Pagina delen

Technisch Blok 8 september 2014 (20:00 - 21:00)

Datum 08-09-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
mr. G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller en E. Jager
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.G.M. Manders en J. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd en J.G.A La Rose
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis en M.K. van Straten
ChristenUnie
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

Aanwezig namens Fractie Jansen: de heer T. Marks.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

De voorzitter geeft aan dat aan de agenda is toegevoegd een vermoedelijk hamerstuk als agendapunt 6d: Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomsten bij de bestemmingsplannen Buitengebied Zuid&West Lansinkweg 3, Lage Lochemseweg 33 Warnsveld en Donjon Hotel Bronsbergen.

2. Algemeen spreekrecht

Als inspreker heeft zich aangemeld de heer Koskamp namens De Komma. De voorzitter geeft hem het woord (zie voor de inspreekreactie de bijlage). Na het betoog van inspreker vraagt de voorzitter of er vragen zijn.

De Stadspartij vraagt of de plannen van de heer Koskamp betrekking hebben op de hele Mars. Inspreker antwoordt bevestigend. Voor de door hem aangeduide 'tussentijd' is de hele Mars in beeld.

D66 informeert naar de contacten met de gemeente. De heer Koskamp heeft gesproken met ambtenaren van Het Plein en Projectbureau De Mars. Wat de heer Koskamp voorstaat gaat echter bestaande kaders te boven. Daarom wil hij graag partner worden van de gemeente.

De VVD vraagt inspreker namens welke organisatie hij spreekt. De heer Koskamp zegt te spreken namens een organisatie in opbouw die contacten heeft in Zutphen en Doesburg.

De Stadspartij vindt dat het betoog van inspreker veel vragen oproept en een zekere mate van concreetheid mist.

Fractie Jansen informeert of de focus specifiek bij De Mars ligt of breder. De heer Koskamp antwoordt dat het hem specifiek om De Mars gaat.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat de nieuwe gemeentelijke website op 9 september 2014 live gaat. De opzet van de site is in samenwerking met andere gemeentes ontwikkeld. Gebruiksgemak staat voorop. Rekening is gehouden met ervaringen met de huidige site.

Over het onderwerp Leerlingenvervoer en Regiotaxi heeft het college vorige week een memo verspreid. Op dit moment heeft het college daar niets aan toe te voegen.

De college geeft aan dat de IJsselmeeuwen (achterstallige) huur nog steeds niet hebben betaald. De gemeente gaat in gesprek met de IJsselmeeuwen en overweegt invordering.

Het college geeft aan dat een memo over het proces Broederenklooster morgen door haar besproken wordt. Het memo zal zo spoedig mogelijk worden doorgestuurd naar de raad.

Het college geeft aan dat er problemen zijn met de Stadsdistributie. Nadat dit door Delta was overgedragen aan Middelkoop heeft laatstgenoemde besloten ermee te stoppen. Het college doet nu onderzoek naar een levensvatbaar alternatief.

De VVD vraagt of terugkeer naar Delta tot de mogelijkheden behoort.

Het college zegt dit niet te verwachten.

De PvdA vraagt om hoeveel arbeidsplaatsen het gaat.

Ongeveer drie, zegt het college.

Het college maakt bekend dat er een bedrijf naar Zutphen wil toekomen voor de exploitatie van een biomassacentrale. Op 16 september 2014 staat een informatiebijeenkomst gepland in Eefde.

BbZW vraagt of het gaat om het hele terrein van Fort de Pol.

Het college antwoordt dat slechts een deel van het terrein in aanmerking komt.

Het college heeft het voornemen een paar panden op De Mars beschikbaar te stellen aan de Brandweeracademie voor oefening en onderricht.

De Stadspartij vraagt of hierdoor geen conflict ontstaat met Het Dagelijks Bestaan.

Het college antwoordt dat het om andere panden gaat.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

In overleg met de voorzitter doet het college mededelingen over de afhandeling van twee openstaande moties:

  • Motie Zutphen ambachtstad 2014-M0014 (19-05-2014)

Medio oktober 2014 zal er een memo ter inzage worden gelegd.

  • Motie Versoepelen van regels voor ondernemers 2014-M0003 (10-02-2014)

Het college zou dit onderwerp graag geagendeerd zien in het Forum van 17 november 2014. De voorzitter geeft aan deze wens door te zullen geven aan het Presidium.

5. Toezeggingenlijsten

a. Forum

13-26 (TB3, actieve info – De Teuge)

Burgerbelang vraagt waarom de brief nog niet ter inzage heeft gelegen.

Het college gaat dit gelijk uitzoeken.

14-08 (Onderzoek aan woonbehoefte met aandacht voor leegstand)

De SP informeert naar de stand van zaken.

Het college antwoordt dat de vragen van de SP worden meegenomen. Het onderzoek zal op korte termijn worden afgerond.

14-11 (Presentatie asielzoekerscentrum in voormalige rechercheschool)

Het college geeft aan dat het stappenplan reeds verzonden is. De griffie heeft dit (nog) niet ontvangen.

b. Raad

2013-33 (Motie Hoogspanningslijnen ondergronds)

De Stadspartij informeert naar de stand van zaken.

Het college geeft aan dat deze motie geagendeerd is bij agendapunt 3 van de raad van vanavond.

2014-03 (Rapportage stand van zaken programmabureau Sociaal Domein)

De Stadspartij dringt aan op afhandeling.

Het college vraagt begrip voor de druk op het Programmabureau. Op het gebied van het Sociaal Domein moeten heel veel inspanningen worden gepleegd.

2014-05 (Intrekking handhavingsbeleid recreatiepark Bronsbergen)

De Stadspartij informeert naar de stand van zaken. Ook in relatie tot het vanavond door de raad vast te stellen bestemmingsplan Donjon Hotel Bronsbergen.

Het college zal via het Presidium het toegezegde memo laten agenderen. Het college ziet geen relatie tussen dit onderwerp en het bestemmingsplan Donjon Hotel Bronsbergen.

2014-07 (Knelpunten transities Sociaal Domein)

De Stadspartij dringt aan op afhandeling.

Het college vraagt begrip voor de druk op het Programmabureau. Op het gebied van het Sociaal Domein moeten heel veel inspanningen worden gepleegd.

2014-10 (Toegang tot uitgaansgelegenheden behouden)

De SP informeert of het college plannen heeft bij dit onderwerp.

Het college geeft aan in gesprek te zijn met horeca-ondernemers.

De toezegging bestaande uit het ter inzage leggen van een memo is afgedaan.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Koopstartersleningen 2014 (3de tranche)

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

6b. Benoeming van Forumvoorzitters na installatie van het nieuwe college op 3 juli 2014

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

6c. Bestemming batig saldo jaarrekening 2013

De PvdA vraagt waarom de helft van het resultaat toegevoegd moet worden aan een specifieke reserve te weten de Reserve Strategische Agenda.

Het college antwoordt dat dit voortvloeit uit een raadsbesluit van 27 februari 2012.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomsten bij de bestemmingsplannen Buitengebied Zuid&West Lansinkweg 3, Lage Lochemseweg 33 Warnsveld en Donjon Hotel Bronsbergen

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken raad

Hier zijn geen vragen/opmerkingen over.

8. Lijst ter inzage liggende stukken TB

De Stadspartij stelt een vraag naar aanleiding van stuk 11 (Memo stilzwijgende verlenging contracten huishoudelijke hulp). Hoe ziet de planning eruit?

Het college geeft aan dat die er nog niet is maar dat ‘ergens in november’ reëel lijkt.

9. Vaststellen Forumverslagen

Het verslag wordt vastgesteld met inbegrip van de voorgestelde wijzigingen.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.