Pagina delen

Technisch Blok 7 april 2015 (20:30 - 21:00)

Datum 07-04-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd en J. Boersbroek
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

--

3. Actieve informatievoorziening

a. Bij het opmaken van de jaarrekening is een onregelmatigheid geconstateerd.  Voor de realisering van kinderopvang in de Adriaan van de Endeschool had aan de raad een krediet gevraagd moeten worden van € 375.000 in aanvulling op de 2,3 miljoen euro voor de verbouwing van de school. Dit verzuim zal zo spoedig mogelijk worden hersteld door middel van een raadsvoorstel/hangmat. Het heeft voor de gemeente geen financiële consequenties, omdat de lasten worden gedekt door de huuropbrengst.

b. De concept-jaarrekening 2014 geeft een positief saldo van € 825.000 te zien. Volgende week wordt dit concept ter controle aangeboden aan de accountant en de rekenkamer.

c. De directie van Paperlinks (voormalig Bührmann Ubbens) in Australië heeft aangekondigd alle vestigingen in Engeland te sluiten. Dit geldt nog niet voor de vestigingen in Nederland. Het college heeft hierover nauw contact met het Ministerie van economische zaken, de provincie en de Nederlandse directie.

d. De motie "Bomen op kleine particuliere kavels" is in april 2014 ingetrokken. Op de toezeggi9ngenlijst staat dit onderwerp nog wel. De pilot is met succes afgerond. Vóór de zomer wil het college hierover in een forum terugkomen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Geen opmerkingen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 7 april 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 7 april 2015

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Vaststellen bestemmingsplan industrieweg 101a in Zutphen (Daly Plastics)

PvdA: Het is logisch plannen van provincie en gemeente in één lijn te brengen. Waarom is dit nu pas onderkend, het leidt zo tot extra kosten.

College: Komt daar na de vergadering even op terug bij de fractie.

De voorzitter constateert dat het toch als hamerstuk door kan naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 7 april 2015

BewustZW brief A 01: verzoekt de originele brief met handtekening toe te zenden.

College: brief is vandaag per mail toegezonden aan de fractie.

CDA, brief C2: Hoe staat het met de voortgang. Kan de brief worden overgeheveld naar rubriek E?

College: Gesprekken zijn gaande. Tegen verplaatsing naar rubriek E heeft het college geen bezwaar, wanneer de zinsnede wordt toegevoegd dat de raad verzoekt over de afhandeling te worden geïnformeerd.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 april 2015

SP: Het communicatieplan AZC is nog teveel gericht op "zenden"; er zou meer sprake moeten zijn van naar de mensen toe gaan.

GroenLinks: Herkent dit signaal niet zo; het college wil duidelijk wel interactie met de bewoners.

PvdA: Er is ook goed gecommuniceerd met het wijkteam.

College: Zal het communicatieplan nog eens kritisch tegen het licht houden. Het is de bedoeling dat mensen zich op hun gemak voelen om inbreng te leveren. Over 2 tot 3 maanden wil het college nog eens bekijken of de juiste stappen zijn gezet om tot een betere verstandhouding te komen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 23-03-2015

Het verslag wordt, inclusief de door het CDA voorgestelde wijziging, vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.