Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 8 juli 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
Wimar Jaeger
Toelichting

De agenda voor deze raadsvergadering is gewijzigd door de uitkomsten van de oordeelsvormende vergaderingen op donderdag 4 juli 2024.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Tamim Mehdi (PvdA) is vanavond afwezig.
  Martine Westerik (GroenLinks) zal wat later aanwezig zijn.

  00:08:16 - 00:12:55 - Wimar Jaeger.
 2. 2

  00:12:18 - 00:12:55 - Wimar Jaeger.
 3. 2.a

  Als een fractie een motie of een amendement wil indienen dan kan dat uiterlijk tot 14.00 uur op deze dag van de vergadering door deze naar de griffie te mailen.
  Op deze manier kan een fractie er zeker van zijn dat de betreffende motie of amendement op iBabs staat en aan deze agenda is toegevoegd.


  De volgende amendementen zijn aangekondigd:

  • Formatie sociaal makelaars is na Voorjaarsnota structureel (2024-A0025) van GroenLinks, D66, Burgerbelang en PvdA ; dit zal worden behandeld als agendapunt 11.a en wordt betrokken bij de behandeling van het agendapunt 11.b Saldo overheveling 2023;
  • Een ruim mandaat voor een sterk burgerberaad (2024-A0026) van GroenLinks en D66; dit zal worden behandeld als agendapunt 13.a en wordt betrokken bij de behandeling van het agendapunt 13.b Burgerberaad;
  • Inspraak en participatie in de gehele beleidscyclus (2024-A0029) van D66, GroenLinks, PvdA en Kies Bewust Lokaal, agendapunt 12a en wordt betrokken bij 12c Vaststelling Participatieverordening en Beleidskader Samenwerken aan een sterk Zutphen;
  • Verordening inspraak participatie en uitdaagrecht gemeente Zutphen (2024-A0027) van VVD en Kies Bewust Lokaal; agendapunt 12b, eveneens te betrekken bij 12c Vaststelling Participatieverordening;
  • Reglement van Orde gemeenteraad Zutphen (2024-A0028) van VVD en Kies Bewust Lokaal, agendapunt 14a, wordt betrokken bij 14b het Reglement van Orde gemeenteraad Zutphen 2024.

   De volgende moties zijn aangekondigd:
  • Een buik vol benen hebben (2024-M0033) van de PvdA en D66; deze zal worden behandeld als agendapunt 15.b Motie vreemd aan de orde van de dag
  00:12:19 - 00:12:55 - Wimar Jaeger.
  00:12:55 - 00:13:18 - Dolf Logemann
  00:13:18 - 00:13:41 - Wimar Jaeger.
  00:13:41 - 00:14:25 - Wimar Jaeger.
 4. 2.b

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:14:06 - 00:14:25 - Wimar Jaeger.
 5. 3

  Wethouder Bloem geeft informatie over de boeggolf bij het vergunningenloket en de te nemen processtappen om tot verbetering te komen;
  Wethouder Bloem informeert de raad over de regeling Plus OV;
  Wethouder Boswinkel informeert de raad over de raadswerkgroep financiën;
  Wethouder Verschure informeert de raad over buurthuis De Hoven;
  Wethouder Wannet informeert de raad over tijdelijke huisvesting voor Myceleum.

  00:14:08 - 00:14:25 - Wimar Jaeger.
  00:14:31 - 00:16:34 - Jasper Bloem.
  00:16:36 - 00:16:45 - Wimar Jaeger.
  00:16:49 - 00:16:52 - Wimar Jaeger.
  00:16:52 - 00:17:38 - Rick Verschure.
  00:17:40 - 00:17:53 - Wimar Jaeger.
  00:17:53 - 00:18:50 - Sjoerd Wannet
  00:18:50 - 00:18:54 - Wimar Jaeger.
  00:18:54 - 00:19:07 - Frans Manders
  00:19:07 - 00:19:09 - Wimar Jaeger.
  00:19:09 - 00:19:18 - Sjoerd Wannet
  00:19:18 - 00:19:36 - Wimar Jaeger.
  00:19:36 - 00:20:08 - Sjoerd Wannet
  00:20:11 - 00:20:24 - Wimar Jaeger.
  00:20:26 - 00:21:08 - Eva Boswinkel
  00:21:08 - 00:21:12 - Wimar Jaeger.
  00:21:12 - 00:21:22 - Abel van Dijken
  00:21:22 - 00:21:30 - Wimar Jaeger.
  00:21:32 - 00:21:59 - Wimar Jaeger.
  00:21:59 - 00:22:05 - Dolf Logemann
  00:22:05 - 00:22:08 - Wimar Jaeger.
  00:22:23 - 00:23:42 - Dolf Logemann
 6. 4

  Elke fractie heeft de gelegenheid om één vraag te stellen over een onderwerp dat speelt in de actualiteit.
  Verzoek aan de fracties is om deze vraag uiterlijk op de dag van deze raadsvergadering voor 14.00 uur naar de griffie te mailen.
  Op deze manier kan gezorgd worden voor een optimale beantwoording door het college.


  A. De fractie van GroenLinks zal onderstaande vraag aan het college stellen:
  Tijdens het oordeelsvormend overleg over de kaderstellende notitie Polsbroek d.d. 4 juli jl. is door bewoners van de Boompjeswal een kopie verspreid van een globale kostenraming van 5 april 2023 van het bureau
  SmitsRintsma voor het kappen van 29 bomen en het verwijderen van 1.125 m2 bosplantsoen en 95 m1 hagen in het bolwerk van de Boompjeswal. GroenLinks heeft hierover de volgende vragen.

  1. De bewoners van de Boompjeswal beweren dat deze kostenraming gemaakt is in opdracht van de gemeente Zutphen. Klopt dit?
  2. Kan het College tekst en uitleg geven over het hoe en waarom van deze kostenraming?

  B. De fractie van de Stadspartij heeft de volgende vraag aan het college:
  Er is op 27 juni j.l. een kapvergunning aangevraagd voor de kap van 37 bomen aan de Voorsterallee en de Kapperallee. Dat is nog al een aantal! De kap van zoveel bomen heeft direct invloed op het fraaie bomenbeeld op zowel de Voorsterallee als de Kapperallee. Wanneer je Zutphen of Warnsveld binnenrijdt of juist uitrijdt zijn de twee bomenlanen beeldbepalend. Uit de aangevraagde vergunning wordt niet duidelijk wat de reden is voor de aanvraag tot bomenkap en wie de aanvrager is. Kan het college hier duidelijkheid over geven?


  C. De fractie van D66 heeft de volgende vraag aan het college:
  Is het mogelijk om woensdagavond in het centrum een groot scherm te plaatsen om de voetbalwedstrijd te kunnen volgen?


  D. De fractie van de PvdA heeft de volgende vraag aan het college:
  Het aantal woninginbraken neemt tijdens de maanden juli en augustus fors toe. Zutphen is niet overgeslagen de laatste paar weken door inbrekers. Niet van alle inbraken wordt aangifte gedaan.
  Is het college hiervan op de hoogte? En ziet het college kans nog voordat de zomervakantie begint aankomend weekend, via de bekende sociale mediakanalen een preventiecampagne op te zetten, om de waakzaamheid onder onze inwoners te creëren?
  E. De fractie van Kies Bewust Lokaal wil graag de stand van zaken weten rondom de Jongerenraad.

  00:22:49 - 00:23:42 - Dolf Logemann
  00:23:42 - 00:23:52 - Wimar Jaeger.
  00:23:55 - 00:24:42 - Rick Verschure.
  00:24:44 - 00:24:56 - Wimar Jaeger.
  00:25:00 - 00:25:10 - Dolf Logemann
  00:25:10 - 00:25:11 - Wimar Jaeger.
  00:25:11 - 00:25:14 - Dolf Logemann
  00:25:14 - 00:25:15 - Wimar Jaeger.
  00:25:15 - 00:25:27 - Rick Verschure.
  00:25:27 - 00:25:42 - Wimar Jaeger.
  00:25:42 - 00:26:14 - Bram Sommer
  00:26:14 - 00:26:16 - Wimar Jaeger.
  00:26:16 - 00:26:48 - Rick Verschure.
  00:26:49 - 00:26:53 - Wimar Jaeger.
  00:26:53 - 00:27:43 - Bram Sommer
  00:27:45 - 00:27:46 - Wimar Jaeger.
  00:27:46 - 00:28:02 - Rick Verschure.
  00:28:02 - 00:28:15 - Wimar Jaeger.
  00:28:17 - 00:28:56 - Gerard Pelgrim
  00:28:58 - 00:29:04 - Wimar Jaeger.
  00:29:08 - 00:30:08 - Sjoerd Wannet
  00:30:10 - 00:30:36 - Wimar Jaeger.
  00:30:41 - 00:30:57 - Yvonne ten Holder.
  00:30:57 - 00:31:44 - Arne Bouma
  00:31:44 - 00:31:46 - Yvonne ten Holder.
  00:31:46 - 00:32:30 - Wimar Jaeger
  00:32:32 - 00:32:39 - Yvonne ten Holder.
  00:32:45 - 00:33:20 - Petra Ackermans
  00:33:23 - 00:34:12 - Wimar Jaeger
  00:34:15 - 00:34:16 - Yvonne ten Holder.
  00:34:18 - 00:34:32 - Petra Ackermans
  00:34:33 - 00:34:34 - Wimar Jaeger
  00:34:34 - 00:34:51 - Wimar Jaeger
  00:35:09 - 00:36:41 - Wimar Jaeger.
  00:36:43 - 00:37:22 - Yvonne ten Holder
 7. 5

 8. 6

  Mochten er van tevoren vragen op opmerkingen zijn over een onderwerp op deze lijst, dan deze graag voor 14.00 uur op de dag van deze vergadering mailen naar de griffie.
  Vanuit de griffie worden deze vragen en opmerkingen naar het college gestuurd ter beantwoording.


  Mevrouw ten Holder van D66 heeft een vraag over de toezegging van het college om de raad te informeren over de planning voor  het organiseren van een vuurwerkvrij evenement bij de viering van Oud en Nieuw.

  Besluit

  Vastgesteld. Zie het videoverslag en de TMS-lijst voor een toezegging.

  Toezeggingen

  Titel
  Lijst Toezeggingen, Moties en Schriftelijke vragen versie 26 juni 2024
  00:36:47 - 00:37:22 - Yvonne ten Holder
  00:37:22 - 00:37:25 - Wimar Jaeger.
  00:37:30 - 00:38:07 - Wimar Jaeger.
 9. 7

  De volledige lijst met brieven en bijbehorende documenten is te vinden in iBabs - Overzichten - Brieven aan de raad. Als een fractie een andere afdoening van een ingezonden brief wenst, dan graag contact opnemen met de griffie. Dit kan bij het agendapunt toegevoegd worden en als zodanig worden vastgesteld.

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:37:59 - 00:38:07 - Wimar Jaeger.
 10. 8

  Mochten er van tevoren vragen of opmerkingen zijn over deze lijst, dan deze graag voor 14.00 uur op de dag van deze vergadering mailen naar de griffie.
  De griffie stuurt deze door naar het college ter beantwoording.
  De volledige lijst inclusief bijbehorende documenten is in te zien in iBabs - Overzichten - Memo's en collegestukken.

  Besluit

  Vastgesteld. Zie het videoverslag en de TMS-lijst voor een toezegging.

  00:38:01 - 00:38:07 - Wimar Jaeger.
  00:38:07 - 00:38:34 - Jorn Lok
  00:38:36 - 00:38:48 - Wimar Jaeger.
  00:39:01 - 00:39:33 - Jasper Bloem.
  00:39:35 - 00:42:59 - Wimar Jaeger.
 11. 9

  00:39:44 - 00:42:59 - Wimar Jaeger.
 12. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de ontwerptekst van de 3e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking.
  2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerptekst van de 3e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking.

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking
  00:40:17 - 00:42:59 - Wimar Jaeger.
 13. 9.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de ontwerpbegroting Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) 2025 en geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025-2028 VNOG en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.
  2. Kennis te nemen van de (financiële) toelichting voor de raden en de jaarrekening 2023 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Begroting VNOG 2025-2028
  00:40:24 - 00:42:59 - Wimar Jaeger.
 14. 9.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de conceptbegroting 2025 van de Regio Stedendriehoek en de regio hierover te informeren.
  2. Te besluiten geen zienswijze in te dienen.
  3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de Regio Stedendriehoek.

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Regio Stedendriehoek
  00:40:30 - 00:42:59 - Wimar Jaeger.
 15. 9.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit om:

  1. Deels tegemoet te komen aan de ingestelde beroepen tegen het Omgevingsplan Landelijk Gebied.
  2. Het Omgevingsplan Landelijk gebied met identificatienummer NL.IMRO.0301.op0101Landelijkgeb-vs01 op basis van artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht opnieuw, gewijzigd vast te stellen met de daarin doorgevoerde aanpassingen zoals beschreven in bijlage 1 en met identificatienummer NL.IMRO.0301.op0101Landelijkgeb-vs02.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onverwijld en op voorgeschreven wijze te informeren over dit besluit.

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Herstelbesluit Omgevingsplan Landelijk Gebied
  00:40:37 - 00:42:59 - Wimar Jaeger.
 16. 9.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het ontwerp Toekomstplan en Begroting Tribuut 2025-2028.
  2. Bijgaande zienswijze in te dienen ten aanzien van het concept Toekomstplan en Begroting Tribuut 2025-2028.
  3. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2023 van Tribuut belastingcentrum.

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Ontwerp Toekomstplan en begroting 2025 - 2028 Tribuut
  00:40:38 - 00:42:59 - Wimar Jaeger.
 17. 9.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en geen zienswijze in te dienen.
  2. Het college besluit de raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarstukken 2023.

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Ontwerpbegroting Omgevingsdienst Achterhoek 2025
  00:40:45 - 00:42:59 - Wimar Jaeger.
 18. 9.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor de bijgaande Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (12e wijziging) vast te stellen.

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (12e wijziging)
  00:40:52 - 00:42:59 - Wimar Jaeger.
 19. 9.h

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

  1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 van de GR PlusOV zonder het indienen van een inhoudelijke zienswijze, en dit te berichten aan de GR PlusOV.
  2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de GR PlusOV.

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Zienswijze ontwerpbegroting 2025 GR Basismobiliteit PlusOV
  00:41:02 - 00:42:59 - Wimar Jaeger.
 20. 9.i

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Burap-1 2024 vast te stellen.
  2. De begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2024-20).

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Burap-1 2024 gemeente Zutphen
  00:41:09 - 00:42:59 - Wimar Jaeger.
 21. 9.j

  Met het college en uw raad zijn eerder afspraken gemaakt om te komen tot een Lange Termijn Agenda (LTA). Met dit voorstel wordt de opzet van de LTA aan u voorgelegd, evenals het proces voorstel voor totstandkoming, vaststelling en tussentijdse wijziging van de LTA.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:
  1. In te stemmen met bijgevoegd procesvoorstel voor totstandkoming, vaststelling en tussentijdse
  wijziging van de Lange Termijn Agenda (LTA);
  2. Kennis te nemen van de opzet van de Lange Termijn Agenda.

  Besluit

  Aangenomen.

  00:41:39 - 00:42:59 - Wimar Jaeger.
 22. 10

  00:41:40 - 00:42:59 - Wimar Jaeger.
 23. 11.a

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), VVD (3)
  tegen
  CDA (1), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 25 stemmen voor en 2 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  Voor: SP, PvdD, PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, Burgerbelang, GroenLinks
  Tegen: CDA, Stadspartij

  Amendementen

  Titel
  Amendement Formatie sociaal makelaars is na Voorjaarsnota structureel (2024-A0025)
  00:41:43 - 00:42:59 - Wimar Jaeger.
 24. 11.b

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), VVD (3)
  tegen
  Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)

  Besluit

  Geamendeerd aangenomen.
  Er zijn 26 stemmen voor en 1 stem tegen het voorstel uitgebracht.


  Voor: SP, PvdD, PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, CDA, Burgerbelang, GroenLinks
  Tegen: Stadspartij

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Saldo overheveling 2023
  00:41:49 - 00:42:59 - Wimar Jaeger.
  00:43:01 - 00:43:03 - Wimar Jaeger.
  00:43:03 - 00:43:52 - Yvonne ten Holder
  00:43:54 - 00:44:00 - Wimar Jaeger.
  00:44:00 - 00:44:09 - Yvonne ten Holder
  00:44:10 - 00:44:17 - Wimar Jaeger.
  00:44:29 - 00:45:41 - Abel van Dijken
  00:45:41 - 00:45:57 - Wimar Jaeger.
  00:46:02 - 00:47:30 - Gerard Pelgrim
  00:47:30 - 00:47:32 - Wimar Jaeger.
  00:47:32 - 00:48:26 - Yvonne ten Holder
  00:48:26 - 00:48:28 - Gerard Pelgrim
  00:48:28 - 00:48:48 - Gerard Pelgrim
  00:48:48 - 00:48:51 - Wimar Jaeger.
  00:48:51 - 00:49:25 - Mart de Ridder
  00:49:25 - 00:49:28 - Wimar Jaeger.
  00:49:28 - 00:49:58 - Gerard Pelgrim
  00:49:58 - 00:49:59 - Wimar Jaeger.
  00:49:59 - 00:50:36 - Mart de Ridder
  00:50:36 - 00:50:38 - Wimar Jaeger.
  00:50:38 - 00:50:55 - Gerard Pelgrim
  00:50:56 - 00:51:01 - Mart de Ridder
  00:51:01 - 00:51:02 - Wimar Jaeger.
  00:51:02 - 00:51:07 - Gerard Pelgrim
  00:51:07 - 00:51:38 - Wimar Jaeger.
  00:51:42 - 00:53:01 - Eva Boswinkel
  00:53:02 - 00:53:14 - Wimar Jaeger.
  00:53:15 - 00:53:17 - Wimar Jaeger.
  00:53:17 - 00:53:49 - Abel van Dijken
  00:53:49 - 00:53:51 - Wimar Jaeger.
  00:53:51 - 00:54:06 - Eva Boswinkel
  00:54:07 - 00:54:42 - Wimar Jaeger.
  00:54:42 - 00:54:43 - Mart de Ridder
  00:54:43 - 00:54:44 - Wimar Jaeger.
  00:54:44 - 00:54:46 - Iris Vellema
  00:54:46 - 00:54:47 - Marjolijn Moester
  00:54:47 - 00:54:48 - Wimar Jaeger.
  00:54:48 - 00:54:49 - Wimar Jaeger.
  00:54:49 - 00:54:50 - Petra Ackermans
  00:54:50 - 00:54:51 - Yvonne ten Holder
  00:54:51 - 00:54:52 - Abel van Dijken
  00:54:52 - 00:54:53 - Wimar Jaeger.
  00:54:53 - 00:54:54 - Mark Purperhart
  00:54:54 - 00:54:56 - Gerard Pelgrim
  00:54:56 - 00:54:57 - Marloes Roerdink
  00:54:57 - 00:54:58 - Wimar Jaeger.
  00:54:58 - 00:55:00 - Dolf Logemann
  00:55:00 - 00:55:13 - Wimar Jaeger.
  00:55:13 - 00:55:14 - Mart de Ridder
  00:55:14 - 00:55:15 - Wimar Jaeger.
  00:55:15 - 00:55:16 - Iris Vellema
  00:55:16 - 00:55:18 - Marjolijn Moester
  00:55:18 - 00:55:19 - Jorn Lok
  00:55:19 - 00:55:20 - Petra Ackermans
  00:55:20 - 00:55:21 - Wimar Jaeger.
  00:55:21 - 00:55:23 - Abel van Dijken
  00:55:23 - 00:55:24 - Wimar Jaeger.
  00:55:24 - 00:55:25 - Wimar Jaeger.
  00:55:25 - 00:55:26 - Gerard Pelgrim
  00:55:26 - 00:55:27 - Wimar Jaeger.
  00:55:27 - 00:55:28 - Marloes Roerdink
  00:55:28 - 00:55:29 - Wimar Jaeger.
  00:55:29 - 00:55:31 - Dolf Logemann
  00:55:31 - 00:56:35 - Wimar Jaeger.
  00:56:35 - 00:56:38 - Marjolijn Moester
  00:56:38 - 00:57:16 - Wimar Jaeger.
 25. 12.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Inspraak en participatie in de gehele beleidscyclus (2024-A0029)
 26. 12.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Verordening inspraak participatie en uitdaagrecht gemeente Zutphen (2024-A0027)
 27. 12.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. het bijgaande Beleidskader 'Samenwerken aan een sterk Zutphen' vast te stellen;
  2. het bijgaande Eindverslag inspraak over het Beleidskader 'Samenwerken aan een sterk Zutphen' en
  de Verordening inspraak, participatie en uitdaagrecht gemeente Zutphen 2024 vast te stellen;
  3. de bijgaande Verordening inspraak, participatie en uitdaagrecht gemeente Zutphen 2024 vast te stellen;
  4. de bijgaande Samenspraakwijzer voor kennisgeving aan te nemen

  Besluit

  Geamendeerd aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Vaststelling Participatieverordening en Beleidskader Samenwerken aan een sterk Zutphen
  00:57:08 - 00:57:16 - Wimar Jaeger.
  00:57:19 - 00:57:26 - Yvonne ten Holder
  00:57:26 - 00:57:27 - Wimar Jaeger.
  00:57:27 - 01:00:18 - Yvonne ten Holder
  01:00:18 - 01:00:23 - Wimar Jaeger.
  01:00:32 - 01:02:22 - Yvonne ten Holder
  01:02:22 - 01:02:44 - Wimar Jaeger.
  01:02:44 - 01:03:55 - Laura Werger
  01:03:55 - 01:04:06 - Wimar Jaeger.
  01:04:20 - 01:06:40 - Mark Purperhart
  01:06:42 - 01:07:01 - Wimar Jaeger.
  01:07:04 - 01:08:31 - Petra Ackermans
  01:08:33 - 01:08:36 - Wimar Jaeger.
  01:08:50 - 01:09:46 - Abel van Dijken
  01:09:46 - 01:09:57 - Wimar Jaeger.
  01:10:00 - 01:10:55 - Frans Manders
  01:10:55 - 01:11:00 - Wimar Jaeger.
  01:11:00 - 01:11:09 - Frans Manders
  01:11:09 - 01:11:16 - Wimar Jaeger.
  01:11:16 - 01:11:41 - Frans Manders
  01:11:43 - 01:12:03 - Wimar Jaeger.
  01:12:03 - 01:13:46 - Sjoerd Wannet
  01:13:46 - 01:13:49 - Wimar Jaeger.
  01:13:49 - 01:14:04 - Mark Purperhart
  01:14:06 - 01:14:17 - Wimar Jaeger.
  01:14:17 - 01:16:35 - Sjoerd Wannet
  01:16:35 - 01:16:41 - Wimar Jaeger.
  01:16:43 - 01:17:32 - Yvonne ten Holder
  01:17:34 - 01:17:35 - Wimar Jaeger.
  01:17:35 - 01:17:51 - Sjoerd Wannet
  01:17:53 - 01:21:12 - Wimar Jaeger.
  01:21:18 - 01:25:09 - Dolf Logemann
 28. 13.a

  Stemuitslag

  voor 57%
  tegen 43%
  voor
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  CDA (1), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 16 stemmen voor en 12 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  De fractie van de SP heeft een stemverklaring afgelegd.  Voor: Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks
  Tegen: SP, PvdD, PvdA, VVD, CDA

  Amendementen

  Titel
  Amendement Een ruim mandaat voor een sterk burgerberaad (2024-A0026)
 29. 13.b

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  SP (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Binnen één jaar in samenwerking met een onafhankelijke organisatie een burgerberaad te organiseren over een vraagstuk met betrekking tot de energietransitie en hiervoor de opdracht te verstrekken.
  2. Een keuze te maken voor onderstaande vraagstelling waar het burgerberaad zich over gaat buigen:
  •Hoe brengen we samen op een rechtvaardige manier de CO2 Footprint in de gemeente Zutphen terug met 95% in 2050?
  3. Aan het burgerberaad het mandaat 'zwaarwegend advies' toe te kennen wat inhoudt dat de adviezen van het burgerberaad worden aangenomen, tenzij gemotiveerd hiervan wordt afgeweken.
  4. Na afloop een evaluatie te laten plaatsvinden en bij een positieve evaluatie het burgerberaad toe te voegen aan het gemeentelijke participatie-instrumentarium.

  Besluit

  Geamendeerd aangenomen.
  Er zijn 22 stemmen voor en 6 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.


  De fracties van SP en CDA hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: PvdD, PvdA, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks
  Tegen: SP, VVD

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Burgerberaad
  01:23:34 - 01:25:09 - Dolf Logemann
  01:25:09 - 01:25:13 - Wimar Jaeger.
  01:25:13 - 01:25:37 - Gert Müller
  01:25:37 - 01:25:41 - Dolf Logemann
  01:25:41 - 01:26:15 - Gert Müller
  01:26:17 - 01:26:18 - Wimar Jaeger.
  01:26:18 - 01:26:58 - Dolf Logemann
  01:27:00 - 01:27:01 - Wimar Jaeger.
  01:27:01 - 01:27:12 - Gert Müller
  01:27:12 - 01:28:04 - Dolf Logemann
  01:28:04 - 01:28:05 - Wimar Jaeger.
  01:28:05 - 01:28:12 - Dolf Logemann
  01:28:12 - 01:28:18 - Wimar Jaeger.
  01:28:18 - 01:28:51 - Gert Müller
  01:28:51 - 01:28:53 - Wimar Jaeger.
  01:28:53 - 01:29:34 - Dolf Logemann
  01:29:34 - 01:29:35 - Wimar Jaeger.
  01:29:35 - 01:29:45 - Gert Müller
  01:29:45 - 01:29:47 - Wimar Jaeger.
  01:29:47 - 01:30:21 - Dolf Logemann
  01:30:21 - 01:30:26 - Wimar Jaeger.
  01:30:27 - 01:30:54 - Gert Müller
  01:30:54 - 01:30:56 - Wimar Jaeger.
  01:30:56 - 01:31:41 - Dolf Logemann
  01:31:41 - 01:31:45 - Wimar Jaeger.
  01:31:45 - 01:32:02 - Lindsey Stone
  01:32:02 - 01:32:03 - Wimar Jaeger.
  01:32:03 - 01:32:16 - Dolf Logemann
  01:32:16 - 01:32:23 - Wimar Jaeger.
  01:32:23 - 01:32:24 - Dolf Logemann
  01:32:24 - 01:32:26 - Wimar Jaeger.
  01:32:26 - 01:34:08 - Dolf Logemann
  01:34:08 - 01:34:09 - Wimar Jaeger.
  01:34:09 - 01:35:07 - Dolf Logemann
  01:35:07 - 01:35:26 - Wimar Jaeger.
  01:35:26 - 01:35:29 - Dolf Logemann
  01:35:29 - 01:35:54 - Wimar Jaeger.
  01:35:57 - 01:36:52 - Dolf Logemann
  01:36:52 - 01:37:04 - Wimar Jaeger.
  01:37:05 - 01:37:06 - Dolf Logemann
  01:37:06 - 01:37:25 - Wimar Jaeger.
  01:37:33 - 01:37:35 - Wimar Jaeger.
  01:37:35 - 01:39:49 - Gert Müller
  01:39:49 - 01:39:50 - Wimar Jaeger.
  01:39:50 - 01:39:51 - Gert Müller
  01:39:51 - 01:39:52 - Wimar Jaeger.
  01:39:52 - 01:39:59 - Gert Müller
  01:39:59 - 01:40:05 - Wimar Jaeger.
  01:40:05 - 01:40:37 - Dolf Logemann
  01:40:39 - 01:40:41 - Wimar Jaeger.
  01:40:42 - 01:41:04 - Gert Müller
  01:41:06 - 01:41:07 - Wimar Jaeger.
  01:41:07 - 01:41:11 - Dolf Logemann
  01:41:14 - 01:41:18 - Wimar Jaeger.
  01:41:18 - 01:42:09 - Frans Manders
  01:42:09 - 01:42:10 - Wimar Jaeger.
  01:42:10 - 01:42:32 - Gert Müller
  01:42:32 - 01:42:36 - Wimar Jaeger.
  01:42:37 - 01:43:04 - Frans Manders
  01:43:04 - 01:43:05 - Wimar Jaeger.
  01:43:05 - 01:43:26 - Gert Müller
  01:43:26 - 01:43:27 - Wimar Jaeger.
  01:43:27 - 01:44:04 - Gert Müller
  01:44:04 - 01:44:17 - Wimar Jaeger.
  01:44:22 - 01:46:17 - Laura Werger
  01:46:17 - 01:46:20 - Wimar Jaeger.
  01:46:20 - 01:47:21 - Yvonne ten Holder
  01:47:21 - 01:47:22 - Wimar Jaeger.
  01:47:22 - 01:47:46 - Laura Werger
  01:47:49 - 01:48:30 - Yvonne ten Holder
  01:48:30 - 01:48:31 - Wimar Jaeger.
  01:48:31 - 01:49:21 - Laura Werger
  01:49:21 - 01:49:24 - Wimar Jaeger.
  01:49:25 - 01:50:46 - Dolf Logemann
  01:50:46 - 01:50:58 - Dolf Logemann
  01:50:58 - 01:51:00 - Wimar Jaeger.
  01:51:00 - 01:51:54 - Laura Werger
  01:51:54 - 01:51:56 - Wimar Jaeger.
  01:51:56 - 01:52:09 - Dolf Logemann
  01:52:09 - 01:52:11 - Wimar Jaeger.
  01:52:11 - 01:52:42 - Laura Werger
  01:52:44 - 01:52:55 - Wimar Jaeger.
  01:52:55 - 01:53:00 - Dolf Logemann
  01:53:00 - 01:53:07 - Wimar Jaeger.
  01:53:07 - 01:53:20 - Yvonne ten Holder
  01:53:20 - 01:53:21 - Wimar Jaeger.
  01:53:21 - 01:53:43 - Laura Werger
  01:53:43 - 01:53:45 - Wimar Jaeger.
  01:53:45 - 01:54:09 - Yvonne ten Holder
  01:54:09 - 01:54:11 - Wimar Jaeger.
  01:54:11 - 01:54:21 - Laura Werger
  01:54:22 - 01:54:25 - Wimar Jaeger.
  01:54:25 - 01:54:26 - Laura Werger
  01:54:27 - 01:54:28 - Wimar Jaeger.
  01:54:29 - 01:54:40 - Wimar Jaeger.
  01:54:43 - 01:55:37 - Frans Manders
  01:55:37 - 01:55:51 - Wimar Jaeger.
  01:55:59 - 01:58:44 - Petra Ackermans
  01:58:46 - 01:59:00 - Wimar Jaeger.
  01:59:00 - 01:59:22 - Petra Ackermans
  01:59:23 - 01:59:37 - Wimar Jaeger.
  01:59:41 - 02:00:29 - Abel van Dijken
  02:00:31 - 02:00:50 - Wimar Jaeger.
  02:00:50 - 02:01:45 - Perry Boersbroek
  02:01:45 - 02:02:06 - Wimar Jaeger.
  02:02:06 - 02:04:47 - Sjoerd Wannet
  02:04:47 - 02:04:51 - Wimar Jaeger.
  02:04:51 - 02:05:01 - Gert Müller
  02:05:01 - 02:05:04 - Gert Müller
  02:05:06 - 02:05:15 - Sjoerd Wannet
  02:05:17 - 02:05:19 - Wimar Jaeger.
  02:05:19 - 02:05:31 - Gert Müller
  02:05:32 - 02:05:34 - Wimar Jaeger.
  02:05:34 - 02:05:59 - Sjoerd Wannet
  02:05:59 - 02:06:00 - Wimar Jaeger.
  02:06:00 - 02:06:08 - Gert Müller
  02:06:08 - 02:06:28 - Sjoerd Wannet
  02:06:28 - 02:06:38 - Wimar Jaeger.
  02:06:38 - 02:06:53 - Gert Müller
  02:06:53 - 02:06:58 - Wimar Jaeger.
  02:06:58 - 02:06:59 - Sjoerd Wannet
  02:06:59 - 02:07:05 - Wimar Jaeger.
  02:07:07 - 02:07:21 - Petra Ackermans
  02:07:22 - 02:07:24 - Wimar Jaeger.
  02:07:24 - 02:08:14 - Sjoerd Wannet
  02:08:14 - 02:08:22 - Wimar Jaeger.
  02:08:22 - 02:08:27 - Sjoerd Wannet
  02:08:27 - 02:08:31 - Wimar Jaeger.
  02:08:32 - 02:08:33 - Wimar Jaeger.
  02:08:33 - 02:09:03 - Sjoerd Wannet
  02:09:03 - 02:09:09 - Wimar Jaeger.
  02:09:09 - 02:09:30 - Laura Werger
  02:09:30 - 02:09:53 - Sjoerd Wannet
  02:09:53 - 02:09:54 - Wimar Jaeger.
  02:09:54 - 02:10:05 - Laura Werger
  02:10:05 - 02:10:07 - Wimar Jaeger.
  02:10:07 - 02:10:08 - Wimar Jaeger.
  02:10:08 - 02:10:13 - Sjoerd Wannet
  02:10:13 - 02:10:14 - Wimar Jaeger.
  02:10:14 - 02:10:21 - Petra Ackermans
  02:10:21 - 02:10:24 - Wimar Jaeger.
  02:10:24 - 02:10:44 - Sjoerd Wannet
  02:10:45 - 02:11:05 - Wimar Jaeger.
  02:11:11 - 02:11:13 - Wimar Jaeger.
  02:11:14 - 02:13:06 - Sjoerd Wannet
  02:13:06 - 02:13:07 - Wimar Jaeger.
  02:13:07 - 02:13:26 - Abel van Dijken
  02:13:26 - 02:13:29 - Wimar Jaeger.
  02:13:29 - 02:14:04 - Dolf Logemann
  02:14:04 - 02:14:11 - Wimar Jaeger.
  02:14:19 - 02:14:37 - Frans Manders
  02:14:39 - 02:15:17 - Wimar Jaeger.
  02:15:19 - 02:15:26 - Mart de Ridder
  02:15:26 - 02:15:27 - Wimar Jaeger.
  02:15:27 - 02:16:13 - Mart de Ridder
  02:16:13 - 02:16:24 - Wimar Jaeger.
  02:16:24 - 02:16:25 - Mart de Ridder
  02:16:25 - 02:16:27 - Wimar Jaeger.
  02:16:27 - 02:16:28 - Iris Vellema
  02:16:28 - 02:16:31 - Wimar Jaeger.
  02:16:31 - 02:16:32 - Marjolijn Moester
  02:16:32 - 02:16:34 - Wimar Jaeger.
  02:16:34 - 02:16:35 - Jorn Lok
  02:16:35 - 02:16:37 - Wimar Jaeger.
  02:16:37 - 02:16:38 - Petra Ackermans
  02:16:38 - 02:16:40 - Wimar Jaeger.
  02:16:40 - 02:16:41 - Yvonne ten Holder
  02:16:41 - 02:16:44 - Abel van Dijken
  02:16:44 - 02:16:46 - Wimar Jaeger.
  02:16:46 - 02:16:47 - Mark Purperhart
  02:16:47 - 02:16:49 - Wimar Jaeger.
  02:16:49 - 02:16:50 - Gerard Pelgrim
  02:16:50 - 02:16:52 - Wimar Jaeger.
  02:16:52 - 02:16:53 - Marloes Roerdink
  02:16:53 - 02:16:54 - Wimar Jaeger.
  02:16:54 - 02:16:57 - Martine Westerik
  02:16:57 - 02:16:58 - Wimar Jaeger.
  02:17:04 - 02:17:10 - Wimar Jaeger.
  02:17:11 - 02:17:23 - Wimar Jaeger.
  02:17:23 - 02:17:36 - Mark Purperhart
  02:17:38 - 02:17:44 - Wimar Jaeger.
  02:17:44 - 02:17:45 - Mart de Ridder
  02:17:45 - 02:17:47 - Wimar Jaeger.
  02:17:47 - 02:17:49 - Iris Vellema
  02:17:49 - 02:17:50 - Wimar Jaeger.
  02:17:50 - 02:17:52 - Marjolijn Moester
  02:17:52 - 02:17:53 - Jorn Lok
  02:17:53 - 02:17:54 - Petra Ackermans
  02:17:54 - 02:17:55 - Wimar Jaeger.
  02:17:55 - 02:17:56 - Yvonne ten Holder
  02:17:56 - 02:17:58 - Abel van Dijken
  02:17:58 - 02:17:59 - Mark Purperhart
  02:17:59 - 02:18:00 - Wimar Jaeger.
  02:18:00 - 02:18:01 - Wimar Jaeger.
  02:18:01 - 02:18:03 - Marloes Roerdink
  02:18:03 - 02:18:04 - Martine Westerik
  02:18:04 - 02:18:31 - Wimar Jaeger.
 30. 14.a

  Stemuitslag

  voor 25%
  tegen 75%
  voor
  Burgerbelang (2), KiesBewustLokaal (2), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (2), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn bij hoofdelijke stemming 7 stemmen voor en 21 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  De fracties van Burgerbelang, ChristenUnie en Stadspartij hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: VVD, Kies Bewust Lokaal, Burgerbelang (2)
  Tegen: SP, PvdD, PvdA, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang (2), GroenLinks

  Amendementen

  Titel
  Amendement Reglement van Orde gemeenteraad Zutphen (2024-A0028)
 31. 14.b

  Naar aanleiding van de oordeelsvormende vergadering van donderdag 4 juli 2024 is het raadsvoorstel aangevuld met een verwijzing naar andere instrumenten die samenhangen met het functioneren van de raad. Zie hiervoor het toegevoegde argument 6.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2024 vast te stellen.

  Besluit

  Aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Reglement van Orde gemeenteraad Zutphen 2024
  02:31:09 - 02:33:37 - Wimar Jaeger.
  02:33:46 - 02:33:53 - Laura Werger
  02:33:53 - 02:33:56 - Wimar Jaeger.
  02:33:56 - 02:36:57 - Laura Werger
  02:36:57 - 02:37:01 - Wimar Jaeger.
  02:37:01 - 02:37:18 - Marloes Roerdink
  02:37:18 - 02:37:20 - Wimar Jaeger.
  02:37:20 - 02:37:36 - Laura Werger
  02:37:38 - 02:37:43 - Wimar Jaeger.
  02:37:43 - 02:38:10 - Lindsey Stone
  02:38:10 - 02:38:13 - Wimar Jaeger.
  02:38:13 - 02:38:35 - Laura Werger
  02:38:37 - 02:38:42 - Wimar Jaeger.
  02:38:42 - 02:39:07 - Abel van Dijken
  02:39:07 - 02:39:08 - Wimar Jaeger.
  02:39:08 - 02:39:51 - Laura Werger
  02:39:51 - 02:39:52 - Wimar Jaeger.
  02:39:52 - 02:39:58 - Abel van Dijken
  02:39:58 - 02:39:59 - Wimar Jaeger.
  02:39:59 - 02:40:08 - Laura Werger
  02:40:10 - 02:40:11 - Abel van Dijken
  02:40:11 - 02:40:15 - Wimar Jaeger.
  02:40:15 - 02:40:28 - Laura Werger
  02:40:28 - 02:40:30 - Abel van Dijken
  02:40:30 - 02:40:34 - Wimar Jaeger.
  02:40:36 - 02:41:10 - Laura Werger
  02:41:10 - 02:41:12 - Wimar Jaeger.
  02:41:12 - 02:41:14 - Abel van Dijken
  02:41:15 - 02:41:18 - Wimar Jaeger.
  02:41:22 - 02:42:07 - Mart de Ridder
  02:42:08 - 02:42:09 - Wimar Jaeger.
  02:42:09 - 02:43:01 - Laura Werger
  02:43:01 - 02:43:02 - Wimar Jaeger.
  02:43:02 - 02:43:58 - Mart de Ridder
  02:43:58 - 02:44:01 - Wimar Jaeger.
  02:44:01 - 02:45:12 - Laura Werger
  02:45:12 - 02:45:14 - Wimar Jaeger.
  02:45:14 - 02:45:26 - Mart de Ridder
  02:45:28 - 02:45:31 - Wimar Jaeger.
  02:45:31 - 02:46:04 - Laura Werger
  02:46:04 - 02:46:09 - Wimar Jaeger.
  02:46:09 - 02:46:50 - Herman Krans
  02:46:52 - 02:46:53 - Wimar Jaeger.
  02:46:53 - 02:47:08 - Laura Werger
  02:47:09 - 02:47:10 - Wimar Jaeger.
  02:47:10 - 02:47:19 - Yvonne ten Holder
  02:47:20 - 02:47:22 - Wimar Jaeger.
  02:47:22 - 02:47:47 - Laura Werger
  02:47:47 - 02:47:53 - Wimar Jaeger.
  02:47:53 - 02:48:00 - Herman Krans
  02:48:02 - 02:48:07 - Wimar Jaeger.
  02:48:07 - 02:48:27 - Laura Werger
  02:48:29 - 02:48:38 - Wimar Jaeger.
  02:48:43 - 02:50:34 - Marloes Roerdink
  02:50:36 - 02:50:44 - Wimar Jaeger.
  02:50:52 - 02:54:36 - Petra Ackermans
  02:54:36 - 02:54:38 - Wimar Jaeger.
  02:54:38 - 02:54:54 - Herman Krans
  02:54:54 - 02:54:55 - Wimar Jaeger.
  02:54:55 - 02:54:56 - Herman Krans
  02:54:56 - 02:54:58 - Wimar Jaeger.
  02:54:58 - 02:55:32 - Petra Ackermans
  02:55:32 - 02:55:33 - Wimar Jaeger.
  02:55:33 - 02:55:39 - Herman Krans
  02:55:39 - 02:55:40 - Wimar Jaeger.
  02:55:40 - 02:55:42 - Herman Krans
  02:55:44 - 02:55:45 - Wimar Jaeger.
  02:55:45 - 02:56:00 - Petra Ackermans
  02:56:00 - 02:56:03 - Wimar Jaeger.
  02:56:03 - 02:56:42 - Herman Krans
  02:56:42 - 02:56:43 - Petra Ackermans
  02:56:43 - 02:56:59 - Wimar Jaeger.
  02:56:59 - 02:57:44 - Laura Werger
  02:57:45 - 02:57:51 - Wimar Jaeger.
  02:57:51 - 02:59:16 - Herman Krans
  02:59:16 - 02:59:20 - Wimar Jaeger.
  02:59:20 - 03:00:09 - Laura Werger
  03:00:11 - 03:00:53 - Herman Krans
  03:00:53 - 03:01:28 - Wimar Jaeger.
  03:01:28 - 03:01:34 - Wimar Jaeger.
  03:01:34 - 03:01:36 - Wimar Jaeger.
  03:01:36 - 03:01:48 - Herman Krans
  03:01:48 - 03:02:16 - Petra Ackermans
  03:02:16 - 03:02:17 - Wimar Jaeger.
  03:02:17 - 03:02:55 - Herman Krans
  03:02:55 - 03:02:59 - Wimar Jaeger.
  03:02:59 - 03:03:51 - Petra Ackermans
  03:03:53 - 03:04:30 - Wimar Jaeger.
  03:04:41 - 03:05:09 - Laura Werger
  03:05:09 - 03:05:37 - Wimar Jaeger.
  03:05:44 - 03:06:05 - Yvonne ten Holder
  03:06:05 - 03:06:20 - Wimar Jaeger.
  03:06:24 - 03:06:28 - Wimar Jaeger.
  03:06:28 - 03:08:17 - Bram Duizer
  03:08:17 - 03:08:25 - Wimar Jaeger.
  03:08:25 - 03:08:55 - Herman Krans
  03:08:55 - 03:08:57 - Wimar Jaeger.
  03:08:57 - 03:09:53 - Bram Duizer
  03:09:53 - 03:10:07 - Wimar Jaeger.
  03:10:09 - 03:10:21 - Laura Werger
  03:10:23 - 03:10:24 - Wimar Jaeger.
  03:10:24 - 03:10:26 - Bram Duizer
  03:10:26 - 03:10:36 - Wimar Jaeger.
  03:10:36 - 03:10:52 - Herman Krans
  03:10:54 - 03:11:05 - Wimar Jaeger.
  03:11:05 - 03:11:19 - Laura Werger
  03:11:19 - 03:11:26 - Wimar Jaeger.
  03:11:26 - 03:11:43 - Marloes Roerdink
  03:11:45 - 03:11:52 - Wimar Jaeger.
  03:11:52 - 03:12:14 - Laura Werger
  03:12:16 - 03:12:22 - Wimar Jaeger.
  03:12:22 - 03:12:41 - Herman Krans
  03:12:41 - 03:12:42 - Wimar Jaeger.
  03:12:42 - 03:12:44 - Herman Krans
  03:12:44 - 03:12:50 - Wimar Jaeger.
  03:17:29 - 03:17:46 - Wimar Jaeger.
  03:18:09 - 03:18:12 - Wimar Jaeger.
  03:18:12 - 03:19:26 - Herman Krans
  03:19:26 - 03:19:27 - Wimar Jaeger.
  03:19:27 - 03:19:35 - Petra Ackermans
  03:19:37 - 03:20:06 - Herman Krans
  03:20:06 - 03:20:07 - Wimar Jaeger.
  03:20:07 - 03:20:14 - Petra Ackermans
  03:20:14 - 03:20:16 - Wimar Jaeger.
  03:20:16 - 03:20:42 - Herman Krans
  03:20:42 - 03:20:48 - Wimar Jaeger.
  03:20:48 - 03:20:49 - Herman Krans
  03:20:49 - 03:21:08 - Wimar Jaeger.
  03:21:19 - 03:21:52 - Laura Werger
  03:21:55 - 03:22:08 - Wimar Jaeger.
  03:22:12 - 03:22:21 - Herman Krans
  03:22:25 - 03:23:00 - Wimar Jaeger.
  03:23:00 - 03:23:22 - Marloes Roerdink
  03:23:22 - 03:23:23 - Wimar Jaeger.
  03:23:23 - 03:23:32 - Abel van Dijken
  03:23:32 - 03:23:35 - Wimar Jaeger.
  03:23:35 - 03:23:43 - Gerard Pelgrim
  03:23:44 - 03:24:13 - Wimar Jaeger.
  03:24:13 - 03:24:15 - Gert Müller
  03:24:15 - 03:24:21 - Wimar Jaeger.
  03:24:21 - 03:24:23 - Lindsey Stone
  03:24:23 - 03:24:24 - Wimar Jaeger.
  03:24:24 - 03:24:26 - Wimar Jaeger.
  03:24:26 - 03:24:28 - Arne Bouma
  03:24:28 - 03:24:29 - Frans Manders
  03:24:29 - 03:24:30 - Marjolijn Moester
  03:24:30 - 03:24:31 - Wimar Jaeger.
  03:24:31 - 03:24:32 - Jorn Lok
  03:24:32 - 03:24:33 - Wimar Jaeger.
  03:24:33 - 03:24:34 - Laura Werger
  03:24:34 - 03:24:36 - Wimar Jaeger.
  03:24:36 - 03:24:37 - Wimar Jaeger.
  03:24:37 - 03:24:38 - Bert Jansen
  03:24:38 - 03:24:39 - Petra Ackermans
  03:24:39 - 03:24:40 - Wimar Jaeger.
  03:24:40 - 03:24:41 - Bram Sommer
  03:24:41 - 03:24:42 - Yvonne ten Holder
  03:24:42 - 03:24:44 - Wimar Jaeger.
  03:24:44 - 03:24:46 - Maureen Elshof
  03:24:46 - 03:24:48 - Abel van Dijken
  03:24:48 - 03:24:49 - Yvonne ten Holder
  03:24:49 - 03:24:51 - Abel van Dijken
  03:24:51 - 03:24:55 - Wimar Jaeger.
  03:24:55 - 03:24:57 - Mark Purperhart
  03:24:57 - 03:24:58 - Wimar Jaeger.
  03:24:58 - 03:25:01 - Gerard Pelgrim
  03:25:01 - 03:25:02 - Wimar Jaeger.
  03:25:02 - 03:25:03 - Emrah Yildirim
  03:25:03 - 03:25:04 - Wimar Jaeger.
  03:25:04 - 03:25:06 - Perry Boersbroek
  03:25:06 - 03:25:07 - Wimar Jaeger.
  03:25:07 - 03:25:08 - Wimar Jaeger.
  03:25:08 - 03:25:09 - Addy Garritsen
  03:25:09 - 03:25:10 - Wimar Jaeger.
  03:25:10 - 03:25:11 - Hella Godee
  03:25:11 - 03:25:12 - Dolf Logemann
  03:25:12 - 03:25:13 - Herman Krans
  03:25:13 - 03:25:15 - Dolf Logemann
  03:25:15 - 03:25:16 - Martine Westerik
  03:25:16 - 03:25:17 - Wimar Jaeger.
  03:25:17 - 03:25:19 - Joram van Donk
  03:25:19 - 03:25:20 - Stefano de Groen
  03:25:20 - 03:25:21 - Wimar Jaeger.
  03:25:21 - 03:25:22 - Mart de Ridder
  03:25:22 - 03:26:00 - Wimar Jaeger.
  03:26:05 - 03:26:29 - Wimar Jaeger.
  03:26:33 - 03:29:50 - Arne Bouma
 32. 15

  Moties die uiterlijk om 14:00 uur op de vergaderdag zijn aangeleverd, worden voorzien van ambtelijk advies en verwerkt in iBabs.

 33. 15.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  De motie is met algemene stemmen aangenomen.

  Moties

  Titel
  Een buik vol benen hebben (2024-M0033)
  03:27:35 - 03:29:50 - Arne Bouma
  03:29:50 - 03:29:54 - Wimar Jaeger.
  03:29:54 - 03:29:56 - Arne Bouma
  03:29:56 - 03:30:29 - Mart de Ridder
  03:30:29 - 03:30:30 - Arne Bouma
  03:30:30 - 03:30:32 - Wimar Jaeger.
  03:30:32 - 03:31:02 - Arne Bouma
  03:31:04 - 03:31:40 - Mart de Ridder
  03:31:40 - 03:31:41 - Wimar Jaeger.
  03:31:41 - 03:31:59 - Arne Bouma
  03:32:00 - 03:32:01 - Wimar Jaeger.
  03:32:01 - 03:32:53 - Mart de Ridder
  03:32:53 - 03:32:55 - Wimar Jaeger.
  03:32:55 - 03:34:13 - Arne Bouma
  03:34:13 - 03:34:28 - Wimar Jaeger.
  03:34:40 - 03:36:12 - Mark Purperhart
  03:36:12 - 03:36:27 - Wimar Jaeger.
  03:36:29 - 03:37:20 - Jasper Bloem.
  03:37:20 - 03:37:23 - Wimar Jaeger.
  03:37:23 - 03:37:51 - Arne Bouma
  03:37:51 - 03:37:54 - Wimar Jaeger.
  03:37:54 - 03:39:34 - Jasper Bloem.
  03:39:34 - 03:39:39 - Wimar Jaeger.
  03:39:39 - 03:39:46 - Marloes Roerdink
  03:39:48 - 03:39:49 - Wimar Jaeger.
  03:39:49 - 03:40:11 - Jasper Bloem.
  03:40:13 - 03:41:15 - Wimar Jaeger.
 34. 16

  03:40:58 - 03:41:15 - Wimar Jaeger.