Pagina delen

Technisch Blok 11 april 2016 (20:30 - 21:00)

Datum 11-04-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes en E. van Beek - van Heerde
SPG.J.N. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.B. Demoed
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1.    Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2.    Algemeen spreekrecht

Mevr. Van Oudenallen spreekt in over obstakels en belemmeringen voor rolstoelgebruikers in Zutphen. De inspraakreactie is bijgevoegd als bijlage bij het verslag.

3.    Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat de zeven burgemeesters van gemeenten waar dreiging bestond voor sluiting van de rechtbank bij Minister Van der Steur op bezoek zijn geweest. Aan dit overleg namen ook de presidenten van de rechtbanken en de Raad voor de Rechtspraak deel. Het was een vriendelijk gesprek waarin gesproken is over een mogelijke oplossing van de problemen. De Minister heeft de betrokkenen gevraagd of er bereidheid was om mee te denken aan oplossingen om de overbodige vierkante meters bij de rechtbanken te beperken. Deze bereidheid is door iedereen uitgesproken. Verder is afgesproken dat dit alleen mogelijk is in het kader van de evaluatie van de herziening van de rechtbanken in 2018. Door de betrokken gemeenten is aangegeven dat niet alleen zij, maar alle 32 plaatsen probleemeigenaar zijn. De Minister heeft een brief toegezegd en die is ook gekomen. Het college zal deze ter kennisname aan de raad sturen.
Het college meldt tevens op 21 maart 2016 een gesprek te hebben gehad met de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI). In de Tweede Kamer heeft overleg plaatsgevonden over het openhouden dan wel sluiten van PI’s. De directie heeft gemeld dat Zutphen deze regeerperiode niet in beeld is voor eventuele sluiting.

4.    Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5.    Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 11 april 2016

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 11 april 2016

Geen opmerkingen.

6.    Vermoedelijke hamerstukken

6a. Verordening op de vertrouwenscommissie 2016 gemeente Zutphen (griffienummer 2016-0023)

Geen opmerkingen.
Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Delegatiebesluit gemeente Zutphen 2016 (griffienummer 2016-0039)

BewustZW vindt de redenering dat als er weinig wordt gedelegeerd, er veel besluiten door de raad moeten worden genomen en dat dit leidt tot lange agenda’s een "kulargument". De fractie verzoekt het college het voorstel terug te nemen en de tekst aan te passen en het voorstel niet te agenderen voor besluitvorming vanavond. De fractie kondigt aan tegen het voorstel te zullen stemmen als het op deze manier wordt geagendeerd.
Het college neemt de opmerking mee.
Conclusie: Voldoende besproken, vooralsnog vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Extra middelen huishoudelijke hulp (2016-0040)

D66 vindt dat het voorstel duidelijker had gekund en vraagt hoe het verschil in het oude en nieuwe uurtarief kan worden verklaard wordt. D66 constateert een verschil van € 82.500, terwijl er sprake zou zijn van scherp onderhandelen en vraagt waar dit verschil vandaan komt.
Het college meldt dat Buurtzorg een eenmalige bijdrage vraagt van € 50.000.
D66 zegt dat er dan nog een verschil van € 30.000,- overblijft en verzoekt het college daarop terug te komen.
Conclusie: Het stuk komt als bespreekstuk op de agenda van de raad.

7.    Lijst ingekomen stukken Raad 11 april 2016 (griffienummer 2016-00034)

Het college geeft aan dat over stuk C07 (Jaarrekening 2015 en Begroting 2017) in het presidium is afgesproken dat eerst een bespreking in het Forum plaatsvindt. De uitkomsten van deze bespreking worden door het college meegenomen bij het opstellen van een zienswijze op de begroting die wordt voorgelegd aan de raad.

8.    Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 april 2016 (griffienummer 2016-0041)

Geen opmerkingen.

9.    Vaststellen forumverslagen

9a. Forumverslag 14-03-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

9b. Forumverslag 17-03-1026

Het verslag wordt vastgesteld.

10.    Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering.

Behandeld in

Agenda's Technisch Blok {{ actiefJaar }}