Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Een burgerinitiatief is een manier om, op initiatief van inwoners van Zutphen, een bepaalde zaak op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Vijfenzeventig handtekeningen van inwoners zijn genoeg om een bepaald voorstel te doen, waarover de raad dan een beslissing moet nemen. Het burgerinitiatief is dan ook een rechtstreekse mogelijkheid om een beslissing van de gemeenteraad uit te lokken.


Voor het indienen van een geldig burgerinitiatief gelden er spelregels:

  • Een burgerinitiatief kan alleen gaan over een zaak die tot de bevoegdheid van de raad behoort. Een burgerinitiatief aan het college van burgemeester en wethouders is niet mogelijk.
  • Een burgerinitiatief mag geen vraag over het gemeentelijke beleid inhouden (daarvoor staan er andere wegen open).
  • Een burgerinitiatief mag geen 'klacht' zijn, zoals bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.  Voor klachten is er een aparte procedure.
  • Een burgerinitiatief mag ook geen “bezwaar” zijn zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht. Ook daarvoor geldt een eigen procedure.
  • Een burgerinitiatief mag niet gaan over een zaak waarover de raad in de afgelopen vier jaar al een besluit heeft genomen. In uitzonderingsgevallen kan hiervan – door het Forum – worden afgeweken.
  • Een burgerinitiatief moet gesteund worden door de handtekeningen van tenminste 75 inwoners van Zutphen. Voor het indienen worden formulieren beschikbaar gesteld.
    Een burgerinitiatief kan worden ingediend door inwoners van de gemeente Zutphen die 10 jaar of ouder zijn. Het is verstandig om van tevoren contact op te nemen met de griffie, die daarbij technische en procedurele ondersteuning kan bieden.
    Kinderen tussen 10 en 16 jaar kunnen bij het opstellen en indienen van een burgerinitiatief extra begeleiding en ondersteuning krijgen vanuit de gemeente, uiteraard zonder dat daarbij invloed wordt uitgeoefend op de inhoud van het initiatief.

Wilt u uw stem laten horen of invloed uitoefenen op de mening van de raad? Dan kunt u het volgende doen:
• spreken bij een commissievergadering
• spreken bij een raadsvergadering
• een brief aan de raad sturen
• een burgerinitiatief indienen
• een referendum aanvragen