Pagina delen

Technisch Blok 18 mei 2015 (20:00 - 21:00)

Datum 18-05-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BewustZWA.W. Jansen
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
D66W.M. Voorham en H.F. Remmers
GroenLinksA.J.A. Putker en L. Luesink
PvdAF.J.G.M. Manders
SPM.J. ten Broeke
StadspartijJ. Boersbroek en C.R.L. van Toor
VVDW.P. van Stockum

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft aan dat niemand zich gemeld heeft om gebruik te maken van het algemeen spreekrecht.

3. Actieve informatievoorziening

Het college geeft het volgende aan. De aangekondigde interpellatie zal over twee weken plaatsvinden. In april is al in het technisch blok gemeld dat er voor de Adriaan van de Endeschool verzuimd is krediet aan te vragen. Nu blijkt dat dit wat ruimer is dan in april is gemeld. Er is ook verzuimd krediet aan te vragen voor het deel Warmte en Koude Opslag van de Adriaan van de Endeschool. Daarnaast is ook verzuimd krediet aan te vragen voor het deel kinderopvang van de Walter Gillijnschool.

Het raadsvoorstel voor de Adriaan van de Endeschool is onderweg. Het raadsvoorstel voor de Walter Gillijnschool wordt morgen in het college behandeld en komt dan naar de raad toe. Over twee weken zullen dan de vragen die Burgerbelang heeft gesteld worden beantwoord.

Over het dossier De Teuge ligt een memo ter inzage. Actueel is dat de uitspraak gunstig is voor Vitens ten nadele van de bewoners. De bewoners kunnen nog in beroep tegen de uitspraak. Als de beroepstermijn voorbij is zal er een raadsvoorstel komen en zullen de proceskosten worden geïnd.

De belastingsamenwerking Tribuut is nog in oprichting. Mogelijk gaat dit via aanbesteding plaatsvinden. Indien het hele gebeuren via aanbesteding plaats gaat vinden, zal de samenwerking niet per 1 januari 2016 van start gaan.

4. Aankondiging moties en amendementen

Voorzitter: Zijn er fracties die moties en/of amendementen willen aankondigen? Niemand? Er worden geen moties en/of amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 18 mei 2015

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp. Er zijn geen vragen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 18 mei 2015

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp. Er zijn geen vragen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Ontslag Forumlid dhr. A.S.R. Dijk en benoeming Forumlid dhr. R.G.M. Rutten

Geen opmerkingen.

Advies:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Wijziging Wegsleepverordening

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp.

Stadspartij: De voertuigen worden weggesleept naar Apeldoorn, waarom niet naar Zutphen? Dat zou volgens voorliggend raadsvoorstel duurder zijn, maar voor de burger is het goedkoper omdat er dan geen vervoerskosten naar Apeldoorn gemaakt hoeven worden. Dit graag een bespreekpunt maken in de Raad van vanavond.

BewustZW: Dit onderwerp staat als vermoedelijk hamerstuk geagendeerd. Dan staat het vast dat het naar de Raad gaat en is er geen ruimte voor debat.

SP: wij steunen de mening van de Stadspartij.

Voorzitter: moeten we dit apart agenderen voor een volgende forumvergadering?

BewustZW: Hoe kijkt het college hier tegen aan?

College: Omdat Heutink stopt is er gezocht naar een andere mogelijkheid . De voorgestelde locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, daarom is het een goede optie. Wethouder Pennings weet hier meer over. Indien dit de enige vraag is, dan kan zijn vanavond in de raadsvergadering over dit punt een uitgebreide toelichting geven zodat toch vanavond in de Raad over dit punt een besluit kan worden genomen.

Voorzitter: gaat de Stadspartij hiermee akkoord?

Stadspartij: Wij blijven bij onze mening dat het voorgesteld terrein niet makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer, dit blijft een bespreekpunt.

Voorzitter: Dit wordt een vanavond een bespreekpunt in de raadsvergadering.

Advies:

Bespreekpunt, vermoedelijk hamerstuk in de raad

6c. Aanvraag krediet ten behoeve van verbouwing CJG

Geen opmerkingen.

Advies:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Gezond in de Stad

College: dit stuk is geagendeerd als bespreekpunt maar is tevens hamerstuk bij de raadsvergadering van vanavond.

Voorzitter: zijn er vragen?

D66: Het genoemde bedrag, krijgen we dat of staat er cofinanciering tegenover?

College: er is geen cofinanciering nodig. Belangrijk is dat dit geen losstaand project is. Het project haakt aan bij preventieve gezondheid en meer bewegen.

GroenLinks: Het is een goed voorstel. Concrete uitwerking gaat over preventie maar ook over voeding. Wellicht moeten we hier ook supermarkten bij betrekken. Ik heb positieve geluiden gehoord over dit project in de wijk Noordveen.

PVDA: Wij zijn blij met het bedrag. Wordt er ook gekeken naar een combinatie met activiteiten die al op dit gebied spelen?

College: Bedoeling is om te kijken naar wat er al is en dat te versterken met deze middelen.

PVDA: Hoe loopt de coördinatie, via de sociale wijkteams?

College: de regie ligt bij de betreffende vakambtenaar, maar dat betekent niet dat de verbinding niet wordt gezocht. Per wijk wordt er naar een passende structuur gezocht.

Stadspartij: Fijn dat er hiervoor geld wordt vrijgemaakt. De bijdrage van 2014 wordt via een ander traject aangewend. Waarom een ander traject? Wat staat daar tegenover?

College: Het bedrag wat het Rijk in 2014 beschikbaar heeft gesteld is niet aangewend. Daarom wordt voorgesteld dat nu opnieuw te besteden. Omdat het bedrag is wat in 2014 beschikbaar is gesteld moet een ander traject worden gevolgd.

Stadspartij: Hoe hoog is dat bedrag uit 2014?

College: Dat is ook 51.000,-- EURO. In totaal gaat het om ruim anderhalve ton: 51.00,-- EURO in 2014, 51.00,-- EURO in 2015 en 51.00,-- EURO in 2016.

Voorzitter: zijn er nog vragen? Geen vragen?

Advies:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 18 mei 2015

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp. Er zijn geen vragen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 mei 2015

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp. Er zijn geen vragen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 20-04-2015

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp. Er zijn geen vragen.

10b. Forumverslag 23-04-2015

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp. Er zijn geen vragen.

11. Sluiting

Voorzitter: Dan zijn we gekomen bij de afsluiting. Bedankt voor de soepele vergadering.