Pagina delen

Technisch Blok 26 januari 2015 (20:00 - 21:00)

Datum 26-01-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders en H.W. Hissink
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek en M.W. Wesselink
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter meldt dat in het presidium is afgesproken om agendapunt 6b (Budget Stichting Zutphen Promotie) van de agenda te halen en in een afzonderlijke forumbespreking te behandelen.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Besluit GS over subsidie Broederenklooster

Het college maakt melding van het besluit van gedeputeerde staten met betrekking tot de keuze voor de variant ’s Gravenhof om mee te werken aan de realisatie van het cultuurcluster, met uitzondering van de bibliotheek. Tevens is in het presidium besproken dat de fractievoorzitters met het college in geprek gaan over hoe nu verder. Het besluit van gedeputeerde staten betekent voor de aanvraag van het krediet niet zoveel. De provincie behandelt de voorstellen in de commissievergadering van 12 februari en de Statenvergadering van 25 februari. Gedeputeerde Staten zijn van plan € 2,8 miljoen vrij te maken voor het cultuurcluster. Daarmee ontstaat een tekort van 7 ton voor de Broederenkerk. Dat is nu het definitieve voorstel van GS aan Provinciale Staten.

Burgerbelang heeft vernomen dat de subsidie minder was omdat het innovatieve karakter ontbrak. Heeft het college hier nog een nadere toelichting op?

Het college antwoordt dat de provincie gewoonlijk niet in een bibliotheek investeert. Daarnaast speelt dat het hier om cultureel erfgoed gaat. Door de verhuizing komt een deel van het cultureel erfgoed leeg te staan. Daaronder liggen ook de stads- en regiocontracten. Het college gaat graag met de fracties in gesprek over de invulling van een vernieuwd plan dat bij provinciale staten kan worden ingediend.

D66 vraagt of het betekent dat er nog geen reactie naar de provincie is gegeven, nu er nog gesprekken over gevoerd worden.

Het college geeft aan dat Gedeputeerde Staten een voorstel doen aan Provinciale Staten op verzoek van het lokale college. Dat betekent dus dat er overeenstemming is over het voorstel. Het college heeft echter vernomen dat de fracties vanavond hebben  afgesproken om hierover in gesprek te gaan.

De Stadspartij vraagt of het college dit had kunnen zien aankomen.

De ChristenUnie wijst er op dat er nu een inhoudelijke politieke discussie ontstaat. Daar is dit agendapunt niet voor bedoeld. Dat is een punt van orde.

Het college zegt een memo toe waarin wordt uiteengezet wat het besluit van de provincie betekent voor het investeringsplan en voor de Broederenkerk.

De voorzitter sluit de discussie over deze mededeling.

Delta

Het college meldt dat er gesprekken gaande zijn over de integratie van taken van Delta binnen Het Plein. Dit is naar aanleiding van een eerdere notitie waarin werd aangekondigd dat uiterlijk 1 januari 2016 een beslissing wordt genomen over de toekomst van Delta. Het doel van de gesprekken is uiteindelijk het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Delta, maar zover zijn we nu nog niet. Er komt een memo zodra de opdrachtverstrekking gereed is.

Vertraging bouw parkeergarage

Het college licht toe dat er vertraging is bij de bouw van de parkeergarage. De gestelde deadlines waren daarbij overigens al erg ambitieus. Er is wel op alle fronten vooruitgang geboekt. Zo is het bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk. De vertraging wordt enerzijds veroorzaakt door de wens om de parkeergarage uit te breiden met fietsparkeren. Daarbij zijn zoveel instanties betrokken dat het proces hierdoor vertraging oploopt. Anderzijds zijn er praktische knelpunten die ingewikkelder zijn dan voorzien. Het gaat dan met name om zaken die in de weg staan, met name in relatie tot de bouw van de tunnel. Ook moeten er eigendommen van Pro Rail worden verwijderd. Het college gaat met de provincie in gesprek in verband met de investeringsbudgetten en de termijnen voor de subsidies. Het forum wordt over de voortgang geinformeerd.

Rondweg De Hoven

Het college meldt dat de provincie een besluit gaat nemen over de rondweg De Hoven. Het college is blij dat de rondweg er komt. Het college is echter ook teleurgesteld dat de optie voor optimalisatie van de aansluiting van de N344 –N348 nog niet helder is. Het college had gehoopt dat deze besluiten gelijktijdig zouden worden genomen. De provincie heeft de verkenning echter nog niet klaar en Gedeputeerde Staten nemen hier de tijd voor. Het college blijft in gesprek voor een zo gunstig mogelijke aansluiting, zodat het gebruik van de Cortenoeversebrug zoveel mogelijk wordt bevorderd.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 26 januari 2015

De voorzitter meldt dat de volgende toezeggingen uit het forum van 12 januari nog niet gepubliceerd waren: 15-01 t/m 15-04. Inmiddels is dit wel verwerkt.

De PvdA vraagt wat de stand van zaken is van toezegging 14-06 (verordening paracommercie-sportverenigingen).

Het college zegt dat dit nog niet is opgepakt. Dit is onder meer te wijten aan de beperkte ambtelijke capaciteit op het gebied van sport. Het college gaat hier mee aan de slag, maar kan geen toezegging doen over de termijn.

b. Toezeggingenlijst Raad 26 januari 2015

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Benoeming Forumlid de heer C.R.L. van Toor

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Budget Stichting Zutphen Promotie

Dit onderwerp komt terug in een afzonderlijke forumbehandeling op 9 februari.

6c. Vaststelling wijzigingsverordening OZB

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Werkkostenregeling 2015

De PvdA merkt op inhoudelijk geen opmerkingen te hebben over het voorstel, maar de fractie vindt dat dit procedureel niet goed is verlopen. Hierover had in december een mailtje kunnen worden verzonden naar alle raadsleden. Nu is er pas reactie gekomen nadat er vragen over werden gesteld.

Het college wijst er op dat dit onder verantwoordelijkheid valt van de griffier.

BewustZW stelt voor dit te agenderen voor het presidium.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Bekrachting geheimhouden vertrouwelijke bijlagen bij het raadsvoorstel "Verbouw Kaardebol"

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 26 januari 2015

Geen opmerkingen.

Het college doet de toezegging dat de voortstellen voor begrotingswijzigingen in het vervolg van meer informatie zullen worden voorzien.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Wijziging omvang aanstelling wethouders na vertrek wethouder Gründemann

Het college licht de reden van het voorstel toe. Bij het aantreden van het college zijn de werkzaamheden vastgesteld op 4 fte. Nu het werk met 4 wethouders wordt gedaan in plaats van 5 en de taken zijn herverdeeld is de omvang van de taak per wethouder van 0,8 fte naar 1fte gegaan. Het is redelijk om de bezoldiging hiermee in overeenstemming te brengen. Daarbij houdt het college rekening met de nog lopende gesprekken over het wel of niet doorgaan als minderheidscollege. Indien de uitkomst hiervan is dat er weer een vijfde wethouder wordt aangesteld, dan gaat de aanstelling van de wethouders ook weer terug naar 0,8 fte. Omdat hier nu echter nog geen duidelijkheid over is wordt voorgesteld om de bezoldiging in overeenstemming te brengen met het tijdbeslag en de inspanning die geleverd wordt.

Burgerbelang is het niet eens met het voorstel en vindt het niet rijp voor behandeling in de raad. De fractie vindt dat hierin niet de juiste procedure wordt gevolgd. Het college is 7 maanden geleden aangetreden, 3 maanden geleden is wethouder Gründemann opgestapt. In de tussentijd is geen poging ondernomen om tot een meerderheidscollege te komen. Burgerbelang vindt dat het college nog wat geduld moet hebben.

GroenLinks vindt het heel normaal dat als je van 4 dagen naar 5 dagen werk gaat, je hiervoor 100% betaald krijgt. Dat er daarnaast gesprekken lopen over het vormen van een nieuw meerderheidscollege zijn twee afzonderlijke dingen. In de tussentijd werken de zittende wethouders wel voor 100% en is het terecht als de vergoeding daarop wordt aangepast.

Burgerbelang ziet het college als een team. Er zijn wel meer teams waar mensen tussentijds uit wegvallen. Dan moet dit ook worden opgevangen en worden aanstellingen ook niet zomaar opgeplust.

GroenLinks wijst erop dat de portefeuilles wel zijn herverdeeld. De wethouders hebben  er dus daadwerkelijk meer werk bij gekregen.

De PvdA vraagt of het college zich moet houden aan de gemeentelijke CAO.

Burgerbelang vindt dat met dit voorstel wordt vooruitgelopen op een minderheidscollege en dat er geen poging is ondernomen om tot een meerderheidscollege te komen. Dat is niet overeenkomstig de afspraak.

De SP heeft waardering voor de inzet van het college en stelt dat de 80% van de oorspronkelijke aanstelling in de praktijk ook geen 80% is, maar waarschijnlijk 120 of 140%. De SP vindt dat de vergoeding die hiertegenover staat voldoende is, zeker nu er veel bezuinigingen op de samenleving afkomen. Het zou een mooi gebaar zijn als het college deze inzet blijft tonen, met een vergoeding van 80%.

De Stadspartij vindt dat het tijd wordt dat het college een besluit gaan nemen over het wel of niet doorgaan als minderheidscollege. Verder vraagt de fractie of het financiële plaatje nog wel klopt, aangezien er ook nog wachtgeld moet worden betaald. Is er niet pas ruimte voor verhoging wanneer het wachtgeld is beëindigd?

D66 zegt het lastig te vinden om over percentages te praten. In de vorige raadsperiode is er een uitspraak gedaan dat het werk gedaan zou moeten kunnen worden met 3 fte. Er is bij de totstandkoming van dit college voor gekozen om dit met een omvang van 4 fte met 5 wethouders te doen. Om nu al te zeggen dat de vergoeding moet worden opgehoogd naar 100% komt wat te vroeg. Het is lastig om te zeggen wat precies redelijk is. Er is wel meer werk bijgekomen, maar als de raad al uitspreekt dat het ook met 3 fte kan, zou 4 x 0,8 fte ook moeten kunnen.

De ChristenUnie geeft aan dat het startpunt is dat in het collegeakkoord is afgesproken dat er voor 4 fte aan werk wordt gedaan met 5 wethouders. Er is nu een nieuwe situatie ontstaan, waardoor er voor de overblijvende 4 wethouders meer werk is. De feitelijke discussie is: er is meer werk en willen wij daarvoor belonen. Als je dat niet doet dan, zeg je ook dat je daarna met 3,2 fte verder gaat. Dan wordt dit ook met het aantreden van een nieuwe wethouder de norm. Volgens de ChristenUnie is er alle reden om uit te blijven gaan van 4 fte. Daarbij is ook van belang dat het college aangeeft terug te willen gaan naar 0,8 fte als er een vijfde wethouder bijkomt. Dat is nu nog onderwerp van gesprek. Zeker gezien de tijdelijkheid vindt de ChristenUnie het voorstel terecht.

BewustZW sluit grotendeels aan bij wat de ChristenUnie hierover zegt. Daarop aanvullend vindt de fractie dat hierbij goed naar de toekomst, maar ook naar het verleden moet worden gekeken. Daarbij wijst BewustZW erop dat D66 en de Stadspartij ook deel hebben uitgemaakt van colleges met 4 voltijds wethouders.

De ChristenUnie vindt de vergelijking ongelukkig en dat is nu niet de discussie. Het gaat nu om de feitelijke constatering. Tevens wijst de fractie erop dat voor de wachtgeldregeling een apart budget is. Dit had er ook niet aan in de weg gestaan als de plek van de heer Gründemann was ingevuld door een andere kandidaat van de SP.

Het college reageert op de discussie en geeft aan met dit voorstel niet vooruit te lopen op voortzetting als een minderheidscollege. Het college staat daar neutraal in en voegt zich daarbij naar de gemeenteraad. Het college deelt de constatering van de SP dat het werk feitelijk uit meer dan 1fte per persoon bestaat. Het college acht het voorstel om de aanstelling op te plussen van 0,8 fte naar 1 fte een reëel voorstel. Het college wijst er op dat niet het college, maar de raad besluit over het wel of niet doorgaan als minderheidscollege. Dat er pas ruimte zou zijn voor aanpassing nadat de wachtgeldregeling zou zijn gestopt, vindt het college een merkwaardige redenering. Dat zou betekenen dat als iemand terugtreedt, dit ten koste zou gaan van de salarispot van de rest van het college. De overwegingen over hoe groot de omvang van het college zou moeten zijn, is een discussie die gevoerd wordt wanneer het college gevormd wordt. Dat dit college met een omvang van 4 fte aan de slag is gegaan is het gevolg van een besluit van de raad. Dan moet er ook voor die omvang betaald worden.

De voorzitter sluit deze fase van de discussie en wijst er op dat er nog ruimte is voor bespreking in de raad. Hij vraagt of het onderwerp voldoende is besproken voor behandeling in de raad.

Burgerbelang vindt het onvoldoende besproken voor behandeling in de raad, de overige fracties vinden dat het behandeld kan worden in de raad.

Het onderwerp wordt geagendeerd voor de raad van 9 februari.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 26 januari 2015

De Stadspartij vraagt over brief A3 of het college zich realiseert wat de tijdelijke sluiting van café Bubbels voor de andere horecabedrijven betekent.

De voorzitter wijst er op dat dit agendapunt niet bedoeld is voor inhoudelijke vragen, maar om de juiste rubricering te bepalen. Geconcludeerd wordt dat de rubricering niet gewijzigd wordt. De voorzitter geeft het college de gelegenheid om op de vraag te reageren.

Het college meldt dat met de politie zeker gesproken is over waar het publiek van café Bubbels zich zal ophouden. Dat is echter geen reden geweest om Bubbels open te houden. Er wordt door de politie een extra oogje in het zeil gehouden. Een aantal horcagelegenheden vangen het publiek van Bubbels op.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 26 januari 2015

De SP vraagt collegestuk nr. 2 (inrichtingsplan CJG) te betrekken bij de behandeling in het forum van het CJG.

10. Forumverslag 12-01-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.