Pagina delen

Technisch Blok 29 februari 2016 (20:00 - 20:30)

Datum 29-02-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
J.E. Nijkamp
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling en F.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijD. Bogerd
VVDH.B. Demoed
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college deelt mee dat er problemen zijn met facturering en uitbetaling in relatie tot Intermetzo. Zutphen is een grote afnemer van jeugdhulp van deze instelling. Er vindt momenteel overleg op landelijk niveau over plaats. Er worden afspraken gemaakt over uitbetaling. Voor Zutphen gaat het om een bedrag van € 1,7 mln. in 2015.

Het college meldt verder met betrekking tot het overnemen van huishoudelijke hulp van TSN dat HH2 wordt overgenomen door TZorg en HH3 (bemiddelde hulp) wordt overgenomen door De Nieuwe Zorg Thuis. Voor HH1 geldt dat er een verkort aanbestedingsproces wordt gevolgd, omdat instellingen cliënten en hulpen niet willen overnemen tegen de huidige tarieven. Als uitgangspunten worden hierbij gehanteerd continuering van de zorg, nieuwe tarieven, koppel cliënt-hulp instandhouden en nieuwe arbeidsvoorwaarden.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 29 februari 2016

Er zijn geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 29 februari 2016

De VVD merkt met betrekking tot toezegging 2016-02 (motie volwaardig referendum uitbreiding EU) op eraan te hechten dat in de motivering niet het argument weinig opkomst wordt genoemd, omdat dit voer geeft aan de voorstanders van het referendum. Als motivering geldt volgens de fractie dat er eenvoudig gestemd kan worden, geen rijen worden verwacht en het tellen eenvoudiger wordt.

De VVD merkt verder op ten aanzien van toezegging 2016-03 (onnodig openen Oude IJsselbrug) dat de verhuizing van de bewaking naar Arnhem geen verbetering is en pleit ervoor in het memo in te gaan op het tot stand brengen van het dicht houden van de brug tijdens de ochtendspits.

De PvdA merkt op dat er geen sprake is van het openen van de brug terwijl er geen schepen varen.

De SP merkt als punt van orde op dat de toezeggingenlijst niet de plek is om onderwerpen inhoudelijk te behandelen.

De Stadspartij merkt eveneens op dat het niet de bedoeling is dat de toezeggingenlijst wordt aangegrepen om extra opdrachten mee te geven.

De VVD geeft aan deze opmerkingen ter harte te zullen nemen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Aanvraag bijdrage voor opsporing en ruiming explosieven bij herontwikkelingslocatie's in Zutphen

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Startersleningen 2016

D66 merkt op het document niet te kunnen openen. Er is geen bezwaar om het vanavond te agenderen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 29 februari 2016

Er zijn geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 29 februari 2016

Er zijn geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 15-02-2016

De voorzitter deelt mee dat vaststelling van het verslag wordt uitgesteld tot de volgende vergadering. Er komt mogelijk nog een wijziging.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Behandeld in