Pagina delen

Technisch Blok 7 november 2016 (20:30 - 21:00)

Datum 07-11-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er hebben zich twee insprekers aangemeld. De voorzitter stelt vast dat de aangemelde insprekers niet aanwezig zijn.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat de termijn, zoals die op de toezeggingenlijst vermeld staat voor het op papier zetten van sturing op realistische doelen en prestatieafspraken in relatie met Zutphen Promotie, niet gehaald wordt. Wel zal er in december een stuk bij de raad liggen.

Het college meldt in relatie tot de afwezigheid van de insprekers dat zij zorgen hadden rondom de huisvesting van statushouders in een woning van woonbedrijf Ieder1 aan het Stokebrand. Het woonbedrijf heeft betrokkenen vandaag ingelicht dat de statushouders niet in de betreffende woning op het Stokebrand komen wonen. Het college meldt voorts dat het op schema ligt met het huisvesten van statushouders en voldoet aan de taakstelling.

D66 vraagt of de reacties in de wijk de aanleiding zijn dat de statushouders daar nu niet worden gevestigd.

De voorzitter geeft aan dat er bij het agendapunt Actieve informatievoorziening alleen ruimte is voor verhelderende vragen en niet voor discussie.

De SP vindt dat het hier om verhelderende vragen gaat.

De VVD is het daar niet mee eens.

De voorzitter sluit het agendapunt.

4. Aankondiging moties en amendementen

De PvdA kondigt aan vanavond een motie in te dienen over een energieneutrale IJsselkade.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 7 november 2016

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 7 november 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

Het college meldt dat in het Forum over 'saldo afwikkeling jaarrekening 2015' is geconcludeerd dat het voorstel vanavond als hamerstuk op de raadsagenda kan worden opgenomen.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 7 november 2016

D66 vraagt of het college iets kan melden naar aanleiding van brief C01 (Statushouders gemeente Zutphen).

Het college geeft aan hierover geen mededelingen te hebben.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 november 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 24-10-2016

De SP verzoek om aanpassing van het verslag. In het verslag van het Forum over de Strategische Agenda mist de fractie de opmerking van het college dat het aan de raad zelf is om te bepalen of de brug over de Vispoortgracht onderdeel uitmaakt van het integrale voorstel over de bereikbaarheid van de stad. Dit wil de fractie letterlijk in het verslag terug zien. Anders gaat de SP vanavond niet akkoord met het vaststellen van het verslag.

De VVD wil dan eerst geïnformeerd worden over de zinnen die volgens de SP moeten worden toegevoegd.

De voorzitter geeft aan dat het nu te laat is en er geen wijzigingen meer op het verslag kunnen worden ingediend.

De SP geeft aan dan vanavond niet met de vaststelling van het verslag akkoord te gaan.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.