Pagina delen

Technisch Blok 11 januari 2021 (21:00 - 22:00)

Datum 11-01-2021 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans en I Kleinrensink
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders en H.W. Hissink
BurgerbelangM.G.S. Siemes en H.J.M Verschure
D66P Van der Hammen
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis en G.H. Brunsveld
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze Technisch Blokvergadering. Vanwege Corona neemt iedereen deel aan deze vergadering vanuit huis. Ook als voorzitter van deze vergadering doe ik dit vanuit mijn eigen huis.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College: De visie ontwikkeling Emerpark: we hebben vlak voor de lockdown aangegeven dat bij de participatieavonden voor inwoners raadsleden als toehoorder aanwezig kunnen zijn. Deze fysieke bijeenkomsten kunnen nu gedurende de lockdown niet plaatsvinden. We gaan over op digitale bijeenkomsten. Het is lastig om als toehoorder bij deze digitale bijeenkomsten aanwezig te zijn. De raad wordt apart geïnformeerd.

College: De Uitgangspuntennotitie van de Cultuurnota is nog niet klaar. Daarom nog niet morgenavond in het Forum. Kwaliteit en zorgvuldigheid staan voorop. Hoop dat dit onderwerp in het Forum van februari 2021 kan worden behandeld.

BewustZW: De wethouder wil zorgvuldigheid betrachten. Kunt u een tijdplanning geven wanneer de Cultuurnota in het Forum wordt besproken?

Burgerbelang: Jammer dat morgen de Cultuurnota niet wordt besproken. Wanneer wel? Wij willen de wethouder houden aan een termijn.

College: In het Forum van februari.

3. Aankondiging moties en amendementen

D66: Wij gaan een motie over het Kerkepad indienen.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 11 januari 2021

D66: De toezeggingenlijst is of te lang of helemaal leeg. Deze wordt niet bijgehouden. Waar moeten we zijn om dit aan te geven.

Voorzitter: Dit moet je via je fractievoorzitter in het Presidium aangeven.

4b. Toezeggingenlijst Raad 11 januari 2021

BewustZW: Nummer 6: in april 2019 is de vraag gesteld. We hebben nog steeds geen antwoord. Wanneer krijgen we raadsvoorstellen over fysieke wijziging van wegen waarin ook  de onderhoudskosten zijn meegenomen? Er is een memo, maar dat is te kort door de bocht. Vraag is: breng de kosten in beeld. Hierbij doen wij een oproep aan het college om eens goed naar het memo te kijken.

College: Er is een serieuze poging gedaan om antwoord op de vragen te geven. Kennelijk is dat nog niet goed gelukt. We gaan kijken naar een beter antwoord.

De kosten van de wegen en pleinen bij De Hoven maken we kenbaar bij de Voorjaarsnota. Deze kunnen nu nog niet goed genoeg in beeld worden gebracht. In de toekomst zullen we dat meteen in beeld brengen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Bekrachtiging geheimhouding Definitief Ontwerp wegen en pleinen De Hoven

Forum: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Definitief Ontwerp wegen en pleinen De Hoven

BewustZW: Is er een afkoopsom meegegeven aan de gemeente voor onderhoud gedurende 30 jaar?

VVD: Hoe worden inwoners meegenomen bij de ontwikkeling van de straten?

PVDA: Wij zijn blij met het plan.

KiesLokaal: Wij hebben bedenkingen over de parkeerproblematiek bij het WOK-restaurant.

Burgerbelang: Idem de PVDA heeft gezegd.

College: De aanpak van de parkeerproblematiek bij het WOK-restaurant is geen onderdeel van dit voorstel. We nemen het mee en komen er een volgende keer op terug. Bij het project Rivier In De Stad (RIDS) is de subsidie mede bedoeld voor herinrichting. Er zijn nu geen aparte afspraken over onderhoud.

BewustZW: Het afkopen van onderhoud is wel gebruikelijk.

College: Dat moet ik nagaan bij de afspraken bij RIDS.

BewustZW: Kijkend naar de omvang van RIDS kan ik me voorstellen dat dit inclusief onderhoudskosten is. Dit is een aandachtspunt voor de volgende keer. Daar duik ik in. We willen de inwoners meenemen: deze zijn direct betrokken geweest en er is een hele goede samenwerking.

Forum: Dit punt kan als bespreekstuk door naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 25 januari 2021

GroenLinks: Rubriek A nummer 9: de wethouder cultuur moet dit meenemen bij de Cultuurnota.

College: We zullen dat in samenhang bekijken.

VVD: Wij hebben hierover schriftelijke vragen gesteld.

CDA: Rubriek C: heeft het college al een mening gevormd, met name over de windmolens?

College: Dat ligt nu voor een reactie bij de advocaat.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 januari 2021

Burgerbelang: Wij hebben vragen over nummer 6, de Hanzehof.

KiesLokaal: Wij hebben vragen over woonoverlast: Nu wordt dit alleen door Woonbedrijf Ieder! samen met de gemeente Zutphen opgepakt. Hoe zit dat met de andere woningbouwverenigingen? Daarnaast is er een samenwerking voor 3 jaar aangegaan. Daarvoor is een persoon aangetrokken die drie jaar in dienst van de gemeente Zutphen komt. Wat gebeurt er na afloop van die 3 jaar?

College: Dienstverbanden wil ik niet bespreken in een openbare vergadering.

College: Woonbedrijf Ieder! is de grootste woningbouwvereniging in Zutphen en heeft het meeste te maken met woonoverlast. We werken ook wel samen met andere woningbouwverenigingen.

BewustZW: Nummer 6, de Hanzehof: wij willen in een Forum over de standpunten van het college praten. En nummer 8, aanpassen van stedenbouwkundige randvoorwaarden; hoe wordt de raad meegenomen in het veranderingsprocesen?

College: Het betreffende collegebesluit is eerst op de lijst ter inzage liggende stukken komen te staan. Indien de raad hierover een Forum wil, dan moet de raad dit agenderen. Wat de Hanzehof betreft: we willen eerst de Cultuurnota bespreken en daarna de Hanzehof.

BewustZW: Wanneer komt de Hanzehof?

College: Ik kan geen datum noemen.

College: Nummer 8 moet worden geagendeerd. In het Forum moet de Erfgoedadviesraad ook worden uitgenodigd.

D66: Idem, wij willen ook een Forum over de Hanzehof. Ook Klein Vaticaan moet in een Forum worden behandeld. Ook het Addendum regionale woonagenda. Wij lezen een beperkte sturingsruimte op de Revelhorst, betekent dat dat de gemeenten Deventer en Apeldoorn hier alle ruimte hebben?

College: Wij zijn geen eigenaar van Revelhorst IV, dat is eigendom van de projectontwikkelaar.

VVD: Klein Vaticaan ligt nu ter inzage.

GroenLinks: De Cultuurnota wordt in het Forum van februari behandeld. Het cultuurbudget gaat echter grotendeels naar de Hanzehof. Wij willen een Forum over de Hanzehof dicht bij een Forum over de Cultuurnota.

Voorzitter: Alle verzoeken om een Forum lopen via het Presidium. Daar moeten de verzoeken via de fractievoorzitter worden ingebracht.

D66: Kan de wethouder zich uitspreken over de volgorde van behandeling van Cultuurnota en Hanzehof?

College: Bij de Uitgangspuntennotitie Cultuurnota komt ook een procesvoorstel.

9. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en Raad versie 11 januari 2021

College: De Toekomst van de buurtcentra is van Mathijs ten Broeke.

10. Sluiting

Voorzitter:Bedankt voor uw aandacht. De vergadering is gesloten.