Pagina delen

Technisch Blok 7 juli 2014 (21:30 - 22:00)

Datum 07-07-2014 Tijd 21:30 - 22:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
De Lokale PartijR.C.M. Sueters

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college geeft aan dat voor eind augustus 2014 een besluit genomen moet worden over continuering van de huishoudelijke hulp in 2015. Dit is een bevoegdheid van het college waarvoor geen instemming van de raad is vereist. De raad is wel meermalen geïnformeerd over dit dossier. Het college wil met de raad na het zomerreces van gedachten wisselen over het besluit dat zij (het college) in augustus genomen zal hebben.

Het college heeft vandaag het memo Ontwikkelingen dossier De Teuge aan de raad gestuurd over de actuele stand van zaken. De gemeente heeft besloten Vitens in vrijwaring op te roepen nadat Vitens eerder hetzelfde met de gemeente heeft gedaan. In september zal het college een voorstel aan de raad voorleggen voor de afwikkeling van dossier De Teuge.
De Stadspartij informeert naar de (extra) kosten.
Het college verwacht dat die grotendeels door de verzekering opgevangen kunnen worden.
De ChristenUnie vraagt of Vitens de totale schade bij de gemeente wil neerleggen.
Het college geeft aan de strategie van Vitens niet te kennen.

Het college ziet zich geconfronteerd met het faillissement van TCR die in Zutphen het leerlingenvervoer verzorgt. TCR heeft de gemeente verzekerd het lopende contract te zullen nakomen. Voor komend schooljaar zijn afspraken gemaakt met een andere vervoerder.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Forum

Geen vragen/opmerkingen.

b. Raad

Geen vragen/opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

a. Vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, lid 5 en 6 van de Mededingingswet

Het college stelt de raad voor om vijf economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang en daarmee uitgezonderd worden van de wet markt en overheid.

Het CDA vraagt waarom ‘verhuur van vastgoed’ wordt genoemd.
Het college vraagt of het CDA met haar vraag inzicht wil krijgen in de tarieven die de gemeente hiervoor hanteert.
Het CDA antwoordt bevestigend.
Het college zal het CDA hierop antwoorden na de vergadering.

De Lokale Partij vraagt waarom bouwhistorisch onderzoek is opgenomen.
Het college antwoordt dat zij graag gebruik wil blijven maken van een bouwhistoricus in gemeentelijke dienst.
Advies: voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de raad.

b. Benoeming bestuursleden De Vullerfonds

De SP vraagt waarom personen worden benoemd voor 12 jaar en waarom er geen wethouder wordt voorgedragen. Wat is de betekenis van het fonds op het gebied van armoedebestrijding?
Het college antwoordt dat deze vragen zullen worden meegenomen bij de voorgenomen herziening van de statuten.
Advies: voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de raad.

c. Benoeming gemeentelijke vertegenwoordigingen en waarneming ambt burgemeester na collegevorming 2014

Advies: voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de raad.

d. Benoeming Forumleden H. Hissink, F.J.G.M. Manders, M.K. van Straten-Nagel en A.J.A. Putker

Advies: voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken raad

Hier zijn geen vragen/opmerkingen over.

8. Lijst ter inzage liggende stukken TB

De SP concludeert op basis van stuk 05 (Memo Wmo cliënttevredenheidsonderzoek 2014) dat Het Plein zaken niet op orde heeft en dat er nog veel moet gebeuren.
Het college geeft de SP in overweging om dit onderwerp via het Presidium te laten agenderen voor een Forum na de zomer.

9. Vaststellen Forumverslagen

a.Forumverslag 23 juni 2014

Het verslag wordt vastgesteld met inbegrip van de voorgestelde wijzigingen.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.