Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 11 december 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
Wimar Jaeger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Melding van afwezigheid:
  Hella Godee (GroenLinks)

  00:07:02 - 00:07:03 - Frans Manders
 2. 2

  00:22:38 - 00:24:11 - Lindsey Stone
 3. 2.a

  Als een fractie een motie of een amendement wil indienen dan kan dat uiterlijk tot 14.00 uur op deze dag van de vergadering door deze naar de griffie te mailen.


  Op deze manier kan een fractie er zeker van zijn dat de betreffende motie of amendement op iBabs staat en aan deze agenda is toegevoegd.


  Het volgende amendement wordt ingediend:
  Agendapunt 13a: Amendement 'Schrappen invulling Edith Meijering stipendium', ingediend door PvdA en VVD
  De volgende moties worden in deze raadsvergadering ingediend:
  Agendapunt 12b: Motie 'Geen Zon op Land', ingediend door PvdD, CDA, CU, Stadspartij, SP en Kies Bewust Lokaal
  Agendapunt 14b: Motie 'Biodiversiteitsvergroting op Maat', ingediend door PvdD
  Agendapunt 15b: Motie 'Strawinskystraat Natuurinclusief', ingediend door PvdD
  Agendapunt 17a: Motie 'Afvalpilot zonder vraagtekens', ingediend door Kies Bewust Lokaal, SP, Stadspartij en CDA; opnieuw in stemming

 4. 2.b

  De fracties van KBL, SP, CDA, VVD en CU doen een verzoek tot het houden van een interpellatie in de raad van maandag 11 december over het onderwerp “Pilot omgekeerd afval inzamelen”.
  De motivatie voor dit verzoek en de vragen van de genoemde fracties zijn als bijlage bij agendapunt 2b opgenomen.


  Conform het Reglement van Orde raad Zutphen 2019 (3:34 Interpellaties) beslist de raad in de vergadering van maandag 11 december, bij vaststelling van de agenda, over het verzoek tot agendering.
  Wanneer een meerderheid van de raad daarmee instemt, wordt de interpellatie over de Pilot omgekeerd afval inzamelen aan de agenda van de raad toegevoegd.


  Werkwijze interpellatiedebat
  1. Inleiding en vragen door de interpellant (één spreker namens de fracties die vragen om inlichtingen)
  2. Beantwoording door het college
  3. Verduidelijkende vragen/ bijdragen vanuit de raad
  4. Beantwoording door het college
  5. Afsluitende bijdrage door de interpellant (dezelfde spreker namens de fracties die vragen om inlichtingen)

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:23:02 - 00:24:11 - Lindsey Stone
  00:24:15 - 00:24:47 - Jasper Bloem.
  00:25:12 - 00:26:03 - Gerard Pelgrim
  00:26:07 - 00:27:09 - Eva Boswinkel
  00:27:26 - 00:28:09 - Maureen Elshof
  00:28:11 - 00:28:29 - Sjoerd Wannet
  00:28:49 - 00:29:38 - Joram van Donk
 5. 3

  Wethouder Bloem informeert de raad over het arrest omtrent Walhallab

  00:29:37 - 00:29:38 - Joram van Donk
  00:29:40 - 00:30:09 - Rick Verschure.
 6. 4

  Elke fractie heeft de gelegenheid om één vraag te stellen over een onderwerp dat speelt in de actualiteit.
  Verzoek aan de fracties is om deze vraag uiterlijk op de dag van deze raadsvergadering voor 14.00 uur naar de griffie te mailen.
  Op deze manier kan gezorgd worden voor een optimale beantwoording door het college.


  De Stadspartij heeft een vraag over het vervangen van oude gasleidingen aan de Voorsterallee en hoe dit zich verhoudt tot de aanleg van een collectief Warmtenet in het Voorsterallee-kwartier.


  D'66 heeft een vraag over de inzet van het college voor een betere avond/nachtverbinding van het OV vanuit Apeldoorn en Arnhem.


  GroenLinks heeft een vraag over wat de gemeente Zutphen nu (nog meer)  kan doen om bij de landelijke opvangcrisis mensen een dak boven het hoofd te bieden.

  00:29:42 - 00:30:09 - Rick Verschure.
 7. 5

 8. 6

  Mochten er van tevoren vragen op opmerkingen zijn over een onderwerp op deze lijst, dan deze graag voor 14.00 uur op de dag van deze vergadering mailen naar de griffie.
  Vanuit de griffie worden deze vragen en opmerkingen naar het college gestuurd ter beantwoording.

  Besluit

  Vastgesteld.

 9. 7

  De volledige lijst met brieven en bijbehorende documenten is te vinden in iBabs - Overzichten - Brieven aan de raad. Als een fractie een andere afdoening van een ingezonden brief wenst, dan graag contact opnemen met de griffie. Dit kan bij het agendapunt toegevoegd worden en als zodanig worden vastgesteld.

  Besluit

  Vastgesteld.

 10. 8

  Mochten er van tevoren vragen of opmerkingen zijn over deze lijst, dan deze graag voor 14.00 uur op de dag van deze vergadering mailen naar de griffie.
  De griffie stuurt deze door naar het college ter beantwoording.
  De volledige lijst inclusief bijbehorende documenten is in te zien in iBabs - Overzichten - Memo's en collegestukken.

  Besluit

  Vastgesteld.

 11. 9

  00:31:47 - 00:32:21 - Laura Werger
  00:32:21 - 00:32:44 - Gerard Pelgrim
  00:33:40 - 00:34:25 - Yvonne ten Holder
  00:34:25 - 00:36:58 - Iris Vellema
  00:37:14 - 00:47:14 - Wimar Jaeger
  00:47:14 - 00:47:47 - Wimar Jaeger
 12. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:
  a. om middelen voor een eenmalige aanvullende subsidie voor stichting Perspectief Zutphen van € 206.600 beschikbaar te stellen voor het jaar 2024;
  b. dit te dekken uit de algemene reserve;
  c. de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-1).

  Besluit

  Aangenomen.

 13. 9.b

  Nagekomen bericht college 4 december 2023
  In de tarieventabel van de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2024 (bijlage 8) staat een tabel dubbel genoemd.
  Het gaat om artikel 1.2.5 "1-persoonsgraf".
  Deze onderdelen (1.2.5.1. t/m 1.2.5.10) staan ook al genoemd in artikel 1.2.1 waar zowel de tarieven voor een 1-persoons als 2-persoons graf staan.


  In de aangepaste verordening is artikel 1.2.5 in zijn geheel verwijderd. Voor de doornummering heeft het geen gevolgen.
  Na artikel 1.2.5 komt 1.3.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), VVD (3)
  tegen
  Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de en het:

  1. Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2024;
  2. Verordening riool- en waterzorgheffing gemeente Zutphen 2024;
  3. Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 204;
  4. Legesverordening gemeente Zutphen 2024;
  5. Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2024;
  6. Verordening parkeerbelasting 2024;
  7. Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2024;
  8. Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2024;
  9. Verordening forensenbelasting gemeente Zutphen 2024;
  10. Verordening havengelden gemeente Zutphen 2024;
  11. Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2024;
  12. Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2024;
  13. Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen.

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 27 stemmen voor en 1 stem tegen het voorstel uitgebracht.  Voor: CDA, Burgerbelang, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie
  Tegen: Stadspartij  De fracties van de VVD en Stadspartij hebben een stemverklaring afgelegd.

 14. 9.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  de Verzamelbegrotingswijziging 2023 (2023-19) vast te stellen.

  Besluit

  Aangenomen.

 15. 9.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

  1. om met ingang van 1 januari 2024 voor een periode van 6 jaar te benoemen als gemeentelijke ombudsman: mevrouw K.R. Veldhuijzen.
  2. om met ingang van 1 januari 2024 voor een periode van 6 jaar te benoemen als plaatsvervangend gemeentelijke ombudsman: mevrouw I.J. Feltz.
  3. te bepalen dat het de gemeentelijke ombudsman en de plaatsvervangend gemeentelijke ombudsman is toegestaan om in deze periode in goed onderling overleg van rol te wisselen.
  4. de huidige gemeentelijke ombudsman de heer A.A.M. Lamers en de huidige plaatsvervangend gemeentelijke ombudsman de heer A.C. van de Vliert onder grote dankzegging te bedanken voor hun inzet bij de ombudswerkzaamheden in de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2024.
  5. de bijgaande Verordening financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Zutphen 2023 vast te stellen.
  6. om voor begrotingsjaar 2025 een structureel dekkingsvoorstel van € 13.800,- bij de voorjaarsnota 2024 in te dienen, om in de niet gedekte kosten van de ombudsvoorziening te voorzien.

  Besluit

  Aangenomen.
  De fracties van de D66 en de PvdA hebben een stemverklaring afgelegd.

 16. 9.e

  De concept verordening rekenkamer gemeente Zutphen 2024 DEF. en DROPFORMAT is gewijzigd in opmaak ten opzichte van het eerdere concpet zoals vereist voor aanlevering voor publicatie op de site Overheid.nl
  De wijziging betreft alleen de lay-out.


  Bij dit agendapunt zal ook afscheid worden genomen van drie leden van de Rekenkamercommissie. Een van de leden, de heer André de Boer wordt de nieuwe voorzitter van de nieuwe Rekenkamer; hij legt de belofte af.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  De rekenkamercommissie stelt voor: 
  1. een lokale rekenkamer in te stellen en hiertoe de "verordening Rekenkamer 2024 gemeente Zutphen" vast te stellen; 
  2. de "Verordening rekenkamercommissie Zutphen 2016" in te trekken; 
  3. alle leden van de rekenkamercommissie bij de inwerkingtreding van de Verordening Rekenkamer gemeente Zutphen 2024 eervol te ontslaan en; 
  4. Dhr. A. de Boer te benoemen voor de duur van zes jaar tot voorzitter van de rekenkamer per 1-1- 2024.

  Besluit

  Aangenomen.

 17. 10

  00:50:42 - 01:07:31 - Petra Ackermans
  01:07:31 - 01:07:32 - Wimar Jaeger.
  01:07:32 - 01:07:58 - Petra Ackermans
  01:07:58 - 01:08:27 - Wimar Jaeger.
  01:08:36 - 01:28:53 - Rick Verschure.
  01:28:53 - 01:29:35 - Wimar Jaeger.
  01:29:44 - 01:35:43 - Mart de Ridder
  01:35:43 - 01:35:52 - Wimar Jaeger.
  01:35:52 - 01:36:15 - Mart de Ridder
  01:36:15 - 01:36:55 - Wimar Jaeger.
  01:37:04 - 01:38:09 - Abel van Dijken
  01:38:09 - 01:38:21 - Wimar Jaeger.
  01:38:25 - 01:41:24 - Jorn Lok
  01:41:26 - 01:41:58 - Wimar Jaeger.
  01:42:07 - 01:45:34 - Mark Purperhart
  01:45:34 - 01:45:39 - Wimar Jaeger.
  01:45:39 - 01:45:44 - Wimar Jaeger.
  01:45:54 - 01:47:04 - Gerard Pelgrim
  01:47:04 - 01:47:16 - Wimar Jaeger.
  01:47:16 - 01:47:21 - Petra Ackermans
  01:47:21 - 01:47:30 - Wimar Jaeger.
  01:47:30 - 01:47:37 - Petra Ackermans
  01:47:37 - 01:47:42 - Wimar Jaeger.
  02:15:35 - 02:16:08 - Wimar Jaeger.
  02:16:12 - 02:16:21 - Wimar Jaeger.
  02:16:25 - 02:17:45 - Petra Ackermans
  02:17:45 - 02:18:08 - Wimar Jaeger.
  02:18:08 - 02:20:38 - Petra Ackermans
  02:20:40 - 02:21:16 - Wimar Jaeger.
  02:21:18 - 02:21:30 - Petra Ackermans
  02:21:31 - 02:21:41 - Wimar Jaeger.
  02:21:41 - 02:21:43 - Petra Ackermans
  02:21:43 - 02:21:46 - Wimar Jaeger.
  02:21:49 - 02:21:53 - Wimar Jaeger.
  02:21:55 - 02:22:19 - Jorn Lok
  02:22:19 - 02:22:22 - Wimar Jaeger.
  02:22:22 - 02:22:32 - Mart de Ridder
  02:22:32 - 02:22:53 - Wimar Jaeger.
  02:22:53 - 02:23:31 - Mart de Ridder
  02:23:31 - 02:23:51 - Wimar Jaeger.
  02:23:53 - 02:23:56 - Petra Ackermans
  02:23:58 - 02:24:28 - Wimar Jaeger.
  02:24:28 - 02:24:47 - Mart de Ridder
  02:24:49 - 02:25:21 - Wimar Jaeger.
  02:25:21 - 02:25:30 - Petra Ackermans
  02:25:30 - 02:25:36 - Wimar Jaeger.
  02:25:36 - 02:25:37 - Petra Ackermans
  02:25:37 - 02:25:38 - Wimar Jaeger.
  02:25:38 - 02:25:48 - Petra Ackermans
  02:25:48 - 02:26:12 - Wimar Jaeger.
  02:26:12 - 02:26:19 - Petra Ackermans
  02:26:19 - 02:28:31 - Wimar Jaeger.
  02:28:31 - 02:28:32 - Mark Purperhart
  02:28:32 - 02:28:35 - Wimar Jaeger.
  02:28:35 - 02:28:36 - Gerard Pelgrim
  02:28:36 - 02:28:37 - Wimar Jaeger.
  02:28:37 - 02:28:39 - Emrah Yildirim
  02:28:39 - 02:28:46 - Wimar Jaeger.
  02:28:46 - 02:28:47 - Joram van Donk
  02:28:47 - 02:28:48 - Wimar Jaeger.
  02:28:48 - 02:28:50 - Mart de Ridder
  02:28:50 - 02:28:52 - Wimar Jaeger.
  02:28:52 - 02:28:53 - Iris Vellema
  02:28:53 - 02:28:54 - Wimar Jaeger.
  02:28:54 - 02:28:56 - Marjolijn Moester
  02:28:56 - 02:28:57 - Wimar Jaeger.
  02:28:57 - 02:28:59 - Wimar Jaeger.
  02:28:59 - 02:29:00 - Petra Ackermans
  02:29:00 - 02:29:01 - Wimar Jaeger.
  02:29:01 - 02:29:03 - Yvonne ten Holder
  02:29:03 - 02:29:04 - Wimar Jaeger.
  02:29:04 - 02:29:05 - Abel van Dijken
  02:29:05 - 02:29:20 - Wimar Jaeger.
  02:29:23 - 02:29:58 - Wimar Jaeger.
  02:30:05 - 02:30:07 - Wimar Jaeger.
  02:30:21 - 02:30:24 - Wimar Jaeger.
  02:30:24 - 02:32:34 - Petra Ackermans
  02:32:36 - 02:33:13 - Wimar Jaeger.
  02:33:13 - 02:33:18 - Joram van Donk
  02:33:18 - 02:33:44 - Wimar Jaeger.
  02:33:44 - 02:34:27 - Joram van Donk
  02:34:27 - 02:34:34 - Wimar Jaeger.
  02:34:34 - 02:35:04 - Marjolijn Moester
  02:35:04 - 02:35:21 - Wimar Jaeger.
  02:35:21 - 02:35:54 - Mart de Ridder
  02:35:54 - 02:36:04 - Wimar Jaeger.
  02:36:04 - 02:36:31 - Iris Vellema
  02:36:34 - 02:36:37 - Wimar Jaeger.
  02:36:37 - 02:36:45 - Yvonne ten Holder
  02:36:46 - 02:36:56 - Wimar Jaeger.
  02:36:56 - 02:36:58 - Mark Purperhart
  02:36:58 - 02:37:02 - Wimar Jaeger.
  02:37:02 - 02:37:03 - Mark Purperhart
  02:37:03 - 02:37:19 - Wimar Jaeger.
  02:37:19 - 02:37:22 - Mark Purperhart
  02:37:22 - 02:37:25 - Wimar Jaeger.
  02:37:25 - 02:37:26 - Gerard Pelgrim
  02:37:26 - 02:37:27 - Wimar Jaeger.
  02:37:27 - 02:37:28 - Marloes Roerdink
  02:37:28 - 02:37:30 - Joram van Donk
  02:37:30 - 02:37:31 - Wimar Jaeger.
  02:37:31 - 02:37:32 - Mart de Ridder
  02:37:32 - 02:37:34 - Wimar Jaeger.
  02:37:34 - 02:37:37 - Iris Vellema
  02:37:37 - 02:37:39 - Marjolijn Moester
  02:37:39 - 02:37:41 - Jorn Lok
  02:37:41 - 02:37:42 - Wimar Jaeger.
  02:37:42 - 02:37:44 - Petra Ackermans
  02:37:44 - 02:37:46 - Yvonne ten Holder
  02:37:46 - 02:37:47 - Abel van Dijken
  02:37:47 - 02:38:22 - Wimar Jaeger.
  02:38:22 - 02:38:29 - Lindsey Stone
  02:38:44 - 02:39:11 - Lindsey Stone
  02:39:11 - 02:39:17 - Wimar Jaeger.
  02:39:17 - 02:39:52 - Mart de Ridder
  02:39:52 - 02:39:57 - Wimar Jaeger.
  02:39:57 - 02:40:42 - Lindsey Stone
  02:40:42 - 02:40:44 - Wimar Jaeger.
  02:40:44 - 02:41:32 - Mart de Ridder
  02:41:32 - 02:42:35 - Wimar Jaeger.
  02:42:35 - 02:42:39 - Marloes Roerdink
  02:42:39 - 02:42:45 - Wimar Jaeger.
  02:43:46 - 02:44:01 - Wimar Jaeger.
  02:44:01 - 02:44:25 - Gerard Pelgrim
  02:44:27 - 02:44:30 - Wimar Jaeger.
  02:44:30 - 02:44:54 - Mark Purperhart
  02:44:54 - 02:44:56 - Wimar Jaeger.
  02:44:56 - 02:45:12 - Abel van Dijken
  02:45:12 - 02:45:17 - Wimar Jaeger.
  02:45:17 - 02:45:37 - Marloes Roerdink
  02:45:38 - 02:45:46 - Wimar Jaeger.
  02:45:48 - 02:45:50 - Wimar Jaeger.
  02:45:50 - 02:46:06 - Lindsey Stone
  02:46:07 - 02:46:18 - Wimar Jaeger.
  02:46:18 - 02:46:19 - Mark Purperhart
  02:46:19 - 02:46:21 - Wimar Jaeger.
  02:46:21 - 02:46:23 - Gerard Pelgrim
  02:46:23 - 02:46:25 - Marloes Roerdink
  02:46:25 - 02:46:26 - Joram van Donk
  02:46:26 - 02:46:27 - Wimar Jaeger.
  02:46:27 - 02:46:28 - Mart de Ridder
  02:46:28 - 02:46:29 - Wimar Jaeger.
  02:46:29 - 02:46:30 - Iris Vellema
  02:46:30 - 02:46:31 - Wimar Jaeger.
  02:46:31 - 02:46:32 - Marjolijn Moester
  02:46:32 - 02:46:33 - Wimar Jaeger.
  02:46:33 - 02:46:34 - Jorn Lok
  02:46:34 - 02:46:36 - Petra Ackermans
  02:46:36 - 02:46:37 - Wimar Jaeger.
  02:46:37 - 02:46:39 - Yvonne ten Holder
  02:46:39 - 02:46:40 - Abel van Dijken
  02:46:40 - 02:46:49 - Wimar Jaeger.
  02:46:51 - 02:49:13 - Wimar Jaeger.
 18. 11.a

  De fracties van KBL, SP, CDA, VVD en CU doen een verzoek tot het houden van een interpellatie in de raad van maandag 11 december over het onderwerp “Pilot omgekeerd afval inzamelen”.
  De motivatie voor dit verzoek en de vragen van de genoemde fracties zijn als bijlage bij agendapunt 2b opgenomen.


  Conform het Reglement van Orde raad Zutphen 2019 (3:34 Interpellaties) beslist de raad in de vergadering van maandag 11 december, bij vaststelling van de agenda, over het verzoek tot agendering.
  Wanneer een meerderheid van de raad daarmee instemt, wordt de interpellatie over de Pilot omgekeerd afval inzamelen aan de agenda van de raad toegevoegd.


  Werkwijze interpellatiedebat
  1. Inleiding en vragen door de interpellant (één spreker namens de fracties die vragen om inlichtingen)
  2. Beantwoording door het college
  3. Verduidelijkende vragen/ bijdragen vanuit de raad
  4. Beantwoording door het college
  5. Afsluitende bijdrage door de interpellant (dezelfde spreker namens de fracties die vragen om inlichtingen)

 19. 11.b

  Stemuitslag

  voor 39%
  tegen 61%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 11 stemmen voor en 17 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fracties van GroenLinks, de PvdA, SP, PvdD en D66 hebben een stemverklaring afgelegd.  Voor: CDA, Stadspartij, SP, VVD, Kies Bewust Lokaal, ChristenUnie
  Tegen: Burgerbelang, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, D66

  Moties

  Titel
  Een nieuw afvalplan zonder misstappen
 20. 11.c

  Stemuitslag

  voor 46%
  tegen 54%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 13 stemmen voor en 15 stemmen tegen de motie uitgebracht.  De fracties van GroenLinks, de PvdA, SP, Stadspartij, CDA, ChristenUnie, Burgerbelang en de PvdD hebben een stemverklaring afgelegd.  Voor: CDA, Stadspartij, SP, Partij voor de Dieren, VVD, Kies Bewust Lokaal, ChristenUnie
  Tegen: Burgerbelang, GroenLinks, PvdA, D66

  Moties

  Titel
  Motie van afkeuring
 21. 12.a

  Stemuitslag

  voor 61%
  tegen 39%
  voor
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  CDA (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:
  1. bijgaande Zienswijzennota 'Ontwerp Afwegingskader Zon op Land' vast te stellen;
  2. het bijgaande Afwegingskader Zon op Land gemeente Zutphen vast te stellen

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 17 stemmen voor en 11 stemmen tegne het voorstel uitgebracht.  Voor: Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie
  Tegen: CDA, SP, Partij voor de Dieren, VVD, Kies Bewust Lokaal

  02:47:01 - 02:49:13 - Wimar Jaeger.
  02:49:33 - 02:51:40 - Iris Vellema
  02:51:40 - 02:51:43 - Wimar Jaeger.
  02:51:43 - 02:52:16 - Yvonne ten Holder
  02:52:16 - 02:52:18 - Wimar Jaeger.
  02:52:18 - 02:52:32 - Iris Vellema
  02:52:32 - 02:52:51 - Wimar Jaeger.
  02:52:51 - 02:53:00 - Iris Vellema
  02:53:00 - 02:53:48 - Wimar Jaeger.
  02:53:49 - 02:53:50 - Petra Ackermans
  02:53:50 - 02:53:51 - Iris Vellema
  02:53:51 - 02:54:04 - Petra Ackermans
  02:54:04 - 02:54:09 - Wimar Jaeger.
  02:54:09 - 02:54:43 - Iris Vellema
  02:54:43 - 02:55:02 - Wimar Jaeger.
  02:55:28 - 02:56:58 - Dolf Logemann
  02:56:58 - 02:57:00 - Wimar Jaeger.
  02:57:00 - 02:57:30 - Abel van Dijken
  02:57:30 - 02:57:31 - Wimar Jaeger.
  02:57:31 - 02:58:01 - Dolf Logemann
  02:58:01 - 02:58:04 - Wimar Jaeger.
  02:58:04 - 02:59:15 - Dolf Logemann
  02:59:15 - 02:59:17 - Wimar Jaeger.
  02:59:20 - 03:00:00 - Iris Vellema
  03:00:00 - 03:00:03 - Wimar Jaeger.
  03:00:03 - 03:01:15 - Dolf Logemann
  03:01:15 - 03:01:44 - Wimar Jaeger.
  03:01:49 - 03:02:47 - Perry Boersbroek
  03:02:47 - 03:03:13 - Wimar Jaeger.
  03:03:13 - 03:06:05 - Gert Müller
  03:06:05 - 03:06:18 - Wimar Jaeger.
  03:06:22 - 03:07:40 - Gerard Pelgrim
  03:07:42 - 03:07:53 - Wimar Jaeger.
  03:07:58 - 03:13:18 - Petra Ackermans
  03:13:18 - 03:13:22 - Wimar Jaeger.
  03:13:22 - 03:13:33 - Perry Boersbroek
  03:13:33 - 03:13:47 - Wimar Jaeger.
  03:13:47 - 03:13:54 - Perry Boersbroek
  03:13:54 - 03:14:18 - Petra Ackermans
  03:14:18 - 03:14:22 - Wimar Jaeger.
  03:14:22 - 03:14:23 - Petra Ackermans
  03:14:23 - 03:14:28 - Wimar Jaeger.
  03:14:28 - 03:15:03 - Yvonne ten Holder
  03:15:03 - 03:15:17 - Wimar Jaeger.
  03:15:17 - 03:15:48 - Petra Ackermans
  03:15:48 - 03:16:31 - Wimar Jaeger.
  03:16:31 - 03:17:31 - Petra Ackermans
  03:17:31 - 03:17:33 - Wimar Jaeger.
  03:17:33 - 03:17:59 - Yvonne ten Holder
  03:17:59 - 03:18:01 - Wimar Jaeger.
  03:18:01 - 03:18:14 - Petra Ackermans
  03:18:15 - 03:18:27 - Wimar Jaeger.
  03:18:30 - 03:18:32 - Wimar Jaeger.
  03:18:35 - 03:23:49 - Yvonne ten Holder
  03:23:50 - 03:23:55 - Wimar Jaeger.
  03:24:05 - 03:24:06 - Wimar Jaeger.
  03:24:06 - 03:24:49 - Frans Manders
  03:24:51 - 03:24:55 - Wimar Jaeger.
  03:25:10 - 03:27:01 - Mark Purperhart
  03:27:01 - 03:27:20 - Wimar Jaeger.
  03:27:20 - 03:27:32 - Mark Purperhart
  03:27:32 - 03:27:48 - Wimar Jaeger.
  03:27:48 - 03:28:10 - Marloes Roerdink
  03:28:10 - 03:28:21 - Wimar Jaeger.
  03:28:21 - 03:29:11 - Mark Purperhart
  03:29:11 - 03:29:19 - Wimar Jaeger.
  03:29:19 - 03:29:40 - Martine Westerik
  03:29:40 - 03:29:48 - Wimar Jaeger.
  03:29:48 - 03:29:54 - Martine Westerik
  03:29:54 - 03:30:09 - Wimar Jaeger.
  03:30:09 - 03:30:40 - Martine Westerik
  03:30:40 - 03:31:29 - Wimar Jaeger.
  03:31:36 - 03:33:51 - René Hissink
  03:33:51 - 03:33:54 - Wimar Jaeger.
  03:33:54 - 03:33:55 - René Hissink
  03:33:55 - 03:34:06 - Dolf Logemann
  03:34:09 - 03:34:10 - Wimar Jaeger.
  03:34:10 - 03:34:37 - René Hissink
  03:34:37 - 03:34:38 - Wimar Jaeger.
  03:34:38 - 03:34:41 - René Hissink
  03:34:41 - 03:34:43 - Wimar Jaeger.
  03:34:43 - 03:35:36 - Dolf Logemann
  03:35:36 - 03:35:37 - Wimar Jaeger.
  03:35:37 - 03:35:43 - René Hissink
  03:35:43 - 03:35:46 - Wimar Jaeger.
  03:35:46 - 03:35:59 - Dolf Logemann
  03:35:59 - 03:36:01 - Wimar Jaeger.
  03:36:01 - 03:36:06 - René Hissink
  03:36:06 - 03:36:25 - Wimar Jaeger.
  03:36:34 - 03:40:54 - Eva Boswinkel
  03:40:54 - 03:40:59 - Wimar Jaeger.
  03:41:02 - 03:41:13 - Yvonne ten Holder
  03:41:14 - 03:41:15 - Wimar Jaeger.
  03:41:15 - 03:41:53 - Eva Boswinkel
  03:41:53 - 03:43:36 - Wimar Jaeger.
  03:43:36 - 03:43:37 - Mark Purperhart
  03:43:37 - 03:43:39 - Wimar Jaeger.
  03:43:39 - 03:43:41 - Gerard Pelgrim
  03:43:41 - 03:43:42 - Wimar Jaeger.
  03:43:42 - 03:43:43 - Marloes Roerdink
  03:43:43 - 03:43:45 - Joram van Donk
  03:43:45 - 03:43:46 - Wimar Jaeger.
  03:43:46 - 03:43:47 - Mart de Ridder
  03:43:47 - 03:43:48 - Wimar Jaeger.
  03:43:48 - 03:43:50 - Iris Vellema
  03:43:50 - 03:43:53 - Wimar Jaeger.
  03:43:53 - 03:43:54 - Jorn Lok
  03:43:54 - 03:43:55 - Wimar Jaeger.
  03:43:55 - 03:43:57 - Petra Ackermans
  03:43:57 - 03:44:00 - Yvonne ten Holder
  03:44:00 - 03:44:01 - Wimar Jaeger.
  03:44:01 - 03:44:02 - Abel van Dijken
  03:44:02 - 03:44:34 - Wimar Jaeger.
  03:44:34 - 03:44:35 - Mark Purperhart
  03:44:35 - 03:44:36 - Wimar Jaeger.
  03:44:36 - 03:44:37 - Gerard Pelgrim
  03:44:37 - 03:44:38 - Wimar Jaeger.
  03:44:38 - 03:44:39 - Marloes Roerdink
  03:44:39 - 03:44:40 - Wimar Jaeger.
  03:44:40 - 03:44:41 - Joram van Donk
  03:44:41 - 03:44:42 - Yvonne ten Holder
  03:44:42 - 03:44:43 - Wimar Jaeger.
  03:44:43 - 03:44:44 - Mart de Ridder
  03:44:44 - 03:44:45 - Iris Vellema
  03:44:45 - 03:44:46 - Wimar Jaeger.
  03:44:46 - 03:44:47 - Marjolijn Moester
  03:44:47 - 03:44:48 - Wimar Jaeger.
  03:44:48 - 03:44:49 - Jorn Lok
  03:44:49 - 03:44:50 - Wimar Jaeger.
  03:44:50 - 03:44:51 - Petra Ackermans
  03:44:51 - 03:44:52 - Wimar Jaeger.
  03:44:52 - 03:44:54 - Yvonne ten Holder
  03:44:54 - 03:44:55 - Abel van Dijken
  03:44:55 - 03:46:52 - Wimar Jaeger.
  03:46:52 - 03:48:29 - Arne Bouma
  03:48:30 - 03:48:56 - Wimar Jaeger.
  03:48:56 - 03:50:27 - Mart de Ridder
  03:50:27 - 03:50:44 - Wimar Jaeger.
  03:50:44 - 03:53:12 - Yvonne ten Holder
  03:53:12 - 03:53:32 - Wimar Jaeger.
  03:53:32 - 03:56:34 - Laura Werger
  03:56:34 - 03:56:44 - Wimar Jaeger.
  03:57:05 - 03:57:50 - Iris Vellema
  03:57:52 - 03:57:56 - Wimar Jaeger.
  03:58:04 - 03:58:07 - Wimar Jaeger.
  03:58:07 - 03:59:56 - Petra Ackermans
 22. 12.b

  Stemuitslag

  voor 46%
  tegen 54%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 13 stemmen voor en 15 stemmen tegen de motie uitgebracht.  Voor: CDA, Stadspartij, SP, Partij voor de Dieren, VVD, Kies Bewust Lokaal, ChristenUnie
  Tegen: Burgerbelang, GroenLinks, PvdA, D66

  Moties

  Titel
  Geen zon op land
 23. 13.a

  Stemuitslag

  voor 63%
  tegen 37%
  voor
  Burgerbelang (2), CDA (1), ChristenUnie (1), GroenLinks (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (2), SP (3), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (2), D66 (2), GroenLinks (3), PvdA (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 17 stemmen voor en 10 stemmen tegen het amendement uitgebracht. Er is hoofdelijk gestemd.  De heer Krans (GL), mevrouw Roerdrink (Burgerbelang) en mevrouw Moester (PvdA) hebben een stemverklaring afgelegd.  Voor: CDA, Burgerbelang (2), GroenLinks (1), SP, Partij voor de Dieren, PvdA (2), VVD
  Tegen: Stadspartij, Burgerbelang (3), GroenLinks (3), PvdA (2), D66 (2)

 24. 13.b

  Op 8 december is een nagekomen raadsmemo met drie bijlagen aan de stukken toegevoegd, n.a.v. de toezegging van wethouder Wannet in de oordeelsvormende vergadering Economie en Cultuur van 27 november 2023.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (2), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  SP (3)

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:
  1. een budget van € 76.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een aantal acties, voortvloeiend uit de Cultuurnota 2021-2024 gemeente Zutphen;
  2. dit bedrag te dekken uit de reserve cultuur;
  3. de Programmabegroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (2023-20);
  4. kennis te nemen van de afdoening van zijn toezegging de raad te informeren over het Edith Meijering stipendium (forum toezegging 22-36) conform bijgevoegd memo.

  Besluit

  Aangenomen
  Er zijn 24 stemmen voor en 3 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.


  Voor: Partij voor de Dieren, PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66 (2), ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks
  Tegen: SP

  03:59:30 - 03:59:56 - Petra Ackermans
  03:59:58 - 04:00:06 - Wimar Jaeger.
  04:00:13 - 04:00:46 - Abel van Dijken
  04:00:46 - 04:00:49 - Wimar Jaeger.
  04:00:49 - 04:00:50 - Abel van Dijken
  04:00:50 - 04:01:06 - Wimar Jaeger.
  04:01:06 - 04:04:53 - Sjoerd Wannet
  04:04:53 - 04:05:14 - Wimar Jaeger.
  04:05:14 - 04:06:33 - Sjoerd Wannet
  04:06:35 - 04:06:36 - Wimar Jaeger.
  04:06:37 - 04:06:46 - Wimar Jaeger.
  04:06:48 - 04:07:23 - Laura Werger
  04:07:25 - 04:08:06 - Sjoerd Wannet
  04:08:06 - 04:08:10 - Wimar Jaeger.
  04:08:10 - 04:08:39 - Laura Werger
  04:08:39 - 04:08:47 - Wimar Jaeger.
  04:08:47 - 04:08:54 - Laura Werger
  04:08:54 - 04:08:59 - Wimar Jaeger.
  04:09:02 - 04:09:16 - Petra Ackermans
  04:09:16 - 04:09:17 - Wimar Jaeger.
  04:09:17 - 04:09:44 - Sjoerd Wannet
  04:09:44 - 04:09:47 - Wimar Jaeger.
  04:09:47 - 04:09:52 - Sjoerd Wannet
  04:09:52 - 04:10:26 - Wimar Jaeger.
  04:10:26 - 04:11:24 - Herman Krans
  04:11:24 - 04:11:26 - Wimar Jaeger.
  04:11:26 - 04:11:29 - Marloes Roerdink
  04:11:29 - 04:11:30 - Marloes Roerdink
  04:11:30 - 04:11:34 - Wimar Jaeger.
  04:11:34 - 04:11:38 - Herman Krans
  04:11:38 - 04:11:40 - Wimar Jaeger.
  04:11:40 - 04:11:54 - Marloes Roerdink
  04:11:54 - 04:11:59 - Wimar Jaeger.
  04:11:59 - 04:12:23 - Marjolijn Moester
  04:12:23 - 04:12:35 - Wimar Jaeger.
  04:12:35 - 04:12:40 - Mark Purperhart
  04:12:40 - 04:12:42 - Emrah Yildirim
  04:12:42 - 04:12:43 - Gerard Pelgrim
  04:12:43 - 04:12:44 - Wimar Jaeger.
  04:12:44 - 04:12:45 - Emrah Yildirim
  04:12:45 - 04:12:46 - Wimar Jaeger.
  04:12:46 - 04:12:48 - Perry Boersbroek
  04:12:48 - 04:12:49 - Marloes Roerdink
  04:12:49 - 04:12:50 - Perry Boersbroek
  04:12:50 - 04:12:51 - Addy Garritsen
  04:12:51 - 04:12:52 - Perry Boersbroek
  04:12:52 - 04:12:57 - Dolf Logemann
  04:12:57 - 04:12:58 - Perry Boersbroek
  04:12:58 - 04:12:59 - Martine Westerik
  04:12:59 - 04:13:00 - Perry Boersbroek
  04:13:00 - 04:13:01 - Joram van Donk
  04:13:01 - 04:13:03 - Stefano de Groen
  04:13:03 - 04:13:04 - Mart de Ridder
  04:13:04 - 04:13:05 - Perry Boersbroek
  04:13:05 - 04:13:06 - Gert Müller
  04:13:06 - 04:13:08 - Lindsey Stone
  04:13:08 - 04:13:09 - Perry Boersbroek
  04:13:09 - 04:13:10 - Perry Boersbroek
  04:13:10 - 04:13:12 - Arne Bouma
  04:13:12 - 04:13:13 - Perry Boersbroek
  04:13:13 - 04:13:15 - Marjolijn Moester
  04:13:15 - 04:13:16 - Tamim Mehdi
  04:13:16 - 04:13:18 - Jorn Lok
  04:13:18 - 04:13:23 - Laura Werger
  04:13:23 - 04:13:24 - Bert Jansen
  04:13:24 - 04:13:26 - Petra Ackermans
  04:13:26 - 04:13:35 - Wimar Jaeger.
  04:13:35 - 04:13:36 - Wimar Jaeger.
  04:13:36 - 04:13:37 - Maureen Elshof
  04:13:37 - 04:13:38 - Abel van Dijken
  04:13:38 - 04:13:40 - Yvonne ten Holder
  04:13:40 - 04:13:42 - Abel van Dijken
  04:13:42 - 04:13:43 - Wimar Jaeger.
  04:13:57 - 04:14:29 - Wimar Jaeger.
  04:14:29 - 04:14:30 - Mark Purperhart
  04:14:30 - 04:14:31 - Wimar Jaeger.
  04:14:31 - 04:14:32 - Gerard Pelgrim
  04:14:32 - 04:14:33 - Wimar Jaeger.
  04:14:33 - 04:14:34 - Marloes Roerdink
  04:14:34 - 04:14:35 - Joram van Donk
  04:14:35 - 04:14:36 - Wimar Jaeger.
  04:14:36 - 04:14:37 - Mart de Ridder
  04:14:37 - 04:14:38 - Wimar Jaeger.
  04:14:38 - 04:14:39 - Wimar Jaeger.
  04:14:39 - 04:14:40 - Marjolijn Moester
  04:14:40 - 04:14:41 - Jorn Lok
  04:14:41 - 04:14:42 - Wimar Jaeger.
  04:14:42 - 04:14:43 - Petra Ackermans
  04:14:43 - 04:14:44 - Wimar Jaeger.
  04:14:44 - 04:14:46 - Abel van Dijken
  04:14:46 - 04:15:03 - Yvonne ten Holder
  04:15:03 - 04:15:57 - Wimar Jaeger.
 25. 14.a

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:
  1. een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven, op grond van artikel 2.27 Wet algemene
  bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) juncto artikel 3.11 Wabo juncto artikel 6.5 Besluit
  openbare ruimte (hierna: Bor), zodat het gebruik van het bedrijf wijzigt naar een bedrijf dat afval
  inzamelt, op- en overslaat en bewerkt aan de Verlengde Ooyerhoekseweg 9 te Zutphen;
  2. dat de (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen het definitieve besluit wordt als blijkt dat er geen
  zienswijzen tegen het planologische onderdeel van het ontwerpbesluit zijn ingediend;
  3. geen exploitatieovereenkomst vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
  ordening (hierna: Wro)

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  04:15:43 - 04:15:57 - Wimar Jaeger.
  04:16:06 - 04:16:07 - Wimar Jaeger.
  04:16:17 - 04:19:20 - Lindsey Stone
  04:19:20 - 04:19:35 - Wimar Jaeger.
  04:19:40 - 04:21:02 - Dolf Logemann
  04:21:02 - 04:21:07 - Wimar Jaeger.
  04:21:07 - 04:21:30 - Lindsey Stone
  04:21:30 - 04:21:32 - Wimar Jaeger.
  04:21:32 - 04:22:01 - Dolf Logemann
  04:22:02 - 04:22:26 - Wimar Jaeger.
  04:22:26 - 04:23:00 - Jasper Bloem.
  04:23:00 - 04:23:05 - Wimar Jaeger.
  04:23:05 - 04:23:20 - Lindsey Stone
  04:23:20 - 04:23:21 - Wimar Jaeger.
  04:23:21 - 04:23:44 - Lindsey Stone
  04:23:44 - 04:23:45 - Wimar Jaeger.
  04:23:45 - 04:24:18 - Jasper Bloem.
  04:24:18 - 04:24:19 - Wimar Jaeger.
  04:24:19 - 04:24:51 - Jasper Bloem.
  04:24:51 - 04:24:56 - Wimar Jaeger.
  04:24:56 - 04:25:38 - Jasper Bloem.
  04:25:40 - 04:25:45 - Wimar Jaeger.
  04:25:45 - 04:26:12 - Lindsey Stone
  04:26:14 - 04:26:15 - Wimar Jaeger.
  04:26:15 - 04:27:02 - Jasper Bloem.
  04:27:04 - 04:28:06 - Wimar Jaeger.
  04:28:06 - 04:28:07 - Mark Purperhart
  04:28:07 - 04:28:08 - Wimar Jaeger.
  04:28:08 - 04:28:09 - Gerard Pelgrim
  04:28:09 - 04:28:10 - Marloes Roerdink
  04:28:10 - 04:28:11 - Wimar Jaeger.
  04:28:11 - 04:28:12 - Joram van Donk
  04:28:12 - 04:28:14 - Mart de Ridder
  04:28:14 - 04:28:15 - Iris Vellema
  04:28:15 - 04:28:16 - Marjolijn Moester
  04:28:16 - 04:28:17 - Jorn Lok
  04:28:17 - 04:28:20 - Wimar Jaeger.
  04:28:20 - 04:28:21 - Petra Ackermans
  04:28:21 - 04:28:25 - Yvonne ten Holder
  04:28:25 - 04:28:26 - Wimar Jaeger.
  04:28:26 - 04:28:28 - Abel van Dijken
  04:28:28 - 04:28:32 - Wimar Jaeger.
  04:28:35 - 04:28:57 - Wimar Jaeger.
  04:29:01 - 04:29:59 - Wimar Jaeger.
 26. 14.b

  Stemuitslag

  voor 18%
  tegen 82%
  voor
  CDA (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2)
  tegen
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 5 stemmen voor en 23 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: CDA, Partij voor de Dieren Kies, Bewust Lokaal
  Tegen: Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP, PvdA, VVD, D66, ChristenUnie

  Moties

  Titel
  Biodiversiteitsvergroting op maat
 27. 15.a

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  Partij voor de Dieren (2)

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:
  1. een (voorlopige) verklaring van geen bedenkingen af te geven, op grond van artikel 2.27 Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) juncto artikel 3.11 Wabo juncto artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor), voor de bouw van 24 studio’s aan de Strawinskystraat 2 te Zutphen.
  2. dat de (voorlopige) verklaring van geen bedenkingen het definitieve besluit wordt als blijkt dat er geen zienswijzen tegen het planologische onderdeel van het ontwerpbesluit zijn ingediend;
  3. geen exploitatieovereenkomst vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro).

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 26 stemmen voor en 2 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.
  De fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP, PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie
  Tegen: Partij voor de Dieren

  04:29:10 - 04:29:59 - Wimar Jaeger.
  04:29:59 - 04:30:05 - Iris Vellema
  04:30:05 - 04:30:12 - Wimar Jaeger.
  04:33:22 - 04:33:42 - Wimar Jaeger.
  04:33:42 - 04:36:46 - Iris Vellema
  04:36:46 - 04:36:57 - Wimar Jaeger.
  04:37:09 - 04:41:05 - Petra Ackermans
  04:41:07 - 04:41:27 - Wimar Jaeger.
  04:41:35 - 04:43:36 - Jasper Bloem.
  04:43:36 - 04:43:42 - Wimar Jaeger.
  04:43:44 - 04:43:54 - Iris Vellema
  04:43:54 - 04:43:55 - Wimar Jaeger.
  04:43:55 - 04:43:56 - Iris Vellema
  04:43:56 - 04:43:58 - Wimar Jaeger.
  04:43:58 - 04:45:03 - Jasper Bloem.
  04:45:03 - 04:45:08 - Wimar Jaeger.
  04:45:08 - 04:45:42 - Jasper Bloem.
  04:45:42 - 04:45:45 - Wimar Jaeger.
  04:45:45 - 04:45:57 - Iris Vellema
  04:45:57 - 04:46:13 - Wimar Jaeger.
  04:46:14 - 04:47:18 - Jasper Bloem.
  04:47:18 - 04:47:22 - Wimar Jaeger.
  04:47:22 - 04:47:47 - Iris Vellema
  04:47:47 - 04:47:48 - Iris Vellema
  04:47:48 - 04:47:51 - Wimar Jaeger.
  04:47:51 - 04:48:21 - Jasper Bloem.
  04:48:21 - 04:48:32 - Wimar Jaeger.
  04:48:32 - 04:48:51 - Jasper Bloem.
  04:48:51 - 04:49:23 - Wimar Jaeger.
  04:49:23 - 04:49:37 - Dolf Logemann
  04:49:37 - 04:49:56 - Wimar Jaeger.
  04:49:56 - 04:49:59 - Wimar Jaeger.
  04:49:59 - 04:50:00 - Mark Purperhart
  04:50:00 - 04:50:01 - Wimar Jaeger.
  04:50:01 - 04:50:02 - Gerard Pelgrim
  04:50:02 - 04:50:03 - Wimar Jaeger.
  04:50:03 - 04:50:04 - Wimar Jaeger.
  04:50:04 - 04:50:05 - Joram van Donk
  04:50:05 - 04:50:06 - Wimar Jaeger.
  04:50:06 - 04:50:07 - Mart de Ridder
  04:50:07 - 04:50:08 - Wimar Jaeger.
  04:50:08 - 04:50:09 - Wimar Jaeger.
  04:50:09 - 04:50:10 - Marjolijn Moester
  04:50:10 - 04:50:11 - Jorn Lok
  04:50:11 - 04:50:12 - Wimar Jaeger.
  04:50:12 - 04:50:13 - Petra Ackermans
  04:50:13 - 04:50:14 - Wimar Jaeger.
  04:50:14 - 04:50:15 - Yvonne ten Holder
  04:50:15 - 04:50:17 - Abel van Dijken
  04:50:17 - 04:50:46 - Wimar Jaeger.
  04:50:46 - 04:51:02 - Dolf Logemann
  04:51:02 - 04:51:03 - Wimar Jaeger.
  04:51:03 - 04:51:11 - Gerard Pelgrim
  04:51:11 - 04:51:18 - Wimar Jaeger.
  04:51:18 - 04:51:20 - Mark Purperhart
  04:51:20 - 04:51:21 - Wimar Jaeger.
  04:51:21 - 04:51:22 - Gerard Pelgrim
  04:51:22 - 04:51:23 - Wimar Jaeger.
  04:51:23 - 04:51:25 - Marloes Roerdink
  04:51:25 - 04:51:26 - Wimar Jaeger.
  04:51:26 - 04:51:27 - Mart de Ridder
  04:51:27 - 04:51:29 - Wimar Jaeger.
  04:51:29 - 04:51:30 - Wimar Jaeger.
  04:51:30 - 04:51:31 - Marjolijn Moester
  04:51:31 - 04:51:33 - Jorn Lok
  04:51:33 - 04:51:34 - Wimar Jaeger.
  04:51:34 - 04:51:35 - Petra Ackermans
  04:51:35 - 04:51:36 - Wimar Jaeger.
  04:51:36 - 04:51:37 - Yvonne ten Holder
  04:51:37 - 04:51:38 - Wimar Jaeger.
  04:51:38 - 04:51:39 - Abel van Dijken
  04:51:39 - 04:52:05 - Wimar Jaeger.
 28. 15.b

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2)
  tegen
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 4 stemmen voor en 24 stemmen tegen de motie uitgebracht.
  De fracties van GroenLinks en de Stadspartij hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: Partij voor de Dieren, Kies Bewust
  Tegen: Lokaal CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP, PvdA, VVD, D66, ChristenUnie

  Moties

  Titel
  Strawinskystraat natuurinclusief
 29. 16

  Naar aanleiding van de technische vragen rondom het raadsvoorstel “Onttrekken middelen uit de reserve energiecrisis voor de uitvoering van de tijdelijke maatregelen energiecrisis Ondernemers Ondernemingen en maatschappelijke organisaties” en de schriftelijke vragen, zijn verschillende stukken geheim verklaard.
  Deze geheimhouding is opgelegd op grond van artikel 5.2 van de Wet Open Overheid. Dit artikel voorziet op het bevatten van persoonlijke beleidsopvattingen. In de antwoorden op de schriftelijke vragen geeft het college hierop niet helemaal scherp te zijn. Tevens wordt aangegeven dat deze stukken middels de Woo op te vragen zijn voor eenieder.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  De fracties van VVD en Kies Bewust Lokaal stellen voor:
  1. De geheimhouding op de volgende door het college met de verplichting tot geheimhouding aan de raad verstrekte documenten over het raadsvoorstel Onttrekken middelen uit de reserve energiecrisis voor de uitvoering van de tijdelijke maatregelen energiecrisis ondernemers, ondernemingen en maatschappelijke organisaties op te heffen conform artikel 89 lid 4 Gemeentewet:
  · Mail wethouders Wannet en Verschure 7 maart 2023
  · Concept collegevoorstel pijler 3 ter bespreking 15 mei 2023
  · Concept raadsvoorstel pijler 3 ter bespreking 15 mei 2023
  · Collegevoorstel tbv college 30 mei 2023
  · Raadsvoorstel tbv college 30 mei 2023
  · Notulen van de collegevergadering van 30 mei 2023 m.b.t. raadsvoorstel “Onttrekken middelen uit de reserve energiecrisis voor de uitvoering van de tijdelijke maatregelen energiecrisis Ondernemers Ondernemingen en maatschappelijke organisaties”

  Besluit

  Aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  03:10:45 - 03:13:18 - Petra Ackermans
  03:13:18 - 03:13:22 - Wimar Jaeger.
  03:13:22 - 03:13:33 - Perry Boersbroek
  03:13:33 - 03:13:47 - Wimar Jaeger.
  03:13:47 - 03:13:54 - Perry Boersbroek
  03:13:54 - 03:14:18 - Petra Ackermans
  03:14:18 - 03:14:22 - Wimar Jaeger.
  03:14:22 - 03:14:23 - Petra Ackermans
  03:14:23 - 03:14:28 - Wimar Jaeger.
  03:14:28 - 03:15:03 - Yvonne ten Holder
  03:15:03 - 03:15:17 - Wimar Jaeger.
  03:15:17 - 03:15:48 - Petra Ackermans
  03:15:48 - 03:16:31 - Wimar Jaeger.
  03:16:31 - 03:17:31 - Petra Ackermans
  03:17:31 - 03:17:33 - Wimar Jaeger.
  03:17:33 - 03:17:59 - Yvonne ten Holder
  03:17:59 - 03:18:01 - Wimar Jaeger.
  03:18:01 - 03:18:14 - Petra Ackermans
  03:18:15 - 03:18:27 - Wimar Jaeger.
  03:18:30 - 03:18:32 - Wimar Jaeger.
  03:18:35 - 03:23:49 - Yvonne ten Holder
  03:23:50 - 03:23:55 - Wimar Jaeger.
  03:24:05 - 03:24:06 - Wimar Jaeger.
  03:24:06 - 03:24:49 - Frans Manders
  03:24:51 - 03:24:55 - Wimar Jaeger.
  03:25:10 - 03:27:01 - Mark Purperhart
  03:27:01 - 03:27:20 - Wimar Jaeger.
  03:27:20 - 03:27:32 - Mark Purperhart
  03:27:32 - 03:27:48 - Wimar Jaeger.
  03:27:48 - 03:28:10 - Marloes Roerdink
  03:28:10 - 03:28:21 - Wimar Jaeger.
  03:28:21 - 03:29:11 - Mark Purperhart
  03:29:11 - 03:29:19 - Wimar Jaeger.
  03:29:19 - 03:29:40 - Martine Westerik
  03:29:40 - 03:29:48 - Wimar Jaeger.
  03:29:48 - 03:29:54 - Martine Westerik
  03:29:54 - 03:30:09 - Wimar Jaeger.
  03:30:09 - 03:30:40 - Martine Westerik
  03:30:40 - 03:31:29 - Wimar Jaeger.
  03:31:36 - 03:33:51 - René Hissink
  03:33:51 - 03:33:54 - Wimar Jaeger.
  03:33:54 - 03:33:55 - René Hissink
  03:33:55 - 03:34:06 - Dolf Logemann
  03:34:09 - 03:34:10 - Wimar Jaeger.
  03:34:10 - 03:34:37 - René Hissink
  03:34:37 - 03:34:38 - Wimar Jaeger.
  03:34:38 - 03:34:41 - René Hissink
  03:34:41 - 03:34:43 - Wimar Jaeger.
  03:34:43 - 03:35:36 - Dolf Logemann
  03:35:36 - 03:35:37 - Wimar Jaeger.
  03:35:37 - 03:35:43 - René Hissink
  03:35:43 - 03:35:46 - Wimar Jaeger.
  03:35:46 - 03:35:59 - Dolf Logemann
  03:35:59 - 03:36:01 - Wimar Jaeger.
  03:36:01 - 03:36:06 - René Hissink
  03:36:06 - 03:36:25 - Wimar Jaeger.
  03:36:34 - 03:40:54 - Eva Boswinkel
  03:40:54 - 03:40:59 - Wimar Jaeger.
  03:41:02 - 03:41:13 - Yvonne ten Holder
  03:41:14 - 03:41:15 - Wimar Jaeger.
  03:41:15 - 03:41:53 - Eva Boswinkel
  03:41:53 - 03:43:36 - Wimar Jaeger.
  03:43:36 - 03:43:37 - Mark Purperhart
  03:43:37 - 03:43:39 - Wimar Jaeger.
  03:43:39 - 03:43:41 - Gerard Pelgrim
  03:43:41 - 03:43:42 - Wimar Jaeger.
  03:43:42 - 03:43:43 - Marloes Roerdink
  03:43:43 - 03:43:45 - Joram van Donk
  03:43:45 - 03:43:46 - Wimar Jaeger.
  03:43:46 - 03:43:47 - Mart de Ridder
  03:43:47 - 03:43:48 - Wimar Jaeger.
  03:43:48 - 03:43:50 - Iris Vellema
  03:43:50 - 03:43:53 - Wimar Jaeger.
  03:43:53 - 03:43:54 - Jorn Lok
  03:43:54 - 03:43:55 - Wimar Jaeger.
  03:43:55 - 03:43:57 - Petra Ackermans
  03:43:57 - 03:44:00 - Yvonne ten Holder
  03:44:00 - 03:44:01 - Wimar Jaeger.
  03:44:01 - 03:44:02 - Abel van Dijken
  03:44:02 - 03:44:34 - Wimar Jaeger.
  03:44:34 - 03:44:35 - Mark Purperhart
  03:44:35 - 03:44:36 - Wimar Jaeger.
  03:44:36 - 03:44:37 - Gerard Pelgrim
  03:44:37 - 03:44:38 - Wimar Jaeger.
  03:44:38 - 03:44:39 - Marloes Roerdink
  03:44:39 - 03:44:40 - Wimar Jaeger.
  03:44:40 - 03:44:41 - Joram van Donk
  03:44:41 - 03:44:42 - Yvonne ten Holder
  03:44:42 - 03:44:43 - Wimar Jaeger.
  03:44:43 - 03:44:44 - Mart de Ridder
  03:44:44 - 03:44:45 - Iris Vellema
  03:44:45 - 03:44:46 - Wimar Jaeger.
  03:44:46 - 03:44:47 - Marjolijn Moester
  03:44:47 - 03:44:48 - Wimar Jaeger.
  03:44:48 - 03:44:49 - Jorn Lok
  03:44:49 - 03:44:50 - Wimar Jaeger.
  03:44:50 - 03:44:51 - Petra Ackermans
  03:44:51 - 03:44:52 - Wimar Jaeger.
  03:44:52 - 03:44:54 - Yvonne ten Holder
  03:44:54 - 03:44:55 - Abel van Dijken
  03:44:55 - 03:46:52 - Wimar Jaeger.
  03:46:52 - 03:48:29 - Arne Bouma
  03:48:30 - 03:48:56 - Wimar Jaeger.
  03:48:56 - 03:50:27 - Mart de Ridder
  03:50:27 - 03:50:44 - Wimar Jaeger.
  03:50:44 - 03:53:12 - Yvonne ten Holder
  03:53:12 - 03:53:32 - Wimar Jaeger.
  03:53:32 - 03:56:34 - Laura Werger
  03:56:34 - 03:56:44 - Wimar Jaeger.
  03:57:05 - 03:57:50 - Iris Vellema
  03:57:52 - 03:57:56 - Wimar Jaeger.
  03:58:04 - 03:58:07 - Wimar Jaeger.
  03:58:07 - 03:59:56 - Petra Ackermans
  03:59:58 - 04:00:06 - Wimar Jaeger.
  04:00:13 - 04:00:46 - Abel van Dijken
  04:00:46 - 04:00:49 - Wimar Jaeger.
  04:00:49 - 04:00:50 - Abel van Dijken
  04:00:50 - 04:01:06 - Wimar Jaeger.
  04:01:06 - 04:04:53 - Sjoerd Wannet
  04:04:53 - 04:05:14 - Wimar Jaeger.
  04:05:14 - 04:06:33 - Sjoerd Wannet
  04:06:35 - 04:06:36 - Wimar Jaeger.
  04:06:37 - 04:06:46 - Wimar Jaeger.
  04:06:48 - 04:07:23 - Laura Werger
  04:07:25 - 04:08:06 - Sjoerd Wannet
  04:08:06 - 04:08:10 - Wimar Jaeger.
  04:08:10 - 04:08:39 - Laura Werger
  04:08:39 - 04:08:47 - Wimar Jaeger.
  04:08:47 - 04:08:54 - Laura Werger
  04:08:54 - 04:08:59 - Wimar Jaeger.
  04:09:02 - 04:09:16 - Petra Ackermans
  04:09:16 - 04:09:17 - Wimar Jaeger.
  04:09:17 - 04:09:44 - Sjoerd Wannet
  04:09:44 - 04:09:47 - Wimar Jaeger.
  04:09:47 - 04:09:52 - Sjoerd Wannet
  04:09:52 - 04:10:26 - Wimar Jaeger.
  04:10:26 - 04:11:24 - Herman Krans
  04:11:24 - 04:11:26 - Wimar Jaeger.
  04:11:26 - 04:11:29 - Marloes Roerdink
  04:11:29 - 04:11:30 - Marloes Roerdink
  04:11:30 - 04:11:34 - Wimar Jaeger.
  04:11:34 - 04:11:38 - Herman Krans
  04:11:38 - 04:11:40 - Wimar Jaeger.
  04:11:40 - 04:11:54 - Marloes Roerdink
  04:11:54 - 04:11:59 - Wimar Jaeger.
  04:11:59 - 04:12:23 - Marjolijn Moester
  04:12:23 - 04:12:35 - Wimar Jaeger.
  04:12:35 - 04:12:40 - Mark Purperhart
  04:12:40 - 04:12:42 - Emrah Yildirim
  04:12:42 - 04:12:43 - Gerard Pelgrim
  04:12:43 - 04:12:44 - Wimar Jaeger.
  04:12:44 - 04:12:45 - Emrah Yildirim
  04:12:45 - 04:12:46 - Wimar Jaeger.
  04:12:46 - 04:12:48 - Perry Boersbroek
  04:12:48 - 04:12:49 - Marloes Roerdink
  04:12:49 - 04:12:50 - Perry Boersbroek
  04:12:50 - 04:12:51 - Addy Garritsen
  04:12:51 - 04:12:52 - Perry Boersbroek
  04:12:52 - 04:12:57 - Dolf Logemann
  04:12:57 - 04:12:58 - Perry Boersbroek
  04:12:58 - 04:12:59 - Martine Westerik
  04:12:59 - 04:13:00 - Perry Boersbroek
  04:13:00 - 04:13:01 - Joram van Donk
  04:13:01 - 04:13:03 - Stefano de Groen
  04:13:03 - 04:13:04 - Mart de Ridder
  04:13:04 - 04:13:05 - Perry Boersbroek
  04:13:05 - 04:13:06 - Gert Müller
  04:13:06 - 04:13:08 - Lindsey Stone
  04:13:08 - 04:13:09 - Perry Boersbroek
  04:13:09 - 04:13:10 - Perry Boersbroek
  04:13:10 - 04:13:12 - Arne Bouma
  04:13:12 - 04:13:13 - Perry Boersbroek
  04:13:13 - 04:13:15 - Marjolijn Moester
  04:13:15 - 04:13:16 - Tamim Mehdi
  04:13:16 - 04:13:18 - Jorn Lok
  04:13:18 - 04:13:23 - Laura Werger
  04:13:23 - 04:13:24 - Bert Jansen
  04:13:24 - 04:13:26 - Petra Ackermans
  04:13:26 - 04:13:35 - Wimar Jaeger.
  04:13:35 - 04:13:36 - Wimar Jaeger.
  04:13:36 - 04:13:37 - Maureen Elshof
  04:13:37 - 04:13:38 - Abel van Dijken
  04:13:38 - 04:13:40 - Yvonne ten Holder
  04:13:40 - 04:13:42 - Abel van Dijken
  04:13:42 - 04:13:43 - Wimar Jaeger.
  04:13:57 - 04:14:29 - Wimar Jaeger.
  04:14:29 - 04:14:30 - Mark Purperhart
  04:14:30 - 04:14:31 - Wimar Jaeger.
  04:14:31 - 04:14:32 - Gerard Pelgrim
  04:14:32 - 04:14:33 - Wimar Jaeger.
  04:14:33 - 04:14:34 - Marloes Roerdink
  04:14:34 - 04:14:35 - Joram van Donk
  04:14:35 - 04:14:36 - Wimar Jaeger.
  04:14:36 - 04:14:37 - Mart de Ridder
  04:14:37 - 04:14:38 - Wimar Jaeger.
  04:14:38 - 04:14:39 - Wimar Jaeger.
  04:14:39 - 04:14:40 - Marjolijn Moester
  04:14:40 - 04:14:41 - Jorn Lok
  04:14:41 - 04:14:42 - Wimar Jaeger.
  04:14:42 - 04:14:43 - Petra Ackermans
  04:14:43 - 04:14:44 - Wimar Jaeger.
  04:14:44 - 04:14:46 - Abel van Dijken
  04:14:46 - 04:15:03 - Yvonne ten Holder
  04:15:03 - 04:15:57 - Wimar Jaeger.
  04:16:06 - 04:16:07 - Wimar Jaeger.
  04:16:17 - 04:19:20 - Lindsey Stone
  04:19:20 - 04:19:35 - Wimar Jaeger.
  04:19:40 - 04:21:02 - Dolf Logemann
  04:21:02 - 04:21:07 - Wimar Jaeger.
  04:21:07 - 04:21:30 - Lindsey Stone
  04:21:30 - 04:21:32 - Wimar Jaeger.
  04:21:32 - 04:22:01 - Dolf Logemann
  04:22:02 - 04:22:26 - Wimar Jaeger.
  04:22:26 - 04:23:00 - Jasper Bloem.
  04:23:00 - 04:23:05 - Wimar Jaeger.
  04:23:05 - 04:23:20 - Lindsey Stone
  04:23:20 - 04:23:21 - Wimar Jaeger.
  04:23:21 - 04:23:44 - Lindsey Stone
  04:23:44 - 04:23:45 - Wimar Jaeger.
  04:23:45 - 04:24:18 - Jasper Bloem.
  04:24:18 - 04:24:19 - Wimar Jaeger.
  04:24:19 - 04:24:51 - Jasper Bloem.
  04:24:51 - 04:24:56 - Wimar Jaeger.
  04:24:56 - 04:25:38 - Jasper Bloem.
  04:25:40 - 04:25:45 - Wimar Jaeger.
  04:25:45 - 04:26:12 - Lindsey Stone
  04:26:14 - 04:26:15 - Wimar Jaeger.
  04:26:15 - 04:27:02 - Jasper Bloem.
  04:27:04 - 04:28:06 - Wimar Jaeger.
  04:28:06 - 04:28:07 - Mark Purperhart
  04:28:07 - 04:28:08 - Wimar Jaeger.
  04:28:08 - 04:28:09 - Gerard Pelgrim
  04:28:09 - 04:28:10 - Marloes Roerdink
  04:28:10 - 04:28:11 - Wimar Jaeger.
  04:28:11 - 04:28:12 - Joram van Donk
  04:28:12 - 04:28:14 - Mart de Ridder
  04:28:14 - 04:28:15 - Iris Vellema
  04:28:15 - 04:28:16 - Marjolijn Moester
  04:28:16 - 04:28:17 - Jorn Lok
  04:28:17 - 04:28:20 - Wimar Jaeger.
  04:28:20 - 04:28:21 - Petra Ackermans
  04:28:21 - 04:28:25 - Yvonne ten Holder
  04:28:25 - 04:28:26 - Wimar Jaeger.
  04:28:26 - 04:28:28 - Abel van Dijken
  04:28:28 - 04:28:32 - Wimar Jaeger.
  04:28:35 - 04:28:57 - Wimar Jaeger.
  04:29:01 - 04:29:59 - Wimar Jaeger.
  04:29:59 - 04:30:05 - Iris Vellema
  04:30:05 - 04:30:12 - Wimar Jaeger.
  04:33:22 - 04:33:42 - Wimar Jaeger.
  04:33:42 - 04:36:46 - Iris Vellema
  04:36:46 - 04:36:57 - Wimar Jaeger.
  04:37:09 - 04:41:05 - Petra Ackermans
  04:41:07 - 04:41:27 - Wimar Jaeger.
  04:41:35 - 04:43:36 - Jasper Bloem.
  04:43:36 - 04:43:42 - Wimar Jaeger.
  04:43:44 - 04:43:54 - Iris Vellema
  04:43:54 - 04:43:55 - Wimar Jaeger.
  04:43:55 - 04:43:56 - Iris Vellema
  04:43:56 - 04:43:58 - Wimar Jaeger.
  04:43:58 - 04:45:03 - Jasper Bloem.
  04:45:03 - 04:45:08 - Wimar Jaeger.
  04:45:08 - 04:45:42 - Jasper Bloem.
  04:45:42 - 04:45:45 - Wimar Jaeger.
  04:45:45 - 04:45:57 - Iris Vellema
  04:45:57 - 04:46:13 - Wimar Jaeger.
  04:46:14 - 04:47:18 - Jasper Bloem.
  04:47:18 - 04:47:22 - Wimar Jaeger.
  04:47:22 - 04:47:47 - Iris Vellema
  04:47:47 - 04:47:48 - Iris Vellema
  04:47:48 - 04:47:51 - Wimar Jaeger.
  04:47:51 - 04:48:21 - Jasper Bloem.
  04:48:21 - 04:48:32 - Wimar Jaeger.
  04:48:32 - 04:48:51 - Jasper Bloem.
  04:48:51 - 04:49:23 - Wimar Jaeger.
  04:49:23 - 04:49:37 - Dolf Logemann
  04:49:37 - 04:49:56 - Wimar Jaeger.
  04:49:56 - 04:49:59 - Wimar Jaeger.
  04:49:59 - 04:50:00 - Mark Purperhart
  04:50:00 - 04:50:01 - Wimar Jaeger.
  04:50:01 - 04:50:02 - Gerard Pelgrim
  04:50:02 - 04:50:03 - Wimar Jaeger.
  04:50:03 - 04:50:04 - Wimar Jaeger.
  04:50:04 - 04:50:05 - Joram van Donk
  04:50:05 - 04:50:06 - Wimar Jaeger.
  04:50:06 - 04:50:07 - Mart de Ridder
  04:50:07 - 04:50:08 - Wimar Jaeger.
  04:50:08 - 04:50:09 - Wimar Jaeger.
  04:50:09 - 04:50:10 - Marjolijn Moester
  04:50:10 - 04:50:11 - Jorn Lok
  04:50:11 - 04:50:12 - Wimar Jaeger.
  04:50:12 - 04:50:13 - Petra Ackermans
  04:50:13 - 04:50:14 - Wimar Jaeger.
  04:50:14 - 04:50:15 - Yvonne ten Holder
  04:50:15 - 04:50:17 - Abel van Dijken
  04:50:17 - 04:50:46 - Wimar Jaeger.
  04:50:46 - 04:51:02 - Dolf Logemann
  04:51:02 - 04:51:03 - Wimar Jaeger.
  04:51:03 - 04:51:11 - Gerard Pelgrim
  04:51:11 - 04:51:18 - Wimar Jaeger.
  04:51:18 - 04:51:20 - Mark Purperhart
  04:51:20 - 04:51:21 - Wimar Jaeger.
  04:51:21 - 04:51:22 - Gerard Pelgrim
  04:51:22 - 04:51:23 - Wimar Jaeger.
  04:51:23 - 04:51:25 - Marloes Roerdink
  04:51:25 - 04:51:26 - Wimar Jaeger.
  04:51:26 - 04:51:27 - Mart de Ridder
  04:51:27 - 04:51:29 - Wimar Jaeger.
  04:51:29 - 04:51:30 - Wimar Jaeger.
  04:51:30 - 04:51:31 - Marjolijn Moester
  04:51:31 - 04:51:33 - Jorn Lok
  04:51:33 - 04:51:34 - Wimar Jaeger.
  04:51:34 - 04:51:35 - Petra Ackermans
  04:51:35 - 04:51:36 - Wimar Jaeger.
  04:51:36 - 04:51:37 - Yvonne ten Holder
  04:51:37 - 04:51:38 - Wimar Jaeger.
  04:51:38 - 04:51:39 - Abel van Dijken
  04:51:39 - 04:52:05 - Wimar Jaeger.
  04:52:07 - 04:53:13 - Wimar Jaeger.
  04:53:17 - 04:54:21 - Jorn Lok
  04:54:22 - 04:54:49 - Wimar Jaeger.
  04:54:53 - 04:54:56 - Wimar Jaeger.
  04:54:59 - 04:56:21 - Eva Boswinkel
  04:56:21 - 04:57:20 - Wimar Jaeger.
 30. 17

  Moties die uiterlijk om 14:00 uur op de vergaderdag zijn aangeleverd, worden voorzien van ambtelijk advies en verwerkt in iBabs.

 31. 17.a

  Tijdens de raadsvergadering op 13 november 2023 staakten de stemmen: 13 voor en 13 tegen.


  Vandaar dat de motie nu opnieuw in stemming wordt gebracht. Er wordt in principe alleen gestemd.

  Stemuitslag

  voor 46%
  tegen 54%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 13 stemmen voor en 15 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: CDA, Stadspartij, SP, Partij voor de Dieren, VVD, Kies Bewust Lokaal, ChristenUnie
  Tegen: Burgerbelang, GroenLinks, PvdA, D66

  Moties

  Titel
  Afvalpilot zonder vraagtekens
 32. 18

  04:57:04 - 04:57:20 - Wimar Jaeger.