Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 27 mei 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
Wimar Jaeger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Afwezig: 

  1. Bert Jansen (Kies Bewust Lokaal)

  2. René Hissink (VVD)

  3. Marjolijn Moester (PvdA)

   Sluit later aan, rond 20.45 uur:
   Abel van Dijken (ChristenUnie)


  Vertrekt eerder, rond 21.30 uur:
  Frans Manders (PvdA)

 2. 2
  Agenda
 3. 2.a

  Als een fractie een motie of een amendement wil indienen dan kan dat uiterlijk tot 14.00 uur op deze dag van de vergadering door deze naar de griffie te mailen.
  Op deze manier kan een fractie er zeker van zijn dat de betreffende motie of amendement op iBabs staat en aan deze agenda is toegevoegd.

  • Motie Bescherming horeca en evenementen (2024-M0015) van Kies Bewust Lokaal en CDA is als agendapunt 13a onder Moties vreemd aan de orde van de dag toegevoegd.
  • Motie Wooncrisis bestrijden centraal in bouwplannen Leesten Schouwbroek (2024-M0020) van de SP is als agendapunt 11b toegevoegd.
 4. 2.b

  Besluit

  Vastgesteld.

 5. 3

  Wethouder Verschure: effecten hoofdlijnenakkoord en spreidingswet voor de gemeente Zutphen
  Wethouder Wannet: opening Techniekfabriek en vervolgens een mededeling over Het Gelders Museum
  Burgemeester Jaeger: aandacht voor petitie voor een kinderburgemeester

  00:18:20 - 00:21:20 - Rick Verschure.
  00:21:42 - 00:22:30 - Sjoerd Wannet
  00:22:37 - 00:22:52 - Frans Manders
  00:22:54 - 00:23:07 - Sjoerd Wannet
  00:23:07 - 00:25:17 - Sjoerd Wannet
  00:25:17 - 00:25:29 - Perry Boersbroek
  00:25:29 - 00:28:25 - Sjoerd Wannet
 6. 4

  Elke fractie heeft de gelegenheid om één vraag te stellen over een onderwerp dat speelt in de actualiteit.
  Verzoek aan de fracties is om deze vraag uiterlijk op de dag van deze raadsvergadering voor 14.00 uur naar de griffie te mailen.
  Op deze manier kan gezorgd worden voor een optimale beantwoording door het college.


  1. De fractie van GroenLinks heeft een vraag over de vergunningverlening aan de McDonald's in Warken. Dit naar aanleiding van de weigering van de vergunning aan de McDonald's  door de gemeente Rheden.
  2. De fractie van Kies Bewust Lokaal heeft een vraag over een brief van 21 mei 2024 over Het Kanon.
  3. De fractie van de PvdA heeft een vraag over wat gedaan wordt aan het afval dat naast de ondergrondse afvalcontainers wordt geplaatst.

  00:28:14 - 00:28:25 - Sjoerd Wannet
  00:28:33 - 00:30:05 - Herman Krans
  00:30:05 - 00:30:45 - Jasper Bloem.
  00:31:10 - 00:32:37 - Petra Ackermans
  00:32:43 - 00:34:09 - Jasper Bloem.
  00:34:09 - 00:34:15 - Petra Ackermans
  00:34:15 - 00:35:08 - Petra Ackermans
  00:35:08 - 00:35:26 - Jasper Bloem.
  00:35:26 - 00:36:04 - Petra Ackermans
  00:36:04 - 00:36:44 - Jorn Lok
  00:36:44 - 00:37:21 - Jasper Bloem.
  00:37:30 - 00:38:12 - Frans Manders
  00:38:26 - 00:39:09 - Rick Verschure.
 7. 5

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:40:17 - 00:41:08 - Yvonne ten Holder
  00:41:20 - 00:42:10 - Eva Boswinkel
  00:42:14 - 00:42:47 - Yvonne ten Holder
  00:42:49 - 00:43:11 - Eva Boswinkel
  00:43:16 - 00:43:41 - Yvonne ten Holder
  00:43:41 - 00:44:05 - Eva Boswinkel
  00:44:09 - 00:44:19 - Yvonne ten Holder
 8. 6

  Mochten er van tevoren vragen op opmerkingen zijn over een onderwerp op deze lijst, dan deze graag voor 14.00 uur op de dag van deze vergadering mailen naar de griffie.
  Vanuit de griffie worden deze vragen en opmerkingen naar het college gestuurd ter beantwoording.


  Opmerking fractie GroenLinks:
  Op de TMS-lijst versie 16 mei 2024 staat (ongewijzigd t.o.v. de vorige versies) dat de wijziging APV (reclamedrukwerk en vuurwerk) is gepland in oktober 2024.
  In de raadsvergadering van 22 april heeft het College aangegeven ernaar te streven in de raadsvergadering van juli 2024 een voorstel tot wijziging te doen. Dat moet dus nog in de lijst worden aangepast.
  In de raadsvergadering van 22 april heeft het College overigens aangegeven dat voor het onderwerp reclamedrukwerk geen wijziging APV, maar een wijziging Afvalstoffenverordening nodig is. Ook daarop moet de lijst dus nog aangepast worden.


  Opmerking Griffie: Op 23 mei 2024 is er een nieuwe versie toegevoegd n.a.v. opmerking van GroenLinks en van Wethouder Verschure


  Vraag van de fractie van D66:
  Waarom kunnen de schriftelijke vragen over mogelijke subsidies van de Europese Unie niet binnen de gestelde termijn beantwoord worden? Na de Europese Verkiezingen op 6 juni 2024 is beantwoording niet meer relevant.


  Vraag van de fractie van Kies Bewust Lokaal over de motie over de Jongerenraad:
  Kies Bewust Lokaal merkt op dat op de lijst toezeggingen motie etc. bij punt 6 van de agenda inzake de motieover de Jongerenraad er wel bij afdoening / wanneer benoemd wordt de punten 2 en 3 in April . Echter bij punt 1 "het belangrijkste deel wat participatie betreft" staat dat pas in juni. Betekent dit dat de jongeren wel al gelden hebben ontvangen maar nog geen invloed en bijdrage hebben kunnen leveren zoals gevraagd bij punt1 ? Hoe kan het dat er pas in juni met de jongeren gesproken gaat worden terwijl tegelijkertijd staat dat in juni de verordening klaar is?

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:44:47 - 00:45:41 - Petra Ackermans
  00:45:48 - 00:46:26 - Wimar Jaeger
  00:46:28 - 00:46:53 - Petra Ackermans
  00:46:53 - 00:46:56 - Wimar Jaeger
  00:46:56 - 00:47:04 - Petra Ackermans
  00:47:06 - 00:47:14 - Wimar Jaeger
 9. 7

  De volledige lijst met brieven en bijbehorende documenten is te vinden in iBabs - Overzichten - Brieven aan de raad. Als een fractie een andere afdoening van een ingezonden brief wenst, dan graag contact opnemen met de griffie. Dit kan bij het agendapunt toegevoegd worden en als zodanig worden vastgesteld.

  Besluit

  Vastgesteld.

 10. 8

  Mochten er van tevoren vragen of opmerkingen zijn over deze lijst, dan deze graag voor 14.00 uur op de dag van deze vergadering mailen naar de griffie.
  De griffie stuurt deze door naar het college ter beantwoording.
  De volledige lijst inclusief bijbehorende documenten is in te zien in iBabs - Overzichten - Memo's en collegestukken.


  De fractie van D66 heeft de volgende opmerking over het memo d.d. 13 mei 2024 Voortgangsrapportage bestuursopdracht Hanzehof, Muzehof en Bibliotheek:
  Er staat vermeld dat het tweede go/no go moment gepland staat op december 2025 maar dit klopt niet met de aangepaste planning van uitwerking en uitvoering van de bestuursopdracht. Die is aangepast n.a.v. de toezegging in het forum van 17 maart 2023 en het aangenomen amendement bij het raadsbesluit 24 april 2024.
  Het tweede go/no go moment is december 2024 (bouwkundige deel) en het definitieve besluit uiterlijk februari 2026.
  De gemeenteraad heeft zich op 24 april 2023 uitgesproken dat zij er waarde aan hecht om de besluitvorming over de Hanzehof en de Broederenkerk déze raadsperiode af te sluiten inclusief omgevingsvergunning en aanbesteding.

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:48:20 - 00:49:39 - Yvonne ten Holder
  00:49:41 - 00:51:02 - Sjoerd Wannet
  00:51:02 - 00:51:30 - Sjoerd Wannet
  00:51:30 - 00:51:55 - Yvonne ten Holder
  00:51:55 - 00:52:33 - Sjoerd Wannet
 11. 9

  00:53:06 - 00:55:49 - Mart de Ridder
 12. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (1), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:


  1. uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek met ingang van de dag na bekendmaking van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek;
  2. het college toestemming te verlenen om de gewijzigde tekst van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek vast te stellen overeenkomstig het (definitief) ontwerp.


  De burgemeester stelt de raad voor:
  3. hem toestemming te verlenen om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek, met ingang van de datum van de dag na bekendmaking van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek.

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Definitief ontwerp regeling GR Stedendriehoek
  00:53:54 - 00:55:49 - Mart de Ridder
 13. 9.b

  Abel van Dijken (ChristenUnie) heeft gevraagd hoe de GGD omgaat met de lage vaccinatiegraad onder kinderen.


  Antwoord:
  Er is in de zienswijze bij de begroting van de GGD geen passage opgenomen over de lage vaccinatiegraad bij kinderen, omdat de GGD al toont actief aandacht te hebben voor de lage vaccinatiegraad en zich in te zetten om deze te verhogen. De GGD volgt hierin de actuele adviezen van het RIVM, zodra die binnenkomen. De GGD heeft een interne werkgroep voor dit onderwerp. De GGD heeft bijvoorbeeld afgelopen maand nog een webinar georganiseerd over de vaccinatiegraad in relatie tot mazelen. De GGD stemt ook af met Yunio, die in onze regio de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar uitvoert.
  Als het specifiek om kinkhoest gaat, ligt het zwaartepunt voor de vaccinaties niet bij de GGD (4-18 jaar), maar bij Yunio (consultatiebureau 0-4 jaar). De vaccinaties tegen kinkhoest worden gegeven als een vrouw 22 weken zwanger is, en bij de baby bij 3,5, en 11 maanden en bij 4 jaar. De GGD voert het rijksvaccinatieprogramma uit voor de kinderen ouder dan 4.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (1), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1.In te stemmen met de concept Programmabegroting 2025 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, waarbij in de te geven zienswijze aandacht wordt gevraagd voor:
  a. De wens om in de basisdienstverlening meer in te zetten op uitvoering van gezondheidsbevordering en voorlichtingscampagnes in plaats van op (bovenwettelijk) onderzoek en advies;
  b. Het, in afstemming met de gemeenten, ontwikkelen van goede en bruikbare indicatoren voor monitoring, die uiterlijk in het najaar van 2024 worden vastgesteld.
  c. Terughoudendheid als het gaat om verdere verhoging van de inwonerbijdrage na 2025 en de bereidheid mee te bewegen met de financiële ruimte van gemeenten, ook als die kleiner wordt.

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  GGD NOG Programmabegroting 2025
  00:53:55 - 00:55:49 - Mart de Ridder
 14. 9.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (1), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. een bedrag van € 89.800,- in 2024 te onttrekken aan de reserve risico-inventarisatie voor de uitvoering van het Plan van aanpak Risico inventarisatie en Evaluatie 2023;
  2. de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-5).

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Plan van aanpak Risico Inventarisatie en Evaluatie 2023
  00:53:56 - 00:55:49 - Mart de Ridder
 15. 9.d

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (1), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (2)
  tegen
  SP (3)

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

  1. Een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor De Groene Mars en dit te dekken via de begrotingspost kapitaallasten van de cofinanciering van relevante fysieke investeringen;
  2. De begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-10).

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  De Groene Mars - financiering
  00:53:57 - 00:55:49 - Mart de Ridder
 16. 9.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (1), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De auditcommissie stelt voor:

  1. Het programma van eisen ten behoeve van de Europese openbare aanbesteding accountantsdiensten vast te stellenen en;
  2. in overeenstemming met de verordening op de Auditcommissie 2022 de Auditcommissie te laten adviseren over de selectie van de accountant.

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Aanbesteding accountantsdiensten
  00:54:25 - 00:55:49 - Mart de Ridder
 17. 10

  00:54:40 - 00:55:49 - Mart de Ridder
 18. 11.a

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (1), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (2)
  tegen
  CDA (1), SP (3)

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

  1. Het schetsontwerp Leesten Schouwbroek inclusief het “voorkeursmodel ontwikkelkader” vast te stellen;
  2. Een extra voorbereidingskrediet van € 400.000,00 voor het project Leesten Schouwbroek beschikbaar te stellen en de kapitaallasten te dekken uit de Reserve Grondzaken Exploitatieresultaten;
  3. De begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2024-15)

  Besluit

  Aangenomen.
  Het voorstel is met 22 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.
  De fracties Kies Bewust Lokaal en VVD hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, Partij voor de Dieren
  Tegen: CDA, SP

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Schetsontwerp Leesten Schouwbroek en extra voorbereidingskrediet
  00:54:41 - 00:55:49 - Mart de Ridder
  00:55:49 - 00:58:29 - Mart de Ridder
  00:58:29 - 00:58:36 - Mart de Ridder
  00:58:36 - 01:02:18 - Mart de Ridder
  01:02:22 - 01:02:54 - Jorn Lok
  01:02:56 - 01:02:59 - Wimar Jaeger.
  01:02:59 - 01:03:38 - Mart de Ridder
  01:03:39 - 01:03:40 - Wimar Jaeger.
  01:03:40 - 01:04:25 - Jorn Lok
  01:04:27 - 01:04:28 - Wimar Jaeger.
  01:04:28 - 01:08:18 - Mart de Ridder
  01:08:20 - 01:08:40 - Wimar Jaeger.
  01:08:55 - 01:13:35 - Dolf Logemann
  01:13:35 - 01:13:41 - Wimar Jaeger.
  01:13:41 - 01:14:11 - Mart de Ridder
  01:14:11 - 01:14:13 - Wimar Jaeger.
  01:14:13 - 01:14:54 - Dolf Logemann
  01:14:54 - 01:14:58 - Wimar Jaeger.
  01:14:58 - 01:15:13 - Yvonne ten Holder
  01:15:13 - 01:15:14 - Wimar Jaeger.
  01:15:14 - 01:15:29 - Dolf Logemann
  01:15:29 - 01:15:31 - Wimar Jaeger.
  01:15:31 - 01:15:45 - Yvonne ten Holder
  01:15:45 - 01:15:46 - Wimar Jaeger.
  01:15:46 - 01:15:51 - Dolf Logemann
  01:15:51 - 01:15:53 - Wimar Jaeger.
  01:15:53 - 01:16:00 - Yvonne ten Holder
  01:16:00 - 01:16:02 - Wimar Jaeger.
  01:16:02 - 01:16:07 - Dolf Logemann
  01:16:07 - 01:16:10 - Wimar Jaeger.
  01:16:12 - 01:17:01 - Jorn Lok
  01:17:03 - 01:17:04 - Wimar Jaeger.
  01:17:04 - 01:17:36 - Dolf Logemann
  01:17:37 - 01:17:38 - Jorn Lok
  01:17:38 - 01:18:02 - Wimar Jaeger.
  01:18:02 - 01:18:21 - Jorn Lok
  01:18:23 - 01:18:25 - Wimar Jaeger.
  01:18:25 - 01:19:13 - Dolf Logemann
  01:19:13 - 01:19:18 - Wimar Jaeger.
  01:19:18 - 01:20:02 - Mart de Ridder
  01:20:04 - 01:20:44 - Dolf Logemann
  01:20:44 - 01:20:53 - Wimar Jaeger.
  01:20:53 - 01:21:19 - Yvonne ten Holder
  01:21:19 - 01:21:20 - Wimar Jaeger.
  01:21:20 - 01:22:02 - Dolf Logemann
  01:22:02 - 01:22:03 - Wimar Jaeger.
  01:22:03 - 01:22:10 - Yvonne ten Holder
  01:22:10 - 01:22:11 - Wimar Jaeger.
  01:22:11 - 01:22:40 - Dolf Logemann
  01:22:40 - 01:22:46 - Wimar Jaeger.
  01:22:46 - 01:23:52 - Dolf Logemann
  01:23:52 - 01:23:56 - Wimar Jaeger.
  01:23:56 - 01:24:59 - Mart de Ridder
  01:25:00 - 01:25:01 - Wimar Jaeger.
  01:25:01 - 01:25:56 - Dolf Logemann
  01:25:56 - 01:26:03 - Wimar Jaeger.
  01:26:03 - 01:27:00 - Dolf Logemann
  01:27:00 - 01:27:06 - Wimar Jaeger.
  01:27:06 - 01:27:12 - Petra Ackermans
  01:27:12 - 01:27:13 - Wimar Jaeger.
  01:27:13 - 01:27:24 - Petra Ackermans
  01:27:24 - 01:27:25 - Wimar Jaeger.
  01:27:25 - 01:27:30 - Dolf Logemann
  01:27:30 - 01:27:38 - Petra Ackermans
  01:27:38 - 01:27:40 - Wimar Jaeger.
  01:27:40 - 01:27:50 - Petra Ackermans
  01:27:50 - 01:27:51 - Wimar Jaeger.
  01:27:51 - 01:28:24 - Dolf Logemann
  01:28:24 - 01:28:27 - Petra Ackermans
  01:28:29 - 01:28:34 - Dolf Logemann
  01:28:34 - 01:28:38 - Wimar Jaeger.
  01:28:44 - 01:28:45 - Wimar Jaeger.
  01:28:51 - 01:29:57 - Perry Boersbroek
  01:29:57 - 01:30:12 - Wimar Jaeger.
  01:30:22 - 01:32:26 - Lindsey Stone
  01:32:26 - 01:32:40 - Wimar Jaeger.
  01:32:48 - 01:33:58 - Gerard Pelgrim
  01:33:58 - 01:34:02 - Wimar Jaeger.
  01:34:02 - 01:34:25 - Mart de Ridder
  01:34:25 - 01:34:27 - Wimar Jaeger.
  01:34:27 - 01:35:08 - Gerard Pelgrim
  01:35:08 - 01:35:10 - Wimar Jaeger.
  01:35:10 - 01:35:44 - Mart de Ridder
  01:35:46 - 01:35:54 - Wimar Jaeger.
  01:35:54 - 01:36:13 - Gerard Pelgrim
  01:36:13 - 01:36:18 - Wimar Jaeger.
  01:36:18 - 01:36:19 - Gerard Pelgrim
  01:36:19 - 01:36:21 - Wimar Jaeger.
  01:36:21 - 01:36:36 - Gerard Pelgrim
  01:36:36 - 01:36:40 - Wimar Jaeger.
  01:36:42 - 01:36:47 - Gerard Pelgrim
  01:36:47 - 01:36:48 - Wimar Jaeger.
  01:36:48 - 01:37:04 - Gerard Pelgrim
  01:37:04 - 01:37:18 - Wimar Jaeger.
  01:37:21 - 01:37:22 - Wimar Jaeger.
  01:37:39 - 01:41:18 - Mark Purperhart
  01:41:18 - 01:41:40 - Wimar Jaeger.
  01:41:44 - 01:43:31 - Frans Manders
  01:43:31 - 01:43:41 - Wimar Jaeger.
  01:43:41 - 01:44:21 - Mart de Ridder
  01:44:21 - 01:44:22 - Wimar Jaeger.
  01:44:22 - 01:45:00 - Frans Manders
  01:45:00 - 01:45:01 - Wimar Jaeger.
  01:45:01 - 01:45:53 - Mart de Ridder
  01:45:53 - 01:45:54 - Frans Manders
  01:45:54 - 01:45:56 - Wimar Jaeger.
  01:45:56 - 01:46:00 - Frans Manders
  01:46:00 - 01:46:03 - Mart de Ridder
  01:46:04 - 01:46:05 - Wimar Jaeger.
  01:46:05 - 01:46:43 - Frans Manders
  01:46:46 - 01:46:57 - Wimar Jaeger.
  01:47:03 - 01:48:48 - Yvonne ten Holder
  01:48:48 - 01:48:57 - Wimar Jaeger.
  01:48:57 - 01:49:43 - Mart de Ridder
  01:49:43 - 01:50:39 - Yvonne ten Holder
  01:50:39 - 01:50:41 - Wimar Jaeger.
  01:50:41 - 01:51:16 - Mart de Ridder
  01:51:16 - 01:51:19 - Wimar Jaeger.
  01:51:19 - 01:52:07 - Yvonne ten Holder
  01:52:08 - 01:52:20 - Wimar Jaeger.
  01:52:31 - 01:52:33 - Petra Ackermans
  01:52:33 - 01:52:37 - Wimar Jaeger.
  01:52:37 - 01:57:26 - Petra Ackermans
  01:57:26 - 01:57:39 - Wimar Jaeger.
  01:57:47 - 02:01:56 - Jorn Lok
  02:01:58 - 02:02:11 - Wimar Jaeger.
  02:02:17 - 02:03:52 - Abel van Dijken
  02:03:52 - 02:04:18 - Wimar Jaeger.
  02:04:19 - 02:10:15 - Rick Verschure.
  02:10:16 - 02:10:26 - Wimar Jaeger.
  02:10:26 - 02:10:59 - Petra Ackermans
  02:10:59 - 02:11:01 - Wimar Jaeger.
  02:11:01 - 02:11:12 - Rick Verschure.
  02:11:12 - 02:11:32 - Petra Ackermans
  02:11:32 - 02:11:33 - Rick Verschure.
  02:11:33 - 02:11:34 - Wimar Jaeger.
  02:11:34 - 02:11:40 - Rick Verschure.
  02:11:41 - 02:11:42 - Wimar Jaeger.
  02:11:42 - 02:11:45 - Petra Ackermans
  02:11:48 - 02:11:54 - Wimar Jaeger.
  02:11:54 - 02:12:04 - Dolf Logemann
  02:12:04 - 02:12:09 - Wimar Jaeger.
  02:12:09 - 02:12:57 - Jorn Lok
  02:12:57 - 02:12:59 - Wimar Jaeger.
  02:12:59 - 02:13:20 - Rick Verschure.
  02:13:22 - 02:13:23 - Wimar Jaeger.
  02:13:23 - 02:13:44 - Jorn Lok
  02:13:47 - 02:13:54 - Rick Verschure.
  02:13:54 - 02:13:55 - Wimar Jaeger.
  02:13:56 - 02:13:58 - Wimar Jaeger.
  02:13:58 - 02:14:15 - Petra Ackermans
  02:14:17 - 02:14:19 - Wimar Jaeger.
  02:14:19 - 02:14:25 - Rick Verschure.
  02:14:25 - 02:14:30 - Petra Ackermans
  02:14:30 - 02:14:58 - Rick Verschure.
  02:14:58 - 02:14:59 - Petra Ackermans
  02:14:59 - 02:15:04 - Wimar Jaeger.
  02:15:09 - 02:15:15 - Abel van Dijken
  02:15:15 - 02:15:17 - Rick Verschure.
  02:15:17 - 02:15:53 - Abel van Dijken
  02:15:54 - 02:15:55 - Wimar Jaeger.
  02:15:55 - 02:16:27 - Rick Verschure.
  02:16:29 - 02:16:40 - Wimar Jaeger.
  02:16:40 - 02:16:51 - Yvonne ten Holder
  02:16:51 - 02:16:53 - Wimar Jaeger.
  02:16:53 - 02:17:01 - Rick Verschure.
  02:17:03 - 02:17:11 - Yvonne ten Holder
  02:17:11 - 02:17:21 - Wimar Jaeger.
  02:17:23 - 02:17:30 - Wimar Jaeger.
  02:17:30 - 02:17:31 - Rick Verschure.
  02:17:31 - 02:17:32 - Wimar Jaeger.
  02:17:32 - 02:17:46 - Rick Verschure.
  02:17:46 - 02:17:49 - Rick Verschure.
  02:17:49 - 02:18:10 - Wimar Jaeger.
  02:18:14 - 02:18:18 - Wimar Jaeger.
  02:18:22 - 02:21:23 - Mart de Ridder
  02:21:23 - 02:21:57 - Wimar Jaeger.
  02:21:57 - 02:22:01 - Petra Ackermans
  02:22:01 - 02:22:19 - Wimar Jaeger.
  02:22:19 - 02:22:49 - Petra Ackermans
  02:22:51 - 02:22:54 - Wimar Jaeger.
  02:22:54 - 02:23:14 - Jorn Lok
  02:23:14 - 02:23:18 - Wimar Jaeger.
  02:23:18 - 02:23:32 - Abel van Dijken
  02:23:32 - 02:23:43 - Wimar Jaeger.
  02:23:43 - 02:23:47 - Frans Manders
  02:23:47 - 02:23:49 - Wimar Jaeger.
  02:23:49 - 02:23:51 - Jorn Lok
  02:23:51 - 02:23:52 - Wimar Jaeger.
  02:23:52 - 02:23:54 - Petra Ackermans
  02:23:54 - 02:23:55 - Yvonne ten Holder
  02:23:55 - 02:23:56 - Wimar Jaeger.
  02:23:56 - 02:23:57 - Abel van Dijken
  02:23:57 - 02:23:58 - Wimar Jaeger.
  02:23:58 - 02:23:59 - Mark Purperhart
  02:23:59 - 02:24:00 - Wimar Jaeger.
  02:24:00 - 02:24:03 - Gerard Pelgrim
  02:24:03 - 02:24:04 - Marloes Roerdink
  02:24:04 - 02:24:05 - Wimar Jaeger.
  02:24:05 - 02:24:06 - Wimar Jaeger.
  02:24:06 - 02:24:07 - Mart de Ridder
  02:24:07 - 02:24:08 - Wimar Jaeger.
  02:24:08 - 02:24:10 - Iris Vellema
  02:24:10 - 02:24:42 - Wimar Jaeger.
  02:24:42 - 02:25:02 - Martine Westerik
  02:25:02 - 02:25:05 - Wimar Jaeger.
  02:25:05 - 02:25:17 - Gerard Pelgrim
  02:25:17 - 02:25:23 - Wimar Jaeger.
  02:25:23 - 02:25:25 - Frans Manders
  02:25:25 - 02:25:26 - Wimar Jaeger.
  02:25:26 - 02:25:27 - Jorn Lok
  02:25:27 - 02:25:28 - Wimar Jaeger.
  02:25:28 - 02:25:29 - Petra Ackermans
  02:25:29 - 02:25:30 - Wimar Jaeger.
  02:25:30 - 02:25:31 - Yvonne ten Holder
  02:25:31 - 02:25:32 - Abel van Dijken
  02:25:32 - 02:25:33 - Wimar Jaeger.
  02:25:33 - 02:25:34 - Mark Purperhart
  02:25:34 - 02:25:35 - Wimar Jaeger.
  02:25:35 - 02:25:36 - Gerard Pelgrim
  02:25:36 - 02:25:37 - Wimar Jaeger.
  02:25:37 - 02:25:38 - Marloes Roerdink
  02:25:38 - 02:25:39 - Wimar Jaeger.
  02:25:39 - 02:25:40 - Martine Westerik
  02:25:40 - 02:25:42 - Mart de Ridder
  02:25:42 - 02:25:44 - Iris Vellema
  02:25:44 - 02:26:23 - Wimar Jaeger.
 19. 11.b

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  CDA (1), KiesBewustLokaal (1), SP (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (2)

  Besluit

  Verworpen.
  De motie is met 5 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen.
  De fracties GroenLinks en Stadspartij hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: Kies Bewust Lokaal, CDA, SP
  Tegen: PvdA, VVD, D66, ChristenUnie, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, Partij voor de Dieren.

  Moties

  Titel
  Wooncrisis bestrijden centraal in bouwplannen Leesten Schouwbroek
 20. 12

  Moties die uiterlijk om 14:00 uur op de vergaderdag zijn aangeleverd, worden voorzien van ambtelijk advies en verwerkt in iBabs.

  02:38:16 - 02:38:52 - Wimar Jaeger.
 21. 12.a

  Het college heeft aan het Presidium aangegeven mondeling met een reactie op deze motie te komen.

  Besluit

  De motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Bescherming Horeca en Evenementen
  02:38:34 - 02:38:52 - Wimar Jaeger.
  02:38:55 - 02:38:56 - Wimar Jaeger.
  02:38:59 - 02:39:06 - Petra Ackermans
  02:39:06 - 02:39:12 - Wimar Jaeger.
  02:39:12 - 02:39:18 - Petra Ackermans
  02:39:18 - 02:39:19 - Wimar Jaeger.
  02:39:19 - 02:40:13 - Petra Ackermans
  02:40:13 - 02:40:21 - Wimar Jaeger.
  02:40:21 - 02:41:21 - Petra Ackermans
  02:41:21 - 02:41:25 - Wimar Jaeger.
  02:41:25 - 02:41:29 - Bram Sommer
  02:41:29 - 02:41:36 - Wimar Jaeger.
  02:41:36 - 02:41:45 - Bram Sommer
  02:41:45 - 02:42:09 - Petra Ackermans
  02:42:11 - 02:42:23 - Bram Sommer
  02:42:23 - 02:42:34 - Petra Ackermans
  02:42:36 - 02:42:39 - Wimar Jaeger.
  02:42:39 - 02:42:41 - Petra Ackermans
  02:42:41 - 02:42:43 - Wimar Jaeger.
  02:42:44 - 02:43:36 - Lindsey Stone
  02:43:36 - 02:43:37 - Petra Ackermans
  02:43:37 - 02:43:45 - Wimar Jaeger.
  02:43:45 - 02:45:42 - Petra Ackermans
  02:45:42 - 02:45:46 - Wimar Jaeger.
  02:45:46 - 02:46:20 - Marloes Roerdink
  02:46:22 - 02:47:03 - Petra Ackermans
  02:47:03 - 02:47:09 - Wimar Jaeger.
  02:47:09 - 02:47:45 - Bram Sommer
  02:47:45 - 02:47:48 - Petra Ackermans
  02:47:48 - 02:48:04 - Petra Ackermans
  02:48:04 - 02:48:09 - Wimar Jaeger.
  02:48:09 - 02:48:33 - Abel van Dijken
  02:48:33 - 02:49:13 - Wimar Jaeger.
  02:49:13 - 02:50:00 - Wimar Jaeger.
  02:50:00 - 02:50:07 - Wimar Jaeger.
  02:50:07 - 02:50:26 - Petra Ackermans
  02:50:26 - 02:50:27 - Wimar Jaeger.
  02:50:27 - 02:50:32 - Petra Ackermans
  02:50:32 - 02:50:35 - Wimar Jaeger.
  02:50:35 - 02:50:53 - Petra Ackermans
  02:50:53 - 02:50:57 - Wimar Jaeger.
  02:50:59 - 02:51:57 - Bram Sommer
  02:51:57 - 02:51:58 - Petra Ackermans
  02:51:58 - 02:52:02 - Wimar Jaeger.
  02:52:02 - 02:52:57 - Petra Ackermans
  02:52:57 - 02:52:59 - Wimar Jaeger.
  02:52:59 - 02:53:00 - Petra Ackermans
  02:53:00 - 02:53:07 - Wimar Jaeger.
  02:53:10 - 02:53:43 - Herman Krans
  02:53:43 - 02:53:52 - Petra Ackermans
  02:53:52 - 02:53:58 - Wimar Jaeger.
  02:53:58 - 02:54:18 - Petra Ackermans
  02:54:20 - 02:54:21 - Wimar Jaeger.
  02:54:21 - 02:54:26 - Herman Krans
  02:54:26 - 02:54:30 - Wimar Jaeger.
  02:54:30 - 02:54:49 - Herman Krans
  02:54:51 - 02:54:54 - Petra Ackermans
  02:54:54 - 02:54:58 - Wimar Jaeger.
  02:54:58 - 02:56:36 - Petra Ackermans
  02:56:38 - 02:56:52 - Wimar Jaeger.
  02:57:03 - 02:58:02 - Mark Purperhart
  02:58:02 - 02:58:05 - Wimar Jaeger.
  02:58:06 - 02:58:51 - Bram Sommer
  02:58:51 - 02:58:53 - Wimar Jaeger.
  02:58:53 - 02:59:30 - Mark Purperhart
  02:59:31 - 02:59:33 - Wimar Jaeger.
  02:59:33 - 02:59:48 - Bram Sommer
  02:59:50 - 02:59:56 - Wimar Jaeger.
  02:59:56 - 03:00:12 - Marloes Roerdink
  03:00:15 - 03:00:16 - Wimar Jaeger.
  03:00:16 - 03:01:23 - Mark Purperhart
  03:01:23 - 03:01:50 - Wimar Jaeger.
  03:01:50 - 03:03:05 - Rick Verschure.
  03:03:05 - 03:03:07 - Wimar Jaeger.
  03:03:07 - 03:03:22 - Rick Verschure.
  03:03:23 - 03:03:25 - Wimar Jaeger.
  03:03:25 - 03:03:37 - Marloes Roerdink
  03:03:39 - 03:04:02 - Rick Verschure.
  03:04:02 - 03:04:04 - Wimar Jaeger.
  03:04:04 - 03:04:15 - Abel van Dijken
  03:04:15 - 03:04:21 - Wimar Jaeger.
  03:04:21 - 03:04:25 - Abel van Dijken
  03:04:25 - 03:04:28 - Rick Verschure.
  03:04:30 - 03:04:40 - Rick Verschure.
  03:04:42 - 03:04:43 - Wimar Jaeger.
  03:04:43 - 03:05:08 - Petra Ackermans
  03:05:08 - 03:05:22 - Wimar Jaeger.
  03:05:22 - 03:06:25 - Herman Krans
  03:06:25 - 03:06:29 - Wimar Jaeger.
  03:06:29 - 03:06:50 - Petra Ackermans
  03:06:50 - 03:07:05 - Wimar Jaeger.
  03:07:07 - 03:07:20 - Rick Verschure.
  03:07:20 - 03:07:22 - Petra Ackermans
  03:07:22 - 03:07:44 - Petra Ackermans
  03:07:44 - 03:07:45 - Rick Verschure.
  03:07:45 - 03:07:47 - Petra Ackermans
  03:07:47 - 03:07:48 - Rick Verschure.
  03:07:48 - 03:07:53 - Wimar Jaeger.
  03:07:53 - 03:08:12 - Rick Verschure.
  03:08:15 - 03:08:21 - Petra Ackermans
  03:08:21 - 03:08:46 - Wimar Jaeger.
  03:08:46 - 03:08:54 - Rick Verschure.
  03:08:54 - 03:09:15 - Wimar Jaeger.
 22. 13

  03:08:45 - 03:08:46 - Wimar Jaeger.
  03:08:46 - 03:08:54 - Rick Verschure.
  03:08:54 - 03:09:15 - Wimar Jaeger.