Pagina delen

Technisch Blok 13 januari 2014 (19:00 - 19:30)

Datum 13-01-2014 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink en J.S.N.M. van Gemert
StadspartijF.L.A. van Leeuwen en C.R.L. van Toor
VVDH.B. Demoed
GroenLinksJ.A. Jansen
D66H. Lindeboom
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAJ.S.M. van der Pal
SPC.G.M. van Hoogmoed en W.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Anders dan gebruikelijk is er voor dit Technisch Blok slechts een half uur beschikbaar.

2. Algemeen spreekrecht

Er heeft zich een inspreker aangemeld bij agendapunt 6a. Deze zal in de gelegenheid worden gesteld om bij dat agendapunt in te spreken.

3. Actieve informatievoorziening

Het college kondigt aan dat er vanaf donderdag 23 januari bomen gekapt gaan worden bij Den Bouw. In de Zutphense Koerier zal een aankondiging komen.

4. Aankondiging moties en amendementen

De fractie van de PvdA kondigt de motie Kwijtschelding gemeentelijke lasten voor ondernemers aan. Stadspartij, SP en Burgerbelang zijn mede-indieners.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 13 januari 2014

De fractie van de Stadspartij vraagt wanneer toezegging 13-20 (Vaststelling jaarrekening 2012 | 09-09-2013) en 13-25 (TB 6, Motie stookoverlast | 07-10-2013) afgedaan gaan worden.

Het college meent dat de betreffende toezeggingen reeds afgehandeld zijn.

De voorzitter merkt op dat de lijst is bijgewerkt tot 19 december 2013. De griffie zal onderzoeken of er daarna nog stukken zijn aangeleverd waarmee de toezegging is nagekomen.

De fractie van het CDA informeert naar toezegging 13-31 (TB 8, lijst nr 7 Warnshuus | 04-11-2013).

Ook deze staat nog open. Ook hier zal de griffie onderzoeken of er na 19 december nog stukken zijn aangeleverd waarmee de toezegging is nagekomen.

b. Toezeggingenlijst Raad 13 januari 2014

De fractie van Stadsbelang vraagt wanneer toezegging 2013-01 (Evaluatie Bomenverordening) afgedaan zal worden.

Het college geeft aan dat de evaluatie bijna gereed is. Vervolgens moet deze door het college nog worden besproken. Het college vraagt nog even geduld.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Verbouw de Kaardebol

De voorzitter geeft aan dat door het Presidium is besloten dit agendapunt als bespreekstuk te beschouwen, niet als vermoedelijk hamerstuk. Als inspreker heeft zich gemeld de heer Steerneman.

De heer Steerneman geeft aan dat er verschuivingen zijn geweest in het bestuur van Atelier 3D en dat hij hier nu staat als nieuwe voorzitter. Het bestuur heeft zich voorgenomen om door te gaan op de ingeslagen weg.

Het bestuur is helemaal klaar met de voorbereidingen voor de verbouw van De Kaardebol. De financiering is echter nog niet rond. De horecavoorziening zal verzorgd gaan worden door Stichting Eetlust. De heer Steerneman geeft aan dat deze stichting een gewone commerciële huur gaat betalen (zie ook bij bijlagen voor de integrale inspreekreactie).

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn.

De fractie van Stadsbelang informeert naar ‘bestuurlijke problemen’ die zouden spelen binnen Atelier 3D.

De heer Steerneman geeft aan dat de organisatie in een andere fase is gekomen en dat dit spanningen gaf. Vrij plotseling heeft de voorzitter daarop besloten zijn functie ter beschikking te stellen. De heer Steerneman is hem opgevolgd.

De fractie van Stadsbelang vraagt of er contact is geweest tussen Atelier 3D en ‘verontruste’ horeca-ondernemers. De heer Steerneman antwoordt ontkennend.

De fractie van Burgerbelang informeert naar de financiering van de verbouw. Er is 4 ton nodig waarvan de gemeente een deel voor haar rekening zal nemen. Verstrekt de gemeente wel de lening als het restant nog niet gevonden is?

Het college antwoordt dat de gemeentelijke lening alleen wordt verstrekt als de aanvullende middelen beschikbaar zijn.

De fractie van het CDA vraagt naar de situatie over 10 jaar wanneer Atelier 3D aangeslagen zal worden voor een aanzienlijk hogere huur.

De heer Steerneman verwacht die huur op te kunnen brengen omdat naar zijn verwachting de inkomsten dan gestegen zullen zijn.

De voorzitter rondt dit agendapunt af wegens tijdgebrek.

Advies: het stuk dient in een Forumvergadering te worden besproken.

6b. Bekrachtiging geheimhouding bijlagen bij raadsvoorstel 'Broederenklooster - Bedrijfsplan en aanvraag krediet'

Het college vraagt om bekrachtiging geheimhouding bij een aantal bijlagen bij het raadsvoorstel 'Broederenklooster-Bedrijfsplan en aanvraag krediet'.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 13 januari 2014

Geen opmerkingen.

 8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 13 januari 2014

Geen opmerkingen.

9. Forumverslag 16-12-2013

Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.