Pagina delen

Technisch Blok 9 februari 2015 (20:30 - 21:00)

Datum 09-02-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink en G.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college maakt melding van het onlangs in Apeldoorn gehouden Cleantech-congres. Bij die gelegenheid werd aangekondigd dat het volgende Cleantech-congres in Zutphen zal worden gehouden.

4. Aankondiging moties en amendementen

De fractie van GroenLinks kondigt aan dat zij de motie ‘Maak elektrisch rijden makkelijker’ zal indienen in de raad van vanavond.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 9 februari 2015

BbZW constateert dat de afdoeningstermijn van onderstaande toezeggingen (ruim) verstreken is:

14-06 Verordening paracommercie-sportverenigingen

14-08 Onderzoek aan woonbehoefte met aandacht voor leegstand

14-11 Presentatie Vestigen asielzoekerscentrum in voormalige rechercheschool/stappenplan

14-18 Verzelfstandiging gemeentelijke musea

14-19 Implementatiebudget Sociaal Domein tbv Het Plein

BbZW vraagt het college om afdoening of anders een actualisering van de toezeggingen.

Het college zegt dit toe.

b. Toezeggingenlijst Raad 9 februari 2015

BbZW geeft aan dat ook de afdoeningstermijn van onderstaande toezeggingen (ruim) verstreken is:

2012-04 Evaluatie proces warmte-koude opslag De Teuge

2012-08 Reserves tbv strategische aankopen

2014-06 Motie Bomen op kleine particuliere kavels

2014-08 Beeldkwaliteitsplan Het Berghege

BbZW vraagt het college om afdoening of anders een actualisering van de toezeggingen.

Het college zegt dit toe.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Aanvraag bijdrage voor opsporing en ruiming explosieven bij herontwikkelingslocatie's in Zutphen

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

6b. Vaststelling wijzigingsverordening op de legesverordening 2015

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 9 februari 2015

De SP vraagt het college of de antwoordbrief van het college aan de heer J. van Dapperen in verband met Vragen over met name besluitvorming rond AZC (C03) in afschrift aan raad en Forum kan worden gestuurd.

Het college zal hiervoor zorgdragen.

De VVD vraagt naar de stukken A02 en E01. Beide betreffen de GGD.

Het college antwoordt dat het hier twee verschillende zaken betreft.

De Bestuursagenda 2014-2018 GGD (A02) is door het Algemeen Bestuur van de GR GGD vastgesteld en wordt ter informatie aan de raad gestuurd.

Met betrekking tot de Uitgangspuntennota 2016 GGD (E01) zal het college een zienswijze voorbereiden en die ter accordering aan de raad voorleggen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 februari 2015

De Stadspartij vraagt om agendering van stuk 02 (Collegevoorstel regionaal hennepconvenant) en stuk 03 (Collegevoorstel coffeeshopbeleid). Beide onderwerpen zullen worden opgenomen in het Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad. Dit overzicht vormt een vast agendapunt in het Presidium.

9. Vaststellen forumverslag(en)

a. Forumverslag 26-01-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

b. Vaststellen besloten Forumverslag Presentatie over gebiedsexploitaties en projecten

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

Behandeld in