Pagina delen

Technisch Blok 17 november 2014 (20:00 - 21:00)

Datum 17-11-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters en M.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke en H.M.H. Giesen
D66A.S.R. Dijk
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek en J.G.A La Rose
VVDB. van der Veen en H.M.J. Siebelink
CDAM.K. van Straten en K.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Fractie JansenT. Marks

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er hebben zich twee insprekers aangemeld.

Als eerste neemt mevrouw Van Til het woord (zie de bijlage voor de inspreekreactie).

Zij vraag aandacht voor mogelijke onjuistheden in de Notitie gebiedsexploitaties 2014-2.

De voorzitter geeft aan dat mevrouw Van Til op het verkeerde moment inspreekt. De notitie gebiedsexploitaties werd besproken in het Forum van 3 november 2014.

D66 vraagt inspreker wat zij met haar reactie wil bereiken.

Inspreker antwoordt dat het college de raad beter moet informeren.

Burgerbelang vraagt het college wat er met de inbreng van inspreker zou moeten gebeuren.

Het college is van mening dat de raad vanavond vragen kan stellen over dit onderwerp. De Notitie gebiedsexploitaties Zutphen 2014-2 staat geagendeerd bij agendapunt 7.

Vervolgens neemt de heer Derks (voorzitter Wijkraad De Hoven) het woord (zie de bijlage voor de inspreekreactie).

De PvdA vraagt of er ambtelijk overleg is geweest.

Inspreker geeft aan dat er is gesproken wijkwethouder Gründemann en dat hij wist dat de wijkraad  tegen afsluiting van de Baankstraat is.

D66 vraagt de wijkraad of er een ander standpunt (van de wijkraad) denkbaar is.

Inspreker antwoordt ontkennend. De Baankstraat mag niet afgesloten worden.

De Stadspartij stelt dat er in het vorige Technisch Blok ook over dit onderwerp gesproken is en begrijpt de behoefte van de wijkraad aan goede communicatie.

Het CDA vraagt of de wijkraad bereid is tot concessies.

Inspreker benadrukt dat het echt belangrijk is dat bewoners uit de wijk kunnen komen.

3. Actieve informatievoorziening

Er is geen actieve informatievoorziening door het college.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 17 november 2014

Geen vragen/opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 17 november 2014

De Stadspartij is van oordeel dat beantwoording van schriftelijk vragen te lang op zich laat wachten. Termijnen worden overschreden en vragenstellers worden niet geïnformeerd over de (reden van de) vertraging.

Het college geeft aan haar best te doen. Vertragingsberichten worden wel verzonden.

De Stadspartij vindt dat er lacherig wordt gedaan over het onderwerp en acht dit niet passend in de nieuwe bestuurscultuur.

Het college geeft aan de klacht van de Stadspartij serieus te nemen en aan verbetering van de situatie te zullen werken.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Verordening organisatie en werkgeverschap griffie gemeente Zutphen 2014

De voorzitter vraagt of er fracties vragen willen stellen. Er zijn geen vragen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

6b. Vaststellen van het controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekeningen 2014 en 2015

De voorzitter vraagt of er fracties vragen willen stellen. Er zijn geen vragen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Collegevoorstel Zienswijze op het ontwerp provinciaal inpassingsplan rondweg N345 De Hoven

De voorzitter vraagt welke fracties willen reageren.

De VVD staat niet afwijzend tegenover de brief van het college aan de provincie over het Voorontwerp-Inpassingsplan. De VVD wil een goede oplossing voor de wijk en bepleit een goede ontsluiting.

De PvdA vindt dat de ontsluiting via de Baankstraat mogelijk moet blijven en wil graag meer informatie over het ‘geluidsreducerend reliëf’ waar in de brief over gesproken wordt.

Het CDA is van mening dat het college het maximaal haalbare voorstelt en hoopt dat de aansluiting op de Cortenoeversebrug adequaat zal zijn. Vooropstaat dat de wijk goed ontsloten moet blijven. De Baankstraat moet in verband hiermee zoveel mogelijk open blijven.

De Stadspartij vindt dat vooral hulpdiensten altijd in de wijk moeten kunnen komen. De Stadspartij vraagt het college of de provincie de investering in een directe verbinding tussen de N345 en de N348 op het talud van de Cortenoeversebrug wellicht te hoog vindt. Die verbinding is zeer belangrijk en moet er beslist komen. Tenslotte mist de Stadspartij de variant van een tunnel in de brief.

D66 vraagt het college waarom het bezwaarlijk is als de Baankstraat openblijft.

Burgerbelang vraagt het college bij de provincie aan te geven dat de Baankstraat niet afgesloten wordt. Verder vraagt Burgerbelang hoe reëel de plannen zijn voor een parkachtige zone tussen de Teuge en de rondweg. Het betreft hier geen gemeentegrond.

Het college geeft aan dat zij een goede ontsluiting van de wijk belangrijk vindt. Ook heeft zij de ervaring opgedaan dat de provincie constructief meedenkt. Het college antwoordt erop te vertrouwen dat de grond voor de parkachtige zone tezijnertijd aangekocht kan worden. De vormgeving van de verbinding naar de Cortenoeversebrug en de opzet en van het ‘geluidsreducerend reliëf' moeten nog onderzocht worden.  De eventuele aanleg van het reliëf zal bij voorkeur tegelijk met de bouw van de rondweg geschieden.

Het college zegt toe dat de brief aan de provincie aangepast zal worden in het licht van de discussie die met het Forum gevoerd is.

De voorzitter concludeert dat dit agendapunt voldoende besproken is.

8. Memo met nadere toelichting over proces rond azan

De SP geeft aan dat het memo meer duidelijkheid schept. Wel is van belang om de afspraak met de moskee goed vast te leggen en meer draagvlak te verkrijgen onder de omwonenden.

De Stadspartij vraagt om opname van duur en geluidssterkte van de Azan in de APV. Hoe kun je anders handhaven?

De VVD geeft aan dat het memo meer begrip geeft voor de gang van zaken. Verwondering blijft over het feit dat de gemeente samen met de moskee de brief aan omwonenden heeft gestuurd. De VVD vraagt het college hoe omwonenden de zekerheid geboden kan worden dat het bij deze uitbreiding blijft.

D66 geeft aan in te stemmen met het besluit over uitbreiding van de Azan en blij te zijn dat er niet gekozen is voor regeling in de APV. Mochten afspraken niet worden nagekomen dat moeten partijen met elkaar in gesprek gaan.

Het college geeft aan heel bewust voor de rol van facilitator gekozen te hebben. Voorop stond dat partijen met elkaar in gesprek zouden gaan. Dat biedt de beste garantie voor goed samenleven. Het college erkent dat het achteraf bezien beter geweest ware om het gesprek met omwonenden aan te gaan voordat de brief aan omwonenden verzonden werd.

De voorzitter concludeert dat dit agendapunt voldoende besproken is.

9. Lijst ingekomen stukken Raad 17 november 2014

Hier zijn geen vragen/opmerkingen over.

10. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 17 november 2014

De Stadspartij heeft een vraag over het Memo over de Hanzehof (stuk 07). De Stadspartij wil graag weten of de rekening van de LA-groep ook betaald wordt uit het bedrag dat uitgetrokken wordt voor de exploitatie.

Het college geeft aan het antwoord niet te weten. De Stadspartij kan deze vraag opnieuw stellen in het Forum waarin het betreffende memo geagendeerd wordt.

11. Vaststellen forumverslag(en)

11a. Forumverslag 03-11-2014

Het verslag wordt vastgesteld.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.