Pagina delen

Technisch Blok 13 januari 2020

Datum 13-01-2020 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPE. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen en A Holtslag
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Onlangs is er met de voorzitters van de Technisch Blokvergaderingen een overleg geweest over de vorm van deze vergadering. We hebben afgesproken dat elk agendapunt door de voorzitter wordt ingeleid zodat de Forumleden weten wat er precies bij welk agendapunt wordt besproken.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Hier wordt geen gebruik van gemaakt. In het Presidium is afgesproken dat dit agendapunt naar de raadsvergadering wordt verplaatst.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Voorzitter: Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 13 januari 2020

Forum: Akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 13 januari 2020

D66: Toezegging met nummer 2018-07: kan de wethouder de stand van zaken aangeven?

College: Binnen twee weken na vandaag komen we hierop terug.

Forum: De lijst is verder akkoord.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Aanwijzingsbesluit griffier en loco griffiers in verband met invoering Wnra per 1 januari 2020

Forum: Dit kan in de raad een vermoedelijk hamerstuk blijven.

6b. Budget jaarplan groot onderhoud gemeentelijk vastgoed 2020

BewustZW: Dit willen wij in de raad niet als vermoedelijk hamerstuk maar als bespreekstuk behandelen. Wij hebben vragen over de woningen aan de Vordenseweg en aan de Paulus Potterstraat.

PVDA: Wij hebben een vergelijkbare vraag als BewustZW. Is er een lijst beschikbaar van wat er afgestoten wordt? We willen inzicht over het verloop van de reserve onderhoud na 2020.

GroenLinks: Hoe verhouden de afgestoten panden zich in relatie tot het onderhoud van die panden; meer specifiek het pand Huis De Wildeman?

College: Wij willen voorstellen deze vragen in een memo te beantwoorden voor behandeling er van in de raad van 27 januari 2020. Lukt dat niet, dan zal de Agendacommissie bepalen wanneer dit wel in de raad wordt geagendeerd.

Voorzitter: Dit onderwerp wordt een bespreekpunt in de raad. Indien het toegezegde memo er niet is, dan kan het geagendeerd worden in de raad van 27 januari 2020 indien in die raadsvergadering de portefeuillehouder mondeling antwoord op de gestelde vragen kan geven.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 27 januari 2020

Burgerbelang: Ingekomen stuk in rubriek C nummer 08, het onttrekken van parkeerplaatsen aan Rijkenhage, willen wij bespreken in een Forum.

Voorzitter: Vanavond heeft het Presidium besloten dat dit soort verzoeken via je fractievoorzitter in het Presidium moet worden gedaan.

Burgerbelang: Ingekomen stuk in rubriek C nummer 01: dit hoort bij handhaving en willen het bij de behandeling van handhaving ook behandeld zien. 

Voorzitter: In het Forum hierna wordt toezicht en handhaving besproken, daar kunt u dit punt inbrengen.

GroenLinks: De stukken in rubriek A nummers 03 en 04 gaan over 5G netwerk: landelijk is er besluitvorming over 5G netwerk in ontwikkeling. Hier komt ook een motie over. Kan het college vooruitlopend op deze motie actiever met informatie komen?

College: Dat kan, Het betreft een ingewikkeld onderwerp maar wij kunnen met meer informatie komen.

Voorzitter: In het Presidium is besproken dat er in Amsterdam veel aandacht is voor dit onderwerp. Dat is een reden om ook in Zutphen hier meer aandacht aan te besteden.

D66: Het stuk in rubriek A nummer 18, de RES. Kan het college inzicht geven in hoe de voorlichting hierover wordt gepland?

Voorzitter: Deze vraag kan beantwoord worden bij agendapunt 9.

BewustZW: De stukken in rubriek A nummers 08 en 14. Wij willen dat deze stukken niet voor kennisgeving worden aangenomen maar worden verplaatst naar rubriek E met het advies dat deze brieven worden behandeld bij de Motie behoud voormalige Meisjesvakschool. Jaren gelden zijn hier ook brieven over ontvangen. Wij willen daar nu een antwoord op.

College: Voor de behandeling in het Forum van de motie Behoud voormalige Meisjesvakschool wordt een memo opgesteld. Daarin zullen wij ook antwoord geven op de brieven van een paar jaar geleden.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 13 januari 2020

Forum: Akkoord.

9. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad d.d. 20 december 2019

Voorzitter: Het college zal nog antwoord geven over de door D66 gestelde vraag over de RES.

College: De RES zal worden besproken in een Forumspecial. Wanneer u dat anders wil, dan moet u dat aangeven.

Voorzitter: Wanneer komen deze Forumspecials?

College: Dit jaar zouden wij graag drie keer een Forumspecial over de RES willen hebben.

Voorzitter: Vanuit het Presidium is aangegeven dat er begin 2020 een Forum over vuurwerk moet worden gehouden.

10. Vaststellen forumverslag(en)

 Forumverslag 18-11-2019

Forum: Akkoord.

 Forumverslag 02-12-2019

Forum: Akkoord.

SP: Wel wil ik meegeven dat ik soms schrijffouten zie: Hanzehof wordt geschreven waar Hanzehal wordt bedoeld.

11. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik de vergadering.