Pagina delen

Technisch Blok 19 december 2016 (20:30 - 21:00)

Datum 19-12-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdA
GroenLinksM.T.E. Westerik
Stadspartij
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder wordt wethouder Bosch verwelkomd. Voorts zijn namens het College wethouder De Jonge en burgemeester Abbenhues aanwezig.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Actieve informatievoorziening

Het College meldt dat binnenkort een memo verschijnt over de voortgang rondom het Broederenklooster.

4. Aankondiging moties en amendementen

Burgerbelang kondigt een motie aan met betrekking tot de Bypass 2017. Deze motie zal samen met een aantal andere partijen tijdens de raadsvergadering van vanavond worden ingediend.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 19 december 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst.

5b. Toezeggingenlijst Raad 19 december 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Kredietaanvraag aanschaf parkeerautomaten Noorderhaven

De Stadspartij constateert dat de kosten niet zijn opgenomen in de exploitatie van Noorderhaven en wil dit als aandachtspunt meegeven voor het College. Het agendapunt kan wel als een hamerstuk worden geagendeerd.

Conclusie: De voorzitter constateert dat voorliggende kredietaanvraag als hamerstuk geagendeerd kan blijven.

6b. Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (3e wijziging).

De PvdA wijst op één van de voorgestelde wijzigingen, namelijk het verbod op het gebruik van wensballonnen. Verkoop is echter nog steeds toegestaan. Vanwege de vermelding dat er geen handhaving zal plaatsvinden, vraagt de fractie zich af hoe hiermee wordt omgegaan.

Het College antwoord dat het verbieden van verkoop buiten de gemeentelijke bevoegdheden ligt. In de motie is gesteld dat het niet wenselijk wordt geacht om wensballonnen op te laten en de motie roept op een ontmoedigingsbeleid te voeren. Het College geeft aan dat er wel wordt gehandhaafd, namelijk in de zin dat het wordt meegenomen met de reguliere werkzaamheden.

Op de vraag hoe dit naar de inwoners wordt gecommuniceerd, verwijst het College naar de APV. De maatregel zal ook bekend worden gemaakt aan de organisatoren van festiviteiten.

De Stadspartij suggereert om een persbericht uit te laten gaan waarin de wijziging van de APV bekend wordt gemaakt.

Het College zal deze suggestie volgen.

Conclusie: De voorzitter constateert dat voorliggende verordening als hamerstuk geagendeerd kan blijven.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 19 december 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om hierop in te gaan.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 19 december 2016

De Stadspartij wijst op memo 1, meerjarensubsidie Perspectief en stelt dat er ontwikkelingen gaande zijn waardoor het goed mogelijk is dat meerjarenafspraken onderbroken moeten worden en dat vraagt om enige flexibiliteit. Spreker roept op dit in het achterhoofd mee te nemen.

Het College geeft aan hier zeker al over te hebben nagedacht. Het College is van mening dat het heel belangrijk is om meerjarige afspraken te maken in verband met de continuïteit van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Wel is met Perspectief besproken dat er ruimte moet zijn voor ontwikkelingen en als die leiden tot het wijzigen eerder gemaakte afspraken dan moet dat kunnen worden besproken en geëffectueerd kunnen worden in de daarop volgende periode.

9. Forumverslag 06-12-2016

Besluit: De vaststelling van het Forumverslag van 6 december 2016 wordt verdaagd naar het volgend Technisch Blok.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.39 uur.