Pagina delen

Technisch Blok 10 mei 2021

Datum 10-05-2021 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
videoconference 2
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangM. Roerdink
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAM. Purperhart
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldH Papperse

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom bij deze digitale vergadering van het Technisch Blok en geeft een korte uitleg over de opzet daarvan.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Geen onderwerpen.

3. Aankondiging moties en amendementen

D66: Onze fractie zal de motie “Op weg naar een inclusieve samenleving” indienen. Deze motie is al verspreid naar raad en college.

Voorzitter: Bedankt voor deze melding. Er worden verder geen moties en/of amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 10 mei 2021

Geen opmerkingen.

4b. Toezeggingenlijst Raad 10 mei 2021

Geen opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. 1e Wijzigingsverordening van de Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2021

Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen bij dit raadsvoorstel. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de raad.

5b. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

GroenLinks: Bij de eerder voorgestelde wijziging van deze gemeenschappelijke regeling, hebben we aangegeven dat voor een specifiek probleem geen algemene bevoegdheid hoeft te worden gecreëerd. We zijn tevreden met dit nieuwe voorstel en roepen het college op ook in het vervolg de positie van de raad te beschermen.

PvdA: Ook onze fractie vindt dat het voorstel goed is aangepast. We sluiten ons aan bij de woorden van de heer Krans. Voor de PvdA is dit voorstel akkoord.

Voorzitter: Er zijn verder geen opmerkingen bij dit raadsvoorstel. Het voorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd in de raad.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 31 mei 2021

Burgerbelang: Wij vragen ons bij het de brief over het Ontwerpbestemmingsplan Noorderhaven veld 21B (Rubriek A, nummer 4) af of met de omwonenden al is gesproken over de parkeerplaatsen en de verkeersontsluiting en wat daarmee gaat gebeuren.

D66: Over ditzelfde onderwerp vragen wij ons af waarom wordt voorgesteld de zienswijze voor kennisgeving aan te nemen. Wij willen graag een inhoudelijke reactie van het college.

BewustZW: Bij bestemmingsplannen is het gebruikelijk dat het college de zienswijzen beantwoord. De raad wordt van de antwoorden op de hoogte gesteld bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Voorzitter: De verantwoordelijk wethouder, mevrouw Werger, is niet aanwezig in deze vergadering en kan dus niet reageren. Het klopt dat de zienswijze(n) nog door het college moeten worden beantwoord. Die reactie krijgen we straks bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 mei 2021

D66: Memo 3 “Jaarverslag Ombudsman gemeente Zutphen 2020” willen we graag betrekken bij een Forum over hoe we omgaan met klachten of bezwaren van onze inwoners. De procedure zou naar ons inzicht beter kunnen. Nu kom je als inwoner bij een bezwaar vaak dezelfde ambtenaar tegen.

College: Dit onderwerp is ook in het Presidium aangedragen voor bespreking.

Voorzitter: Prima, dan zijn we daarvan op de hoogte en kunnen we een dergelijk Forum t.z.t. verwachten.

GroenLinks: Bij collegestuk 9 “Schone Lucht Akkoord” staat dat we niet met het landelijke programma gaan meedoen. De indruk wordt gewekt dat Zutphen voldoende doet. Wij zouden het college willen voorhouden dat het altijd beter kan.

Kies Lokaal: We zouden graag in een Forum spreken over de mogelijke vuurwerkshow, memo 3.

Voorzitter: Verzoeken om bespreking graag ook doen in het Presidium.

GroenLinks: Het collegestuk 11, “Samenwerkingsovereenkomst en prestatieafspraken Stichting Binnenstadmanagement Zutphen 2021-2024” ademt de ambitie om steeds meer bezoekers naar onze stad te halen. Wij denken dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Zutphen hoeft geen tweede Amsterdam te worden. Onze fractie bespreekt dit onderwerp graag eens in een Forum.

College: De ambitie ligt iets genuanceerder dan wellicht is overgekomen. Wanneer de raad over dit onderwerp wil spreken, is de visie op de binnenstad een interessantere basis.

Voorzitter: Er zijn verder geen opmerkingen over de ter inzage liggende stukken.

8. Lange Termijn Agenda Technisch Blok 10 mei 2021

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 12-04-2021

Voorzitter: Het Forumverslag van 12 april 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

9b. Forumverslag 13-04-2021

Voorzitter: Het Forumverslag van 13 april 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage vanavond, de vergadering is gesloten.