Pagina delen

Technisch Blok 25 mei 2020

Datum 25-05-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPS.G.J.G. de Groen
PvdA
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom iedereen bij deze Technisch Blokvergadering. De agendapunten zal ik puntsgewijs behandelen.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College: Wij treden gedeeltelijk uit PlusOV, voor wat betreft het persoonsgebonden vervoer. We zijn hier financiëel goed uitgekomen: €140.000,- zijn de kosten. De financiële uitwerking hiervan vindt je terug in de Jaarrekening.

PVDA: De €140.000,-; zijn dat kosten in the pocket of out the pocket?

College: Dat is wat wij betalen. Maar dat is wel lager dan waarmee wij rekening hebben gehouden.

BewustZW: Komt er een Forum waarin de stand van zaken van PlusOV wordt besproken?

Voorzitter: Dat moet je inbrengen in het Presidium.

3. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 25 mei 2020

CDA: Wat is de status van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het verplaatsen van de schoorsteen van GMB?

College: Dat is mondeling in de vergadering medegedeeld. deze toezegging kan als afgehandeld worden beschouwd.

D66: Wat is de stand van zaken bij het Rekenkameronderzoek 'Taken op afstand dichtbij'? Deze toezegging staat ook op de toezeggingenlijst raad.

College: Wij geven voorrang aan de Jaarrekening en de Burap. Daarna komen we deze toezegging na.

D66: De toezegging reserve onderhoud afgestoten panden. Wat is de verhouding tussen het eigen onderhoud en de kosten van de woning?

College: Deze toezegging is ook al mondeling beantwoord.

4b. Toezeggingenlijst Raad 25 mei 2020

CDA: Het Initiatiefvoorstel Strategisch Kader Toegangsbeleid. We zijn het eens met de reactie van het college. Wij willen het stuk agenderen voor verder debat.

Voorzitter: Wordt dat verzoek ondersteund?

CDA: Dit gaat via het Presidium en de agendacommissie.

D66: Wij hebben begin 2019 schriftelijke vragen ingediend over herinnering betaling gemeentelijke belastingen en over de loonsom 2018. Wanneer krijgen we die beantwoord?

College: Dat duurt nog even. Dat heeft er mee te maken dat de tijd nu is besteed aan de Burap en de Jaarrekening. Over een paar weken komt er antwoord.

D66: Dat vind ik geen gemakkelijk antwoord. De vragen staan al ruim een jaar uit. Daar moet adequater op worden gereageerd.

College: Dat is de vorige keer ook al aangegeven. Dit is en een la terecht gekomen. We gaan het nu serieus nemen.

D66: Ik voel me nog steeds weggezet.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. 1e Verzamelbegrotingswijziging 2020

BewustZW: Bij 1.3, stap in stap uit. Er zijn ter zake een aantal moties unaniem aangenomen. Elektrisch OV is een goede stap.

Voorzitter: Dan concludeer ik dat dit hamerstuk kan blijven.

5b. Tweede wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking

GroenLinks: Wat is het verschil met de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit? Graag nadere informatie met de verschillen tussen beide, want ze vallen onder dezelfde CAO.

BewustZW: Dat deel ik.

College: Herken de oprekking niet. het is een voorstel vanuit de gemeenschappelijke regeling Tribuut. Voor de raad van 8 juni 2020 zal hier een schriftelijke uitleg over komen.

Voorzitter: Dit onderwerp wordt een bespreekpunt op de raadsagenda van 8 juni 2020; Bij het agendapunt vaststellen van de agenda kun je van dit onderwerp toch een hamerstuk maken.

GroenLinks: Het college moet wel de verschillen tussen Tribuut en PlusOV toelichten.

College: Alle gemeenschappelijke regelingen hebben een eigen dynamiek met eigen deelnemers. Dat is niet met elkaar te vergelijken. Kan wel Tribuut toelichten.

GroenLinks: Als de wethouder niet meer kan, dan is dat zo.

5c. Krediet beschikbaar stellen voor aankoop en plaatsing zonnepanelen bij 4 gemeentelijke gebouwen

SP: Worden er plaatselijke installateurs ingeschakeld voor het plaatsen van de zonnepanelen?

BewustZW: De raad heeft al meerdere jaren aandacht voor de lokale ondernemers. Daar is ook beleid voor. We moeten wel voldoen aan de Europese regelgeving.

College: We kijken alleen lokaal tenzij de wetgeving zegt dat dat niet mag.

Voorzitter: Dan concludeer ik dat dit voorstel als hamerstuk door kan naar de raad.

5d. Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 3 en 4 MPG 2020-1

BewustZW: De geheime documenten heb ik niet aangetroffen op het stadhuis.

Voorzitter: Dit voorstel gaat als bespreekstuk door naar de raad.

5e. Ontslag Forumlid voor Burgerbelang Zutphen Warnsveld en ChristenUnie

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5f.  Benoeming Forumlid voor Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6.  Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-1

CDA: De grondexploitatie Lunettetuin is afgesloten. Kunnen er nog wel woningen worden gebouwd? En wanneer?

College: Dit betreft Lunette-eiland. Dat is niet in eigendom van de gemeente maar van een derde partij die ontwikkelt.

VVD: Twee keer per jaar komt er een prognose. Hoe wordt de Coronacrisis in deze prognose meegenomen? De accountant heeft een aanbeveling op de interne controle gedaan. Is deze aanbeveling al opgepakt?

College: Ondanks de Coronacrisis is er toch gebouwd. Er zijn ook woningen in de verkoop. De controle van de accountant gaat via het vier-ogen-principe en het opstellen van een realistische begroting.

BewustZW: Het document is schokkend. Is er meer zicht op de verwachtingen en hoe ziet de planning er uit? Zijn de verwachte effecten al ingeboekt voor de komende jaren?

Madelon van Leeuwen, ambtelijke ondersteuning: De OZB heeft geen grote impact op de begroting.

BewustZW: Er is nog geen rekening gehouden met de winsten uit de OZB voor de komende jaren.

College: De grondexploitatie houdt in het verkopen van grond en het bouwen. Er is nu veel beweging, we komen beter in control met dank aan de accountant: hij gaf aan dat we realistisch moeten zijn.

BewustZW: Heeft de wethouder zicht op de proceskosten en daar nu last van?

College: Ik weet niet of we daar nu last van hebben, dat is erg op detailniveau. De stikstofproblematiek speelt ook. Bij de OZB moetje rekening houden met de grondexploitatie.

Voorzitter: Dan concludeer ik dat dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 8 juni 2020

GroenLinks: Rubriek C nummer 1, de brief over de brand in Het Kanon moet naar rubriek B.

College: Er komt geen brief maar wij hebben de schrijver uitgenodigd voor een gesprek.

GroenLinks: Dan willen we een verslag van het gesprek.

College: Dat kan, maar dat is niet de insteek.

CDA: Kan de voortgang worden medegedeeld bij de actieve informatievoorziening in de raad?

College: Dat is goed.

CDA: In rubriek A nummer 3 staat de motie wetsvoorstel 'versterking decentrale rekenkamers' van de gemeente Beesel. Is dat ook iets voor onze Rekenkamer?

Forum: Ja, dit moet naar de Rekenkamercommissie met het verzoek om advies aan de raad.

Voorzitter: Verder is de lijst akkoord.

8a. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 maart 2020

GroenLinks: Ik lees dat de eikenprocessierups wordt bestreden met aaltjes. Dat heeft ook nadelen.

D66: Wij willen een compliment geven aan het college over de memo Kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie, waarmee toezegging 2019-18 wordt afgedaan. Memo nummer 6: Vervolgstappen om de financiële situatie van de gemeente verder te verbeteren (Rapport Rijnconsult). Er wordt 150.000,- Euro van de provincie toegekend. Is dat aan voorwaarden verbonden of kan dit geld vrijelijk worden ingezet?

College: In juni 2019 hebben wij met de gedeputeerde gesproken over ondersteuning aan de gemeente op het gebied van bedrijfsvoering. Die steun is toegezegd en gegeven voor bedrijfsvoering. Daarover moeten we wel verantwoording afleggen.

Voorzitter: Verder is deze lijst akkoord.

8b. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 25 mei 2020

D66: Wij zijn blij met de oprichting van de Techniekfabriek. Wij willen daarover graag voor de zomer een Forum over samen met de Regiodeal duurzame Cleantech.

BewustZW: Wat is het doel van dit Forum?

D66: Wij willen een politiek debat over de schaarse middelen die we gaan inzetten.

College: De Techniekfabriek is een initiatief van verschillende partijen. De gemeente is niet financieel verantwoordelijk.

Voorzitter: Dan kun je beter een werkbezoek organiseren.

D66: Dat kan. Zijn er wel gelden geïnvesteerd?

BewustZW: Het doel van een Forum moet worden aangegeven. Bijvoorbeeld de raad informeren over bepaalde zaken. Dan kunnen eventueel derden worden uitgenodigd aan de vergadertafel.

Voorzitter: D66 komt met een voorstel richting het Presidium.

D66: Wat is de stand van zaken in het memo over de fietsroute. Is dit de laatste fase van informeren? Komt er een streep door het investeringsbedrag van 1 miljoen Euro in het kader van de bezuinigingen? Waar staan we?

College: De gemeente Zutphen heeft hiervoor 1 miljoen Euro gereserveerd. De raad beslist of we dat echt gaan doen. We gaan eerst een samenwerkingsovereenkomst sluiten. Het werk komt pas in 2023.

D66: In de begroting staat het voorstel voor 2021.

College: Het staat al gereserveerd. Het bedrag wordt ieder jaar meegenomen totdat de raad het activeert of iets anders wil met deze 1 miljoen Euro.

Voorzitter: Verder is deze lijst akkoord.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 13-02-2020

Forum: Vastgesteld.

9b. Forumverslag 17-02-2020

Forum: Vastgesteld.

9c. Forumverslag 21-04-2020

Forum: Vastgesteld.

9d. Forumverslag 22-04-2020

Forum: Vastgesteld.

9e. Forumverslag 23-04-2020

Forum: Vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik de vergadering.

Agenda's 25-05-2020

Behandeld in