Pagina delen

Technisch Blok 6 oktober 2014 (20:00 - 21:00)

Datum 06-10-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPF. van Vliet en H.M.H. Giesen
D66A.S.R. Dijk
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijM.W. Wesselink
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
Fractie JansenT. Marks
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en laat zich ontvallen dat hij vandaag jarig is. De aanwezigen zingen hem toe met een ‘Lang zal hij leven’.

2. Algemeen spreekrecht

Er hebben zich twee insprekers aangemeld.

Mevrouw Van Burken vraagt aandacht voor een bijeenkomst die op 10 oktober 2014 in de Burgerzaal wordt georganiseerd over het thema Psychische gezondheid (zie de bijlage voor de inspreekreactie).

De heer Federer doet verslag van veranderingen in de projectorganisatie De dienstbare tuin. In 2012 heeft dit project de Toekomstprijs van de gemeente Zutphen ontvangen (zie de bijlage voor de inspreekreactie). De heer Federer spreekt van barricades die hij ervaart bij het inschakelen van gebruikers van de Voedselbank voor zijn project.

De PvdA vraagt welke barricades de heer Federer bedoelt.

Inspreker antwoordt dat mensen niet mee mogen doen van de directie van de Voedselbank.

GroenLinks vraagt of inspreker deze problemen kenbaar heeft gemaakt bij de ambtelijke organisatie.

Inspreker antwoordt ontkennend.

GroenLinks vraagt naar de reactie van het college op het verhaal van inspreker.

Het college zegt blij te zijn met de initiatieven die inspreker ontplooit en zal in contact treden met de Voedselbank om te zien of zij iets betekenen kan.

3. Actieve informatievoorziening

Het college heeft vastgesteld dat de uitkering van het rijk (BUIG-gelden) lager uitviel dan wat de gemeente op basis van de Septembercirculaire hoopte te ontvangen. Het college vindt dit verontrustend. In de Bijstellingsnota en de komende BURAP zullen de consequenties in beeld worden gebracht. In het kader daarvan wordt onderzocht wat de gemeente denkt uit te keren en hoeveel rijksbijdrage daar tegenover staat.

Inzake het kort geding De Teuge is er een schikking getroffen tussen Vitens en bewoners waarbij beide partijen een deel van de kosten dragen. Vitens en bewoners hebben de gemeente gevraagd financieel bij te dragen aan hun respectievelijke aandeel in de kosten. Het college beraadt zich op dit verzoek.

4. Aankondiging moties en amendementen

D66 kondigt een motie aan over behoud van het eigen PGB.

De SP kondigt het amendement Behoud huishoudelijke zorg aan.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 6 oktober 2014

De Stadspartij vraagt waarom toezegging 14-06 (Verordening paracommercie – sportverenigingen) nog niet is afgedaan.

Het college geeft aan dit niet te weten.

b. Toezeggingenlijst Raad 6 oktober 2014

Geen vragen/opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Krediet voor aanleg glasvezelnetwerk en wijziging Legesverordening 2014

GroenLinks geeft aan tevreden te zijn met het voorstel. Maar dit richt zich op de binnenstad. Hoe staat het met het buitengebied?

Het college geeft aan dat er in het buitengebied een pilot draait. In overleg met Reggefiber wordt bekeken of het haalbaar is om het buitengebied te laten aansluiten. Maar de beslissing hierover ligt bij de provincie.

De PvdA informeert naar financiering en businessplan.

Het college geeft aan dat de gemeente voorfinanciert en dat er extra budget is gereserveerd voor onvoorziene werkzaamheden.

Advies: voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 6 oktober 2014

De Stadspartij mist een onlangs ingediende schriftelijke vraag.

De voorzitter merkt op dat schriftelijke vragen niet op deze lijst worden geplaatst. Ingediende schriftelijke vragen worden door de griffie per mail aan Forum- en raadsleden verspreid. De antwoorden op schriftelijke vragen komen wel de lijst Ingekomen stukken.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 6 oktober 2014

Hier zijn geen vragen/opmerkingen over.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 22-09-2014

D66 geeft aan dat het verslag niet compleet is. Het verslag van het Technisch Blok van 22 september 2014 ontbreekt.

Het Forumverslag wordt niet vastgesteld en opnieuw geagendeerd voor het Technisch Blok van 3 november 2014.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.