Pagina delen

Technisch Blok 5 oktober 2020

Datum 05-10-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal bij deze vergadering van het Technisch Blok.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Aankondiging moties en amendementen

Stadspartij: Wij werken aan een motie om deel te nemen aan een “Coalition of the Willing”. We komen hierop terug in het Presidium van aanstaande vrijdag.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 5 oktober 2020

D66: De toezegging over fraude in de zorg (nummer 19-08) is afgewikkeld. We constateren met vreugde dat er geen overtredingen zijn geconstateerd.

4b. Toezeggingenlijst Raad 5 oktober 2020

Geen opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Herbenoeming dhr. A.B.M. Gloerich extern lid van de rekenkamercommissie

Voorzitter: Geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Subsidie programma Rivier in de Stad

D66: We hebben een subsidie gekregen en volgens onze eigen regels moeten we die in beginsel in de algemene reserve stoppen. We pleiten ervoor deze stap eerst in een Forum te bespreken.

PvdA: Het onderwerp is nu juist als bespreekpunt geagendeerd. Laten we daarvan gebruik maken.

BewustZW: Het betreft een langlopend traject, dit is een vervolgstap die past bij eerder door de raad genomen besluiten.

D66: We hebben ook andere belangen af te wegen.

College/ De Jonge: Door een eerdere overschrijding op dit project hebben we moeten versoberen. Tegelijk zijn we op zoek gegaan naar aanvullende subsidie. Het Waterschap Rijn en IJssel wil voorfinancieren als het geld wordt ingezet voor de aanpak ruimte voor de rivier. Anders komt het bedrag pas in 2026. Op deze manier kunnen we onze eerdere ambities toch waarmaken.

D66: Stelt het waterschap de voorwaarde dat we het daaraan besteden?

College: Zo is de relatie met het waterschap niet. Wanneer we echter anders handelen zou dat de relatie wel degelijk beschadigen.

Burgerbelang: Wanneer we niet akkoord gaan, ontvangen we pas in 2026 dit bedrag? Kunnen we dan niet door met het project?

College: Wanneer we hiervan geen gebruik maken, gaat het project versoberd door. In 2026 ontvangen we dan een subsidie voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Wanneer we er wel gebruik van maken, kunnen we onze eerder geformuleerde ambities waarmaken.

BewustZW: Dit is een verstandige aanpak van het college. Hoe houden we dit project, buiten de reikwijdte van de huidige meerjarenbegroting, in beeld?

College: Bij instemming van de raad maakt dit onderdeel uit van het programma Rivier in de stad. Hierover ontvangt u ieder half jaar een update en een eindrapportage als het project wordt voltooid.

VVD: We zijn akkoord, maar hebben nog één vraag. Er wordt melding gemaakt van de verwachtingen van een exploitant aan de IJsselkade. Wat moet ik me daarbij voorstellen?

College: Het IJsselpaviljoen is als stakeholder betrokken geweest bij de eerdere planvorming. Er waren plannen om de IJsselkade door te trekken richting Noorderhaven, voor de exploitant zeer interessant. Door de versobering van het project is dit niet doorgegaan.

CDA: Twee vragen met betrekking tot “de overkant”, de groene dorpsrand en de Teuge. Hoe worden inwoners betrokken bij de vervolgstappen en lukt het tijdig de benodigde gronden te verwerven?

Voorzitter: Deze onderdelen maken geen onderdeel uit van het voorstel, maar misschien kan de wethouder toch antwoord geven.

College: We gaan zeker in gesprek met de bewoners en betrekken hen zoals we dat in een eerdere fase ook hebben gedaan. Het risico dat we de gronden niet tijdig kunnen verwerven is vooral theoretisch.

PvdA: Complimenten voor het college. Hierdoor kunnen we toch zonder tekorten dit project realiseren.

Voorzitter: Alle vragen zijn beantwoord. Kan het voorstel als hamerstuk naar de raad?
Ik zie dat u daarmee instemt. Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

7. Concept regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan 2021-2024 VNOG

BewustZW: Op pagina 41 zie ik dat 20 stuks aan materieel wordt afgestoten in 2021. Dit is echt een piek in het beeld over de jaren. Waarom juist nu?

College: Dit antwoord heb ik niet paraat. Daar kom ik op terug.

BewustZW: Dan graag in de raad, voordat we een besluit nemen.

Voorzitter: Dan blijft dit voorstel een bespreekstuk in de raad.

Burgerbelang: We kunnen er ook een hamerstuk van maken. Het college kan bij de actieve informatievoorziening het antwoord geven.

Voorzitter: Het lijkt me praktisch dat het voorstel als bespreekstuk op de agenda blijft staan. Ik stel voor dat u dit verder overlaat aan de agendacommissie.

8. Vaststellen beheerplan 2021-2025 gemeentelijk vastgoed

ChristenUnie: Het verkopen van vastgoed is nodig voor de financiering. Hoe gaat de wethouder om met dat risico?

College/ Werger: Hoe het zich terugverdiend komt later aan de orde. Voor de financiering van het onderhoud is een minimaal bedrag nodig, dat we op deze manier willen regelen. Op enig moment hebben we minder te verkopen en moeten we weer bezien hoe we verder gaan. In het afgelopen jaar is overigens voor 300.000 euro verkocht.

BewustZW: Dit onderwerp heeft onze bijzondere aandacht, zoals bekend. In het beheerplan staat dat we het onderhoud op niveau 3 willen houden. Hoe verhouden de buurthuizen, niet altijd in goede staat, zich met het vastgoed en dit beheerplan?

College: Door de indeling in verschillende portefeuilles, een Meerjaren Onderhoudsprogramma (MOP) en Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) hebben we grip op de zaak gekregen. Het vastgoed waar wij zelf over gaan, willen we op niveau 3 hebben. En wanneer dat een enkele keer niet zo is, moet je voor een pand in mindere staat een mindere prijs accepteren. De reserves zijn op dit moment onvoldoende om het onderhoud op peil te houden. We moeten een inhaalslag maken en ook steeds slim afwegen of onderhoud nodig is of nog iets uitgesteld kan worden.

D66: We halen geld op door panden te verkopen. We hebben afgesproken dat Waarom gaan we nu op deze afwijkende manier te werk?

College: Wanneer de reserve wordt niet gevuld, kan bijna letterlijk het dak hier naar beneden vallen. We hebben in de afgelopen jaren bezuinigd, maar moeten nu handelen en ook doteren voor de toekomst. Als we nu de opbrengst van verkocht vastgoed in de reserve stoppen, moeten we later alsnog bij de raad aankloppen voor het onderhoud. Daarom gaan we op deze manier te werk.

Voorzitter: Alle vragen zijn beantwoord. Kan het voorstel als hamerstuk naar de raad?
Ik constateer dat u daarmee instemt. Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

9. Nota grondprijsbeleid gemeente Zutphen 2020

BewustZW: Er worden reststroken of snippergroen verkocht van maximaal 150 m2. Wanneer de overheid (on)roerende gronden in bezit heeft, zijn er ook kosten. Moet die 150 m2 als maximum blijven gelden?

College/ Werger: De maximale omvang is staand beleid. Voor grotere percelen geldt een ander regime.

BewustZW: Komen er aanvragen binnen van boven de maximale 150 m2?

College: Nee, dat is niet het geval. De aanvragen betreffen veel kleinere oppervlakten.

Voorzitter: Kan het voorstel als hamerstuk naar de raad?
Ik constateer dat u daarmee instemt. Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

10. Lijst ingekomen stukken Raad 12 oktober 2020

BewustZW: Bij brief 01 “Opheffen Platform Sociaal Domein Zutphen” vragen wij ons af of de expertise van deze mensen kan worden behouden.

College: We hebben nu de Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD), zij adviseren het college gevraagd en ongevraagd.

BewustZW: Heeft de BASD wel in de volle breedte de expertise die het Platform had?

College: Wij denken van wel. Er zijn momenteel wel enkele aanvullingen nodig. De mensen uit de BASD zitten heel goed in de verschillende netwerken in de stad.

Voorzitter: Er zijn verder geen opmerkingen. De lijst kan conform de gedane afhandelingsadviezen door naar de raad.

11. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 5 oktober 2020

Voorzitter: De heer Wanrooij heeft zich als inspreker aangemeld. Zijn bijdrage gaat over het ontwerp bestemmingsplan Kattenhavestraat (collegestuk nummer 06).

De bijdrage van de inspreker is als bijlage bij het verslag gevoegd.

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage. Zijn er vragen aan de heer Wanrooij?

BewustZW: Het is bijna niet voor te stellen dat u niet op de hoogte bent geraakt over het ontwerp bestemmingsplan. Hoe kan dat?

Inspreker: Vanaf 2012 hebben wij vergeefs bij de gemeente geïnformeerd. Toen we een Wob-verzoek in voorbereiding in 2017, konden we pas de plannen inzien. Drie maanden later hebben we een zienswijze ingestuurd. Deze is nooit beantwoord.

D66: Is er geen participatie van de omwonenden geweest?

Inspreker: Er zijn vanaf 2012/2014 ontwikkelingen, maar het was lang wachten op enige communicatie. Steeds is door de gemeente gezegd dat het ging om een privaatrechtelijke kwestie en is verwezen naar de ontwikkelaar.

CDA: De heer Wanrooij stelt in zijn bijdrage dat deze casus zich leent voor een samenwerking nieuwe stijl, zoals de Omgevingswet die straks van ons vraagt. Hoe ziet u dat voor u?

Inspreker: Wanneer het definitieve bestemmingsplan straks door de raad zou worden verworpen, kan een open proces volgen met de omwonenden.

College/ Werger: Dit proces loopt al lang. Inmiddels hebben we te maken met een andere ontwikkelaar en gaat het niet meer om 24 appartementen, maar om 4 grondgebonden woningen. Momenteel loopt de fase van ter inzage legging. De zienswijzen die worden ingediend, worden door het college beantwoord. Deze beantwoording wordt tegelijk met het definitief bestemmingsplan aangeboden aan de raad, zodat de raad een oordeel kan vellen.

GroenLinks: Het lijkt ons goed ook aan deze locatie eens een Forum te besteden. IJsselfase 1 is gerealiseerd, daarnaast Berkel in de stad en de samenwerking nieuwe stijl zoals de Omgevingswet die voorschrijft. We komen hierop terug in het Presidium.

BewustZW: Wij steunen het voorstel van GroenLinks en ook de woorden van de wethouder. Wellicht is het goed om met het Presidium nog eens na te denken over de manier waarop we met bestemmingsplannen omgaan.

College: Het is voor het college een wettelijke plicht om een ontwerp bestemmingsplan aan te bieden. De raad gaat zelf over de wijze waarop zij de informatie ter kennis brengt.

BewustZW: Dat klopt, daarom bespreek ik de procedure graag eens in het Presidium.

GroenLinks: Met mijn opmerking heb ik zeker niet op de stoel van de wethouder willen plaatsnemen.

Voorzitter: Ik constateer dat er verder geen opmerkingen zijn over de ter inzage liggende stukken.

12. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad - in bewerking

Voorzitter: De lijst is momenteel in bewerking. Een verzoek om bespreking van een bepaald onderwerp kunt u in Presidium doen.

13. Vaststellen forumverslag(en)

13a. Forumverslag 09-07-2020

Het Forumverslag van 9 juli 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

13b. Forumverslag 07-09-2020

Het Forumverslag van 7 september 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

13c. Forumverslag 08-09-2020

Het Forumverslag van 8 september 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

14. Sluiting

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage vanavond, de vergadering is gesloten.