holder
  02:59:14 - 03:01:30 - Yvonne ten Holder
  03:01:32 - 03:02:44 - Yvonne ten Holder
  03:02:46 - 03:03:33 - Yvonne ten Holder
  03:03:46 - 03:04:44 - Jorn Lok
  03:04:47 - 03:05:16 - Yvonne ten Holder
  03:05:16 - 03:05:18 - Jorn Lok
  03:05:18 - 03:05:29 - Jorn Lok
  03:05:31 - 03:06:19 - Yvonne ten Holder
  03:06:19 - 03:06:46 - Jorn Lok
  03:06:54 - 03:07:00 - Jorn Lok
  03:07:03 - 03:07:13 - Yvonne ten Holder
  03:07:17 - 03:07:24 - Jorn Lok
  03:07:37 - 03:08:03 - Jorn Lok
  03:08:03 - 03:08:35 - Yvonne ten Holder
  03:08:44 - 03:11:05 - Yvonne ten Holder
  03:11:05 - 03:11:40 - Jorn Lok
  03:11:40 - 03:12:26 - Yvonne ten Holder
  03:12:26 - 03:12:36 - Yvonne ten Holder
  03:12:36 - 03:12:41 - Jorn Lok
  03:12:41 - 03:13:05 - Jorn Lok
  03:13:05 - 03:13:07 - Yvonne ten Holder
  03:13:07 - 03:13:14 - Yvonne ten Holder
  03:13:14 - 03:13:20 - Yvonne ten Holder
  03:13:20 - 03:13:54 - Jorn Lok
  03:13:54 - 03:14:02 - Yvonne ten Holder
  03:14:02 - 03:14:16 - Yvonne ten Holder
  03:14:38 - 03:17:36 - Yvonne ten Holder
  03:17:51 - 03:21:04 - Emrah Yildirim
  03:21:04 - 03:21:09 - Emrah Yildirim
  03:21:09 - 03:21:36 - Emrah Yildirim
  03:21:36 - 03:23:07 - Emrah Yildirim
  03:23:07 - 03:23:22 - Sjoerd Wannet
  03:23:22 - 03:24:00 - Jorn Lok
  03:24:03 - 03:24:44 - Sjoerd Wannet
  03:24:44 - 03:24:45 - Jorn Lok
  03:24:45 - 03:24:49 - Jorn Lok
  03:24:49 - 03:25:21 - Jorn Lok
  03:25:21 - 03:25:27 - Sjoerd Wannet
  03:25:27 - 03:25:35 - Jorn Lok
  03:25:35 - 03:25:38 - Sjoerd Wannet
  03:25:38 - 03:25:59 - Sjoerd Wannet
  03:26:05 - 03:26:38 - Jorn Lok
  03:27:25 - 03:27:33 - Sjoerd Wannet
  03:27:36 - 03:28:01 - Jorn Lok
  03:28:14 - 03:28:29 - Sjoerd Wannet
  03:28:32 - 03:28:39 - Jorn Lok
  03:28:46 - 03:29:03 - Jorn Lok
  03:29:03 - 03:29:19 - Jorn Lok
  03:29:19 - 03:29:24 - Jorn Lok
  03:29:27 - 03:30:17 - Sjoerd Wannet
  03:30:20 - 03:30:31 - Sjoerd Wannet
  03:30:31 - 03:30:32 - Petra Ackermans
  03:30:41 - 03:30:42 - Petra Ackermans
  03:30:42 - 03:30:49 - Marloes Roerdink
  03:30:49 - 03:30:51 - Petra Ackermans
  03:30:51 - 03:31:23 - Petra Ackermans
  03:31:23 - 03:31:37 - Marjolijn Moester
  03:32:27 - 03:32:31 - Petra Ackermans
  03:32:31 - 03:34:25 - Petra Ackermans
  03:34:25 - 03:34:44 - Tamim Mehdi
  03:34:46 - 03:35:17 - Petra Ackermans
  03:35:17 - 03:35:44 - Tamim Mehdi
  03:35:44 - 03:36:03 - Petra Ackermans
  03:36:03 - 03:36:13 - Petra Ackermans
  03:36:13 - 03:36:23 - Petra Ackermans
  03:36:23 - 03:36:32 - Tamim Mehdi
  03:36:32 - 03:36:39 - Petra Ackermans
  03:36:39 - 03:37:32 - Tamim Mehdi
  03:37:32 - 03:38:00 - Petra Ackermans
  03:38:00 - 03:38:12 - Petra Ackermans
  03:38:12 - 03:38:23 - Petra Ackermans
  03:40:31 - 03:40:43 - Marjolijn Moester
  03:40:43 - 03:40:44 - Petra Ackermans
  03:40:44 - 03:40:45 - Marloes Roerdink
  03:40:45 - 03:40:54 - Petra Ackermans
  03:40:54 - 03:41:50 - Petra Ackermans
  03:42:45 - 03:43:02 - Marjolijn Moester
  03:50:44 - 03:50:50 - Mart de Ridder
  03:50:50 - 03:51:05 - Mart de Ridder
  03:51:32 - 03:51:46 - Mart de Ridder
  03:51:48 - 03:52:07 - Iris Vellema
  03:52:07 - 03:52:25 - Gert Müller
  03:52:28 - 03:52:34 - Gert Müller
  03:52:34 - 03:52:39 - Iris Vellema
  03:52:39 - 03:52:43 - Marjolijn Moester
  03:52:43 - 03:52:50 - Jorn Lok
  03:52:50 - 03:52:51 - Petra Ackermans
  03:52:51 - 03:52:56 - Bram Sommer
  03:52:56 - 03:53:06 - Yvonne ten Holder
  03:53:06 - 03:53:09 - Mark Purperhart
  03:53:09 - 03:53:11 - Gerard Pelgrim
  03:53:11 - 03:53:13 - Emrah Yildirim
  03:53:13 - 03:53:16 - Perry Boersbroek
  03:53:16 - 03:53:28 - Marloes Roerdink
  03:53:28 - 03:53:30 - Martine Westerik
  03:53:30 - 03:53:34 - Joram van Donk
  03:53:34 - 03:53:36 - Mart de Ridder
  03:55:15 - 03:55:20 - Gert Müller
  03:55:20 - 03:55:26 - Lindsey Stone
  03:55:26 - 03:55:28 - Iris Vellema
  03:55:28 - 03:55:29 - Lindsey Stone
  03:55:29 - 03:55:31 - Lindsey Stone
  03:55:31 - 03:55:34 - Lindsey Stone
  03:55:34 - 03:55:37 - Marjolijn Moester
  03:55:37 - 03:55:43 - Jorn Lok
  03:55:43 - 03:55:45 - Bert Jansen
  03:55:45 - 03:55:47 - Petra Ackermans
  03:55:47 - 03:55:52 - Bram Sommer
  03:55:52 - 03:55:57 - Yvonne ten Holder
  03:55:57 - 03:56:00 - Mark Purperhart
  03:56:00 - 03:56:05 - Emrah Yildirim
  03:56:05 - 03:56:07 - Perry Boersbroek
  03:56:07 - 03:56:18 - Marloes Roerdink
  03:56:18 - 03:56:37 - Hella Godee
  03:56:50 - 03:56:52 - Irene Kleinrensink
  03:56:52 - 03:56:54 - Martine Westerik
  03:56:54 - 03:56:59 - Joram van Donk
  03:56:59 - 03:57:01 - Mart de Ridder
  03:58:07 - 03:58:30 - Jorn Lok
  03:58:30 - 03:58:34 - Martine Westerik
  03:58:37 - 03:58:42 - Martine Westerik
  03:58:42 - 03:59:38 - Martine Westerik
  03:59:38 - 03:59:45 - Petra Ackermans
  04:01:51 - 04:03:23 - Petra Ackermans
  04:03:34 - 04:03:36 - Mart de Ridder
  04:03:36 - 04:03:43 - Petra Ackermans
  04:03:43 - 04:03:49 - Mart de Ridder
  04:03:49 - 04:03:56 - Mart de Ridder
  04:03:56 - 04:04:00 - Petra Ackermans
  04:04:00 - 04:05:01 - Mart de Ridder
  04:05:01 - 04:05:14 - Petra Ackermans
  04:05:17 - 04:05:32 - Petra Ackermans
  04:05:42 - 04:06:02 - Petra Ackermans
  04:06:05 - 04:06:32 - Petra Ackermans
  04:06:35 - 04:07:36 - Petra Ackermans
  04:07:36 - 04:07:37 - Jorn Lok
  04:07:37 - 04:07:38 - Marloes Roerdink
  04:07:38 - 04:07:39 - Mart de Ridder
  04:07:39 - 04:07:52 - Jorn Lok
  04:07:52 - 04:08:08 - Jorn Lok
  04:08:13 - 04:08:29 - Marloes Roerdink
  04:08:29 - 04:08:34 - Petra Ackermans
  04:08:34 - 04:08:46 - Mart de Ridder
  04:08:46 - 04:08:49 - Iris Vellema
  04:08:49 - 04:08:50 - Marjolijn Moester
  04:08:50 - 04:08:52 - Jorn Lok
  04:08:52 - 04:09:02 - Petra Ackermans
  04:09:02 - 04:09:03 - Mark Purperhart
  04:09:03 - 04:09:05 - Gerard Pelgrim
  04:09:05 - 04:09:07 - Marloes Roerdink
  04:09:07 - 04:09:09 - Martine Westerik
 41. 16.b

  Stemuitslag

  voor 54%
  tegen 46%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (1), VVD (3)
  tegen
  GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)

  Besluit

  Aangenomen.
  Bij hoofdelijke stemming zijn er 15 stemmen voor en 13 stemmen tegen de motie uitgebracht.  Voor: PvdD (1), VVD, KBL, D66, ChristenUnie, CDA, Burgerbelang
  Tegen: SP, PvdD (1), PvdA, Stadspartij, GroenLinks

  Moties

  Titel
  Motie Pijler 3 verhogen met €200.000 voor tijdelijke maatregelen Ondernemingen en maatschappelijke organisaties (2023-M0034)
 42. 16.c

  Deze motie is in de raadsvergadering van 27 maart ingediend, maar (nog) niet besproken en "aangehouden". In de raadsvergadering van 5 juni is de motie opnieuw aangehouden.


  Raad 5 juni 2023
  Er wordt een gewijzigde motie ingediend. De wijzigingen zijn onder andere gerelateerd aan het collegevoorstel "Instemming met de oprichting van een noodhulpbureau Stichting Urgente Noden in Zutphen".
  Het collegevoorstel is beschikbaar in iBabs. Je kunt dit collegevoorstel vinden via ‘Overzichten’ in de linkerkolom, vervolgens ‘voorinformatie raad (linkerkolom), en vervolgens het collegevoorstel "Instemming met de oprichting van een noodhulpbureau Stichting Urgente Noden in Zutphen".

  Stemuitslag

  voor 57%
  tegen 43%
  voor
  ChristenUnie (1), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  Burgerbelang (4), CDA (1), D66 (3), Partij voor de Dieren (1), VVD (3)

  Besluiten

  Aangehouden.

  Aangenomen.
  Bij hoofdelijke stemming zijn 16 stemmen voor en 12 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: SP, PvdD (1), PvdA, KBL, ChristenUnie, Stadspartij, GroenLinks
  Tegen: PvdD (1), VVD, D66, CDA, Burgerbelang

 43. 16.d

  Stemuitslag

  voor 50%
  tegen 50%
  voor
  ChristenUnie (1), D66 (3), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  Burgerbelang (4), CDA (1), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), VVD (3)

  Besluit

  Aangehouden.
  Er zijn 14 stemmen voor en 14 stemmen tegen de motie uitgebracht.
  De motie wordt (opnieuw) voor besluitvorming geagendeerd in de raad van 11 september 2023.

 44. 17

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 45. 18
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 46. 18.a

  Besluit

  Ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Motie Schapenwelzijn (2023-M0032)
 47. 19
  Sluiting