Pagina delen

Technisch Blok 9 maart 2015 (20:30 - 21:00)

Datum 09-03-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en M.G.S. Siemes
SPE. Müller en H.M.H. Giesen
D66A.S.R. Dijk
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis en K.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name de gasten uit Brummen.

2. Algemeen spreekrecht

Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

3. Actieve informatievoorziening

College:

a. Het communicatieplan komt twee weken later dan aangekondigd, omdat er deze week nog gesprekken plaatsvinden met wijkbewoners. Het plan komt voor het forum ter inzage op 7 april.

b. Morgenavond is er in de Hanzehof een gratis voorstelling over armoedebeleid. Iedereen is van harte welkom.

c. De opbrengst van de reclamebelasting op industrieterreinen blijkt tegen te vallen. Naar de oorzaak daarvan wordt nu onderzoek gepleegd. Het college zal op 7 april nader informatie verstrekken.

4. Aankondiging moties en amendementen

--

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 9 maart 2015

--

b. Toezeggingenlijst Raad 9 maart 2015

Stadspartij: Wanneer komt het college met informatie op toezegging 2014-13?

College: voor 7 april 2015.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. GGD NOG: Uitgangspuntennota 2016 en bestuursagenda 2014-2018

GroenLinks: Er wordt wederom gekort. De efficiencyslag is al gemaakt. Is een verder terugdringen van de uitgaven wel mogelijk nu de GGD een belangrijke taak is toegedicht in het kader van preventie?

PvdA: Hoe is het gesteld met de managementslaag; wordt voldaan aan de Balkenende-norm?

College: Het klopt dat er al eerder een bezuiniging is doorgevoerd. De raad heeft echter besloten nog eens 5% te korten. Dat is in de zienswijze verwoord. De GGD heeft al aangegeven dat bezuinigingen niet meer in efficiency of management gevonden kunnen worden. De GGD houdt zich aan de Balkenende-norm. Daarom vraagt het college nu om voorstellen van de GGD. Wanneer die vraag beantwoord is, kunnen we bezien wat wenselijk is. Overigens is het ook mogelijk al voordat het antwoord van de GGD komt intern met de raad te bespreken wat de betekenis van de GGD voor de gemeente is.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

6b. Overdracht ondergrondse afvalcontainers aan Circulus-Berkel B.V.

SP: Er moeten al veel containers worden vervangen. Is dat niet snel en moet de gemeente die vervanging betalen? Zijn er gevolgen voor de afvalstoffenheffing? Waar eindigt de verschuiving van verantwoordelijkheden?

College: Of het snel is dat containers aan vervanging toe zijn, kan het college niet zeggen. De kosten komen ten laste van Circulus-Berkel B.V. De gevolgen voor de afvalstoffenheffing zijn nihil. Feitelijk is er van verschuiving van verantwoordelijkheden nauwelijks sprake. De praktijk is tot op heden dat Circulus-Berkel B.V. aangeeft dat onderhoud of vervanging nodig is en dat werk ook uitvoert, maar pas na instemming van de gemeente. Door het nu helemaal bij Circulus-Berkel B.V. neer te leggen werkt het efficiënter.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

6c. Wijziging verordening clientenparticipatie Particpatiewet en Wet sociale werkvoorziening 2015 (1e wijziging)

Geen opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 9 maart 2015

--

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 maart 2015

SP:

05: Nieuwsbrief AZC: Zijn er nog veel reactie binnengekomen?

10: Memo ter afdoening van toezegging Forum 2014-06 “verordening paracommercie sportverenigingen: Ziet graag dat ook andere verenigingen, zoals scouting erbij betrokken worden.

College:

05: Het is het college nu niet bekend. Suggestie de vraag per mail rechtstreeks te stellen aan portefeuillehouder.

10: Ook scouting zal erbij betrokken worden.

9. Vaststellen forumverslag(en)

a. Forumverslag 09-02-2015

b. Forumverslag 12-02-2015

Verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Behandeld in

Agenda's Technisch Blok {{ actiefJaar }}