Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Jaarstukken 2023 en de Voorjaarsnota 2024

vrijdag 28 juni 2024

09:30 - 16:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
Wimar Jaeger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Melding van afwezigheid:

  1. De heer Manders (PvdA)
  2. De heer Garritsen (Burgerbelang)
  3. De heer Pelgrim (Stadspartij) tot circa 14.00 uur
  4. De heer Bouma (PvdA) tot circa 14.00 uur
  00:08:47 - 00:19:26 - Wimar Jaeger.
 2. 2
  Agenda
 3. 2.a

  De volgende amendementen zijn aangekondigd bij de behandeling van de Voorjaarsnota, agendapunt 7:


  6.a Streven naar een sluitende begroting (2024-A0023) ingediend door VVD en Kies Bewust Lokaal
  6.b Incidenteel inzetten algemene reserve (2024-A0011) ingediend door ChristenUnie en GroenLinks
  6.c Loonsom (2024-A0019) ingediend door GroenLinks, D66 en PvdA
  6.d Formatie sociaal makelaars structureel maken (2024-A0014) ingediend door GroenLinks, D66, Burgerbelang en PvdA
  6.e Schrappen voornemen flexwoningen (2024-A0017) ingediend door SP
  6.f Prioriteit aan veiligheid (2024-A0020) ingediend door CDA
  6.g Overheids- en inwonersparticipatie (2024-A0015) ingediend door D66, GroenLinks, Burgerbelang en PvdA
  6.h Toevoegen van groene projecten aan de programmabegroting 2025 - 2028 (2024-A0016) ingediend door GroenLinks
  6.i Ecologisch beheer van de openbare ruimte en Uitvoeringsprojecten vergroening Binnenstad (2024-A0021) ingediend door PvdD
  6.j Natuur en Duurzaamheidseducatie (2024-A0022) ingediend door PvdD
  6.k Nieuw speelruimtebeleid (2024-A0013) ingediend door PvdA
  6.l Zutphenpas (2024-A0012) ingediend door PvdA en Kies Bewust Lokaal
  6.m Geen verhoging fractiebudgetten in 2025 en volgende jaren (2024-A0018) ingediend door SP  De volgende moties zijn aangekondigd bij de behandeling van de Voorjaarsnota, agendapunt 7:


  8.a Burgerberaad Vergrijzing (2024-M0027) ingediend door ChristenUnie en CDA
  8.b Ook buiten de rondweg bouwen (2024-M0028) ingediend door VVD
  8.c Aantrekkelijke binnenstad (2024-M0026) ingediend door CDA
  8.d Geen Boemerang bezuinigingen (2024-M0022) ingediend door CDA
  8.e Niet snijden in dier- groen- en klimaat beleid (2024-M0027) ingediend door PvdD
  8.f Dierenrijk in de wijk (2024-M0025) ingediend door PvdD
  8.g Gansvriendelijke openbare ruimte (2024-M0024) ingediend door PvdD
  8.h Zinvolle, inclusieve speelruimten (2024-M0023) ingediend door PvdD
  8.i Verzekeren buurthuis De Hoven (2024-M0029) ingediend door VVD en Kies Bewust Lokaal
  8.j Geen aanvullend krediet meer (2024-M0030) ingediend door VVD, Kies Bewust Lokaal, CDA en PvdD
  8.k Stop de spoedpost, red de spoedzorg (2024-M0031) ingediend door SP

  00:17:32 - 00:19:26 - Wimar Jaeger.
  00:19:26 - 00:19:48 - Wimar Jaeger.
  00:19:48 - 00:20:37 - Wimar Jaeger.
  00:20:39 - 00:21:00 - Wimar Jaeger.
  00:21:00 - 00:21:46 - Bert Jansen
  00:21:46 - 00:21:51 - Wimar Jaeger.
  00:21:51 - 00:22:17 - Bert Jansen
  00:22:17 - 00:23:04 - Wimar Jaeger.
 4. 2.b

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:22:29 - 00:23:04 - Wimar Jaeger.
 5. 3
  Bespreekpunten (9.40 uur)
 6. 3.a

  Op 7-6-2024 is het accountantsverslag toegevoegd. Op basis daarvan heeft het College een memo en nieuwe Jaarstukken aangeleverd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (2), SP (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2023 (controleverklaring).
  2. De jaarstukken (jaarverslag, jaarrekening en het sociaal jaarverslag) 2023 met een voordelig saldo van afgerond €10.017.100 vast te stellen.

  Besluit

  Aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Jaarstukken 2023 Gemeente Zutphen (9.40 uur)
  00:22:41 - 00:23:04 - Wimar Jaeger.
  00:23:04 - 00:23:05 - Maureen Elshof
  00:23:05 - 00:23:07 - Wimar Jaeger.
  00:23:07 - 00:23:47 - Wimar Jaeger.
  00:23:47 - 00:24:22 - Yvonne ten Holder
  00:24:22 - 00:24:25 - Yvonne ten Holder
  00:24:25 - 00:24:28 - Yvonne ten Holder
  00:24:28 - 00:24:31 - Yvonne ten Holder
  00:24:31 - 00:25:46 - Yvonne ten Holder
  00:25:47 - 00:26:33 - Wimar Jaeger.
  00:26:33 - 00:27:09 - Eva Boswinkel
 7. 3.b

  De Auditcommissie heeft haar advies uitgebracht over de Jaarstukken 2023. De commissie heeft de jaarstukken doorgelicht en haar adviespunten geformuleerd.
  Het volledige advies is als bijlage bij het raadsvoorstel gevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (2), SP (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  De auditcommissie stelt de raad voor om:

  1. De Adviespunten uit de brief van de auditcommissie inzake de jaarstukken 2023 over te nemen en;
  2. Het college op te dragen uitvoering te geven aan de adviezen en verder de Raad, via de auditcommissie, voor 1 november 2024 schriftelijk verslag te doen over de stand van zaken per adviespunt.

  Besluit

  Aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
  De fractie van Burgerbelang heeft een stemverklaring afgelegd.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Advies auditcommissie bij jaarstukken 2023
  00:26:33 - 00:27:09 - Eva Boswinkel
  00:27:11 - 00:27:36 - Wimar Jaeger.
  00:27:36 - 00:27:55 - Wimar Jaeger.
  00:27:55 - 00:27:57 - Iris Vellema
  00:27:57 - 00:28:01 - Wimar Jaeger.
  00:28:01 - 00:28:02 - Marjolijn Moester
  00:28:02 - 00:28:04 - Jorn Lok
  00:28:04 - 00:28:05 - Yvonne ten Holder
  00:28:05 - 00:28:07 - Petra Ackermans
  00:28:07 - 00:28:08 - Yvonne ten Holder
  00:28:08 - 00:28:10 - Abel van Dijken
  00:28:10 - 00:28:12 - Mark Purperhart
  00:28:12 - 00:28:15 - Wimar Jaeger.
  00:28:15 - 00:28:16 - Marloes Roerdink
  00:28:16 - 00:28:17 - Wimar Jaeger.
  00:28:17 - 00:28:18 - Martine Westerik
  00:28:18 - 00:28:20 - Wimar Jaeger.
  00:28:20 - 00:28:22 - Mart de Ridder
  00:28:22 - 00:29:03 - Wimar Jaeger.
  00:29:03 - 00:29:12 - Marloes Roerdink
  00:29:14 - 00:29:21 - Wimar Jaeger.
  00:29:21 - 00:29:22 - Iris Vellema
  00:29:22 - 00:29:23 - Wimar Jaeger.
  00:29:23 - 00:29:25 - Marjolijn Moester
  00:29:25 - 00:29:27 - Yvonne ten Holder
  00:29:27 - 00:29:28 - Petra Ackermans
  00:29:28 - 00:29:29 - Yvonne ten Holder
  00:29:29 - 00:29:30 - Wimar Jaeger.
  00:29:30 - 00:29:31 - Wimar Jaeger.
  00:29:31 - 00:29:32 - Mark Purperhart
  00:29:32 - 00:29:33 - Wimar Jaeger.
  00:29:33 - 00:29:34 - Marloes Roerdink
  00:29:34 - 00:29:35 - Wimar Jaeger.
  00:29:35 - 00:29:36 - Martine Westerik
  00:29:36 - 00:29:37 - Wimar Jaeger.
  00:29:37 - 00:29:38 - Mart de Ridder
  00:29:38 - 00:32:33 - Wimar Jaeger.
 8. 4

  10.10 uur - 12.00 uur
  Eerste termijn fracties Voorjaarsnota


  - Sprekersvolgorde op basis van grootste oppositiefractie, grootste coalitiefractie en zo verder:
    VVD, GroenLinks, SP, Burgerbelang, Partij voor de Dieren, PvdA, Kies Bewust Lokaal, D66, Stadspartij, CDA, ChristenUnie
  - Maximaal 7 minuten per fractie
  - Interrupties in de eerste termijn zijn mogelijk en gaan niet van de spreektijd af
  - Indienen moties en/of amendementen is mogelijk (tweede gelegenheid)


  12.00 – 12.45 uur
  Schorsing
  - Voor raad, fractievertegenwoordigers, college en aanwezige ambtenaren wordt een lunch geregeld.
  - Fracties en college kunnen de schorsing benutten voor overleg in hun kamers.
  - Lunch afhalen in de centrale hal
  - Voor iedere fractie, het college, ambtelijke ondersteuning en de griffie is een vooraf gereserveerde kamer beschikbaar voor overleg (indeling volgt)


  12.45 – 13.30 uur
  Reactie college op eerste termijn fracties
  - Interrupties zijn mogelijk


  13.30 – 15.00 uur
  Tweede termijn fracties
  Raadsleden hebben kennisgenomen van elkaars bijdragen en voorstellen en de eerste reactie van het college hierop.
  Nu is er gelegenheid te reageren en met elkaar in debat te gaan. De volgorde van de sprekers is dezelfde als in eerste termijn.
  - Niet in deelonderwerpen, maar als één geheel behandelen
  - Interrupties zijn mogelijk
  - Indienen moties en/of amendementen is mogelijk (derde gelegenheid)
  ++
  ++
  15.00 – 15.30 uur
  - Reactie college op tweede termijn fracties
  - Interrupties zijn mogelijk


  15.30 – 16.00 uur
  Besluitvorming
  De raad besluit achtereenvolgens over (eventuele) amendementen, raadsvoorstel Voorjaarsnota 2024 en (eventuele) moties.
  - Voorafgaand aan ieder besluit de mogelijkheid een stemverklaring af te leggen
  - Wanneer de vergadering meer tijd in beslag neemt diezelfde middag/avond voortzetten


  16.00 – 17.30 uur
  Informeel samenzijn


  De bijzondere raadsvergadering wordt afgesloten met een informeel samenzijn voor raadsleden, fractievertegenwoordigers, college, ambtelijke ondersteuning en griffie.

 9. 5

  • Eerst wordt over (eventuele) amendementen gestemd, vervolgens over het raadsvoorstel Voorjaarsnota 2024 en tot slot over de (eventuele) moties.
 10. 6

  Eerst wordt over (eventuele) amendementen gestemd.

 11. 6.a

  Stemuitslag

  voor 44%
  tegen 56%
  voor
  CDA (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (3), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), PvdA (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn bij hoofdelijke stemming 12 stemmen voor en 15 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
  Voor: PvdD, VVD, Kies Bewust Lokaal, CDA, Stadspartij, SP
  Tegen: PvdA, D66, ChristenUnie, Burgerbelang, GroenLinks

  Amendementen

  Titel
  Streven naar een sluitende begroting (2024-A0023)
 12. 6.b

  Stemuitslag

  voor 56%
  tegen 44%
  voor
  Burgerbelang (3), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), PvdA (3)
  tegen
  CDA (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn bij hoofdelijke stemming 15 stemmen voor en 12 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  Voor: PvdA, D66, ChristenUnie, Burgerbelang, GroenLinks
  Tegen: PvdD, VVD, Kies Bewust Lokaal, CDA, Stadspartij, SP

  Amendementen

  Titel
  Incidenteel inzetten algemene reserve (2024-A0011)
 13. 6.c

  Stemuitslag

  voor 59%
  tegen 41%
  voor
  Burgerbelang (3), D66 (3), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3)
  tegen
  CDA (1), ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn bij hoofdelijke stemming16 stemmen voor en 11 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  Voor: PvdD, PvdA, D66, Burgerbelang, GroenLinks,
  Tegen: VVD, Kies Bewust Lokaal, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, SP

  Amendementen

  Titel
  Richtinggevend kader inhoudelijk beleid begroting 2025 (2024-A0024)
 14. 6.d

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Burgerbelang (3), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3)
  tegen
  CDA (1), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 22 stemmen voor en 5 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  Voor: PvdD, PvdA, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, Burgerbelang, GroenLinks, SP
  Tegen: VVD, CDA, Stadspartij

  Amendementen

  Titel
  Loonsom (2024-A0019)
 15. 6.e

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  Burgerbelang (3), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), SP (3)
  tegen
  CDA (1), Partij voor de Dieren (1), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn bij hoofdelijke stemming 21 stemmen voor en 6 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  De fractie van Stadspartij heeft een stemverklaring afgelegd.


  Voor: PvdD (1), PvdA, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, Burgerbelang, GroenLinks, SP
  Tegen: PvdD (1), VVD, CDA, Stadspartij

  Amendementen

  Titel
  Formatie sociaal makelaars structureel maken (2024-A0014)
 16. 6.f

  Stemuitslag

  voor 11%
  tegen 89%
  voor
  SP (3)
  tegen
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 3 stemmen voor en 24 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  Voor: SP
  Tegen: Partij voor de Dieren, PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks

  Amendementen

  Titel
  Schrappen voornemen flexwoningen (2024-A0017)
 17. 6.g

  Besluit

  Ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  Prioriteit aan veiligheid (2024-A0020)
 18. 6.h

  Besluit

  Ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  Overheids- en inwonersparticipatie (2024-A0015)
 19. 6.i

  Besluit

  Ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  Toevoegen van groene projecten aan de programmabegroting 2025 - 2028 (2024-A0016)
 20. 6.j

  Besluit

  Ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  Ecologisch beheer van de openbare ruimte en Uitvoeringsprojecten vergroening Binnenstad (2024-A0021)
 21. 6.k

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  D66 (3), Partij voor de Dieren (2)
  tegen
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 5 stemmen voor en 22 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  De fracties van GroenLinks en D66 hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: Partij voor de Dieren, D66
  Tegen: PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP

  Amendementen

  Titel
  Natuur en Duurzaamheidseducatie (2024-A0022)
 22. 6.l

  Besluit

  Ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  Nieuw speelruimtebeleid (2024-A0013)
 23. 6.m

  Besluit

  Ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  Zutphenpas (2024-A0012)
 24. 6.n

  Besluit

  Ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  Geen verhoging fractiebudgetten in 2025 en volgende jaren (2024-A0018)
 25. 7

  Na de eventuele amendementen wordt over het raadsvoorstel Voorjaarsnota 2024 gestemd.

  Stemuitslag

  voor 63%
  tegen 37%
  voor
  Burgerbelang (3), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3)
  tegen
  CDA (1), KiesBewustLokaal (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  De Voorjaarsnota 2024 van de gemeente Zutphen vast te stellen

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 17 stemmen voor en 10 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.


  Voor: PvdD, PvdA, D66, ChristenUnie, Burgerbelang, GroenLinks
  Tegen: VVD, Kies Bewust Lokaal, CDA, Stadspartij, SP

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Voorjaarsnota 2024
  00:30:20 - 00:32:33 - Wimar Jaeger.
  00:32:42 - 00:32:52 - Wimar Jaeger.
  00:32:52 - 00:34:44 - Jorn Lok
  00:34:44 - 00:34:50 - Martine Westerik
  00:34:50 - 00:34:52 - Jorn Lok
  00:34:52 - 00:34:54 - Wimar Jaeger.
  00:34:54 - 00:34:55 - Jorn Lok
  00:34:55 - 00:35:00 - Martine Westerik
  00:35:00 - 00:35:14 - Wimar Jaeger.
  00:35:14 - 00:36:08 - Jorn Lok
  00:36:08 - 00:36:11 - Wimar Jaeger.
  00:36:11 - 00:36:25 - Yvonne ten Holder
  00:36:25 - 00:36:28 - Wimar Jaeger.
  00:36:28 - 00:37:01 - Jorn Lok
  00:37:01 - 00:37:04 - Jorn Lok
  00:37:04 - 00:37:07 - Wimar Jaeger.
  00:37:07 - 00:37:22 - Yvonne ten Holder
  00:37:22 - 00:37:23 - Wimar Jaeger.
  00:37:23 - 00:37:24 - Yvonne ten Holder
  00:37:24 - 00:37:58 - Jorn Lok
  00:37:58 - 00:37:59 - Wimar Jaeger.
  00:37:59 - 00:38:12 - Yvonne ten Holder
  00:38:12 - 00:38:13 - Wimar Jaeger.
  00:38:13 - 00:38:35 - Martine Westerik
  00:38:35 - 00:38:36 - Jorn Lok
  00:38:36 - 00:38:37 - Wimar Jaeger.
  00:38:37 - 00:39:31 - Jorn Lok
  00:39:31 - 00:39:33 - Wimar Jaeger.
  00:39:33 - 00:40:00 - Martine Westerik
  00:40:00 - 00:40:01 - Wimar Jaeger.
  00:40:01 - 00:40:52 - Jorn Lok
  00:40:52 - 00:40:53 - Wimar Jaeger.
  00:40:53 - 00:41:12 - Martine Westerik
  00:41:12 - 00:41:15 - Wimar Jaeger.
  00:41:15 - 00:41:29 - Marjolijn Moester
  00:41:29 - 00:41:30 - Jorn Lok
  00:41:30 - 00:41:35 - Wimar Jaeger.
  00:41:35 - 00:42:31 - Jorn Lok
  00:42:31 - 00:42:32 - Wimar Jaeger.
  00:42:32 - 00:42:53 - Marjolijn Moester
  00:42:53 - 00:42:54 - Wimar Jaeger.
  00:42:54 - 00:43:29 - Jorn Lok
  00:43:29 - 00:43:31 - Jorn Lok
  00:43:31 - 00:43:32 - Wimar Jaeger.
  00:43:32 - 00:43:38 - Jorn Lok
  00:43:38 - 00:43:40 - Wimar Jaeger.
  00:43:40 - 00:43:48 - Marjolijn Moester
  00:43:48 - 00:43:49 - Wimar Jaeger.
  00:43:49 - 00:43:51 - Jorn Lok
  00:43:51 - 00:44:06 - Wimar Jaeger.
  00:44:07 - 00:44:09 - Wimar Jaeger.
  00:44:09 - 00:44:23 - Martine Westerik
  00:44:25 - 00:44:26 - Wimar Jaeger.
  00:44:26 - 00:44:42 - Jorn Lok
  00:44:42 - 00:44:58 - Martine Westerik
  00:44:58 - 00:45:31 - Jorn Lok
  00:45:31 - 00:45:32 - Wimar Jaeger.
  00:45:32 - 00:45:47 - Martine Westerik
  00:45:47 - 00:48:00 - Jorn Lok
  00:48:01 - 00:48:23 - Wimar Jaeger.
  00:48:25 - 00:48:53 - Jorn Lok
  00:48:53 - 00:48:56 - Wimar Jaeger.
  00:48:56 - 00:49:06 - Yvonne ten Holder
  00:49:09 - 00:49:16 - Martine Westerik
  00:49:17 - 00:49:18 - Wimar Jaeger.
  00:49:18 - 00:49:26 - Yvonne ten Holder
  00:49:26 - 00:50:29 - Martine Westerik
  00:50:29 - 00:50:35 - Wimar Jaeger.
  00:50:35 - 00:51:00 - Jorn Lok
  00:51:01 - 00:51:03 - Wimar Jaeger.
  00:51:03 - 00:56:46 - Martine Westerik
  00:56:46 - 00:56:51 - Wimar Jaeger.
  00:56:51 - 00:57:09 - Jorn Lok
  00:57:09 - 00:57:10 - Wimar Jaeger.
  00:57:10 - 00:57:38 - Martine Westerik
  00:57:40 - 00:58:29 - Jorn Lok
  00:58:29 - 00:58:30 - Wimar Jaeger.
  00:58:30 - 00:59:40 - Martine Westerik
  00:59:40 - 00:59:41 - Wimar Jaeger.
  00:59:41 - 01:00:04 - Jorn Lok
  01:00:05 - 01:00:09 - Martine Westerik
  01:00:09 - 01:00:12 - Wimar Jaeger.
  01:00:12 - 01:01:07 - Martine Westerik
  01:01:09 - 01:01:38 - Wimar Jaeger.
  01:01:42 - 01:02:47 - Mart de Ridder
  01:02:47 - 01:02:53 - Wimar Jaeger.
  01:02:53 - 01:03:00 - Martine Westerik
  01:03:00 - 01:03:01 - Wimar Jaeger.
  01:03:01 - 01:03:02 - Mart de Ridder
  01:03:02 - 01:03:03 - Wimar Jaeger.
  01:03:03 - 01:03:06 - Mart de Ridder
  01:03:06 - 01:03:11 - Wimar Jaeger.
  01:03:11 - 01:03:28 - Jorn Lok
  01:03:28 - 01:03:29 - Wimar Jaeger.
  01:03:29 - 01:04:13 - Mart de Ridder
  01:04:13 - 01:04:14 - Wimar Jaeger.
  01:04:14 - 01:04:18 - Mart de Ridder
  01:04:18 - 01:04:31 - Wimar Jaeger.
  01:04:33 - 01:04:38 - Wimar Jaeger.
  01:04:38 - 01:04:57 - Petra Ackermans
  01:04:59 - 01:05:00 - Wimar Jaeger.
  01:05:00 - 01:05:23 - Mart de Ridder
  01:05:23 - 01:05:24 - Wimar Jaeger.
  01:05:24 - 01:05:29 - Petra Ackermans
  01:05:30 - 01:05:31 - Wimar Jaeger.
  01:05:31 - 01:05:50 - Mart de Ridder
  01:05:50 - 01:05:52 - Wimar Jaeger.
  01:05:52 - 01:09:46 - Mart de Ridder
  01:09:46 - 01:09:49 - Wimar Jaeger.
  01:09:49 - 01:10:04 - Martine Westerik
  01:10:06 - 01:10:09 - Wimar Jaeger.
  01:10:09 - 01:10:11 - Martine Westerik
  01:10:11 - 01:10:13 - Wimar Jaeger.
  01:10:13 - 01:10:30 - Martine Westerik
  01:10:30 - 01:10:31 - Wimar Jaeger.
  01:10:32 - 01:10:33 - Mart de Ridder
  01:10:33 - 01:10:34 - Wimar Jaeger.
  01:10:34 - 01:10:50 - Mart de Ridder
  01:10:50 - 01:10:51 - Wimar Jaeger.
  01:10:51 - 01:10:53 - Martine Westerik
  01:10:53 - 01:10:57 - Wimar Jaeger.
  01:10:57 - 01:11:41 - Petra Ackermans
  01:11:42 - 01:11:44 - Wimar Jaeger.
  01:11:44 - 01:12:34 - Mart de Ridder
  01:12:35 - 01:12:36 - Wimar Jaeger.
  01:12:36 - 01:13:21 - Petra Ackermans
  01:13:23 - 01:13:24 - Wimar Jaeger.
  01:13:24 - 01:13:36 - Mart de Ridder
  01:13:36 - 01:13:38 - Wimar Jaeger.
  01:13:38 - 01:14:06 - Marjolijn Moester
  01:14:06 - 01:14:08 - Wimar Jaeger.
  01:14:08 - 01:14:46 - Mart de Ridder
  01:14:46 - 01:14:48 - Wimar Jaeger.
  01:14:48 - 01:15:28 - Marjolijn Moester
  01:15:28 - 01:15:30 - Wimar Jaeger.
  01:15:30 - 01:16:06 - Mart de Ridder
  01:16:07 - 01:16:11 - Wimar Jaeger.
  01:16:11 - 01:16:31 - Marjolijn Moester
  01:16:32 - 01:16:35 - Wimar Jaeger.
  01:16:35 - 01:16:45 - Martine Westerik
  01:16:45 - 01:16:49 - Mart de Ridder
  01:16:49 - 01:17:33 - Martine Westerik
  01:17:33 - 01:17:34 - Wimar Jaeger.
  01:17:34 - 01:18:16 - Mart de Ridder
  01:18:17 - 01:18:18 - Martine Westerik
  01:18:18 - 01:18:19 - Wimar Jaeger.
  01:18:19 - 01:18:39 - Martine Westerik
  01:18:39 - 01:18:41 - Wimar Jaeger.
  01:18:41 - 01:18:56 - Mart de Ridder
  01:18:56 - 01:18:57 - Wimar Jaeger.
  01:18:57 - 01:19:46 - Petra Ackermans
  01:19:46 - 01:19:48 - Wimar Jaeger.
  01:19:48 - 01:20:44 - Mart de Ridder
  01:20:44 - 01:20:46 - Wimar Jaeger.
  01:20:46 - 01:21:06 - Abel van Dijken
  01:21:06 - 01:21:07 - Wimar Jaeger.
  01:21:07 - 01:22:01 - Mart de Ridder
  01:22:01 - 01:22:02 - Wimar Jaeger.
  01:22:02 - 01:22:11 - Abel van Dijken
  01:22:11 - 01:22:12 - Wimar Jaeger.
  01:22:12 - 01:22:39 - Mart de Ridder
  01:22:39 - 01:22:46 - Wimar Jaeger.
  01:22:46 - 01:23:44 - Jorn Lok
  01:23:44 - 01:23:55 - Wimar Jaeger.
  01:23:55 - 01:25:17 - Mart de Ridder
  01:25:17 - 01:25:20 - Wimar Jaeger.
  01:25:20 - 01:25:29 - Yvonne ten Holder
  01:25:29 - 01:25:31 - Wimar Jaeger.
  01:25:31 - 01:27:15 - Mart de Ridder
  01:27:17 - 01:27:20 - Wimar Jaeger.
  01:27:20 - 01:27:33 - Petra Ackermans
  01:27:33 - 01:27:35 - Wimar Jaeger.
  01:27:35 - 01:27:47 - Mart de Ridder
  01:27:47 - 01:27:59 - Wimar Jaeger.
  01:27:59 - 01:29:31 - Mart de Ridder
  01:29:31 - 01:29:42 - Wimar Jaeger.
  01:29:48 - 01:33:50 - Marloes Roerdink
  01:33:52 - 01:34:11 - Wimar Jaeger.
  01:34:19 - 01:36:40 - Iris Vellema
  01:36:40 - 01:36:53 - Wimar Jaeger.
  01:36:53 - 01:36:54 - Iris Vellema
  01:36:54 - 01:36:56 - Wimar Jaeger.
  01:36:56 - 01:37:44 - Mart de Ridder
  01:37:44 - 01:37:48 - Wimar Jaeger.
  01:37:48 - 01:38:13 - Iris Vellema
  01:38:13 - 01:38:14 - Wimar Jaeger.
  01:38:14 - 01:38:42 - Mart de Ridder
  01:38:42 - 01:38:43 - Iris Vellema
  01:38:43 - 01:38:50 - Wimar Jaeger.
  01:38:50 - 01:39:04 - Iris Vellema
  01:39:04 - 01:39:08 - Wimar Jaeger.
  01:39:08 - 01:39:21 - Petra Ackermans
  01:39:21 - 01:39:22 - Wimar Jaeger.
  01:39:22 - 01:39:30 - Iris Vellema
  01:39:30 - 01:39:42 - Petra Ackermans
  01:39:42 - 01:39:57 - Iris Vellema
  01:39:57 - 01:39:59 - Wimar Jaeger.
  01:39:59 - 01:40:17 - Martine Westerik
  01:40:17 - 01:40:18 - Wimar Jaeger.
  01:40:18 - 01:40:32 - Iris Vellema
  01:40:32 - 01:40:45 - Martine Westerik
  01:40:45 - 01:40:47 - Wimar Jaeger.
  01:40:47 - 01:41:15 - Iris Vellema
  01:41:15 - 01:41:16 - Wimar Jaeger.
  01:41:16 - 01:41:26 - Martine Westerik
  01:41:27 - 01:41:28 - Wimar Jaeger.
  01:41:28 - 01:42:59 - Iris Vellema
  01:42:59 - 01:43:04 - Wimar Jaeger.
  01:43:04 - 01:43:35 - Marloes Roerdink
  01:43:37 - 01:44:09 - Iris Vellema
  01:44:09 - 01:44:13 - Wimar Jaeger.
  01:44:13 - 01:44:29 - Marloes Roerdink
  01:44:29 - 01:44:30 - Iris Vellema
  01:44:30 - 01:44:54 - Wimar Jaeger.
  01:44:54 - 01:44:55 - Iris Vellema
  01:44:56 - 01:44:59 - Wimar Jaeger.
  01:44:59 - 01:45:21 - Marjolijn Moester
  01:45:21 - 01:45:23 - Iris Vellema
  01:45:23 - 01:45:24 - Wimar Jaeger.
  01:45:24 - 01:45:39 - Iris Vellema
  01:45:39 - 01:45:40 - Wimar Jaeger.
  01:45:40 - 01:45:49 - Marjolijn Moester
  01:45:49 - 01:45:50 - Wimar Jaeger.
  01:45:50 - 01:45:56 - Iris Vellema
  01:45:57 - 01:45:59 - Wimar Jaeger.
  01:46:01 - 01:48:05 - Iris Vellema
  01:48:07 - 01:48:22 - Wimar Jaeger.
  02:03:06 - 02:03:19 - Wimar Jaeger.
  02:03:53 - 02:04:20 - Wimar Jaeger.
  02:04:23 - 02:05:41 - Marjolijn Moester
  02:05:41 - 02:05:43 - Wimar Jaeger.
  02:05:43 - 02:05:58 - Abel van Dijken
  02:05:58 - 02:05:59 - Wimar Jaeger.
  02:05:59 - 02:06:27 - Marjolijn Moester
  02:06:29 - 02:06:30 - Wimar Jaeger.
  02:06:32 - 02:08:25 - Marjolijn Moester
  02:08:25 - 02:08:38 - Wimar Jaeger.
  02:08:38 - 02:08:58 - Jorn Lok
  02:09:00 - 02:09:48 - Marjolijn Moester
  02:09:48 - 02:09:49 - Wimar Jaeger.
  02:09:49 - 02:10:45 - Jorn Lok
  02:10:47 - 02:11:20 - Marjolijn Moester
  02:11:20 - 02:11:21 - Wimar Jaeger.
  02:11:21 - 02:11:26 - Jorn Lok
  02:11:27 - 02:11:34 - Wimar Jaeger.
  02:11:35 - 02:12:10 - Jorn Lok
  02:12:10 - 02:12:12 - Wimar Jaeger.
  02:12:12 - 02:12:24 - Marjolijn Moester
  02:12:26 - 02:12:27 - Wimar Jaeger.
  02:12:27 - 02:13:04 - Mart de Ridder
  02:13:06 - 02:13:56 - Marjolijn Moester
  02:13:56 - 02:13:57 - Wimar Jaeger.
  02:13:57 - 02:14:40 - Mart de Ridder
  02:14:42 - 02:14:57 - Marjolijn Moester
  02:14:57 - 02:15:00 - Wimar Jaeger.
  02:15:00 - 02:16:02 - Marjolijn Moester
  02:16:02 - 02:16:06 - Wimar Jaeger.
  02:16:06 - 02:16:28 - Jorn Lok
  02:16:28 - 02:16:30 - Marjolijn Moester
  02:16:30 - 02:16:52 - Jorn Lok
  02:16:52 - 02:16:54 - Wimar Jaeger.
  02:16:54 - 02:18:03 - Marjolijn Moester
  02:18:05 - 02:18:06 - Wimar Jaeger.
  02:18:06 - 02:18:40 - Jorn Lok
  02:18:40 - 02:18:42 - Wimar Jaeger.
  02:18:42 - 02:18:55 - Marjolijn Moester
  02:18:55 - 02:18:57 - Wimar Jaeger.
  02:18:57 - 02:21:00 - Marjolijn Moester
  02:21:00 - 02:21:13 - Wimar Jaeger.
  02:21:28 - 02:21:30 - Wimar Jaeger.
  02:21:30 - 02:24:01 - Petra Ackermans
  02:24:01 - 02:24:08 - Wimar Jaeger.
  02:24:08 - 02:24:40 - Yvonne ten Holder
  02:24:40 - 02:24:42 - Wimar Jaeger.
  02:24:42 - 02:24:57 - Yvonne ten Holder
  02:24:57 - 02:24:58 - Petra Ackermans
  02:24:58 - 02:25:04 - Wimar Jaeger.
  02:25:04 - 02:31:08 - Petra Ackermans
  02:31:08 - 02:31:21 - Wimar Jaeger.
  02:31:21 - 02:31:43 - Petra Ackermans
  02:31:43 - 02:31:59 - Wimar Jaeger.
  02:32:00 - 02:34:46 - Yvonne ten Holder
  02:34:46 - 02:34:50 - Wimar Jaeger.
  02:34:50 - 02:35:40 - Mart de Ridder
  02:35:40 - 02:35:45 - Wimar Jaeger.
  02:35:45 - 02:37:13 - Yvonne ten Holder
  02:37:13 - 02:37:14 - Wimar Jaeger.
  02:37:14 - 02:38:04 - Mart de Ridder
  02:38:04 - 02:39:14 - Wimar Jaeger.
  02:39:14 - 02:39:15 - Yvonne ten Holder
  02:39:15 - 02:39:49 - Mart de Ridder
  02:39:49 - 02:39:58 - Wimar Jaeger.
  02:39:58 - 02:45:48 - Yvonne ten Holder
  02:45:48 - 02:46:26 - Wimar Jaeger.
  02:46:26 - 02:51:56 - Mark Purperhart
  02:51:56 - 02:52:01 - Wimar Jaeger.
  02:52:01 - 02:52:42 - Bram Sommer
  02:52:42 - 02:52:43 - Wimar Jaeger.
  02:52:43 - 02:52:53 - Mark Purperhart
  02:52:53 - 02:53:24 - Mark Purperhart
  02:53:25 - 02:53:29 - Wimar Jaeger.
  02:53:29 - 02:53:49 - Martine Westerik
  02:53:51 - 02:53:52 - Wimar Jaeger.
  02:53:52 - 02:54:24 - Mark Purperhart
  02:54:24 - 02:54:25 - Wimar Jaeger.
  02:54:25 - 02:54:56 - Martine Westerik
  02:54:56 - 02:55:15 - Wimar Jaeger.
  02:55:15 - 02:55:17 - Mark Purperhart
  02:55:17 - 02:55:18 - Wimar Jaeger.
  02:55:18 - 02:55:42 - Martine Westerik
  02:55:42 - 02:56:01 - Wimar Jaeger.
  02:56:01 - 02:56:06 - Martine Westerik
  02:56:06 - 02:56:14 - Wimar Jaeger.
  02:56:14 - 02:56:21 - Martine Westerik
  02:56:21 - 02:56:29 - Wimar Jaeger.
  02:56:29 - 02:56:30 - Mark Purperhart
  02:56:30 - 02:56:36 - Wimar Jaeger.
  02:56:36 - 02:56:59 - Petra Ackermans
  02:56:59 - 02:57:01 - Wimar Jaeger.
  02:57:01 - 02:58:15 - Petra Ackermans
  02:58:15 - 02:58:16 - Mark Purperhart
  02:58:16 - 02:58:20 - Wimar Jaeger.
  02:58:20 - 02:58:58 - Mark Purperhart
  02:58:58 - 02:59:00 - Wimar Jaeger.
  02:59:00 - 02:59:19 - Martine Westerik
  02:59:19 - 02:59:25 - Wimar Jaeger.
  02:59:25 - 02:59:29 - Martine Westerik
  02:59:29 - 03:00:02 - Wimar Jaeger.
  03:00:02 - 03:01:02 - Mark Purperhart
  03:01:02 - 03:01:18 - Wimar Jaeger.
  03:01:18 - 03:01:32 - Yvonne ten Holder
  03:01:34 - 03:01:46 - Wimar Jaeger.
  03:01:46 - 03:02:04 - Mark Purperhart
  03:02:04 - 03:02:12 - Wimar Jaeger.
  03:02:12 - 03:02:29 - Yvonne ten Holder
  03:02:29 - 03:02:47 - Wimar Jaeger.
  03:02:47 - 03:02:54 - Mark Purperhart
  03:02:54 - 03:02:56 - Wimar Jaeger.
  03:02:56 - 03:03:05 - Yvonne ten Holder
  03:03:05 - 03:03:06 - Mark Purperhart
  03:03:06 - 03:03:11 - Wimar Jaeger.
  03:03:11 - 03:03:12 - Mark Purperhart
  03:03:12 - 03:03:14 - Wimar Jaeger.
  03:03:14 - 03:03:45 - Mart de Ridder
  03:03:45 - 03:03:46 - Wimar Jaeger.
  03:03:46 - 03:03:56 - Mart de Ridder
  03:03:56 - 03:03:57 - Mark Purperhart
  03:03:57 - 03:04:00 - Wimar Jaeger.
  03:04:00 - 03:04:49 - Mark Purperhart
  03:04:49 - 03:04:51 - Wimar Jaeger.
  03:04:51 - 03:05:44 - Mart de Ridder
  03:05:44 - 03:05:47 - Wimar Jaeger.
  03:05:47 - 03:06:55 - Mark Purperhart
  03:06:55 - 03:07:02 - Wimar Jaeger.
  03:07:02 - 03:07:35 - Marloes Roerdink
  03:07:35 - 03:07:36 - Mark Purperhart
  03:07:36 - 03:08:01 - Wimar Jaeger.
  03:08:01 - 03:08:02 - Mark Purperhart
  03:08:02 - 03:08:04 - Wimar Jaeger.
  03:08:04 - 03:08:12 - Marloes Roerdink
  03:08:12 - 03:08:18 - Wimar Jaeger.
  03:08:18 - 03:09:00 - Mark Purperhart
  03:09:00 - 03:09:18 - Wimar Jaeger.
  03:09:18 - 03:13:58 - Abel van Dijken
  03:13:58 - 03:14:03 - Wimar Jaeger.
  03:14:03 - 03:14:23 - Petra Ackermans
  03:14:23 - 03:14:59 - Wimar Jaeger.
  03:14:59 - 03:15:11 - Petra Ackermans
  03:15:11 - 03:15:12 - Wimar Jaeger.
  03:15:12 - 03:15:25 - Abel van Dijken
  03:15:25 - 03:15:26 - Wimar Jaeger.
  03:15:26 - 03:15:27 - Abel van Dijken
  03:15:27 - 03:15:38 - Wimar Jaeger.
  03:15:38 - 03:15:42 - Abel van Dijken
  03:15:42 - 03:15:43 - Wimar Jaeger.
  03:15:43 - 03:15:55 - Petra Ackermans
  03:15:55 - 03:15:57 - Abel van Dijken
  03:15:57 - 03:16:04 - Wimar Jaeger.
  03:16:04 - 03:16:37 - Jorn Lok
  03:16:37 - 03:16:58 - Wimar Jaeger.
  03:16:58 - 03:16:59 - Abel van Dijken
  03:16:59 - 03:17:05 - Wimar Jaeger.
  03:17:05 - 03:17:38 - Jorn Lok
  03:17:38 - 03:17:40 - Wimar Jaeger.
  03:17:40 - 03:17:44 - Jorn Lok
  03:17:44 - 03:18:10 - Wimar Jaeger.
  03:18:10 - 03:18:19 - Jorn Lok
  03:18:19 - 03:18:38 - Wimar Jaeger.
  03:18:38 - 03:18:58 - Lindsey Stone
  03:18:58 - 03:19:06 - Wimar Jaeger.
  03:19:06 - 03:19:14 - Abel van Dijken
  03:19:14 - 03:19:15 - Wimar Jaeger.
  03:19:15 - 03:19:25 - Abel van Dijken
  03:19:25 - 03:19:27 - Wimar Jaeger.
  03:19:27 - 03:19:52 - Lindsey Stone
  03:19:52 - 03:19:53 - Abel van Dijken
  03:19:53 - 03:19:58 - Wimar Jaeger.
  03:19:58 - 03:20:01 - Lindsey Stone
  03:20:01 - 03:20:02 - Abel van Dijken
  03:20:02 - 03:20:07 - Wimar Jaeger.
  03:20:07 - 03:20:30 - Marloes Roerdink
  03:20:30 - 03:20:32 - Wimar Jaeger.
  03:20:32 - 03:20:59 - Abel van Dijken
  03:20:59 - 03:21:01 - Wimar Jaeger.
  03:21:01 - 03:21:18 - Marloes Roerdink
  03:21:18 - 03:21:19 - Wimar Jaeger.
  03:21:19 - 03:21:54 - Abel van Dijken
  03:21:54 - 03:21:55 - Wimar Jaeger.
  03:21:55 - 03:21:56 - Abel van Dijken
  03:21:56 - 03:21:57 - Wimar Jaeger.
  03:21:57 - 03:22:02 - Marloes Roerdink
  03:22:02 - 03:22:03 - Wimar Jaeger.
  03:22:03 - 03:22:13 - Abel van Dijken
  03:22:13 - 03:22:18 - Wimar Jaeger.
  03:22:18 - 03:22:20 - Abel van Dijken
  03:22:20 - 03:23:21 - Jorn Lok
  03:23:21 - 03:23:22 - Abel van Dijken
  03:23:22 - 03:23:30 - Wimar Jaeger.
  03:23:30 - 03:23:31 - Abel van Dijken
  03:23:31 - 03:23:32 - Wimar Jaeger.
  03:23:32 - 03:24:42 - Petra Ackermans
  03:24:42 - 03:24:49 - Abel van Dijken
  03:24:49 - 03:25:21 - Wimar Jaeger.
  03:25:21 - 03:28:42 - Abel van Dijken
  03:28:42 - 03:28:48 - Wimar Jaeger.
  03:28:48 - 03:30:49 - Abel van Dijken
  03:30:49 - 03:31:16 - Wimar Jaeger.
  03:31:22 - 03:31:28 - Wimar Jaeger.
  04:09:06 - 04:09:52 - Wimar Jaeger.
  04:11:41 - 04:15:35 - Wimar Jaeger.
  04:15:37 - 04:18:53 - Eva Boswinkel
  04:18:53 - 04:19:07 - Wimar Jaeger.
  04:19:07 - 04:19:19 - Yvonne ten Holder
  04:19:21 - 04:19:33 - Wimar Jaeger.
  04:19:35 - 04:19:45 - Jorn Lok
  04:19:45 - 04:19:46 - Wimar Jaeger.
  04:19:46 - 04:19:54 - Jorn Lok
  04:19:54 - 04:19:56 - Wimar Jaeger.
  04:19:56 - 04:20:16 - Eva Boswinkel
  04:20:18 - 04:20:42 - Wimar Jaeger.
  04:20:42 - 04:21:12 - Petra Ackermans
  04:21:12 - 04:21:13 - Wimar Jaeger.
  04:21:13 - 04:21:36 - Eva Boswinkel
  04:21:38 - 04:21:44 - Wimar Jaeger.
  04:21:44 - 04:22:00 - Abel van Dijken
  04:22:00 - 04:22:01 - Wimar Jaeger.
  04:22:01 - 04:22:18 - Eva Boswinkel
  04:22:18 - 04:22:21 - Wimar Jaeger.
  04:22:23 - 04:22:34 - Wimar Jaeger.
  04:22:34 - 04:25:35 - Eva Boswinkel
  04:25:35 - 04:25:39 - Wimar Jaeger.
  04:25:39 - 04:28:36 - Eva Boswinkel
  04:28:40 - 04:28:42 - Wimar Jaeger.
  04:28:42 - 04:29:06 - Petra Ackermans
  04:29:06 - 04:29:07 - Wimar Jaeger.
  04:29:07 - 04:29:42 - Eva Boswinkel
  04:29:42 - 04:29:43 - Petra Ackermans
  04:29:43 - 04:30:05 - Wimar Jaeger.
  04:30:05 - 04:30:37 - Eva Boswinkel
  04:30:37 - 04:30:41 - Wimar Jaeger.
  04:30:41 - 04:31:07 - Yvonne ten Holder
  04:31:08 - 04:31:11 - Wimar Jaeger.
  04:31:11 - 04:31:37 - Eva Boswinkel
  04:31:37 - 04:31:45 - Eva Boswinkel
  04:31:45 - 04:31:51 - Wimar Jaeger.
  04:31:51 - 04:32:06 - Eva Boswinkel
  04:32:06 - 04:32:09 - Wimar Jaeger.
  04:32:09 - 04:32:58 - Eva Boswinkel
  04:32:58 - 04:33:00 - Wimar Jaeger.
  04:33:00 - 04:33:23 - Mark Purperhart
  04:33:23 - 04:33:24 - Wimar Jaeger.
  04:33:25 - 04:33:43 - Eva Boswinkel
  04:33:43 - 04:33:47 - Wimar Jaeger.
  04:33:47 - 04:34:35 - Eva Boswinkel
  04:34:35 - 04:35:05 - Wimar Jaeger.
  04:35:05 - 04:36:03 - Rick Verschure.
  04:36:03 - 04:36:10 - Wimar Jaeger.
  04:36:10 - 04:36:31 - Yvonne ten Holder
  04:36:31 - 04:36:33 - Wimar Jaeger.
  04:36:33 - 04:36:55 - Rick Verschure.
  04:36:55 - 04:37:01 - Wimar Jaeger.
  04:37:01 - 04:37:06 - Martine Westerik
  04:37:08 - 04:37:09 - Wimar Jaeger.
  04:37:09 - 04:37:14 - Rick Verschure.
  04:37:14 - 04:37:26 - Martine Westerik
  04:37:26 - 04:38:45 - Rick Verschure.
  04:38:47 - 04:38:49 - Wimar Jaeger.
  04:38:49 - 04:38:53 - Rick Verschure.
  04:38:53 - 04:39:10 - Wimar Jaeger.
  04:39:14 - 04:40:28 - Jasper Bloem.
  04:40:28 - 04:40:30 - Wimar Jaeger.
  04:40:30 - 04:40:57 - Mart de Ridder
  04:40:57 - 04:41:35 - Jasper Bloem.
  04:41:35 - 04:41:36 - Wimar Jaeger.
  04:41:36 - 04:42:11 - Mart de Ridder
  04:42:11 - 04:42:13 - Wimar Jaeger.
  04:42:13 - 04:42:57 - Jasper Bloem.
  04:42:57 - 04:42:59 - Wimar Jaeger.
  04:42:59 - 04:43:27 - Mart de Ridder
  04:43:27 - 04:43:29 - Wimar Jaeger.
  04:43:29 - 04:43:47 - Mart de Ridder
  04:43:47 - 04:43:49 - Wimar Jaeger.
  04:43:49 - 04:45:13 - Jasper Bloem.
  04:45:13 - 04:45:20 - Wimar Jaeger.
  04:45:20 - 04:46:07 - Mart de Ridder
  04:46:07 - 04:46:08 - Wimar Jaeger.
  04:46:08 - 04:46:14 - Mart de Ridder
  04:46:14 - 04:46:16 - Wimar Jaeger.
  04:46:16 - 04:46:40 - Jasper Bloem.
  04:46:40 - 04:46:46 - Wimar Jaeger.
  04:46:46 - 04:49:01 - Jasper Bloem.
  04:49:01 - 04:49:05 - Wimar Jaeger.
  04:49:05 - 04:49:42 - Petra Ackermans
  04:49:42 - 04:49:44 - Wimar Jaeger.
  04:49:44 - 04:51:07 - Jasper Bloem.
  04:51:07 - 04:51:10 - Wimar Jaeger.
  04:51:10 - 04:51:31 - Jasper Bloem.
  04:51:31 - 04:51:41 - Wimar Jaeger.
  04:51:41 - 04:52:34 - Petra Ackermans
  04:52:34 - 04:52:37 - Wimar Jaeger.
  04:52:37 - 04:53:36 - Jasper Bloem.
  04:53:36 - 04:54:01 - Wimar Jaeger.
  04:54:01 - 04:54:18 - Petra Ackermans
  04:54:18 - 04:54:37 - Wimar Jaeger.
  04:54:39 - 05:00:35 - Jasper Bloem.
  05:00:35 - 05:01:14 - Wimar Jaeger.
  05:01:14 - 05:01:25 - Wimar Jaeger.
  05:01:25 - 05:02:24 - Sjoerd Wannet
  05:02:24 - 05:02:26 - Wimar Jaeger.
  05:02:26 - 05:02:30 - Yvonne ten Holder
  05:02:30 - 05:02:32 - Sjoerd Wannet
  05:02:33 - 05:02:35 - Wimar Jaeger.
  05:02:35 - 05:02:44 - Sjoerd Wannet
  05:02:44 - 05:02:45 - Wimar Jaeger.
  05:02:45 - 05:03:00 - Iris Vellema
  05:03:00 - 05:03:01 - Sjoerd Wannet
  05:03:01 - 05:03:05 - Iris Vellema
  05:03:07 - 05:03:34 - Wimar Jaeger.
  05:03:36 - 05:03:37 - Wimar Jaeger.
  05:03:37 - 05:07:35 - Sjoerd Wannet
  05:07:35 - 05:07:40 - Wimar Jaeger.
  05:07:40 - 05:08:32 - Iris Vellema
  05:08:32 - 05:08:35 - Wimar Jaeger.
  05:08:35 - 05:09:24 - Sjoerd Wannet
  05:09:26 - 05:09:31 - Wimar Jaeger.
  05:09:31 - 05:09:35 - Sjoerd Wannet
  05:09:35 - 05:09:36 - Iris Vellema
  05:09:36 - 05:09:40 - Wimar Jaeger.
  05:09:43 - 05:10:26 - Petra Ackermans
  05:10:27 - 05:10:28 - Sjoerd Wannet
  05:10:28 - 05:10:46 - Wimar Jaeger.
  05:10:46 - 05:11:27 - Sjoerd Wannet
  05:11:27 - 05:11:33 - Wimar Jaeger.
  05:11:35 - 05:12:58 - Sjoerd Wannet
  05:12:58 - 05:13:01 - Wimar Jaeger.
  05:13:01 - 05:13:28 - Lindsey Stone
  05:13:28 - 05:13:42 - Sjoerd Wannet
  05:13:42 - 05:13:51 - Wimar Jaeger.
  05:13:54 - 05:13:56 - Wimar Jaeger.
  05:13:56 - 05:14:14 - Sjoerd Wannet
  05:14:18 - 05:14:23 - Wimar Jaeger.
  05:14:23 - 05:14:45 - Hella Godee
  05:14:45 - 05:14:47 - Wimar Jaeger.
  05:14:47 - 05:15:24 - Sjoerd Wannet
  05:15:24 - 05:15:25 - Wimar Jaeger.
  05:15:25 - 05:15:38 - Hella Godee
  05:15:38 - 05:15:39 - Wimar Jaeger.
  05:15:39 - 05:15:47 - Sjoerd Wannet
  05:15:47 - 05:15:48 - Wimar Jaeger.
  05:15:48 - 05:15:50 - Hella Godee
  05:15:50 - 05:15:51 - Wimar Jaeger.
  05:15:53 - 05:16:22 - Wimar Jaeger.
  05:16:22 - 05:18:50 - Wimar Jaeger.
  05:18:50 - 05:18:53 - Wimar Jaeger.
  05:18:53 - 05:19:44 - Mart de Ridder
  05:19:44 - 05:21:04 - Wimar Jaeger.
  05:21:06 - 05:21:07 - Wimar Jaeger.
  05:40:29 - 05:41:24 - Jorn Lok
  05:41:24 - 05:41:32 - Jorn Lok
  05:41:32 - 05:42:52 - Abel van Dijken
  05:42:52 - 05:44:42 - Marloes Roerdink
  05:45:35 - 05:45:49 - Herman Krans
  05:45:49 - 05:46:14 - Petra Ackermans
  06:03:47 - 06:06:53 - Jorn Lok
  06:06:53 - 06:07:02 - Martine Westerik
  06:07:02 - 06:07:32 - Jorn Lok
  06:07:32 - 06:07:42 - Martine Westerik
  06:07:42 - 06:08:34 - Jorn Lok
  06:08:34 - 06:09:23 - Martine Westerik
  06:09:26 - 06:10:24 - Jorn Lok
  06:10:24 - 06:10:26 - Martine Westerik
  06:10:26 - 06:11:14 - Martine Westerik
  06:11:14 - 06:11:58 - Jorn Lok
  06:11:58 - 06:12:07 - Abel van Dijken
  06:12:07 - 06:12:14 - Jorn Lok
  06:12:14 - 06:12:40 - Jorn Lok
  06:12:40 - 06:13:19 - Martine Westerik
  06:13:21 - 06:13:22 - Jorn Lok
  06:13:22 - 06:13:47 - Jorn Lok
  06:13:50 - 06:14:15 - Martine Westerik
  06:14:18 - 06:16:35 - Jorn Lok
  06:16:35 - 06:17:38 - Mart de Ridder
  06:17:38 - 06:18:38 - Jorn Lok
  06:18:38 - 06:21:36 - Martine Westerik
  06:21:36 - 06:22:16 - Abel van Dijken
  06:22:18 - 06:23:05 - Martine Westerik
  06:23:30 - 06:26:02 - Mart de Ridder
  06:26:15 - 06:26:24 - Marloes Roerdink
  06:26:24 - 06:26:55 - Marloes Roerdink
  06:26:55 - 06:27:18 - Jorn Lok
  06:27:18 - 06:27:42 - Marloes Roerdink
  06:27:42 - 06:27:55 - Jorn Lok
  06:27:55 - 06:28:09 - Marloes Roerdink
  06:28:11 - 06:28:31 - Jorn Lok
  06:28:31 - 06:28:40 - Marloes Roerdink
  06:28:40 - 06:29:00 - Petra Ackermans
  06:29:00 - 06:29:31 - Marloes Roerdink
  06:29:31 - 06:30:03 - Petra Ackermans
  06:30:06 - 06:30:38 - Jorn Lok
  06:30:41 - 06:31:10 - Marloes Roerdink
  06:31:26 - 06:31:40 - Marloes Roerdink
  06:31:40 - 06:32:51 - Marloes Roerdink
  06:33:00 - 06:33:47 - Iris Vellema
  06:33:47 - 06:34:10 - Iris Vellema
  06:34:10 - 06:35:41 - Iris Vellema
  06:35:41 - 06:37:32 - Marjolijn Moester
  06:37:32 - 06:38:36 - Jorn Lok
  06:38:45 - 06:40:42 - Marjolijn Moester
  06:41:02 - 06:44:57 - Petra Ackermans
  06:44:57 - 06:45:40 - Lindsey Stone
  06:45:40 - 06:45:46 - Petra Ackermans
  06:45:46 - 06:46:20 - Petra Ackermans
  06:46:20 - 06:46:53 - Lindsey Stone
  06:46:53 - 06:47:11 - Petra Ackermans
  06:47:11 - 06:47:16 - Petra Ackermans
  06:47:16 - 06:47:41 - Lindsey Stone
  06:47:41 - 06:48:33 - Petra Ackermans
  06:48:33 - 06:49:55 - Petra Ackermans
  06:49:55 - 06:54:35 - Yvonne ten Holder
  06:54:57 - 06:56:02 - Mark Purperhart
  06:56:25 - 06:58:10 - Abel van Dijken
  06:58:10 - 06:58:42 - Yvonne ten Holder
  06:58:42 - 06:59:22 - Jorn Lok
  06:59:22 - 06:59:25 - Lindsey Stone
  06:59:25 - 06:59:28 - Iris Vellema
  06:59:28 - 06:59:31 - Arne Bouma
  06:59:31 - 06:59:32 - Marjolijn Moester
  06:59:32 - 06:59:34 - Tamim Mehdi
  06:59:34 - 06:59:35 - Jorn Lok
  06:59:35 - 06:59:38 - Laura Werger
  06:59:38 - 06:59:40 - Bert Jansen
  06:59:40 - 06:59:42 - Petra Ackermans
  06:59:42 - 06:59:43 - Bram Sommer
  06:59:43 - 06:59:46 - Yvonne ten Holder
  06:59:46 - 06:59:50 - Maureen Elshof
  06:59:50 - 06:59:55 - Mark Purperhart
  06:59:55 - 06:59:57 - Emrah Yildirim
  06:59:57 - 06:59:59 - Perry Boersbroek
  06:59:59 - 07:00:02 - Marloes Roerdink
  07:00:02 - 07:00:03 - Hella Godee
  07:00:03 - 07:00:04 - Herman Krans
  07:00:04 - 07:00:07 - Dolf Logemann
  07:00:07 - 07:00:09 - Martine Westerik
  07:00:09 - 07:00:12 - Joram van Donk
  07:00:12 - 07:00:14 - Stefano de Groen
  07:00:14 - 07:00:16 - Mart de Ridder
  07:00:16 - 07:01:05 - Gert Müller
  07:01:05 - 07:01:09 - Lindsey Stone
  07:01:09 - 07:01:10 - Iris Vellema
  07:01:10 - 07:01:13 - Arne Bouma
  07:01:13 - 07:01:14 - Marjolijn Moester
  07:01:14 - 07:01:16 - Tamim Mehdi
  07:01:16 - 07:01:18 - Jorn Lok
  07:01:18 - 07:01:21 - Laura Werger
  07:01:21 - 07:01:22 - Bert Jansen
  07:01:22 - 07:01:24 - Petra Ackermans
  07:01:24 - 07:01:26 - Bram Sommer
  07:01:26 - 07:01:28 - Yvonne ten Holder
  07:01:28 - 07:01:32 - Maureen Elshof
  07:01:32 - 07:01:36 - Mark Purperhart
  07:01:36 - 07:01:38 - Emrah Yildirim
  07:01:38 - 07:01:39 - Perry Boersbroek
  07:01:39 - 07:01:40 - Dolf Logemann
  07:01:40 - 07:01:41 - Marloes Roerdink
  07:01:41 - 07:01:42 - Dolf Logemann
  07:01:42 - 07:01:43 - Dolf Logemann
  07:01:43 - 07:01:44 - Herman Krans
  07:01:44 - 07:01:52 - Dolf Logemann
  07:01:52 - 07:01:54 - Martine Westerik
  07:01:54 - 07:01:56 - Joram van Donk
  07:01:56 - 07:01:57 - Stefano de Groen
  07:01:57 - 07:01:59 - Mart de Ridder
  07:01:59 - 07:03:09 - Gert Müller
  07:03:09 - 07:03:12 - Lindsey Stone
  07:03:12 - 07:03:13 - Iris Vellema
  07:03:13 - 07:03:15 - Arne Bouma
  07:03:15 - 07:03:16 - Marjolijn Moester
  07:03:16 - 07:03:18 - Tamim Mehdi
  07:03:18 - 07:03:19 - Jorn Lok
  07:03:19 - 07:03:21 - Laura Werger
  07:03:21 - 07:03:23 - Bert Jansen
  07:03:23 - 07:03:24 - Petra Ackermans
  07:03:24 - 07:03:26 - Bram Sommer
  07:03:26 - 07:03:27 - Yvonne ten Holder
  07:03:27 - 07:03:30 - Maureen Elshof
  07:03:30 - 07:03:34 - Mark Purperhart
  07:03:34 - 07:03:35 - Emrah Yildirim
  07:03:35 - 07:03:37 - Perry Boersbroek
  07:03:37 - 07:03:39 - Marloes Roerdink
  07:03:39 - 07:03:40 - Hella Godee
  07:03:40 - 07:03:41 - Dolf Logemann
  07:03:41 - 07:03:44 - Dolf Logemann
  07:03:44 - 07:03:45 - Martine Westerik
  07:03:45 - 07:03:47 - Joram van Donk
  07:03:47 - 07:03:48 - Stefano de Groen
  07:03:48 - 07:03:51 - Mart de Ridder
  07:03:51 - 07:05:07 - Gert Müller
  07:05:07 - 07:05:26 - Lindsey Stone
  07:08:20 - 07:08:23 - Iris Vellema
  07:08:23 - 07:08:25 - Marjolijn Moester
  07:08:25 - 07:08:27 - Jorn Lok
  07:08:27 - 07:08:29 - Petra Ackermans
  07:08:29 - 07:08:33 - Yvonne ten Holder
  07:08:33 - 07:08:34 - Mark Purperhart
  07:08:34 - 07:08:36 - Gerard Pelgrim
  07:08:36 - 07:08:38 - Marloes Roerdink
  07:08:38 - 07:08:40 - Martine Westerik
  07:08:40 - 07:10:11 - Mart de Ridder
  07:10:11 - 07:10:37 - Gerard Pelgrim
  07:10:37 - 07:10:40 - Lindsey Stone
  07:10:40 - 07:10:41 - Iris Vellema
  07:10:41 - 07:10:43 - Arne Bouma
  07:10:43 - 07:10:45 - Marjolijn Moester
  07:10:45 - 07:10:46 - Tamim Mehdi
  07:10:46 - 07:10:47 - Jorn Lok
  07:10:47 - 07:10:50 - Laura Werger
  07:10:50 - 07:10:51 - Bert Jansen
  07:10:51 - 07:10:53 - Petra Ackermans
  07:10:53 - 07:10:54 - Bram Sommer
  07:10:54 - 07:10:56 - Yvonne ten Holder
  07:10:56 - 07:10:57 - Yvonne ten Holder
  07:10:57 - 07:10:59 - Maureen Elshof
  07:10:59 - 07:11:01 - Mark Purperhart
  07:11:01 - 07:11:02 - Gerard Pelgrim
  07:11:02 - 07:11:04 - Emrah Yildirim
  07:11:04 - 07:11:05 - Perry Boersbroek
  07:11:05 - 07:11:06 - Perry Boersbroek
  07:11:06 - 07:11:08 - Marloes Roerdink
  07:11:08 - 07:11:09 - Hella Godee
  07:11:09 - 07:11:10 - Herman Krans
  07:11:10 - 07:11:12 - Dolf Logemann
  07:11:12 - 07:11:13 - Dolf Logemann
  07:11:13 - 07:11:15 - Joram van Donk
  07:11:15 - 07:11:19 - Stefano de Groen
  07:11:19 - 07:11:35 - Gert Müller
  07:11:35 - 07:11:46 - Stefano de Groen
  07:11:46 - 07:11:49 - Mart de Ridder
  07:11:49 - 07:12:37 - Gert Müller
  07:12:37 - 07:12:45 - Iris Vellema
  07:12:45 - 07:12:48 - Marjolijn Moester
  07:12:48 - 07:12:50 - Jorn Lok
  07:12:50 - 07:12:52 - Petra Ackermans
  07:12:52 - 07:12:56 - Yvonne ten Holder
  07:12:56 - 07:12:57 - Mark Purperhart
  07:12:57 - 07:12:59 - Gerard Pelgrim
  07:12:59 - 07:13:00 - Marloes Roerdink
  07:13:00 - 07:13:02 - Martine Westerik
  07:13:02 - 07:15:06 - Mart de Ridder
  07:15:06 - 07:15:47 - Martine Westerik
  07:15:47 - 07:15:54 - Yvonne ten Holder
  07:16:04 - 07:16:07 - Iris Vellema
  07:16:07 - 07:16:09 - Marjolijn Moester
  07:16:09 - 07:16:11 - Jorn Lok
  07:16:11 - 07:16:13 - Petra Ackermans
  07:16:13 - 07:16:15 - Yvonne ten Holder
  07:16:15 - 07:16:17 - Abel van Dijken
  07:16:17 - 07:16:19 - Mark Purperhart
  07:16:19 - 07:16:21 - Gerard Pelgrim
  07:16:21 - 07:16:26 - Marloes Roerdink
  07:16:26 - 07:16:29 - Martine Westerik
  07:16:29 - 07:17:53 - Mart de Ridder
  07:17:53 - 07:18:13 - Mart de Ridder
  07:18:16 - 07:18:29 - Mart de Ridder
  07:18:32 - 07:18:59 - Mart de Ridder
  07:18:59 - 07:19:41 - Mart de Ridder
  07:19:41 - 07:20:18 - Petra Ackermans
  07:20:18 - 07:20:46 - Eva Boswinkel
  07:20:46 - 07:21:00 - Eva Boswinkel
  07:21:00 - 07:21:02 - Mart de Ridder
  07:21:31 - 07:21:34 - Iris Vellema
  07:21:34 - 07:21:36 - Marjolijn Moester
  07:21:36 - 07:21:38 - Jorn Lok
  07:21:38 - 07:21:40 - Petra Ackermans
  07:21:40 - 07:21:41 - Yvonne ten Holder
  07:21:41 - 07:21:43 - Abel van Dijken
  07:21:43 - 07:21:45 - Mark Purperhart
  07:21:45 - 07:21:47 - Gerard Pelgrim
  07:21:47 - 07:21:49 - Marloes Roerdink
  07:21:49 - 07:21:50 - Martine Westerik
  07:21:50 - 07:22:42 - Mart de Ridder
  07:22:42 - 07:23:01 - Marloes Roerdink
  07:23:01 - 07:23:22 - Abel van Dijken
  07:23:22 - 07:23:25 - Iris Vellema
  07:23:25 - 07:23:27 - Marjolijn Moester
  07:23:27 - 07:23:29 - Jorn Lok
  07:23:29 - 07:23:30 - Petra Ackermans
  07:23:30 - 07:23:32 - Yvonne ten Holder
  07:23:32 - 07:23:35 - Abel van Dijken
  07:23:35 - 07:23:36 - Mark Purperhart
  07:23:36 - 07:23:39 - Gerard Pelgrim
  07:23:39 - 07:23:40 - Marloes Roerdink
  07:23:40 - 07:23:43 - Martine Westerik
  07:23:43 - 07:24:20 - Mart de Ridder
  07:24:20 - 07:24:35 - Petra Ackermans
  07:24:35 - 07:24:37 - Iris Vellema
  07:24:37 - 07:24:38 - Marjolijn Moester
  07:24:38 - 07:24:40 - Jorn Lok
  07:24:40 - 07:24:42 - Petra Ackermans
  07:24:42 - 07:24:44 - Yvonne ten Holder
  07:24:44 - 07:24:46 - Abel van Dijken
  07:24:46 - 07:24:47 - Mark Purperhart
  07:24:47 - 07:24:50 - Gerard Pelgrim
  07:24:50 - 07:24:52 - Marloes Roerdink
  07:24:52 - 07:24:54 - Martine Westerik
  07:24:54 - 07:25:29 - Mart de Ridder
  07:25:29 - 07:25:55 - Martine Westerik
  07:25:55 - 07:25:58 - Iris Vellema
  07:25:58 - 07:26:00 - Marjolijn Moester
  07:26:00 - 07:26:01 - Jorn Lok
  07:26:01 - 07:26:03 - Petra Ackermans
  07:26:03 - 07:26:05 - Yvonne ten Holder
  07:26:05 - 07:26:07 - Abel van Dijken
  07:26:07 - 07:26:08 - Mark Purperhart
  07:26:08 - 07:26:10 - Gerard Pelgrim
  07:26:10 - 07:26:12 - Marloes Roerdink
  07:26:12 - 07:26:13 - Martine Westerik
  07:26:13 - 07:26:49 - Mart de Ridder
  07:26:49 - 07:27:09 - Marloes Roerdink
  07:27:09 - 07:27:11 - Iris Vellema
  07:27:11 - 07:27:13 - Marjolijn Moester
  07:27:13 - 07:27:15 - Jorn Lok
  07:27:15 - 07:27:17 - Petra Ackermans
  07:27:17 - 07:27:19 - Yvonne ten Holder
  07:27:19 - 07:27:20 - Abel van Dijken
  07:27:20 - 07:27:22 - Mark Purperhart
  07:27:22 - 07:27:24 - Gerard Pelgrim
  07:27:24 - 07:27:25 - Marloes Roerdink
  07:27:25 - 07:27:26 - Martine Westerik
  07:27:26 - 07:27:28 - Mart de Ridder
  07:27:28 - 07:27:57 - Marloes Roerdink
  07:27:57 - 07:28:06 - Petra Ackermans
  07:28:06 - 07:28:33 - Martine Westerik
  07:28:33 - 07:28:35 - Iris Vellema
  07:28:35 - 07:28:36 - Marjolijn Moester
  07:28:36 - 07:28:38 - Jorn Lok
  07:28:38 - 07:28:39 - Petra Ackermans
  07:28:39 - 07:28:40 - Yvonne ten Holder
  07:28:40 - 07:28:42 - Abel van Dijken
  07:28:42 - 07:28:44 - Mark Purperhart
  07:28:44 - 07:28:46 - Gerard Pelgrim
  07:28:46 - 07:28:48 - Marloes Roerdink
  07:28:48 - 07:28:49 - Martine Westerik
  07:28:49 - 07:29:27 - Mart de Ridder
  07:29:27 - 07:29:29 - Iris Vellema
  07:29:29 - 07:29:31 - Marjolijn Moester
  07:29:31 - 07:29:33 - Jorn Lok
  07:29:33 - 07:29:34 - Petra Ackermans
  07:29:34 - 07:29:35 - Yvonne ten Holder
  07:29:35 - 07:29:37 - Abel van Dijken
  07:29:37 - 07:29:38 - Mark Purperhart
  07:29:38 - 07:29:40 - Gerard Pelgrim
  07:29:40 - 07:29:41 - Marloes Roerdink
  07:29:41 - 07:29:42 - Martine Westerik
  07:29:42 - 07:30:08 - Mart de Ridder
  07:30:08 - 07:30:26 - Marloes Roerdink
  07:30:26 - 07:30:47 - Martine Westerik
  07:30:47 - 07:30:49 - Iris Vellema
  07:30:49 - 07:30:51 - Marjolijn Moester
  07:30:51 - 07:30:53 - Jorn Lok
  07:30:53 - 07:30:55 - Petra Ackermans
  07:30:55 - 07:30:56 - Yvonne ten Holder
  07:30:56 - 07:30:58 - Abel van Dijken
  07:30:58 - 07:31:00 - Mark Purperhart
  07:31:00 - 07:31:02 - Gerard Pelgrim
  07:31:02 - 07:31:04 - Marloes Roerdink
  07:31:04 - 07:31:06 - Martine Westerik
  07:31:06 - 07:31:50 - Mart de Ridder
  07:31:50 - 07:31:52 - Iris Vellema
  07:31:52 - 07:31:53 - Marjolijn Moester
  07:31:53 - 07:31:54 - Jorn Lok
  07:31:54 - 07:31:56 - Petra Ackermans
  07:31:56 - 07:31:57 - Yvonne ten Holder
  07:31:57 - 07:31:58 - Abel van Dijken
  07:31:58 - 07:32:00 - Abel van Dijken
  07:32:00 - 07:32:01 - Gerard Pelgrim
  07:32:01 - 07:32:02 - Marloes Roerdink
  07:32:02 - 07:32:04 - Martine Westerik
  07:32:04 - 07:32:36 - Mart de Ridder
  07:32:36 - 07:33:12 - Yvonne ten Holder
  07:33:12 - 07:33:13 - Iris Vellema
  07:33:13 - 07:33:15 - Marjolijn Moester
  07:33:15 - 07:33:16 - Jorn Lok
  07:33:16 - 07:33:18 - Petra Ackermans
  07:33:18 - 07:33:19 - Jorn Lok
  07:33:19 - 07:33:20 - Abel van Dijken
  07:33:20 - 07:33:21 - Mark Purperhart
  07:33:21 - 07:33:22 - Jorn Lok
  07:33:22 - 07:33:23 - Jorn Lok
  07:33:23 - 07:33:24 - Jorn Lok
  07:33:24 - 07:33:25 - Martine Westerik
  07:33:25 - 07:33:26 - Jorn Lok
  07:33:26 - 07:34:08 - Jorn Lok
  07:34:08 - 07:34:28 - Jorn Lok
  07:34:28 - 07:34:45 - Arne Bouma
  07:34:58 - 07:35:46 - Mart de Ridder
  07:35:46 - 07:35:54 - Martine Westerik
  07:35:54 - 07:36:02 - Arne Bouma
  07:36:02 - 07:36:38 - Arne Bouma
  07:36:57 - 07:37:10 - Yvonne ten Holder
  07:37:16 - 07:37:41 - Martine Westerik
  07:37:41 - 07:37:46 - Petra Ackermans
  07:37:46 - 07:37:56 - Petra Ackermans
  07:37:56 - 07:38:10 - Marloes Roerdink
  07:38:15 - 07:38:23 - Petra Ackermans
  07:38:33 - 07:38:35 - Iris Vellema
  07:38:35 - 07:38:36 - Marjolijn Moester
  07:38:36 - 07:38:38 - Jorn Lok
  07:38:38 - 07:38:39 - Petra Ackermans
  07:38:39 - 07:38:41 - Yvonne ten Holder
  07:38:41 - 07:38:43 - Abel van Dijken
  07:38:43 - 07:38:44 - Mark Purperhart
  07:38:44 - 07:38:45 - Abel van Dijken
  07:38:45 - 07:38:46 - Gerard Pelgrim
  07:38:46 - 07:38:47 - Abel van Dijken
  07:38:47 - 07:38:48 - Marloes Roerdink
  07:38:48 - 07:38:49 - Abel van Dijken
  07:38:49 - 07:38:50 - Martine Westerik
  07:38:50 - 07:38:51 - Mart de Ridder
  07:38:51 - 07:39:42 - Abel van Dijken
 26. 8

  Tot slot wordt over de eventuele moties gestemd.

 27. 8.a

  Stemuitslag

  voor 26%
  tegen 74%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), SP (3)
  tegen
  Burgerbelang (3), D66 (3), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 7 stemmen voor en 20 stemmen tegen de motie uitgebracht.
  De fracties van Burgerbelang en de ChristenUnie hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: Kies Bewust Lokaal, ChristenUnie, CDA, SP
  Tegen: PvdD, PvdA, VVD, D66, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks

  Moties

  Titel
  Burgerberaad Vergrijzing (2024-M0021)
 28. 8.b

  Besluit

  Ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Ook buiten de rondweg bouwen (2024-M0028)
 29. 8.c

  Stemuitslag

  voor 15%
  tegen 85%
  voor
  CDA (1), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (3), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 4 stemmen voor en 23 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fractie van Kies Bewust Lokaal heeft een stemverklaring afgelegd.


  Voor: VVD, CDA
  Tegen: Partij voor de Dieren, PvdA, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP

  Moties

  Titel
  Aantrekkelijke binnenstad (2024-M0026)
 30. 8.d

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2)
  tegen
  Burgerbelang (3), D66 (3), GroenLinks (5), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 6 stemmen voor en 21 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fractie van GroenLinks heeft een stemverklaring afgelegd.


  Voor: Partij voor de Dieren, Kies Bewust Lokaal, ChristenUnie, CDA
  Tegen: PvdA, VVD, D66, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP

  Moties

  Titel
  Geen Boemerang bezuinigingen (2024-M0022)
 31. 8.e

  Stemuitslag

  voor 26%
  tegen 74%
  voor
  GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2)
  tegen
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), KiesBewustLokaal (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 7 stemmen voor en 20 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fractie van Burgerbelang heeft een stemverklaring afgelegd.


  Voor: Partij voor de Dieren, GroenLinks
  Tegen: PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, SP

  Moties

  Titel
  Niet snijden in dier- groen- en klimaat beleid (2024-M0027)
 32. 8.f

  Stemuitslag

  voor 11%
  tegen 89%
  voor
  ChristenUnie (1), Partij voor de Dieren (2)
  tegen
  Burgerbelang (3), CDA (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 3 stemmen voor en 24 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fracties van Kies Bewust Lokaal en GroenLinks hebben een stemverklaring afgelegd.
  Voor: Partij voor de Dieren, ChristenUnie
  Tegen: PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP

  Moties

  Titel
  Dierenrijk in de wijk (2024-M0025)
 33. 8.g

  Stemuitslag

  voor 7%
  tegen 93%
  voor
  Partij voor de Dieren (2)
  tegen
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn stemmen voor en 25 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: Partij voor de Dieren.
  Tegen: PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP

  Moties

  Titel
  Gansvriendelijke openbare ruimte (2024-M0024)
 34. 8.h

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  ChristenUnie (1)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 26 stemmen voor en 1 stem tegen uitgebracht.


  De fracties van Burgerbelang en GroenLinks hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: Partij voor de Dieren, PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP
  Tegen: ChristenUnie

  Moties

  Titel
  Zinvolle, inclusieve speelruimten (2024-M0023)
 35. 8.i

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  De motie is met algemene stemmen aangenomen.

  Moties

  Titel
  Verzekeren buurthuis De Hoven (2024-M0029)
 36. 8.j

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  PvdA (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 24 stemmen voor en 3 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fractie van D66 heeft een stemverklaring afgelegd.


  Voor: Partij voor de Dieren, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP
  Tegen: PvdA

  Moties

  Titel
  Geen aanvullend krediet meer (2024-M0030)
 37. 8.k

  Stemuitslag

  voor 26%
  tegen 74%
  voor
  CDA (1), KiesBewustLokaal (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  Burgerbelang (3), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 7 stemmen voor en 20 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fracties VVD, PvdA, D66, GroenLinks en Burgerbelang hebben een stemverklaring afgelegd.
  Voor: Kies Bewust Lokaal, CDA, Stadspartij, SP
  Tegen: Partij voor de Dieren, PvdA, VVD, D66, ChristenUnie, Burgerbelang, GroenLinks

  Moties

  Titel
  Stop de spoedpost, red de spoedzorg (2024-M0031)
 38. 9

  16.00 – 17.30 uur


  De bijzondere raadsvergadering wordt afgesloten met een informeel samenzijn voor raadsleden, fractievertegenwoordigers, college, ambtelijke ondersteuning en griffie.

  07:39:04 - 07:39:42 - Abel van Dijken