Pagina delen

Technisch Blok 21 september 2015 (19:00 - 19:30)

Datum 21-09-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

College: Er is een rechtstreeks verzoek vanuit het Ministerie om extra crisisopvang vanuit het rampenplan. Hiertoe wordt de accommodatie de Hanzehal gebruikt tot aan het weekend. In totaal komen hier ongeveer 200 mensen. Dit is gecommuniceerd aan de omwonenden van de Hanzehal en de omwonenden aan de Voorsterallee  in verband met de komst van een AZC in de voormalige rechercheschool. Op dit moment wordt onderzocht of op andere locaties noodopvang kan plaatsvinden.

College: de Stand van zaken rondom het behoud van de rechtbank in zijn meest volwaardige vorm. Bij de Algemene Beschouwingen heeft de Tweede Kamer hiertoe een Motie ingediend waarin wordt aangegeven dat meer tijd benodigd is om tot een meer afgewogen plan te komen.

College: de uitvoeringskosten van het sociaal domein worden iets overschreden. Hier komt nog een melding van hoeveel.

Stadspartij: Komt dat dit jaar?

College: Ja.

GroenLinks: Komt hier een raadsvoorstel van?

College: Ja.

4. Aankondiging moties en amendementen

Stadspartij: vanavond dienen wij tijdens de raadsvergadering een amendement op het referendumverordening in.

College: krijgt de portefueillehouder dit amendement ook nog vooraf te zien?

Stadspartij: U heeft nog niets gezien? Ik zorg dat u het krijgt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 21 september 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 21 september 2015

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Diverse ramingen Forum en Raad 21 september 2015

Kan door als hamerstuk naar de raad.

6b. Aanpassing grens bebouwde kom Deventerweg

Kan door als hamerstuk naar de raad.

6c. Bestemmingsplan Buitengebied Oost, Oude Borculoseweg 18

Kan door als hamerstuk naar de raad.

6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Buitengebied Oost, Oude Borculoseweg 18

Kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 21 september 2015

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 21 september 2015

Geen opmerkingen.

9. Forumverslag 07-09-2015

Er is een wijziging in het verslag aangedragen door de VVD. deze is inmiddels in het verslag verwerkt.

Verder is het verslag vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter dankt ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

Behandeld in