Pagina delen

Technisch Blok 29 juni 2020

Datum 29-06-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal bij deze vergadering van het Technisch Blok.

Om het duidelijker te maken voor de deelnemers aan de vergadering en ook voor het publiek, zal ik de bedoeling van ieder agendapunt vooraf steeds kort duiden.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College/ Werger: Aanstaande woensdag spreek ik de gedeputeerde over de bekabeling (hoogspanning) ondergronds. Daarvan zal ik de raad verslag doen.

College/ Ten Broeke: Onze elektrische busjes, voor stap-in-stap-uit, stuiten op obstakels. Dit voertuig voldoet niet volledig aan de nieuwe regels die door het rijk zijn gesteld en mag daardoor mogelijk niet de weg op. We zijn hierover in gesprek en zoeken naar een oplossing.

BewustZW: Waar ligt de verantwoordelijkheid? Is er een plan B? Kan de raad daarin wat betekenen?

VVD: Hoe kan dit probleem nu in één keer boven water komen?

College: Later kan ik hier uitgebreid op terug komen. We hebben te maken met nieuwe landelijke regelgeving, de gemeente is niet direct aan zet.

CDA: Heeft dit te maken met het ongeluk met de Stint?

College: Niet direct, maar daar zit inderdaad wel een gevoeligheid. Veiligheid is zeker een thema. Ik kom later nog op dit onderwerp terug.

3. Aankondiging moties en amendementen

Geen aankondigingen.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 29 juni 2020

D66: De toezegging over fraude in de zorg werd voor april aangekondigd en is nog niet voldaan. Wanneer kunnen we dat verwachten?

College/ Ten Broeke: De resultaten van het onderzoek lieten helaas wat langer op zich wachten. We kunnen de raad eind augustus berichten.

4b. Toezeggingenlijst Raad 29 juni 2020

D66: Vorige maand vroeg onze fractie naar de beantwoording van de schriftelijke vragen over de loonsom en belastingen. We hebben nog steeds geen antwoorden.

College/ Werger: Dat kan ik morgen toetsen in het college.

Voorzitter: Dan kunt u de fractie van D66 morgen op de hoogte stellen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Benoeming de heer A.A. de Boer extern lid en herbenoeming mevr. K. van den Berg voorzitter van de rekenkamercommissie

Voorzitter: Geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5b. Advies over aanwijzing Stichting Lokale Omroep de Berkelstroom als lokale omroep

BewustZW: Het is een verplichting van het college de gehele bijdrage door te sluizen naar de omroep. Gebeurt dat ook?

College/ Ten Broeke: Het gaat niet om een bepaald bedrag, maar om een indicatie per inwoner. Twee jaar geleden hebben we dit aangepast aan de landelijke richtlijn.

BewustZW: Is het nu naar wens van de stichting?

College: Dit is niet als probleem naar voren gekomen.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5c. Aanvraag Vangnetuitkering 2019

SP: Ieder jaar moeten we met de pet in de hand geld ophalen. Klopt het dat de gemeente moet aangeven waar ze in gaat snijden? Gebeurt dat buiten de raad om?

College/ Werger: We komen structureel geld te kort en het rijk wil zien dat we maatregelen nemen en stappen maken. Dat doen we ook. Dat heeft tot gevolg dat onze prestaties beter worden en de uitkering uit het vangnet minder.

SP: Is al rekening gehouden met de Coronamaatregelen in de aanvraag?

College: Nee, we weten de effecten nog niet en ook niet of we gecompenseerd worden. We zetten goede stappen, maar Corona is een grote factor.

SP: Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden als eerste ontslagen.

College: Jonge mensen die werken in de horeca willen we een traject aanbieden om ze naar kansrijke banen te begeleiden. Daarvoor hebben we middelen “omgekat”. Natuurlijk stimuleren we werkgevers om de mensen in dienst te houden.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5d. Diverse overlopende budgetten van 2019 naar 2020

BewustZW: Het blijft vreemd dat het een half jaar moet duren voordat het voorstel voor overlopende budgetten bij de raad ligt.

College/ Werger: We kunnen dit voorstel pas doen, wanneer de goedkeurende verklaring van de accountant over 2019 ontvangen is.

BewustZW: Hoe eerder de accountant deze verklaring kan afgeven, hoe beter het is.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5e. Wijziging lid regioraad Regio Stedendriehoek

BewustZW: Hebben wij niet kort geleden over eenzelfde voorstel besloten?

College/ Werger: Er was inderdaad kort geleden een ander voorstel in deze richting, maar dat ging over Cleantech.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Regiovisie en uitvoeringsagenda 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023

BewustZW: De gemeente Heerde heeft in een zienswijze aangegeven dat veel activiteiten niet zijn voorzien van meetpunten. We willen juist graag kengetallen zien.

College/ Werger: De raad wilde graag een lijst van de ketenpartners en deze is nu toegevoegd. We hebben in Zutphen onze eigen kengetallen. Ik zou u adviseren voorzichtig te zijn reacties van een adviesraad van een andere gemeente naar Zutphen te vertalen.

CDA: Goed dat dit stuk er ligt en veel eerdere opmerkingen zijn verwerkt. Aan de regiogemeente Apeldoorn wordt voor 2021-2023 eenzelfde DUVO bijdrage uitgekeerd. Worden deze bedragen niet geïndexeerd?

College: Deze vraag kan ik op dit moment niet beantwoorden, daar komen we even schriftelijk op terug.

Voorzitter: Ik constateer dat er geen vragen zijn over dit voorstel en dat het door kan naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 13 juli 2020

Akkoord.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 29 juni 2020

GroenLinks: Het memo voortgang actieplan maatschappelijke opvang en beschermd wonen (memo 4) willen wij graag in een Forum bespreken. We hebben behoefte aan meer informatie over dit onderwerp.

Verder complimenteren we het college met de wijze waarop zij de punten uit de motie Behoud primaat gemeente in de publieke ruimte bij de uitrol van 5G in de brief aan het kabinet hebben verwoord (memo 5).

D66: Wij ondersteunen het verzoek van GroenLinks om een bespreking over maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Voorzitter: Bedankt voor de aankondiging. Verzoeken om bespreking van onderwerpen lopen verder via het Presidium en de Agendacommissie.

Kies Lokaal: Bij het collegestuk 11, Meer ruimte voor markt en terrassen, hebben we zorgen over de veiligheid. Kan de brandweer nog wel passeren nu alles (te) breed is opgesteld?

Verder hadden wij van de sfeerregelaars, genoemd in collegestuk 15 over de herstelmaatregelen binnenstad, wel iets meer verwacht.

College/ Werger: Voor het laatste is aandacht, daar wordt naar gekeken. Het punt van de terrassen zal ik morgen onder de aandacht brengen in het college.

Voorzitter: Ik constateer dat er verder geen opmerkingen over deze lijst zijn.

9. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad versie 19 juni 2020

GroenLinks: Wanneer kunnen we het Forum over Vuurwerk verwachten? December komt snel dichterbij.

Voorzitter: Goed dat u er aandacht voor vraagt. Een verzoek om bespreking loopt verder via het Presidium en de Agendacommissie.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 25-05-2020

Voorzitter: Het Forumverslag van 25 mei 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

10b. Forumverslag 26-05-2020

Voorzitter: Het Forumverslag van 26 mei 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

10c. Forumverslag 15-06-2020

Voorzitter: Het Forumverslag van 15 juni 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

11. Sluiting

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage vanavond, de vergadering is gesloten.

Agenda's 29-06-2020

Behandeld in