Pagina delen

Technisch Blok 19 mei 2014 (20:30 - 21:00)

Datum 19-05-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangBert Jansen en René Sueters
SPEllis Müller en M.J. ten Broeke
D66Carel Lammers en Alex Dijk
PvdAFrans Heitling
GroenLinksLiza Luesink
StadspartijHans Boersbroek en Meike Wesselink
VVDHanneke Siebelink
CDAGidie Ritzerveld
ChristenUnieRichard Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Mullem van Ixta Noa.

De heer Van Mullem licht toe dat Ixta Noa een organisatie is die zich richt op psychische problemen zoals verslaving, depressie, schizofrenie of eetstoornissen. Het is een bijzondere organisatie, omdat hier mensen werken die zelf met dergelijke problemen te kampen hebben gehad. De inzet is dus hulp van een ervaringsdeskundige en zelfhulp. Door anderen te helpen komen de mensen die er werken tevens in een positieve spiraal. Ixta Noa biedt voorlichting, online informatie en nazorggroepen, is zes dagen per week geopend en heeft een bijzonder laagdrempelig karakter. Het draait om erkenning en herkenning van de problemen. Het is vaak de eerste stap richting professionele hulpverlening, maar mensen kunnen er ook terecht tijdens een behandeltraject of daarna, om het geleerde vast te houden. Vanaf volgend jaar is de gemeente verantwoordelijk voor de budgetten. Daarbij wordt ingezet op eigen regie en verantwoordelijkheid. Dat dit kan bewijst Ixta Noa. Ixta Noa is AWBZ erkend en HKZ gecertificeerd. Ixta Noa wil dit graag voortzetten. De heer Van Mullem nodigt college- en raadsleden uit om een bezoek te brengen (zie ook de bijlage).

De VVD vraagt of er nog een concrete vraag aan deze uitnodiging gekoppeld is, bijvoorbeeld ten aanzien van financiering.

De heer Van Mullem bevestigt dat dit ook aan de orde is.

Burgerbelang vraagt of Ixta Noa al in gesprek is met de gemeente.

De heer Van Mullem geeft aan daar niet van op de hoogte te zijn, maar dat wellicht de directeur deze contacten wel heeft.

Het college meldt dat de burgemeester vorig jaar bij feestelijkheden aanwezig is geweest en onder de indruk was van wat hij daar gezien heeft. Los van het financieringsvraagstuk staat een bezoek aan Ixta Noa hoog op de lijst voor af te leggen werkbezoeken van het college en men kan het college dus op niet al te lange termijn verwachten.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt met betrekking tot het nieuwe bod van Vitens aan de bewoners van De Teuge, dat het erop lijkt dat het door Vitens gestelde percentage van 82% gehaald zal worden. De termijn is door Vitens verlengd van 1 mei naar 15 mei en men zit nu op 151 aanmeldingen. Er vindt deze week nog een gesprek plaats met Ons Huis, dat naar verwachting ook op het bod in zal gaan. Daarmee komt men boven het streefpercentage. Hieruit volgt dat het college zal komen met een raadsvoorstel tot ontbinding van het convenant en een herzien voorstel aangaande de resterende € 300.000,-.

Burgerbelang vraagt hoe deze complexe ontwikkeling uitwerkt in het lopende juridisch proces.

Het college zegt te verwachten dat de dagvaarding aangepast gaat worden. Dit heeft dan met name betrekking op het loslaten van het kettingbeding. Wanneer er sprake is van een aangepaste dagvaarding komt het college terug met een mededeling hierover.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 19 mei 2014

GroenLinks vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot toezegging 13-25 inzake stookoverlast. Dit naar aanleiding van een artikel in Trouw, waarin Zutphen genoemd werd.

Het college komt hier op terug.

b. Toezeggingenlijst Raad 19 mei 2014


Geen vragen/opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 19 mei 2014

De PvdA verbaast zich erover dat er € 41.000 opgevoerd wordt in verband met de verkiezingen voor het Europees Parlement en vraagt hoe zoiets voorspelbaars kan leiden tot een begrotingswijziging.

Het college geeft aan een algemene gedragslijn te hanteren voor verkiezingen, waarbij een gemiddeld bedrag gehanteerd wordt over een reeks van jaren, dat ieder jaar in een fonds wordt gezet. Voor verkiezingen wordt ten behoeve van de begroting een bedrag uit dit fonds gehaald. Voor deze werkwijze is gekozen, omdat het juist niet altijd voorspelbaar is wanneer verkiezingen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Burgerbelang wijst erop dat in de tekst staat opgenomen 'abusievelijk'. Dit zou dan anders moeten worden geformuleerd.

Het college geeft aan dat dit betrekking heeft op het feit dat aan het begin van dit jaar alleen voor de gemeenteraadsverkiezingen dit bedrag uit het fonds in de begroting is opgenomen.

De SP merkt op dat er een bedrag wordt opgenomen voor verouderde riolering van € 32.100,-. In een eerdere begrotingswijziging stond een ander bedrag. Waar zit dit verschil in of gaat dit over iets anders.

Het college geeft aan dat dit om iets anders moet gaan. Dergelijke wijzigingen worden vaker opgevoerd. Het gaat nu om het bedrag dat in deze wijziging genoemd wordt.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 19 mei 2014

Hier zijn geen opmerkingen/vragen over.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 19 mei 2014

De VVD merkt op kennis te hebben genomen van het memo inzake de locatie van de kermis (nr. 4) en daar later op terug te komen.

De PvdA vraagt naar aanleiding van de inventarisatie of hierover ook de mening is gevraagd van bezoekers.

De VVD vult aan dat de motie is ingediend en ondersteund door handtekeningen van ondernemers en bewoners. Het memo doet geen recht aan de motie. Men is het daar niet mee eens.

Het CDA vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de beveiliging van het Woodwallfestival. Het college geeft aan dat er teveel kosten in rekening waren gebracht en dat dit inmiddels is gecorrigeerd. Ook gaf het college aan dat er een breed evenemtenoverleg wordt overwogen.

Het college merkt op dat het niet de bedoeling is om stukken die ter inzage liggen uitgebreid in het Technisch Blok te bespreken. In antwoord op de vragen geeft het college aan er op dit moment tegenaan te lopen dat er geen bewonersgroepen zijn die als gesprekspartner beschikbaar zijn. Dit speelt bij meer beleidsterreinen. Het college verwijst voor wat betreft de betrokkenheid van ondernemers naar hetgeen in het memo staat over de verdere rol van de gemeente ten aanzien van de organisatie van de kermis. Deze zou bij een andere organisatie neergelegd kunnen worden, die dit in overleg met de betrokken ondernemers en belanghebbenden nader vormgeeft.

9. Vaststellen forumverslag(en)

a. Forumverslag 22-04-2014

Het verslag wordt vastgesteld.

b. Besloten Forumverslag 22 april 2014

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.