Pagina delen

Technisch Blok 10 februari 2014 (20:30 - 21:00)

Datum 10-02-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijD.G. Derlagen
VVDH.B. Demoed
GroenLinksJ.A. Jansen
D66A.O. Bi├žen
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAJ.S.M. van der Pal
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er heeft zich een inspreker gemeld bij agendapunt 10. Betrokkene zal daar het woord krijgen.

3. Actieve informatievoorziening

Het college geeft aan dat gemeente Zutphen een manifest Gecontroleerde aanvoer wiet heeft ondertekend.

4. Aankondiging moties en amendementen

Het CDA kondigt de motie Nieuwe bestemming Huize Borro aan.

De VVD kondigt twee amendementen aan: het amendement Bezuiniging project Broederenklooster ten gunste van project Rivier in de Stad en het amendement Alternatieve dekking bezuinigingsdocument.

Stadsbelang geeft aan de motie Versoepelen regels ondernemers te willen indienen.

De SP kondigt de motie Politiek risico-clausule Broederenklooster aan.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 10 februari 2014

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 10 februari 2014

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken (Geen vermoedelijke hamerstukken)

Er zijn geen vermoedelijke hamerstukken.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 10 februari 2014

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 februari 2014

Het CDA informeert naar de afdoening van stuk 03 (Brief inzake klachten over de Moskee). Het CDA stelt dat er nog een tweede brief rond dit onderwerp binnengekomen zou zijn. Wordt die betrokken bij de afdoening?

Het college merkt op dat er slechts een brief bekend is. In het Presidium van 10 februari 2014 heeft de voorzitter aangegeven deze brief op zorgvuldige wijze af te zullen doen en hierover verslag te doen aan het Presidium.

9. Vaststellen forumverslag(en)

Forumverslag 27-01-2014

Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

10. Presentatie voorontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Dennendijk 7

De voorzitter geeft het woord aan de heer Maalderink (zie bijlage voor de inspreekreactie).

De heer Maalderink spreekt namens LTO Noord Bronckhorst e.o.

De voorzitter informeert of het Forum vragen heeft aan de inspreker.

De PvdA beluistert dat de inspreker acht woningen teveel vindt. Welk aantal is wel acceptabel?

Inspreker geeft aan dat er door een plan met acht woningen een bebouwde kom wordt gecreëerd in open gebied.

De Stadspartij vraagt waar de leden van LTO bang voor zijn.

Inspreker geeft aan dat ‘bang’ niet het goede woord is maar dat men wel vreest voor ‘problemen met regelgeving op lange termijn’.

De VVD merkt op dat de bouw in fasen zal verlopen en dat het gaat om een enorm groot perceel. De VVD denkt dat acht woningen moet kunnen.

De heer Oldehinkel van bureau Stad en Land geeft een presentatie over het beeldkwaliteitsplan Dennendijk 7. Het plan is in samenwerking met het Gelders Genootschap en de gemeente Zutphen gemaakt. Uitgegaan wordt van acht woningen die afgeschermd worden door een groensingel. De huizen zijn sober van vorm en uitgevoerd in gedekte kleuren. Bij de energievoorziening is veel aandacht besteed aan duurzaamheid.

GroenLinks vraagt het college of zij bang is voor een procedure bij de Raad van State omdat de geldende norm van 600 kubieke meter wordt overschreden.

De PvdA vindt dat de plannen er mooi uitzien. Heeft het college met omwonenden gesproken?

Ook de VVD is vol lof over de plannen.

Het CDA sluit zich daarbij aan. Maar ontstaat hier niet een soort buurtschap met bijbehorende verkeersstroom?

De Stadspartij en Burgerbelang zijn ook positief over de plannen die in elk geval een verbetering betekenen van de huidige situatie.

Het college spreekt haar dank uit voor de positieve reacties.

Omwonenden zijn gekend door het plan ter inzage te leggen. Daarop zijn vier reacties gekomen die er niet toe leidden dat het plan aangepast zou moeten worden.

Uitbreiding van bestaande bedrijven blijft volgens het college mogelijk.

Het college verwacht niet veel extra verkeer. De Dennendijk moet de verwachte verkeersstroom kunnen opvangen.

Het college verwacht ook geen probleem met de Raad van State omdat het gepresenteerde plan aansluit bij het nieuw geformuleerde regiobeleid.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.