Pagina delen

Technisch Blok 7 april 2014 (20:00 - 21:00)

Datum 07-04-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en A. Verwoort
SPP.W. Hofman
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester en H.W. Hissink
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim en D. Bogerd
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld en G.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Onder de aanwezige Forumleden zijn zeven personen die niet eerder in Forum of raad gezeten hebben. Om die reden zal de voorzitter elk agendapunt kort toelichten.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Er zijn geen onderwerpen waar het college de raad actief over wil informeren.

4. Aankondiging moties en amendementen

De voorzitter vraagt of er fracties zijn die een motie of amendement willen aankondigen. Het antwoord luidt ontkennend.

D66 vraagt of moties en amendementen persé aangekondigd moeten worden. De voorzitter antwoordt dat dit niet verplicht is. Indiening kan alleen in de raad plaatsvinden.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 7 april 2014

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 7 april 2014

Burgerbelang informeert naar de stand van zaken ten aanzien van lopende motie 2013-M0029 (Herlocatie kermis markten Zutphen).

Het college antwoordt dat het onderwerp herlocatie kermis morgen in het college besproken wordt. Kort daarna zullen Forum en raad worden geïnformeerd.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijke bijlage I (Advies solarvelden Zutphen & rapportage Grondgebonden zonnepanelen) bij het ter inzage liggend collegememo inzake Vervolg studie zonnepanelenvelden, ruimtelijk kader zonnepanelen.

Het CDA informeert waarom de bijlage waarvan geheimhouding wordt gevraagd niet openbaar kan zijn.

Het college antwoordt dat het hier gaat om aanbestedingsgevoelige informatie.

De voorzitter vraagt het CDA of de vraag hiermee voldoende is beantwoord. Het CDA antwoordt bevestigend.

6b. Intrekking handhavingsbeleid recreatiepark Bronsbergen

De Stadspartij geeft aan niet blij te zijn met het voorstel en vraagt hoe er gehandhaafd zal gaan worden.

De ChristenUnie geeft ook aan moeite te hebben met voorstel. Zij heeft indertijd tegen de motie gestemd. Er zijn nog veel vragen. Wat gebeurt er na vijf jaar en doorkruist het voorstel de woningbouwplannen van de gemeente?

D66 vraagt zich af hoe de gedoogbeschikking er zal gaan uitzien.

Het college verwijst naar eerdere discussies over dit onderwerp in de raad en licht het voorstel toe. Instemming met het voorstel betekent dat het huidige handhavingsbeleid wordt vervangen door gedoogbeleid gedurende vijf jaar. Na verloop van die termijn liggen alle opties weer open. Bewoners ontvangen op verzoek een persoonsgebonden gedoogbeschikking. Het college verwacht geen problemen met de provincie over de woningbouwprogrammering.

D66 vindt het voorstel nog niet rijp voor bespreking in de raad vanavond. Er zijn nog teveel vragen.

De VVD dringt erop aan dat de vragen beperkt blijven tot het voorliggende voorstel.

GroenLinks kondigt aan met een stemverklaring te zullen komen in de raad.

De voorzitter inventariseert de meningen van de fracties alvorens een advies te formuleren.

Advies: voldoende besproken, verder debat in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 7 april 2014

De Stadspartij geeft aan de volgende stukken graag in een andere categorie te zien staan:

-nr. 5 (Informeren over Strategische koers Alliander) uit categorie A: verplaatsen naar D.

-nr. 14 (Aanbod toelichting over werkzaamheden Omgevingsdienst Achterhoek) uit categorie A: verplaatsen naar E.   

8. Lijst ter inzage liggende stukken Forum 7 april 2014

De Stadspartij geeft aan de volgende stukken voor een Forum te willen agenderen:

-nr. 02 (Uitgangspunten Stedelijk Parkeren)

-nr. 05 (RH Bestuurlijke opdracht ten behoeve van de regionale inkoop van jeugdhulp).

De voorzitter geeft aan dat de Stadspartij haar fractievoorzitter het Presidium kan laten verzoeken deze twee onderwerpen te plaatsen op de Lijst van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad.

9. Vaststellen forumverslag(en)

a. Forumverslag 10-03-2014

Vastgesteld, met inachtneming van wijziging van de naam M. Hissink in H.W. Hissink bij de Forumvergadering over Presentatie voortgang nieuw zwembad.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.