Pagina delen

Technisch Blok 9 september 2013 (20:00 - 21:00)

Datum 09-09-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink
StadspartijD.G. Derlagen
VVDB. van der Veen
GroenLinksA.J.A. Putker
D66A.O. Bi├žen
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPW.K.H. Torgensen en C.G.M. van Hoogmoed
ChristenUnieA. Oldenkamp en R.A. Klein Bennink
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er wordt voor het eerst papierarm gewerkt. De voorzitter wil rekening houden met onwennigheid die door de nieuwe werkwijze mogelijk veroorzaakt wordt.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college heeft aanvullende informatie naar de provincie gestuurd inzake de aanvraag Investeringsimpuls. Het beschikbare budget is ruimschoots overschreden en de provincie gaat de aanvraagcriteria aanscherpen. In oktober zal de provincie opnieuw een uitvraag doen bij gemeenten.

Het college meldt dat de voorlopige voorziening Halve Maanstraat door de Raad van State is afgewezen. Het bestemmingsplan kan in werking treden. Het college vertrouwt erop dat het ingestelde beroep afgewezen zal worden.

Het college geeft aan dat de in huis gehanteerde rekenmodellen kritisch bekeken zijn waardoor het in 2017 verwachte tekort 2 miljoen euro minder zal zijn dan waar eerder van uitgegaan werd (geen 4,7 miljoen maar 2,7 miljoen).

4. Aankondiging moties en amendementen

De SP kondigt de motie ‘Goedkope (kamer)woningen in lege panden’ aan.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 9 september 2013

GroenLinks vraagt naar de afdoening van toezegging 11-19.

Het college geeft aan dat een memo op de agenda van de komende collegevergadering staat.

5b. Toezeggingenlijst Raad 9 september 2013

GroenLinks informeert naar moties die in voorgaande jaren zijn ingediend maar nog niet zijn afgedaan. Ze zijn uit beeld verdwenen.

De ChristenUnie geeft aan dat een overzicht wel beschikbaar is.

Het college stelt dat moties snel worden afgedaan. Het is aan de raad om te beoordelen of dat goed gebeurt.

Naar aanleiding van toezegging 2013-17 (Functies van het Warnshuus) vraagt de PvdA vraagt wat waar is van berichten dat Stichting Perspectief uit het Warnshuus zou vertrekken.

Het college antwoordt in gesprek te zijn met partijen die de vrijgekomen plek van de RABO-bank zouden kunnen opvullen.

GroenLinks stelt dat het memo ter afdoening van toezegging 2013-18 (Toelichting op onderdeel Nota Bovenwijkse voorzieningen) niet beschikbaar is.

De voorzitter geeft aan dat het memo via de website wel beschikbaar is. Men moet dan wel als raadslid ingelogd zijn.

6. De Agenda Stedendriehoek: samenwerking biedt kansen voor vestigingsklimaat

(griffienummer 2013-0123)

De VVD heeft behoefte om langer over dit stuk door te praten en vraagt of dit mogelijk is.

GroenLinks constateert weinig betrokkenheid van de raad bij de Stedendriehoek.

De Stadspartij stelt dat in de Agenda te weinig rekening wordt gehouden met de bereikbaarheid van Zutphen en vraagt of suggesties voor een westelijk ontsluiting wel zijn meegenomen.

De ChristenUnie vindt het voorliggende verhaal een goed beleidsstuk. Wel zijn er vragen over de uitwerking. De westelijke ontsluiting is voor Zutphen van groot belang.

D66 sluit zich aan bij de opmerkingen van de ChristenUnie. De bereikbaarheid van Zutphen moet uitgangspunt zijn.

Het college geeft aan te hechten aan afdoening van het agendapunt. Begin oktober moet de bestuursverklaring worden ondertekend. 

Advies:

Voldoende besproken, verder debat in de raad.

7. Vermoedelijke hamerstukken

7a. Toelating van dhr. Brunsveld als raadslid gedurende de tweede periode van ontslag wegens ziekte in deze raadsperiode van dhr. J. Berger

(griffienummer: 2013-0129)

Geen opmerkingen.

Advies:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7b. Bekrachtiging geheimhouding memo bij schriftelijke vragen over Delta

(griffienummer: 2013-0128)

Geen opmerkingen.

Advies:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Raad 9 september 2013

(griffienummer: 2013-0131)

Geen opmerkingen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 september 2013

(griffienummer: 2013-0130)

Geen opmerkingen.

10. Verslag Forum 1 juli 2013

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Behandeld in