Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 29 januari 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
Wimar Jaeger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Afwezig:

  1. Mevrouw Vellema (PvdD);
  2. De heer Sommer (D66);
  3. Mevrouw Roerdink (Burgerbelang);
  4. Mevrouw Ackermans (KBL)
 2. 2

  00:22:59 - 00:23:59 - Mart de Ridder
  00:23:59 - 00:24:49 - Abel van Dijken
 3. 2.a

  Als een fractie een motie of een amendement wil indienen dan kan dat uiterlijk tot 14.00 uur op deze dag van de vergadering door deze naar de griffie te mailen.
  Op deze manier kan een fractie er zeker van zijn dat de betreffende motie of amendement op iBabs staat en aan deze agenda is toegevoegd.


  Er zijn 5 moties aangekondigd:
  2024-M0001 Geen vuurwerk in Natura 2000 gebied (PvdD, PvdA, Stadspartij en GroenLinks), agendapunt 16a.
  2024-M0002 Betrekken bevindingen openbaar gemaakte stukken Kerkpad bij verbeteren bestuurscultuur (GroenLinks), agendapunt 16b.
  2024-M0003 Meer zichtbare veiligheid op straat (CDA), agendapunt 12b.
  2024-M0004 Sociale huur in de Zeeheldenbuurt (SP), agendapunt 16c.
  2024-M0005 Slimmere inzet jongeren straatcoaches (CDA), agendapunt 16d.


  Er zijn 3 amendementen aangekondigd:
  2024-A0001 Aanvullen en wijzigen Financiële verordening gemeente Zutphen 2024. Dit amendement wordt als agendapunt 15a behandeld met het raadsvoorstel Financiële verordening Controleverordening Nota financieel beleid Treasurystatuut Algemene Subsidieregeling leningen borg- en garantstellingen (agendapunt 15b).
  2024-A0002 Effectiviteit Cameratoezicht gemeente Zutphen. Dit amendement is agendapunt 13b en wordt in samenhang behandeld bij Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2011, toevoeging artikel Cameratoezicht (agendapunt 13c).
  2024-A0003 Consultatie raad voor cameratoezicht. Dit amendement is agendapunt 13a en wordt in samenhang behandeld met de Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2011, toevoeging artikel Cameratoezicht (agendapunt 13c).

  00:24:18 - 00:24:49 - Abel van Dijken
  00:24:49 - 00:25:47 - Yvonne ten Holder
 4. 2.b

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:25:32 - 00:25:47 - Yvonne ten Holder
 5. 3

  00:25:35 - 00:25:47 - Yvonne ten Holder
  00:25:50 - 00:26:24 - Jasper Bloem.
  00:26:24 - 00:27:42 - Sjoerd Wannet
  00:27:50 - 00:28:17 - Bert Jansen
  00:28:33 - 00:29:00 - Frans Manders
  00:29:02 - 00:29:40 - Sjoerd Wannet
  00:29:42 - 00:30:01 - Bert Jansen
 6. 4

  Elke fractie heeft de gelegenheid om één vraag te stellen over een onderwerp dat speelt in de actualiteit.
  Verzoek aan de fracties is om deze vraag uiterlijk op de dag van deze raadsvergadering voor 14.00 uur naar de griffie te mailen.
  Op deze manier kan gezorgd worden voor een optimale beantwoording door het college.


  Actuele vragen:
  1. Leegstand op de Dreiumme (VVD, Rene Hissink);
  2. Duurzaamheidscentrum Kaardebol (D66, Yvonne ten Holder);
  3. Avondvierdaagse nieuw leven inblazen (Burgerbelang, Perry Boersbroek);
  4. Gevolgen van de vergrijzing integraal in de Voorjaarsnota, (ChristenUnie, Abel van Dijken);
  5. Vraag over het nieuwe noodfonds energie (SP, Mart de Ridder);
  6. Wat is de stand van zaken bij het ondergronds brengen van hoogspanningskabels (Kies Bewust Lokaal, Bert Jansen);
  7. De gebrekkige communicatie door Woningbouwbedrijf Ieder1 over het nieuwbouwproject (inclusief het slopen) aan de Molenweg (PVDA, Frans Manders)

  00:30:39 - 00:31:26 - René Hissink
  00:31:41 - 00:32:42 - Rick Verschure.
  00:32:58 - 00:34:18 - Yvonne ten Holder
  00:34:36 - 00:36:39 - Eva Boswinkel
  00:36:46 - 00:37:07 - Yvonne ten Holder
  00:37:07 - 00:37:33 - Eva Boswinkel
  00:37:33 - 00:37:48 - Yvonne ten Holder
  00:37:48 - 00:37:50 - Yvonne ten Holder
  00:37:52 - 00:38:07 - Eva Boswinkel
  00:38:11 - 00:39:06 - Perry Boersbroek
  00:39:06 - 00:40:36 - Rick Verschure.
  00:41:01 - 00:42:07 - Abel van Dijken
  00:42:09 - 00:42:33 - Jasper Bloem.
  00:42:58 - 00:44:24 - Mart de Ridder
  00:44:24 - 00:45:22 - Eva Boswinkel
  00:45:44 - 00:46:35 - Bert Jansen
  00:46:38 - 00:46:40 - Sjoerd Wannet
  00:46:40 - 00:47:25 - Sjoerd Wannet
  00:47:29 - 00:47:50 - Bert Jansen
  00:47:50 - 00:48:04 - Sjoerd Wannet
  00:48:04 - 00:48:10 - Sjoerd Wannet
  00:48:10 - 00:48:24 - Bert Jansen
  00:48:27 - 00:49:38 - Frans Manders
  00:49:42 - 00:50:26 - Jasper Bloem.
  00:50:26 - 00:50:39 - Frans Manders
  00:50:39 - 00:50:45 - Jasper Bloem.
 7. 5

 8. 6

  Mochten er van tevoren vragen op opmerkingen zijn over een onderwerp op deze lijst, dan deze graag voor 14.00 uur op de dag van deze vergadering mailen naar de griffie.
  Vanuit de griffie worden deze vragen en opmerkingen naar het college gestuurd ter beantwoording.


  1. Vraag van Abel van Dijken, ChristenUnie, over de toezegging over Zutphen Actief.

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:51:23 - 00:51:51 - Gerard Pelgrim
  00:51:59 - 00:52:55 - Abel van Dijken
  00:52:55 - 00:52:56 - Abel van Dijken
  00:53:17 - 00:53:34 - Yvonne ten Holder
  00:53:34 - 00:54:34 - Yvonne ten Holder
 9. 7

  De volledige lijst met brieven en bijbehorende documenten is te vinden in iBabs - Overzichten - Brieven aan de raad. Als een fractie een andere afdoening van een ingezonden brief wenst, dan graag contact opnemen met de griffie. Dit kan bij het agendapunt toegevoegd worden en als zodanig worden vastgesteld.

  Besluit

  Vastgesteld.

 10. 8

  Mochten er van tevoren vragen of opmerkingen zijn over deze lijst, dan deze graag voor 14.00 uur op de dag van deze vergadering mailen naar de griffie.
  De griffie stuurt deze door naar het college ter beantwoording.
  De volledige lijst inclusief bijbehorende documenten is in te zien in iBabs - Overzichten - Memo's en collegestukken.

  Besluit

  Vastgesteld.

 11. 9

  In de raadsvergadering van 11 december 2023 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om mevrouw K.R. Veldhuijzen te benoemen tot gemeentelijke Ombudsman en mevrouw I.J. Feltz tot plaatsvervangend gemeentelijke Ombudsman.


  In deze vergadering leggen beiden hiervoor de belofte af.

 12. 10

  01:01:06 - 01:01:49 - Dolf Logemann
  01:01:49 - 01:03:05 - Abel van Dijken
  01:03:05 - 01:05:39 - Abel van Dijken
 13. 10.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (2), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Het college besluit om de raad voor te stellen om:

  1. een voorbereidingskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het kruispunt Stationsplein – Nieuwstad en de kapitaallasten van € 7.500 te dekken uit de reserve mobiliteit;
  2. de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-4).

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Voorbereidingskrediet kruispunt Stationsplein - Nieuwstad
 14. 10.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (2), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het college besluit om het collegebesluit van 12 december 2023 "Herinrichting Paulus Potterstraat" in te trekken;
  2. Het college besluit om de raad voor te stellen om:
  A. kennis te nemen van het ontwerp van het project: “Herinrichting van de Paulus Potterstraat”;
  B. een aanvullend krediet van € 1.112.000,- beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Paulus Potterstraat en de kapitaallasten te dekken uit de reserve mobiliteit;
  C. de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-03).

  Besluit

  Aangenomen.


  De fracties van de VVD, GroenLinks, en ChristenUnie hebben een stemverklaring afgelegd.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Aanvullend krediet voor de herinrichting van de Paulus Potterstraat
 15. 10.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (2), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van het project: “Herinrichting Leeuweriklaan”;
  2. een krediet van € 500.000 extra beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Leeuweriklaan en de kapitaallasten van € 4.100 te dekken uit de reserve mobiliteit;
  3. de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-02).

  Besluit

  Aangenomen.


  De fracties van de VVD, GroenLinks, en ChristenUnie hebben een stemverklaring afgelegd.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Aanvullend krediet voor de herinrichting van de Leeuweriklaan
 16. 10.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (2), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. De raad besluit het 'Controleprotocol accountantscontrole en normenkader jaarrekening 2023' vast te stellen.
  2. De raad besluit de goedkeuringstolerantie voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2023 vast te stellen op 1% van de omvangsbasis voor fouten en op 3% van de omvangsbasis voor onzekerheden.
  3. De raad besluit de rapporteringstolerantie voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2023 vast te stellen op € 50.000.

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Controleprotocol accountantscontrole en normenkader jaarrekening 2023
 17. 11

  01:03:34 - 01:05:39 - Abel van Dijken
 18. 12.a

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), D66 (2), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  ChristenUnie (1)

  Voorgesteld besluit

  het integraal veiligheidsplan 2024-2028, inclusief de voorgestelde prioriteiten, vast te stellen.

  Besluit

  Aangenomen.


  Er zijn 24 stemmen voor en 1 stem tegen het voorstel uitgebracht.  Voor: Burgerbelang, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, CDA, Stadspartij.
  Tegen: ChristenUnie.  De fractie van de ChristenUnie heeft een aantekening van vergissing gevraagd.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Integraal Veiligheidsplan 2024-2028
  01:03:59 - 01:05:39 - Abel van Dijken
  01:05:55 - 01:08:41 - Mark Purperhart
  01:08:41 - 01:09:05 - Yvonne ten Holder.
  01:09:18 - 01:11:58 - Arne Bouma
  01:11:58 - 01:12:03 - Yvonne ten Holder.
  01:12:03 - 01:12:23 - Perry Boersbroek
  01:12:25 - 01:12:37 - Arne Bouma
  01:12:40 - 01:12:59 - Yvonne ten Holder.
  01:13:01 - 01:15:59 - Lindsey Stone
  01:15:59 - 01:16:12 - Yvonne ten Holder.
  01:16:12 - 01:17:18 - Perry Boersbroek
  01:17:20 - 01:17:24 - Yvonne ten Holder.
  01:17:35 - 01:17:36 - Yvonne ten Holder.
  01:17:38 - 01:18:41 - Herman Krans
  01:18:43 - 01:18:54 - Yvonne ten Holder.
  01:18:58 - 01:22:13 - Bert Jansen
  01:22:13 - 01:22:25 - Yvonne ten Holder.
  01:22:27 - 01:23:19 - Abel van Dijken
  01:23:21 - 01:23:44 - Yvonne ten Holder.
  01:23:49 - 01:26:32 - Wimar Jaeger
  01:26:32 - 01:26:36 - Yvonne ten Holder.
  01:26:36 - 01:26:58 - Lindsey Stone
  01:26:58 - 01:26:59 - Wimar Jaeger
  01:26:59 - 01:27:00 - Yvonne ten Holder.
  01:27:00 - 01:30:40 - Wimar Jaeger
  01:30:40 - 01:30:43 - Yvonne ten Holder.
  01:30:43 - 01:30:44 - Wimar Jaeger
  01:30:44 - 01:31:23 - Arne Bouma
  01:31:25 - 01:32:18 - Wimar Jaeger
  01:32:21 - 01:33:07 - Yvonne ten Holder.
  01:33:07 - 01:33:08 - Addy Garritsen
  01:33:08 - 01:33:13 - Yvonne ten Holder.
  01:33:13 - 01:33:14 - Marjolijn Moester
  01:33:14 - 01:33:16 - Martine Westerik
  01:33:16 - 01:33:17 - Mart de Ridder
  01:33:17 - 01:33:18 - Yvonne ten Holder.
  01:33:18 - 01:33:20 - Lindsey Stone
  01:33:20 - 01:33:22 - Yvonne ten Holder.
  01:33:22 - 01:33:23 - Marjolijn Moester
  01:33:23 - 01:33:25 - Jorn Lok
  01:33:25 - 01:33:27 - Yvonne ten Holder.
  01:33:27 - 01:33:29 - Maureen Elshof
  01:33:29 - 01:33:30 - Yvonne ten Holder.
  01:33:30 - 01:33:31 - Abel van Dijken
  01:33:31 - 01:33:32 - Yvonne ten Holder.
  01:33:32 - 01:33:34 - Mark Purperhart
  01:33:34 - 01:33:36 - Yvonne ten Holder.
  01:33:36 - 01:33:38 - Gerard Pelgrim
  01:33:38 - 01:33:46 - Yvonne ten Holder.
  01:33:46 - 01:34:01 - Abel van Dijken
  01:34:01 - 01:34:22 - Abel van Dijken
  01:34:22 - 01:34:30 - Herman Krans
  01:34:30 - 01:34:32 - Yvonne ten Holder.
  01:34:37 - 01:34:56 - Yvonne ten Holder.
  01:34:56 - 01:34:57 - Addy Garritsen
  01:34:57 - 01:34:58 - Yvonne ten Holder.
  01:34:58 - 01:34:59 - Martine Westerik
  01:34:59 - 01:35:00 - Yvonne ten Holder.
  01:35:00 - 01:35:01 - Mart de Ridder
  01:35:01 - 01:35:03 - Yvonne ten Holder.
  01:35:03 - 01:35:04 - Lindsey Stone
  01:35:04 - 01:35:05 - Yvonne ten Holder.
  01:35:05 - 01:35:06 - Marjolijn Moester
  01:35:06 - 01:35:07 - Yvonne ten Holder.
  01:35:07 - 01:35:08 - Jorn Lok
  01:35:08 - 01:35:09 - Yvonne ten Holder.
  01:35:09 - 01:35:11 - Abel van Dijken
  01:35:11 - 01:35:12 - Maureen Elshof
  01:35:12 - 01:35:14 - Abel van Dijken
  01:35:14 - 01:35:16 - Mark Purperhart
  01:35:16 - 01:35:17 - Yvonne ten Holder.
  01:35:17 - 01:35:19 - Gerard Pelgrim
  01:35:19 - 01:36:59 - Yvonne ten Holder.
  01:37:07 - 01:40:23 - Mart de Ridder
 19. 12.b

  Stemuitslag

  voor 68%
  tegen 32%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), D66 (2), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (1), Partij voor de Dieren (1), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  ChristenUnie (1), PvdA (4), SP (3)

  Besluit

  Aangenomen.


  Er zijn 17 stemmen voor en 8 stemmen tegen de motie uitgebracht.  Voor: Burgerbelang, GroenLinks, Partij voor de Dieren, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, CDA, Stadspartij.
  Tegen: SP, PvdA, ChristenUnie.

  Moties

  Titel
  Meer zichtbare veiligheid op straat
 20. 13.a

  Stemuitslag

  voor 12%
  tegen 88%
  voor
  SP (3)
  tegen
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (2), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 3 stemmen voor en 22 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  De factie van Kies Bewust Lokaal heeft een stemverklaring afgelegd.


  Voor: SP
  Tegen: Burgerbelang, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij.

  Amendementen

  Titel
  Consultatie van de raad voor cameratoezicht
  01:37:31 - 01:40:23 - Mart de Ridder
 21. 13.b

  Besluit

  Het amendement is ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  Effectiviteit Cameratoezicht gemeente Zutphen
 22. 13.c

  De vraag naar een indicatie van de kosten voor cameratoezicht in de beeldvormende vergadering van 23 november 2023, is op 12 januari beantwoord.
  Zie hiervoor de toegevoegde bijlage.

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (2), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (1), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  Partij voor de Dieren (1), SP (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bijgaande Beleidskader Cameratoezicht gemeente Zutphen 2023 vast te stellen.
  2. De burgemeester de bevoegdheid toe te kennen cameratoezicht in te stellen, indien dit noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde.
  3. Hiertoe de bijgaande Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (11e wijziging) vast te stellen.

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 21 stemmen voor en 4 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.


  De fractie van de Partij voor de Dieren heeft een stemverklaring afgelegd.


  Voor: Burgerbelang, GroenLinks, PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij.
  Tegen: SP, Partij voor de Dieren.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2011, toevoeging artikel Cameratoezicht
  01:37:35 - 01:40:23 - Mart de Ridder
  01:40:23 - 01:40:27 - Yvonne ten Holder.
  01:40:29 - 01:40:41 - Perry Boersbroek
  01:40:41 - 01:42:02 - Mart de Ridder
  01:42:02 - 01:42:05 - Yvonne ten Holder.
  01:42:07 - 01:42:24 - Perry Boersbroek
  01:42:24 - 01:42:25 - Yvonne ten Holder.
  01:42:25 - 01:42:40 - Mart de Ridder
  01:42:45 - 01:42:51 - Perry Boersbroek
  01:42:52 - 01:42:53 - Yvonne ten Holder.
  01:42:53 - 01:43:22 - Mart de Ridder
  01:43:23 - 01:43:25 - Yvonne ten Holder.
  01:43:25 - 01:44:18 - Jorn Lok
  01:44:20 - 01:44:21 - Yvonne ten Holder.
  01:44:21 - 01:45:06 - Mart de Ridder
  01:45:08 - 01:45:09 - Yvonne ten Holder.
  01:45:09 - 01:45:29 - Jorn Lok
  01:45:31 - 01:45:32 - Yvonne ten Holder.
  01:45:32 - 01:45:37 - Mart de Ridder
  01:45:37 - 01:45:40 - Yvonne ten Holder.
  01:45:40 - 01:46:04 - Abel van Dijken
  01:46:04 - 01:46:23 - Mart de Ridder
  01:46:23 - 01:46:26 - Yvonne ten Holder.
  01:46:26 - 01:46:37 - Abel van Dijken
  01:46:37 - 01:46:38 - Yvonne ten Holder.
  01:46:38 - 01:47:01 - Mart de Ridder
  01:47:01 - 01:47:12 - Abel van Dijken
  01:47:12 - 01:47:13 - Yvonne ten Holder.
  01:47:13 - 01:47:45 - Mart de Ridder
  01:47:45 - 01:47:49 - Yvonne ten Holder.
  01:47:49 - 01:47:55 - Abel van Dijken
  01:47:55 - 01:47:56 - Yvonne ten Holder.
  01:47:56 - 01:47:59 - Yvonne ten Holder.
  01:48:03 - 01:48:38 - Gerard Pelgrim
  01:48:38 - 01:48:40 - Yvonne ten Holder.
  01:48:40 - 01:48:41 - Gerard Pelgrim
  01:48:41 - 01:48:46 - Mart de Ridder
  01:48:46 - 01:48:47 - Gerard Pelgrim
  01:48:47 - 01:48:50 - Yvonne ten Holder.
  01:48:50 - 01:49:08 - Mart de Ridder
  01:49:10 - 01:49:12 - Yvonne ten Holder.
  01:49:13 - 01:49:32 - Gerard Pelgrim
  01:49:35 - 01:50:05 - Mart de Ridder
  01:50:06 - 01:50:09 - Yvonne ten Holder.
  01:50:09 - 01:50:34 - Gerard Pelgrim
  01:50:34 - 01:50:37 - Yvonne ten Holder.
  01:50:37 - 01:51:20 - Mart de Ridder
  01:51:22 - 01:51:35 - Yvonne ten Holder.
  01:51:44 - 01:51:48 - Yvonne ten Holder.
  01:51:48 - 01:54:32 - Arne Bouma
  01:54:33 - 01:55:05 - Yvonne ten Holder.
  01:55:07 - 01:57:26 - Herman Krans
  01:57:28 - 01:57:46 - Yvonne ten Holder.
  01:57:46 - 02:00:08 - Jorn Lok
  02:00:08 - 02:00:20 - Yvonne ten Holder.
  02:00:21 - 02:01:16 - Perry Boersbroek
  02:01:16 - 02:01:24 - Yvonne ten Holder.
  02:01:25 - 02:02:12 - Gerard Pelgrim
  02:02:12 - 02:02:17 - Gerard Pelgrim
  02:02:17 - 02:02:18 - Yvonne ten Holder.
  02:02:18 - 02:02:41 - Perry Boersbroek
  02:02:41 - 02:02:42 - Yvonne ten Holder.
  02:02:42 - 02:03:07 - Arne Bouma
  02:03:07 - 02:03:08 - Perry Boersbroek
  02:03:08 - 02:03:10 - Yvonne ten Holder.
  02:03:10 - 02:03:17 - Perry Boersbroek
  02:03:17 - 02:03:26 - Yvonne ten Holder.
  02:03:28 - 02:03:44 - Yvonne ten Holder.
  02:03:50 - 02:06:55 - Mark Purperhart
  02:06:55 - 02:06:59 - Yvonne ten Holder.
  02:07:08 - 02:07:09 - Yvonne ten Holder.
  02:07:10 - 02:08:03 - Maureen Elshof
  02:08:03 - 02:08:05 - Yvonne ten Holder.
  02:08:05 - 02:08:07 - Yvonne ten Holder.
  02:08:14 - 02:08:16 - Yvonne ten Holder.
  02:08:16 - 02:11:22 - Bert Jansen
  02:11:22 - 02:11:27 - Yvonne ten Holder.
  02:11:34 - 02:13:03 - Gerard Pelgrim
  02:13:03 - 02:13:04 - Yvonne ten Holder.
  02:13:04 - 02:13:06 - Gerard Pelgrim
  02:13:06 - 02:13:09 - Yvonne ten Holder.
  02:13:10 - 02:13:28 - Arne Bouma
  02:13:30 - 02:13:31 - Yvonne ten Holder.
  02:13:31 - 02:14:02 - Gerard Pelgrim
  02:14:04 - 02:14:05 - Yvonne ten Holder.
  02:14:07 - 02:14:33 - Lindsey Stone
  02:14:35 - 02:14:36 - Yvonne ten Holder.
  02:14:36 - 02:14:46 - Gerard Pelgrim
  02:14:48 - 02:14:51 - Yvonne ten Holder.
  02:14:51 - 02:15:03 - Lindsey Stone
  02:15:05 - 02:15:06 - Gerard Pelgrim
  02:15:06 - 02:15:12 - Gerard Pelgrim
  02:15:14 - 02:15:28 - Yvonne ten Holder.
  02:15:36 - 02:24:24 - Wimar Jaeger
  02:24:24 - 02:24:28 - Yvonne ten Holder.
  02:24:28 - 02:24:33 - Herman Krans
  02:24:33 - 02:24:35 - Yvonne ten Holder.
  02:24:35 - 02:24:37 - Herman Krans
  02:24:37 - 02:24:38 - Yvonne ten Holder.
  02:25:00 - 02:25:06 - Yvonne ten Holder.
  02:36:07 - 02:36:10 - Yvonne ten Holder.
  02:36:52 - 02:37:27 - Yvonne ten Holder.
  02:37:35 - 02:41:22 - Arne Bouma
  02:41:25 - 02:41:29 - Yvonne ten Holder.
  02:41:42 - 02:41:43 - Yvonne ten Holder.
  02:41:45 - 02:43:39 - Mart de Ridder
  02:43:39 - 02:43:51 - Yvonne ten Holder.
  02:44:55 - 02:44:57 - Yvonne ten Holder.
  02:45:00 - 02:46:31 - Arne Bouma
  02:46:33 - 02:47:26 - Yvonne ten Holder.
  02:47:26 - 02:47:27 - Yvonne ten Holder.
  02:47:28 - 02:47:42 - Arne Bouma
  02:48:26 - 02:48:35 - Yvonne ten Holder.
  02:48:35 - 02:48:41 - Arne Bouma
  02:48:41 - 02:48:44 - Yvonne ten Holder.
  02:48:44 - 02:49:00 - Herman Krans
  02:49:02 - 02:49:08 - Yvonne ten Holder.
  02:49:08 - 02:49:11 - Arne Bouma
  02:49:11 - 02:49:15 - Yvonne ten Holder.
  02:50:54 - 02:50:56 - Yvonne ten Holder.
  02:51:15 - 02:51:27 - Yvonne ten Holder.
  02:51:27 - 02:51:49 - Arne Bouma
  02:51:51 - 02:52:07 - Yvonne ten Holder.
  02:52:07 - 02:52:19 - Bert Jansen
  02:52:20 - 02:52:33 - Yvonne ten Holder.
  02:52:33 - 02:52:35 - Addy Garritsen
  02:52:35 - 02:52:37 - Martine Westerik
  02:52:37 - 02:52:39 - Mart de Ridder
  02:52:39 - 02:52:40 - Yvonne ten Holder.
  02:52:40 - 02:52:42 - Lindsey Stone
  02:52:42 - 02:52:44 - Marjolijn Moester
  02:52:44 - 02:52:46 - Jorn Lok
  02:52:46 - 02:52:48 - Bert Jansen
  02:52:48 - 02:52:49 - Yvonne ten Holder.
  02:52:49 - 02:52:50 - Maureen Elshof
  02:52:50 - 02:52:52 - Abel van Dijken
  02:52:52 - 02:52:53 - Yvonne ten Holder.
  02:52:53 - 02:52:54 - Mark Purperhart
  02:52:54 - 02:52:55 - Yvonne ten Holder.
  02:52:55 - 02:52:56 - Gerard Pelgrim
  02:52:56 - 02:53:23 - Yvonne ten Holder.
  02:53:24 - 02:53:35 - Lindsey Stone
  02:53:35 - 02:53:44 - Yvonne ten Holder.
  02:53:44 - 02:53:45 - Addy Garritsen
  02:53:45 - 02:53:46 - Yvonne ten Holder.
  02:53:46 - 02:53:47 - Martine Westerik
  02:53:47 - 02:53:48 - Yvonne ten Holder.
  02:53:48 - 02:53:49 - Mart de Ridder
  02:53:49 - 02:53:50 - Yvonne ten Holder.
  02:53:50 - 02:53:51 - Lindsey Stone
  02:53:51 - 02:53:52 - Yvonne ten Holder.
  02:53:52 - 02:53:54 - Marjolijn Moester
  02:53:54 - 02:53:55 - Jorn Lok
  02:53:55 - 02:53:56 - Yvonne ten Holder.
  02:53:56 - 02:53:57 - Bert Jansen
  02:53:57 - 02:53:58 - Yvonne ten Holder.
  02:53:58 - 02:54:01 - Abel van Dijken
  02:54:01 - 02:54:02 - Mark Purperhart
  02:54:02 - 02:54:03 - Yvonne ten Holder.
  02:54:03 - 02:54:04 - Gerard Pelgrim
  02:54:04 - 02:54:27 - Yvonne ten Holder.
 23. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (2), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Het Fractievoorzittersoverleg stelt de raad voor:

  1. De Verordening vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming burgemeester gemeente Zutphen 2024 vast te stellen.

  Besluit

  Aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Verordening vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming burgemeester Zutphen 2024
  01:57:41 - 01:57:46 - Yvonne ten Holder.
  01:57:46 - 02:00:08 - Jorn Lok
  02:00:08 - 02:00:20 - Yvonne ten Holder.
  02:00:21 - 02:01:16 - Perry Boersbroek
  02:01:16 - 02:01:24 - Yvonne ten Holder.
  02:01:25 - 02:02:12 - Gerard Pelgrim
  02:02:12 - 02:02:17 - Gerard Pelgrim
  02:02:17 - 02:02:18 - Yvonne ten Holder.
  02:02:18 - 02:02:41 - Perry Boersbroek
  02:02:41 - 02:02:42 - Yvonne ten Holder.
  02:02:42 - 02:03:07 - Arne Bouma
  02:03:07 - 02:03:08 - Perry Boersbroek
  02:03:08 - 02:03:10 - Yvonne ten Holder.
  02:03:10 - 02:03:17 - Perry Boersbroek
  02:03:17 - 02:03:26 - Yvonne ten Holder.
  02:03:28 - 02:03:44 - Yvonne ten Holder.
  02:03:50 - 02:06:55 - Mark Purperhart
  02:06:55 - 02:06:59 - Yvonne ten Holder.
  02:07:08 - 02:07:09 - Yvonne ten Holder.
  02:07:10 - 02:08:03 - Maureen Elshof
  02:08:03 - 02:08:05 - Yvonne ten Holder.
  02:08:05 - 02:08:07 - Yvonne ten Holder.
  02:08:14 - 02:08:16 - Yvonne ten Holder.
  02:08:16 - 02:11:22 - Bert Jansen
  02:11:22 - 02:11:27 - Yvonne ten Holder.
  02:11:34 - 02:13:03 - Gerard Pelgrim
  02:13:03 - 02:13:04 - Yvonne ten Holder.
  02:13:04 - 02:13:06 - Gerard Pelgrim
  02:13:06 - 02:13:09 - Yvonne ten Holder.
  02:13:10 - 02:13:28 - Arne Bouma
  02:13:30 - 02:13:31 - Yvonne ten Holder.
  02:13:31 - 02:14:02 - Gerard Pelgrim
  02:14:04 - 02:14:05 - Yvonne ten Holder.
  02:14:07 - 02:14:33 - Lindsey Stone
  02:14:35 - 02:14:36 - Yvonne ten Holder.
  02:14:36 - 02:14:46 - Gerard Pelgrim
  02:14:48 - 02:14:51 - Yvonne ten Holder.
  02:14:51 - 02:15:03 - Lindsey Stone
  02:15:05 - 02:15:06 - Gerard Pelgrim
  02:15:06 - 02:15:12 - Gerard Pelgrim
  02:15:14 - 02:15:28 - Yvonne ten Holder.
  02:15:36 - 02:24:24 - Wimar Jaeger
  02:24:24 - 02:24:28 - Yvonne ten Holder.
  02:24:28 - 02:24:33 - Herman Krans
  02:24:33 - 02:24:35 - Yvonne ten Holder.
  02:24:35 - 02:24:37 - Herman Krans
  02:24:37 - 02:24:38 - Yvonne ten Holder.
  02:25:00 - 02:25:06 - Yvonne ten Holder.
  02:36:07 - 02:36:10 - Yvonne ten Holder.
  02:36:52 - 02:37:27 - Yvonne ten Holder.
  02:37:35 - 02:41:22 - Arne Bouma
  02:41:25 - 02:41:29 - Yvonne ten Holder.
  02:41:42 - 02:41:43 - Yvonne ten Holder.
  02:41:45 - 02:43:39 - Mart de Ridder
  02:43:39 - 02:43:51 - Yvonne ten Holder.
  02:44:55 - 02:44:57 - Yvonne ten Holder.
  02:45:00 - 02:46:31 - Arne Bouma
  02:46:33 - 02:47:26 - Yvonne ten Holder.
  02:47:26 - 02:47:27 - Yvonne ten Holder.
  02:47:28 - 02:47:42 - Arne Bouma
  02:48:26 - 02:48:35 - Yvonne ten Holder.
  02:48:35 - 02:48:41 - Arne Bouma
  02:48:41 - 02:48:44 - Yvonne ten Holder.
  02:48:44 - 02:49:00 - Herman Krans
  02:49:02 - 02:49:08 - Yvonne ten Holder.
  02:49:08 - 02:49:11 - Arne Bouma
  02:49:11 - 02:49:15 - Yvonne ten Holder.
  02:50:54 - 02:50:56 - Yvonne ten Holder.
  02:51:15 - 02:51:27 - Yvonne ten Holder.
  02:51:27 - 02:51:49 - Arne Bouma
  02:51:51 - 02:52:07 - Yvonne ten Holder.
  02:52:07 - 02:52:19 - Bert Jansen
  02:52:20 - 02:52:33 - Yvonne ten Holder.
  02:52:33 - 02:52:35 - Addy Garritsen
  02:52:35 - 02:52:37 - Martine Westerik
  02:52:37 - 02:52:39 - Mart de Ridder
  02:52:39 - 02:52:40 - Yvonne ten Holder.
  02:52:40 - 02:52:42 - Lindsey Stone
  02:52:42 - 02:52:44 - Marjolijn Moester
  02:52:44 - 02:52:46 - Jorn Lok
  02:52:46 - 02:52:48 - Bert Jansen
  02:52:48 - 02:52:49 - Yvonne ten Holder.
  02:52:49 - 02:52:50 - Maureen Elshof
  02:52:50 - 02:52:52 - Abel van Dijken
  02:52:52 - 02:52:53 - Yvonne ten Holder.
  02:52:53 - 02:52:54 - Mark Purperhart
  02:52:54 - 02:52:55 - Yvonne ten Holder.
  02:52:55 - 02:52:56 - Gerard Pelgrim
  02:52:56 - 02:53:23 - Yvonne ten Holder.
  02:53:24 - 02:53:35 - Lindsey Stone
  02:53:35 - 02:53:44 - Yvonne ten Holder.
  02:53:44 - 02:53:45 - Addy Garritsen
  02:53:45 - 02:53:46 - Yvonne ten Holder.
  02:53:46 - 02:53:47 - Martine Westerik
  02:53:47 - 02:53:48 - Yvonne ten Holder.
  02:53:48 - 02:53:49 - Mart de Ridder
  02:53:49 - 02:53:50 - Yvonne ten Holder.
  02:53:50 - 02:53:51 - Lindsey Stone
  02:53:51 - 02:53:52 - Yvonne ten Holder.
  02:53:52 - 02:53:54 - Marjolijn Moester
  02:53:54 - 02:53:55 - Jorn Lok
  02:53:55 - 02:53:56 - Yvonne ten Holder.
  02:53:56 - 02:53:57 - Bert Jansen
  02:53:57 - 02:53:58 - Yvonne ten Holder.
  02:53:58 - 02:54:01 - Abel van Dijken
  02:54:01 - 02:54:02 - Mark Purperhart
  02:54:02 - 02:54:03 - Yvonne ten Holder.
  02:54:03 - 02:54:04 - Gerard Pelgrim
  02:54:04 - 02:54:27 - Yvonne ten Holder.
 24. 15.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (2), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Aanvullen en wijzigen Financiële verordening gemeente Zutphen 2024
 25. 15.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (2), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. De raad besluit de Financiële verordening gemeente Zutphen 2024 vast te stellen.
  2. De raad besluit de Controleverordening gemeente Zutphen 2024 vast te stellen.
  3. De raad besluit de Nota financieel beleid 2024 vast te stellen en in werking te laten treden per 1 januari 2023, onder gelijktijdige intrekking van de Nota financieel beleid 2019.
  4. De raad besluit het Treasurystatuut gemeente Zutphen 2024 vast te stellen.

  Besluit

  Geamendeerd aangenomen.
  Het geamendeerde voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Financiële verordening Controleverordening Nota financieel beleid Treasurystatuut Algemene Subsidieregeling leningen borg- en garantstellingen
  02:57:34 - 03:00:51 - Yvonne ten Holder
  03:01:25 - 03:01:48 - Bert Jansen
  03:02:06 - 03:03:16 - Eva Boswinkel
 26. 16

  Moties die uiterlijk om 14:00 uur op de vergaderdag zijn aangeleverd, worden voorzien van ambtelijk advies en verwerkt in iBabs.

 27. 16.a

  Stemuitslag

  voor 56%
  tegen 44%
  voor
  ChristenUnie (1), D66 (2), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  Burgerbelang (3), CDA (1), KiesBewustLokaal (1), SP (3), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  De fractie van D66 heeft een stemverklaring afgelegd.


  Voor: GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, D66, ChristenUnie, Stadspartij
  Tegen: Burgerbelang, SP, VVD, Kies Bewust Lokaal, CDA.

  Moties

  Titel
  Geen vuurwerk in Natura 2000 gebied
  03:04:42 - 03:05:12 - Yvonne ten Holder.
  03:05:15 - 03:05:56 - Yvonne ten Holder.
  03:06:00 - 03:07:34 - Lindsey Stone
  03:07:34 - 03:07:39 - Yvonne ten Holder.
  03:07:39 - 03:07:40 - Yvonne ten Holder.
  03:07:40 - 03:08:28 - Gert Müller
  03:08:28 - 03:08:30 - Yvonne ten Holder.
  03:08:30 - 03:08:31 - Gert Müller
  03:08:31 - 03:08:32 - Yvonne ten Holder.
  03:08:32 - 03:08:53 - Lindsey Stone
  03:08:55 - 03:09:16 - Gert Müller
  03:09:18 - 03:09:19 - Yvonne ten Holder.
  03:09:19 - 03:09:32 - Lindsey Stone
  03:09:34 - 03:09:36 - Yvonne ten Holder.
  03:09:36 - 03:10:13 - Gert Müller
  03:10:13 - 03:10:45 - Lindsey Stone
  03:10:47 - 03:10:49 - Yvonne ten Holder.
  03:10:49 - 03:12:23 - Lindsey Stone
  03:12:24 - 03:13:03 - Yvonne ten Holder.
  03:13:04 - 03:14:19 - Perry Boersbroek
  03:14:19 - 03:14:21 - Yvonne ten Holder.
  03:14:21 - 03:14:57 - Lindsey Stone
  03:14:58 - 03:14:59 - Yvonne ten Holder.
  03:14:59 - 03:15:19 - Perry Boersbroek
  03:15:19 - 03:15:20 - Yvonne ten Holder.
  03:15:20 - 03:15:49 - Lindsey Stone
  03:15:49 - 03:15:54 - Yvonne ten Holder.
  03:15:56 - 03:16:10 - Perry Boersbroek
  03:16:12 - 03:16:14 - Yvonne ten Holder.
  03:16:14 - 03:16:34 - Lindsey Stone
  03:16:36 - 03:16:58 - Yvonne ten Holder.
  03:16:58 - 03:20:20 - Gert Müller
  03:20:20 - 03:20:25 - Yvonne ten Holder.
  03:20:26 - 03:21:00 - Lindsey Stone
  03:21:02 - 03:21:03 - Yvonne ten Holder.
  03:21:04 - 03:21:48 - Gert Müller
  03:21:48 - 03:22:03 - Yvonne ten Holder.
  03:22:04 - 03:24:31 - Arne Bouma
  03:24:34 - 03:24:47 - Yvonne ten Holder.
  03:24:47 - 03:25:25 - Perry Boersbroek
  03:25:27 - 03:25:28 - Yvonne ten Holder.
  03:25:30 - 03:25:37 - Perry Boersbroek
  03:25:39 - 03:25:45 - Perry Boersbroek
  03:25:47 - 03:25:53 - Yvonne ten Holder.
  03:25:53 - 03:26:09 - Arne Bouma
  03:26:09 - 03:26:11 - Yvonne ten Holder.
  03:26:11 - 03:26:14 - Yvonne ten Holder.
  03:26:29 - 03:27:28 - Mark Purperhart
  03:27:28 - 03:27:29 - Yvonne ten Holder.
  03:27:30 - 03:27:41 - Lindsey Stone
  03:27:43 - 03:28:16 - Mark Purperhart
  03:28:16 - 03:28:52 - Yvonne ten Holder.
  03:28:52 - 03:28:54 - Yvonne ten Holder.
  03:28:54 - 03:29:28 - Mark Purperhart
  03:29:29 - 03:29:51 - Yvonne ten Holder.
  03:29:55 - 03:31:10 - René Hissink
  03:31:12 - 03:31:29 - Yvonne ten Holder.
  03:31:29 - 03:33:14 - Bert Jansen
  03:33:14 - 03:33:17 - Yvonne ten Holder.
  03:33:17 - 03:33:18 - Bert Jansen
  03:33:18 - 03:34:21 - Lindsey Stone
  03:34:21 - 03:34:22 - Bert Jansen
  03:34:22 - 03:34:23 - Yvonne ten Holder.
  03:34:23 - 03:35:04 - Bert Jansen
  03:35:04 - 03:35:09 - Yvonne ten Holder.
  03:35:09 - 03:35:17 - Arne Bouma
  03:35:17 - 03:35:19 - Yvonne ten Holder.
  03:35:19 - 03:36:48 - Bert Jansen
  03:36:48 - 03:36:51 - Yvonne ten Holder.
  03:36:51 - 03:37:02 - Arne Bouma
  03:37:05 - 03:38:36 - Bert Jansen
  03:38:38 - 03:39:03 - Yvonne ten Holder.
  03:39:03 - 03:40:15 - Hella Godee
  03:40:17 - 03:42:51 - Yvonne ten Holder.
  03:42:53 - 03:42:56 - Yvonne ten Holder.
  03:42:58 - 03:43:07 - Lindsey Stone
  03:43:07 - 03:43:45 - Wimar Jaeger
  03:43:45 - 03:43:46 - Yvonne ten Holder.
  03:43:46 - 03:44:02 - Wimar Jaeger
  03:44:02 - 03:44:03 - Yvonne ten Holder.
  03:44:03 - 03:44:43 - Lindsey Stone
  03:44:43 - 03:44:44 - Yvonne ten Holder.
  03:44:44 - 03:45:25 - Wimar Jaeger
  03:45:27 - 03:45:45 - Yvonne ten Holder.
  03:45:59 - 03:47:13 - Gert Müller
  03:47:13 - 03:47:31 - Yvonne ten Holder.
  03:47:31 - 03:47:46 - Maureen Elshof
  03:47:48 - 03:48:02 - Yvonne ten Holder.
  03:48:02 - 03:48:03 - Addy Garritsen
  03:48:03 - 03:48:05 - Yvonne ten Holder.
  03:48:05 - 03:48:07 - Addy Garritsen
  03:48:07 - 03:48:11 - Yvonne ten Holder.
  03:48:11 - 03:48:16 - Addy Garritsen
  03:48:16 - 03:48:18 - Yvonne ten Holder.
  03:48:18 - 03:48:22 - Martine Westerik
  03:48:22 - 03:48:24 - Yvonne ten Holder.
  03:48:24 - 03:48:26 - Gert Müller
  03:48:26 - 03:48:27 - Yvonne ten Holder.
  03:48:27 - 03:48:29 - Lindsey Stone
  03:48:29 - 03:48:30 - Yvonne ten Holder.
  03:48:30 - 03:48:31 - Marjolijn Moester
  03:48:31 - 03:48:32 - Yvonne ten Holder.
  03:48:32 - 03:48:33 - Jorn Lok
  03:48:33 - 03:48:35 - Bert Jansen
  03:48:35 - 03:48:36 - Yvonne ten Holder.
  03:48:36 - 03:48:37 - Maureen Elshof
  03:48:37 - 03:48:40 - Abel van Dijken
  03:48:40 - 03:48:41 - Yvonne ten Holder.
  03:48:41 - 03:48:42 - Mark Purperhart
  03:48:42 - 03:48:43 - Yvonne ten Holder.
  03:48:43 - 03:48:44 - Gerard Pelgrim
  03:48:44 - 03:48:59 - Yvonne ten Holder.
  03:49:01 - 03:49:59 - Yvonne ten Holder.
  03:50:01 - 03:50:45 - Herman Krans
 28. 16.b

  Besluit

  De motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Betrekken bevindingen openbaar gemaakte stukken Kerkpad bij verbeteren bestuurscultuur
  03:24:25 - 03:24:31 - Arne Bouma
  03:24:34 - 03:24:47 - Yvonne ten Holder.
  03:24:47 - 03:25:25 - Perry Boersbroek
  03:25:27 - 03:25:28 - Yvonne ten Holder.
  03:25:30 - 03:25:37 - Perry Boersbroek
  03:25:39 - 03:25:45 - Perry Boersbroek
  03:25:47 - 03:25:53 - Yvonne ten Holder.
  03:25:53 - 03:26:09 - Arne Bouma
  03:26:09 - 03:26:11 - Yvonne ten Holder.
  03:26:11 - 03:26:14 - Yvonne ten Holder.
  03:26:29 - 03:27:28 - Mark Purperhart
  03:27:28 - 03:27:29 - Yvonne ten Holder.
  03:27:30 - 03:27:41 - Lindsey Stone
  03:27:43 - 03:28:16 - Mark Purperhart
  03:28:16 - 03:28:52 - Yvonne ten Holder.
  03:28:52 - 03:28:54 - Yvonne ten Holder.
  03:28:54 - 03:29:28 - Mark Purperhart
  03:29:29 - 03:29:51 - Yvonne ten Holder.
  03:29:55 - 03:31:10 - René Hissink
  03:31:12 - 03:31:29 - Yvonne ten Holder.
  03:31:29 - 03:33:14 - Bert Jansen
  03:33:14 - 03:33:17 - Yvonne ten Holder.
  03:33:17 - 03:33:18 - Bert Jansen
  03:33:18 - 03:34:21 - Lindsey Stone
  03:34:21 - 03:34:22 - Bert Jansen
  03:34:22 - 03:34:23 - Yvonne ten Holder.
  03:34:23 - 03:35:04 - Bert Jansen
  03:35:04 - 03:35:09 - Yvonne ten Holder.
  03:35:09 - 03:35:17 - Arne Bouma
  03:35:17 - 03:35:19 - Yvonne ten Holder.
  03:35:19 - 03:36:48 - Bert Jansen
  03:36:48 - 03:36:51 - Yvonne ten Holder.
  03:36:51 - 03:37:02 - Arne Bouma
  03:37:05 - 03:38:36 - Bert Jansen
  03:38:38 - 03:39:03 - Yvonne ten Holder.
  03:39:03 - 03:40:15 - Hella Godee
  03:40:17 - 03:42:51 - Yvonne ten Holder.
  03:42:53 - 03:42:56 - Yvonne ten Holder.
  03:42:58 - 03:43:07 - Lindsey Stone
  03:43:07 - 03:43:45 - Wimar Jaeger
  03:43:45 - 03:43:46 - Yvonne ten Holder.
  03:43:46 - 03:44:02 - Wimar Jaeger
  03:44:02 - 03:44:03 - Yvonne ten Holder.
  03:44:03 - 03:44:43 - Lindsey Stone
  03:44:43 - 03:44:44 - Yvonne ten Holder.
  03:44:44 - 03:45:25 - Wimar Jaeger
  03:45:27 - 03:45:45 - Yvonne ten Holder.
  03:45:59 - 03:47:13 - Gert Müller
  03:47:13 - 03:47:31 - Yvonne ten Holder.
  03:47:31 - 03:47:46 - Maureen Elshof
  03:47:48 - 03:48:02 - Yvonne ten Holder.
  03:48:02 - 03:48:03 - Addy Garritsen
  03:48:03 - 03:48:05 - Yvonne ten Holder.
  03:48:05 - 03:48:07 - Addy Garritsen
  03:48:07 - 03:48:11 - Yvonne ten Holder.
  03:48:11 - 03:48:16 - Addy Garritsen
  03:48:16 - 03:48:18 - Yvonne ten Holder.
  03:48:18 - 03:48:22 - Martine Westerik
  03:48:22 - 03:48:24 - Yvonne ten Holder.
  03:48:24 - 03:48:26 - Gert Müller
  03:48:26 - 03:48:27 - Yvonne ten Holder.
  03:48:27 - 03:48:29 - Lindsey Stone
  03:48:29 - 03:48:30 - Yvonne ten Holder.
  03:48:30 - 03:48:31 - Marjolijn Moester
  03:48:31 - 03:48:32 - Yvonne ten Holder.
  03:48:32 - 03:48:33 - Jorn Lok
  03:48:33 - 03:48:35 - Bert Jansen
  03:48:35 - 03:48:36 - Yvonne ten Holder.
  03:48:36 - 03:48:37 - Maureen Elshof
  03:48:37 - 03:48:40 - Abel van Dijken
  03:48:40 - 03:48:41 - Yvonne ten Holder.
  03:48:41 - 03:48:42 - Mark Purperhart
  03:48:42 - 03:48:43 - Yvonne ten Holder.
  03:48:43 - 03:48:44 - Gerard Pelgrim
  03:48:44 - 03:48:59 - Yvonne ten Holder.
  03:49:01 - 03:49:59 - Yvonne ten Holder.
  03:50:01 - 03:50:45 - Herman Krans
  03:50:45 - 03:50:48 - Yvonne ten Holder.
  03:50:48 - 03:54:20 - Herman Krans
  03:54:20 - 03:54:22 - Yvonne ten Holder.
  03:54:22 - 03:55:03 - Yvonne ten Holder.
  03:55:03 - 03:56:12 - Gerard Pelgrim
  03:56:14 - 03:56:31 - Yvonne ten Holder.
  03:56:33 - 03:59:44 - Jorn Lok
  03:59:44 - 03:59:46 - Yvonne ten Holder.
  03:59:46 - 04:00:38 - Herman Krans
  04:00:38 - 04:00:40 - Yvonne ten Holder.
  04:00:40 - 04:01:17 - Jorn Lok
  04:01:17 - 04:01:22 - Yvonne ten Holder.
  04:01:22 - 04:01:23 - Jorn Lok
  04:01:23 - 04:02:21 - Herman Krans
  04:02:21 - 04:02:22 - Jorn Lok
  04:02:22 - 04:02:28 - Yvonne ten Holder.
  04:02:28 - 04:02:39 - Jorn Lok
  04:02:39 - 04:02:41 - Yvonne ten Holder.
  04:02:41 - 04:02:58 - Herman Krans
  04:02:58 - 04:03:00 - Yvonne ten Holder.
  04:03:00 - 04:03:10 - Jorn Lok
  04:03:10 - 04:03:13 - Yvonne ten Holder.
  04:03:13 - 04:03:34 - Abel van Dijken
  04:03:34 - 04:04:00 - Jorn Lok
  04:04:01 - 04:04:16 - Yvonne ten Holder.
  04:04:16 - 04:05:30 - Marjolijn Moester
  04:05:30 - 04:05:37 - Yvonne ten Holder.
  04:05:46 - 04:05:47 - Yvonne ten Holder.
  04:05:47 - 04:06:47 - Maureen Elshof
  04:06:51 - 04:07:01 - Yvonne ten Holder.
  04:07:03 - 04:07:05 - Yvonne ten Holder.
  04:07:05 - 04:07:17 - Bert Jansen
  04:07:17 - 04:07:21 - Yvonne ten Holder.
  04:07:21 - 04:11:16 - Bert Jansen
  04:11:16 - 04:11:26 - Yvonne ten Holder.
  04:11:26 - 04:11:52 - Bert Jansen
  04:11:52 - 04:11:56 - Yvonne ten Holder.
  04:11:56 - 04:12:01 - Bert Jansen
  04:12:03 - 04:12:05 - Yvonne ten Holder.
  04:12:05 - 04:14:09 - Yvonne ten Holder.
  04:14:11 - 04:14:16 - Yvonne ten Holder.
  04:14:16 - 04:14:24 - Abel van Dijken
  04:14:24 - 04:15:41 - Wimar Jaeger
  04:15:41 - 04:16:01 - Yvonne ten Holder.
  04:16:09 - 04:16:11 - Yvonne ten Holder.
  04:16:11 - 04:18:51 - Herman Krans
  04:18:53 - 04:19:06 - Yvonne ten Holder.
  04:19:08 - 04:20:00 - Herman Krans
  04:20:00 - 04:20:07 - Yvonne ten Holder.
  04:20:07 - 04:20:24 - Herman Krans
  04:20:24 - 04:20:29 - Yvonne ten Holder.
  04:20:29 - 04:20:31 - Herman Krans
  04:20:36 - 04:20:47 - Yvonne ten Holder.
  04:20:48 - 04:21:11 - Herman Krans
  04:21:11 - 04:21:17 - Yvonne ten Holder.
  04:21:17 - 04:21:57 - Herman Krans
  04:21:57 - 04:22:31 - Yvonne ten Holder.
  04:23:24 - 04:27:12 - Mart de Ridder
  04:27:12 - 04:27:54 - Yvonne ten Holder
  04:27:54 - 04:28:52 - Mart de Ridder
  04:28:52 - 04:28:53 - Mart de Ridder
  04:28:53 - 04:28:55 - Yvonne ten Holder
  04:28:55 - 04:29:33 - Yvonne ten Holder
  04:29:33 - 04:30:21 - Mart de Ridder
  04:30:21 - 04:30:25 - Mart de Ridder
  04:30:25 - 04:30:43 - Addy Garritsen
  04:30:45 - 04:31:20 - Mart de Ridder
  04:31:20 - 04:31:32 - Abel van Dijken
  04:31:32 - 04:31:33 - Mart de Ridder
  04:31:33 - 04:31:50 - Abel van Dijken
  04:31:50 - 04:32:18 - Mart de Ridder
  04:32:18 - 04:33:12 - Mart de Ridder
  04:33:12 - 04:33:22 - Mart de Ridder
  04:33:27 - 04:34:21 - Mart de Ridder
  04:34:23 - 04:35:04 - Jasper Bloem.
  04:35:09 - 04:35:25 - Frans Manders
  04:35:30 - 04:36:00 - Jasper Bloem.
  04:36:00 - 04:36:24 - Mart de Ridder
  04:36:34 - 04:36:57 - Mart de Ridder
  04:37:00 - 04:37:16 - Jasper Bloem.
  04:37:19 - 04:38:04 - Yvonne ten Holder
  04:38:04 - 04:38:50 - Jasper Bloem.
  04:38:56 - 04:39:03 - Addy Garritsen
  04:39:03 - 04:39:24 - Yvonne ten Holder
  04:39:29 - 04:39:56 - Joram van Donk
  04:39:56 - 04:40:06 - Addy Garritsen
  04:40:12 - 04:40:32 - Marjolijn Moester
  04:40:32 - 04:40:50 - Abel van Dijken
  04:40:50 - 04:40:53 - Addy Garritsen
  04:40:53 - 04:40:55 - Martine Westerik
  04:40:55 - 04:40:57 - Mart de Ridder
  04:40:57 - 04:41:00 - Lindsey Stone
  04:41:00 - 04:41:01 - Marjolijn Moester
  04:41:01 - 04:41:03 - Jorn Lok
  04:41:03 - 04:41:05 - Bert Jansen
  04:41:05 - 04:41:06 - Yvonne ten Holder
  04:41:06 - 04:41:09 - Abel van Dijken
  04:41:09 - 04:41:11 - Mark Purperhart
  04:41:11 - 04:41:13 - Gerard Pelgrim
  04:41:41 - 04:41:53 - Marjolijn Moester
  04:41:59 - 04:42:12 - Mark Purperhart
  04:42:12 - 04:42:14 - Addy Garritsen
  04:42:14 - 04:42:17 - Yvonne ten Holder
  04:42:17 - 04:42:41 - Mark Purperhart
  04:43:08 - 04:43:15 - Jasper Bloem.
  04:43:15 - 04:43:52 - Jasper Bloem.
  04:43:52 - 04:43:57 - Maureen Elshof
  04:43:57 - 04:44:05 - Maureen Elshof
  04:44:05 - 04:44:08 - Maureen Elshof
  04:44:18 - 04:44:40 - Maureen Elshof
  04:45:05 - 04:45:11 - Martine Westerik
  04:45:11 - 04:45:33 - Martine Westerik
 29. 16.c

  Stemuitslag

  voor 60%
  tegen 40%
  voor
  GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (2), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 15 stemmen voor en 10 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fracties van D66, GroenLinks, Burgerbelang en de PvdA hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, PvdA, Kies Bewust Lokaal, Stadspartij.
  Tegen: Burgerbelang, VVD, D66, ChristenUnie, CDA.

  Moties

  Titel
  Sociale huur in de Zeeheldenbuurt
  03:14:23 - 03:14:57 - Lindsey Stone
  03:14:58 - 03:14:59 - Yvonne ten Holder.
  03:14:59 - 03:15:19 - Perry Boersbroek
  03:15:19 - 03:15:20 - Yvonne ten Holder.
  03:15:20 - 03:15:49 - Lindsey Stone
  03:15:49 - 03:15:54 - Yvonne ten Holder.
  03:15:56 - 03:16:10 - Perry Boersbroek
  03:16:12 - 03:16:14 - Yvonne ten Holder.
  03:16:14 - 03:16:34 - Lindsey Stone
  03:16:36 - 03:16:58 - Yvonne ten Holder.
  03:16:58 - 03:20:20 - Gert Müller
  03:20:20 - 03:20:25 - Yvonne ten Holder.
  03:20:26 - 03:21:00 - Lindsey Stone
  03:21:02 - 03:21:03 - Yvonne ten Holder.
  03:21:04 - 03:21:48 - Gert Müller
  03:21:48 - 03:22:03 - Yvonne ten Holder.
  03:22:04 - 03:24:31 - Arne Bouma
 30. 16.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (2), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  De motie is met algemene stemmen aangenomen.

  Moties

  Titel
  Slimmere inzet jongeren straatcoaches
 31. 17
  Sluiting (23.30 uur)