Pagina delen

Technisch Blok 10 maart 2014 (20:00 - 21:00)

Datum 10-03-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.B. Demoed
GroenLinksJ.A. Jansen
D66A.O. Bi├žen
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAK.M. Warmoltz
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van den Bor.

Mevr. Van den Bor roept de raad op het bestemmingsplan voor Houtmarkt 71 te wijzigen, zodat er vergunning kan worden verleend voor een terras. Daarmee zou een lang gekoesterde wens in vervulling gaan en dit zou het rondje compleet maken. Zij verwijst naar een krantenartikel uit De Stentor van zaterdag en overhandigt dit aan de griffier.

Het CDA vraagt hoe mevr. Van den Bor de gewenste aanpassing van het beleid ziet in relatie tot oneerlijke concurrentie.

Mevr. Van den Bor antwoordt dat het goed zou zijn als het terras er komt. Dit zou de synergie versterken en een goede aanvulling zijn op bijvoorbeeld Huize Borro, als dit gerealiseerd wordt.

De PvdA vraagt waarom het wel mogelijk is op andere plekken op de Houtmarkt wel terrassen geplaatst kunnen worden.

Het college antwoordt met een klein voorbehoud dat in het kader van het bestemmingsplan gehandeld is volgens het bestaande horeca- en terrassenbeleid. Het college is zelf overigens ook verbaasd dat dit wel ruimte biedt voor het plaatsen van een terras bij een ondersteunende horecazaak en een regulier horecabedrijf niet.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Ten Broeke. Zij spreekt in over het opheffen van het losloopgebied voor honden in de uiterwaarden bij De Hoven. Zij geeft aan dat er voor hondenbezitters nu geen geschikte uitlaatplek in de buurt meer is. Haar bijdrage is bijgevoegd.

De PvdA vraagt of mevr. Ten Broeke hierover al contact heeft gehad met de gemeente.

Mevr. Ten Broeke antwoordt dat ze dat op dit moment doet.

De PvdA vraagt aan het college of er ruimte voor is om op het verzoek in te gaan.

Burgerbelang vraagt hoe andere gemeenten met de uiterwaarden om gaan.

Mevr. Ten Broeke kent een voorbeeld van de gemeente Den Helder die opnieuw een losloopgebied heeft toegestaan.

Het CDA vraagt aan het college wat de reden is geweest op het losloopgebied te sluiten.

Het college geeft aan goed te begrijpen wat het probleem is: de hondenbezitter wil van zijn hond kunnen genieten en het losloopgebied aan de uiterwaarden was daarvoor een prachtige gelegenheid. Er is wel een ander losloopgebied in De Hoven, maar dat is voor hondenbezitters een stuk minder aantrekkelijk. Het probleem is dat het college het losloopgebied in 2010 bij de vaststelling van het beleid wel heeft aangewezen, maar dat het dit feitelijk niet had mogen doen omdat het om Natura 2000 gebied gaat. Daarom is dit nu ingetrokken. Dit maakt het voor hondenbezitters echter wel  lastig.

Mevr. Ten Broeke vraagt hoe het dan zit met carbidschieten, auto’s, vissers en het afsteken van vuurwerk in de uiterwaarden.

Het college antwoordt dat dit mede betrekking heeft op oneigenlijk gebruik. Het vissen is overigens volgens het college wel toegestaan. Streng handhaven kost echter ook veel en daar moeten dus keuzes in worden gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

Het college doet de volgende mededelingen:

Er is een persbericht verschenen over de samenwerking tussen gemeente, TIP, binnenstadsmanagement en Zutphen naar Olympisch Niveau, over samenwerking in een nieuwe stichting die zich richt op citymarketing, toeristische informatie en evenementenondersteuning. Het was de bedoeling dat dit per 1 maart operationeel zou zijn, maar dat heeft vertraging opgelopen. Wel is daar nu op voorgesorteerd en is de samenwerking reeds gestart. De VVV functie wordt daarom hierin ondergebracht met het oog op het naderende toeristenseizoen. Op termijn is het de bedoeling dat dit wordt ondergebracht in het Broederenklooster.

De gemeente heeft een dagvaarding ontvangen namens de stichting en enkele individuen in het kader van De Teuge. Het gaat in totaal om 130 huishoudens, 35 huishoudens doen niet mee. De reactie van de gemeente hierop is dat wij niet verantwoordelijk zijn. Deze reactie komt voor de raad ter inzage. De gemeente is verzekerd bij Centraal Beheer Achmea. De verzekeraar werkt hierin samen met de advocaat van de gemeente. De gemeente is bereid om met betrokkenen om tafel te gaan, in tegenstelling tot de berichtgeving hierover.

Gedeputeerde Staten heeft de begroting van de gemeente voor kennisgeving aangenomen en we blijven daarmee onder repressief toezicht.

Bij het innen van de belastingen is iets fout gegaan bij mensen die een rekening hebben bij de Rabobank. De inningen zijn gestorneerd. Dit heeft te maken met de invoering van het IBAN nummer.

Er is een offerte voor de aanbesteding van het leerlingenvervoer uitgegaan.

De PvdA vraagt of er bij de aanbesteding leerlingenvervoer rekening mee wordt gehouden dat dezelfde chauffeur bij dezelfde kinderen blijft en dat mensen zoveel mogelijk hun baan behouden.

Het college geeft aan dat dit is meegenomen in het bestek.

4. Aankondiging moties en amendementen

Het CDA kondigt een motie aan over lokaal aanbesteden. Het inkoopbeleid moet volgens de fractie transparanter worden, zodat lokale aanbieders daarop in kunnen spelen.

GroenLinks kondigt aan samen met de Christenunie een motie in te dienen die voor betere bescherming van bomen op particuliere kavels op gezichtsbepalende punten moet zorgen.

De PvdA kondigt een tweetal moties aan. De eerste gaat over huishoudelijke hulp en het uitwerken van scenario’s zoals bijvoorbeeld in Eindhoven is gedaan. De tweede betreft een motie die vanavond behandeld moet worden bij het agendapunt Sociaal Domein en gaat over inspraak bij de transitie en transformatie. De motie is in Lochem reeds aangenomen.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 10 maart 2014

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 10 maart 2014

Het CDA merkt op dat er nog schriftelijke vragen open staan, in het bijzonder 2014-001 betreffende compensatie chronisch zieken en gehandicapten.

De SP zegt nog niks te hebben gehoord op de schriftelijke vragen 2013-V0050 (Grondaankoop bij ING Bank Zutphen).

Het college zegt dat de antwoorden er wel zijn en dat deze aan de griffie zijn verzonden.

De griffier geeft aan deze nog niet te hebben ontvangen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

a. Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, Forumleden en commissieleden 2014

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

b. Verzoek goedkeuring spreidingsplan REC Oost-Nederland met voornemen tot vestigen van nevenvestiging Cluster 4 in Zutphen

Burgerbelang verzoek dit voorstel niet als hamerstuk te behandelen. Er is wel een begrotingsvoorstel, maar geen plan bijgevoegd en de fractie heeft daar vraagtekens bij.

De PvdA vraagt of de € 62.000,- die bespaard kan worden op leerlingenvervoer bestemd kan worden voor verbetering van het onderwijs.

Het college antwoordt dat op leerlingenvervoer een bezuinigingstaakstelling te realiseren is, waaraan dit bedrag een welkome bijdrage kan leveren.

Burgerbelang is benieuwd naar het achterliggende plan.

Het college licht toe dat leerlingen die onder cluster 4 vallen nu doorverwezen worden naar Doetinchem en Apeldoorn. Dit plan zorgt ervoor dat er niet met jonge leerlingen gezeuld hoeft te worden en dat zij dicht bij huis onderwijs kunnen genieten. Dat gaat via een samenwerkingsverband. Het college heeft hier jaren hard aan getrokken om dit voor elkaar te krijgen. Het is nu zover dat de aanvraag is goedgekeurd en dat er een start mee kan worden gemaakt. Het betreft echter alleen nog een aanvraag. Er ligt een plan onder van SOTOG; deze stichting heeft nu een school in Borculo.

Burgerbelang neemt in fractieberaad of het voorstel als hamerstuk op de agenda kan blijven. Overige fracties akkoord.

Advies: voldoende besproken, verder debat in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 10 maart 2014

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 maart 2014

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

a. Forumverslag 13-02-2014

Vastgesteld.

b. Forumverslag 24-02-2014

Vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter meldt dat dit de laatste keer is dat hij het Technisch Blok heeft voorgezeten en dat hij dit jaren met plezier heeft gedaan.

Namens het forum wordt de voorzitter bedankt voor de wijze waarop hij de vergaderingen heeft geleid.

De voorzitter sluit de vergadering.