Pagina delen

Technisch Blok 3 juli 2017 (19:30 - 20:00)

Datum 03-07-2017 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Vanwege de afwezigheid van mevrouw Van Dijk, neemt mevrouw Verwoort het voorzitterschap van de vergadering over.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft aan dat zich geen belangstellenden hebben gemeld om gebruik te maken van het recht om in te spreken.

3. Actieve informatievoorziening

Het College maakt melding van een vijftal punten.

  • Op 4 juli behandelt het College een memo over de afwikkeling van de sluiting van het zwembad. Vervolgens zal deze memo aan de raad worden verstuurd.
  • De zeven gemeenten in de CleanTech regio zullen een convenant met het UAF sluiten. Het UAF is een organisatie die hoog opgeleide statushouders begeleidt naar opleiding en werk. Spreker verwijst naar de motie van D66 die eerder in de raad aan de orde geweest.
  • Er is opnieuw een wachtlijst ontstaan bij Veilig Thuis. Deze wordt veroorzaakt door een toename van het aantal meldingen en verzoeken tot onderzoek, in combinatie met een aantal zieken de organisatie. De verwachting is dat de wachtlijst begin augustus weer is weggewerkt. In totaal staan er 6 personen uit de Gemeente Zutphen op de wachtlijst.
  • Dagelijks Bestaan, Woonbedrijf Iedereen en de Gemeente zijn het eens geworden om voor maximaal één jaar op het noordelijk deel Dagelijks Bestaan te huisvesten, met name voor wat betreft het woon-zorg gedeelte. Voor dagbesteding is reeds een andere locatie gevonden.
  • De vier aandeelhoudende gemeenten van vliegveld Teuge hebben een brief in voorbereiding voor de staatssecretaris, met het verzoek om in gesprek in te gaan met de gedeputeerden van de provincies Overijssel en Gelderland. Wellicht sluit de Commissaris van de Koning daar ook bij aan. De mogelijkheden tot wijziging van de vliegroute zijn daarbij onderwerp van gesprek.

4. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks kondigt een initiatiefvoorstel aan, dat zal worden ingediend door D66, GroenLinks en de VVD. Dit voorstel zal medio augustus worden aangeboden aan het Presidium en betreft LHBT beleid.

 D66 kondigt een motie aan inzake haalbaarheidsonderzoek Vikingschip. Deze motie zal tijdens de aansluitende raadsvergadering worden ingediend.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 3 juli 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

5b. Toezeggingenlijst Raad 3 juli 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Begroting 2018 van GR basismobiliteit Plus Ov

GroenLinks verwijst naar de brief waarin wordt gesproken over concrete contacten met de vervoerder wat betreft de inzet van elektrische voertuigen. De fractie vraagt of hieraan een concrete realisatietermijn is verbonden.

Het College is niet op de hoogte van een eventuele termijn en vraagt in hoeverre het antwoord op deze vraag van belang is voor de raadsbehandeling. Het College is bereid om voor een antwoord te zorgen, maar adviseert de besluitvorming van vanavond daar niet door te laten frustreren.

6b. Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Omgevingsdienst Achterhoek

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6c. Benoeming lid Raad van Toezicht stichting Archipel

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6d. Bekrachting geheimhouding curriculum vitae (cv) lid Raad van Toezicht Stichting Archipel

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

7. Aankoop drinkwaterproductielocatie Vitens

GroenLinks is blij dat er gebruikt gemaakt gaat worden van het aankooprecht. Spreker vraagt of de afspraak is gemaakt dat dat er geen bezwaar kan worden gemaakt zodra dit bij het Emerpark getrokken gaat worden. Onduidelijk is of dit mogelijk voor beperkingen kan zorgen.

Het College antwoordt dat een dergelijke afspraak nooit is overeen gekomen. Er mag daarom van worden uitgegaan dat er geen sprake is van beperkingen.

De PvdA beoordeelt het plan positief. Wel constateert de fractie dat er slechts één offerte bij de stukken is gevoegd. De fractie vraagt of er wel meerdere offertes zijn opgevraagd.

Het College zal dit navragen bij de portefeuillehouder en tijdens de aansluitende raadsvergadering beantwoorden.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 3 juli 2017

Ingekomen stuk 3 - Koffieaanbesteding Zutphen
(06-06-2017 / Facilitair / 103848)

GroenLinks verwijst naar het Forum van 1 juni. Bij de ‘Kaderstelling Inkoop Duurzaam en Lokaal’, heeft GroenLinks reeds gewezen op de Brief van Max Havelaar. Er zou een memo volgen met uitleg over aanbesteding zonder duurzaamheidseisen, waarbij concreet zou worden aangegeven wat de gemeente gaat doen om Fairtrade gemeente te blijven. De fractie heeft deze memo echter nog niet gezien.

Het College geeft aan dat, als er een memo is toegezegd, deze er ook zal komen. Verder kan het College staande de vergadering geen concreet antwoord op geven.

 

Ingekomen stuk 11 – betr. E-bus / toeristentreintje Zutphen
(22-06-2017 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 105869)

GroenLinks verzoekt het College te reageren om ingekomen stuk 11.

Het College geeft aan nog in gesprek te zijn met de betreffende ondernemer. Er wordt serieus naar de mogelijkheden gekeken.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 3 juli 2017

D66 verwijst naar het ontwerp bestemmingsplan Landgoed Hoekendaal en informeert naar eventuele bewonersprotesten.

Het College wijst er op dat het ontwerpplan ter kennisgeving is opgenomen op de lijst. De vraag blijft open staan.

Fractie Pepers en Verwoort wijst op de memo Stichting Zutphen Promotie, die ter afdoening voorligt. Deze zou in een Forum worden behandeld.

Het College wijst er op dat de memo is toegezonden aan de raadsleden. Agendatechnisch is het niet mogelijk om de memo en de toelichting te behandelen in het Forum van vandaag. De Forumbehandeling is verplaatst naar begin september.

10. Vaststellen Forumverslagen

10a. Forumverslag 19-06-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 19 juni 2017 conform wordt vastgesteld.

10b. Forumverslag besloten deel 19-06-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van het besloten deel van 19 juni 2017 conform kan worden vastgesteld. Derhalve is geen besloten bespreking nodig.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 19.50 uur.

Behandeld in

Agenda's Technisch Blok {{ actiefJaar }}