Pagina delen

Technisch Blok 23 september 2013 (20:00 - 21:00)

Datum 23-09-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling en H.S. Beyhansoy
StadspartijF.F. Spuijbroek en C.R.L. van Toor
VVDH.B. Demoed
GroenLinksC. Oosterhoff en J.A. Jansen
D66H. Lindeboom
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAJ.S.M. van der Pal en K.M. Warmoltz
SPW.K.H. Torgensen en C.G.M. van Hoogmoed
ChristenUnieA. Oldenkamp en R.A. Klein Bennink
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat Delta heeft besloten zijn pand in de verkoop te doen. Het memo van het dagelijks bestuur van Delta waarin de overwegingen zijn vermeld en hoe hierover met de medewerkers wordt gecommuniceerd komt beschikbaar voor de raad.

De PvdA vraag hoe kansrijk verkoop van het pand is.

Het college geeft aan dat hierover gesprekken zijn gevoerd met makelaars. Het zou mooi zijn als het lukt en het is de moeite waard het te proberen. De locatie is niet slecht, dus het is niet per definitie kansloos.

4. Aankondiging moties en amendementen

De PvdA kondigt twee moties aan, die nog rondgestuurd worden aan de fracties. De eerste betreft het stoken van hout in open haarden e.d. en de overlast die hiermee gepaard gaat en wordt gezamenlijk ingediend met de Stadspartij. De tweede heeft betrekking op extra middelen voor armoedebestrijding en armoedebeleid.

Het CDA vraagt om een toelichting op de eerste motie.

De PvdA licht toe dat het hier gaat om excessief hout stoken en dat dit niet gezond kan zijn. Het is niet de insteek om hout stoken te verbieden, maar wel om mensen erop te attenderen dat hier gezondheidsrisico’s aan verbonden zijn.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 23 september 2013

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 23 september 2013

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Afronding Zutphens programma Vitale Stad 1, 2 en 3

GroenLinks constateert dat in de tekst van het voorstel verwezen wordt naar een binnenkort te verschijnen memo inzake de gelden voor bodemsanering. Mogelijk is hier niet zoveel voor nodig als nu wordt geraamd. De fractie vraagt waarom niet gewacht wordt tot hier meer duidelijkheid over is.

Het college antwoordt dat het voorstel nodig is vanuit een financieel administratief oogpunt. De budgetten kunnen niet langer geboekt worden op Vitale Stad en moeten daarom omgeboekt worden. Dit moet voor het eind van het jaar gebeurd zijn anders lopen deze budgetten weg. Mochten hier in de tussentijd aanleiding zijn voor wijzigingen, dan komt het college hiervoor weer bij de raad.

De SP vraagt wat Vitale Stad nu werkelijk heeft opgebracht.

De voorzitter merkt op dat deze vraag buiten de orde van de vergadering ligt, maar geeft het college de gelegenheid hierop te reageren.

Het college geeft aan dat hier meerdere keren de gelegenheid voor is geboden om van gedachten te wisselen. Er zijn ook diverse schriftelijke rapportages van. Naar deze vraag kan vanuit twee invalshoeken worden gekeken. Hoeveel geld hebben we kunnen besteden en in welke mate heeft dit bijgedragen aan het doel. De conclusie is in algemene zin gunstig. Veel projecten waren niet haalbaar geweest zonder deze gelden.

D66 vraagt welke criteria ten grondslag hebben gelegen aan de keuzes.

Het college zegt dat het te ver voert om hier per onderwerp op in te gaan. Het gaat om middelen die reeds gealloceerd waren, zoals ze nu ook geheralloceerd worden. Impliciet heeft de raad al besloten om de middelen op deze wijze in te zetten. Het derde onderdeel van het besluit ziet erop dat het resterende budget naar de algemene reserve gaat, gemarkeerd als geld voor het grote stedenbeleid.

Advies: 

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

6b. Bekrachtiging geheimhouding financiëel overzicht bij ter inzage liggend collegevoorstel inzake Selecteren bedrijven nieuwbouw zwembad en start gunningsfase

Burgerbelang geeft aan dat dit in verband met de het standpunt van de fractie over openheid geen hamerstuk kan zijn, maar een bespreekpunt. Gevraagd wordt of deze procedure gebruikelijk is, nu het gaat om een Europese aanbesteding.

Het college antwoordt dat dit gebruikelijk is. Er staat bedrijfsgevoelige informatie in de offertes die deelnemende bedrijven niet naar buiten gebracht willen hebben. Openbaarheid zou de procedure erg bemoeilijken.

Het college voegt hieraan toe het principieel niet juist te vinden om tegen dit voorstel te stemmen en geeft mee dat een stemverklaring hierin een mogelijkheid is.

Burgerbelang vraagt of bekrachtiging door de raad wel nodig is, indien geheimhouding reeds gebruikelijk is.

Advies:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 23 september 2013

Er zijn geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 september 2013

Stadsbelang vraagt naar aanleiding van het memo over het regenboogzebrapad (nr. 07) en de optie voor het aanbrengen van een regenboogvlag of het college het COC in Deventer hiervan op de hoogte wil stellen.

Het college zegt dit toe.

9. Vaststellen Forumverslag 09-09-2013

Het verslag wordt vastgesteld met de voorgestelde wijzigingen. De voorzitter wijst er op in het vervolg alleen aanpassingen in het verslag door te geven die betrekking hebben op de eigen woorden en niet die van een ander.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.