Pagina delen

Technisch Blok 9 april 2018 (19:30 - 20:00)

Datum 09-04-2018 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD Logemann
SPE. Müller
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDM Schriks
CDAG.M.M. Ritzerveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent het Technisch Blok en heet alle aanwezigen van harte welkom.

De voorzitter meldt de aanwezigheid van twee insprekers:

Bij agendapunt 2, het algemeen spreekrecht, zal mevrouw Van den Bor gelegenheid krijgen om in te spreken. Ten aanzien van agendapunt 5, ‘Bestemmingsplan Hoveniersweg 10’, zal de heer Everdij gelegenheid krijgen om het woord te voeren.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft inspreker mevrouw R. van den Bor het woord.

Mevrouw van den Bor wijst op de afvalcontainers aan de Beethovenstraat. De bewoners van de flats aan de Beethovenstraat willen graag de gezamenlijke groene afvalcontainer terug. Ook deze bewoners willen afval scheiden, maar dat is in de huidige situatie niet mogelijk. Bovendien moeten de bewoners nu betalen voor het groenafval. Niet alleen ervaren bewoners dit als oneerlijk, maar dit is ook slecht voor het milieu. De groene container is zonder vooraankondiging weggehaald en gemeente ontkent nu dat er een groene container was. De bewoners zijn naar de Politie gegaan en die heeft hen naar de gemeente verwezen. De gemeente geeft geen antwoord op de schriftelijke vragen van bewoners.

De stank in de flat en het ongedierte dat nu op het verzamelde groenafval afkomt, veroorzaakt overlast.

Inspreker dankt de gemeente voor de groenafvalkalender. Hopelijk komt deze binnenkort van pas.

De PvdA informeert naar de situatie vòòrdat de groene container werd weggehaald.

Inspreker geeft aan dat er buiten twee containers stonden: een groene en een grijze.

Het College geeft aan dat mevrouw Bor een antwoord zal krijgen van het College.

Inspreker overhandigt alle relevante gegevens aan het College. De gegevens zijn bij dit verslag gevoegd.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 9 april 2018

De VVD valt het op, dat op de toezeggingenlijst een aantal zaken staat waarvan de termijn reeds is verstreken. Zij vraagt hoe daarmee wordt omgegaan.

De voorzitter geeft aan dat deze toezeggingenlijst ook door de griffie wordt gevolgd. Er zal aandacht voor de termijnbewaking worden gevraagd. Dit geldt eveneens voor de toezeggingenlijst van de raad van 9 april 2018.

4b. Toezeggingenlijst Raad 9 april 2018

De ChristenUnie verwijst naar punt 17-11 (Herijking visie toegang sociaal domein). De vermelde termijnbepaling is 1 maart. Spreker informeert naar de stand van zaken.


De voorzitter stelt dat niet aan deze termijn kan worden voldaan omdat er een amendement is ingediend, waarbij de verschillende aspecten van het sociaal domein met elkaar in verbinding moeten worden gebracht. Hierover zal te zijner tijd een nota van het College volgen.

De Stadspartij verwijst naar punt 17-09 (Wilhelmina Fontein). Het antwoord op de vragen zou vòòr 1 december 2017 beschikbaar komen. Momenteel ligt het antwoord ter inzage. Spreker vindt de beantwoording van de vragen erg summier, gezien hoe dit leeft onder de burgers. Spreker vraagt een uitgebreider antwoord, dat tevens de basis kan vormen voor een verder gesprek. Nu suggereert het antwoord dat op voorhand al bijna vaststaat waar de fontein komt te staan.

De voorzitter wijst op de mogelijkheid om dit in een Forum te bespreken. Dit kan worden verzocht.

Het college wijst er op, dat aan het College een keuze is gevraagd. Daarbij is aangegeven waarom bepaalde keuzes niet mogelijk zijn. In een later stadium is er nog een mogelijke locatie bijgekomen. Wethouder Pennings is daar momenteel over in gesprek. Het is aan de Raad of er nog andere ideeën moeten worden uitgewerkt.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Vaststelling bestemmingsplan "Hoveniersweg 10"

De voorzitter geeft de aanwezige inspreker, de heer N. Everdij, het woord.

Inspreker is van mening dat er voldoende redenen zijn om hier als Raad inhoudelijk over te spreken.

Op 27 december 2017 heeft inspreker een zienswijze ingediend, waarna hij op 7 februari een ontvangstbevestiging ontving. Daarna heeft hij niets meer gehoord. Bij raadpleging van de gemeentelijke website bleek dat de zienswijze reeds was behandeld door het College en dat het bestemmingsplan ter vaststelling naar de gemeenteraad zou gaan. De procedure vertoont dus omissies en dit zou bij een eventuele beroepsprocedure negatief kunnen uitpakken voor de gemeente.

De beantwoording door het College bevat bovendien fouten. Aangegeven wordt dat een aantal onderzoeken niet hoeft plaats te vinden, maar inspreker constateert dat er verschillende regelgeving door elkaar wordt gebruikt. Dit is niet toegestaan. Wat dit betreft, verwijst inspreker naar jurisprudentie. Ook hierop zou het bestemmingsplan in een eventuele beroepsprocedure ‘onderuit kunnen gaan’.

Inspreker ziet dit bestemmingsplan als een manier om middels de zogenaamde ‘salamitactiek’ woningen toe te voegen aan de noordrand van De Hoven. In de onderbouwing van het bestemmingsplan is gesteld, dat het streven is om de aanwezige kassen te verwijderen; woningbouw vormt een middel om dit streven te kunnen realiseren.

Spreker stelt dat essentiële onderzoeken en onderbouwingen niet achterwege kunnen blijven. Het doel is immers om een grote ontwikkeling tot stand te brengen. Deze week is de structuurvisie voor de noordrand van de Hoven ter inzage gelegd. Juist dit deel leent zich ervoor om een goede integrale afweging te maken. Het past dan niet om vooraf snel de vaststelling van het bestemmingsplan als hamerstuk op de raadsagenda te plaatsen. 

Burgerbelang vraagt of de wijkraad is ingelicht over dit onderwerp.

Inspreker antwoordt dat hij niet met de wijkraad heeft gesproken.

De VVD vraagt wat het belang van inspreker is.

Inspreker woont nabij het gebied waarvoor dit bestemmingsplan gaat gelden. Hij wil geen woningen achter of voor zijn perceel. Met de ‘salamitactiek’ die de gemeente toepast, vreest hij dat dat op termijn wél gaat gebeuren.

De VVD vraagt waaruit inspreker afleidt dit een grootschalige ontwikkeling is.

Inspreker leidt dit af uit de Structuurvisie 2014 en uit de beantwoording van de zienswijze.

De gemeentesecretaris vraagt of inspreker een reactie heeft gehad op diens zienswijze.

Inspreker heeft geen reactie ontvangen op zijn zienswijze. Hij heeft de reactie van het College op de gemeentelijke website aangetroffen.

Het College biedt excuses aan voor het feit dat de heer Everdij geen bericht heeft ontvangen. Dit is niet zoals het hoort. Het betreft een bestemmingsplan voor drie woningen. Er komen drie woningen terug ter vervanging van bestaande bebouwing en zeker niet méér. Er staan voor De Hoven nog wel 300 woningen in de planning, maar daar heeft dit bestemmingsplan geen betrekking op.

De voorzitter vraagt of het bestemmingsplan Hoveniersweg 10 als hamerstuk kan worden behandeld in de Raad.

De VVD steunt dit voorstel, maar wijst op het tekort aan starterswoningen. In voorliggend plan betreft het drie woningen op één perceel, maar het zou mooi zijn om meer starterswoningen te kunnen bouwen in De Hoven.

De voorzitter stelt vast dat dit stuk als hamerstuk kan worden behandeld in de Raad.

De Inspreekreactie van de heer Everdij is bij dit verslag gevoegd.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 9 april 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ingekomen stukken.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 april 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken.

8. Forumverslag 12-03-2018

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag, gedateerd 12-03-2018, conform wordt vastgesteld.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 19.51 uur.

Bijlagen

Behandeld in