Pagina delen

Technisch Blok 23 maart 2015 (19:00 - 19:30)

Datum 23-03-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog en F. van Vliet
D66A.S.R. Dijk
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd en J. Boersbroek
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld en K.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3. Actieve informatievoorziening

College: het lukt niet om de motie betere blik op het 's-Gravenhof binnen 8 weken af te handelen. Er komen 4 weken bij.

4. Aankondiging moties en amendementen

-

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 23 maart 2015

D66: wanneer komt het college met de informatie over toezegging 15-06?

College: Zowel toezegging 15-06 en 14-19 gaan over het implementatiebudget. Morgen komt in het college een memo met de eerste financiële rapportage. In dat memo worden ook beide toezeggingen afgedaan.

5b. Toezeggingenlijst Raad 23 maart 2015

Stadspartij: de schriftelijke vragen over de krimp (2014-V0026) zijn al beantwoord en kunnen van de lijst af.

Stadspartij: wat is de stand van zaken over toezegging 2014-08?

College: de toezegging is in behandeling. Het college gaat er achteraan en informeert het forum actief de volgende vergadering.

Burgerbelang: de Buurtbus als alternatief voor de Beverbus (2011-0133) staat al heel lang als initiatief raadsvoorstel op de lijst. Wat gaat hiermee gebeuren?

College: dit is een initiatief raadsvoorstel. Dit komt niet van het college maar van één van de partijen. Het is dan ook niet aan het college maar aan die partij om hier gevolg aan te geven.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Advies over verlenging zendmachtiging Berkelstroom

GroenLinks: steunt het voorstel en stelt voor om de vergaderingen van de raad te laten streamen door BFM.

BewustZW: is blij met het voorstel. BFM kan een goede doorstart maken met de nieuwe ontwikkelingen en de nieuwe locatie. Het is goed om elkaar daarbij te helpen en te ondersteunen. BewustZW steunt het voorstel vierkant.

Burgerbelang: steunt het voorstel. Wordt er bij de subsidieverstrekking ook gekeken naar bereikbaarheid (luisteronderzoek)?

College: de opmerkingen zijn aanleiding om nog eens verder te kijken naar de lokale omroep. Daarbij kunnen wellicht ook gegevens over bereikbaarheid en de doelgroepen worden meegenomen. De gemeente kan de subsidie echter niet laten afhangen van de bereikbaarheid. Van het Commissariaat voor de Media moet de gemeente ook een dergelijke subsidie verstrekken. Daarvoor wordt de gemeente ook gecompenseerd via het gemeentefonds. Alleen in de hoogte van de subsidie kan de gemeente wellicht iets doen. Er is gesproken met de lokale omroep over het zo breed mogelijk aanspreken van alle doelgroepen. Daar wil de lokale omroep snel op niveau komen.

GroenLinks: er is al een luisteronderzoek gedaan door BFM.

Advies voorzitter: voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 23 maart 2015

VVD: rubriek E nummer 01: het is curieus dat het Jaarplan 2015 van Het Plein nu alleen ter inzage ligt. Dit onderwerp verdient een eigen Forum. De VVD neemt dit terug naar het presidium.

Stadspartij: rubriek A nummer 04: wil dat het college hier naar kijkt.

College: het gaat om een stuk dat is gericht aan de raad. Het college staat hier buiten. Het is een besluit van de raad om hier al dan niet wat mee te doen.

Stadspartij: als het een taak is van Het Plein is het goed om dit daar neer te leggen.

College: de klacht is niet gericht aan de raad. Wel aan de wgr en de gemeente. Beide kennen een klachtenprotocol. De raad kan het college vragen om op de hoogte gehouden te worden. Het is dan aan de raad om hier expliciet om te vragen.

D66: stelt voor om de brief te plaatsen in rubriek E zodat het college de raad kan informeren over de afhandeling.

Advies voorzitter: brief kan verplaatst worden naar rubriek E.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 maart 2015

CDA: Memo 7 wordt geagendeerd voor het Forum.

Burgerbelang: dit wordt ook een werkbezoek.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 02-03-2015

9b. Forumverslag 09-03-2015

Verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Behandeld in