Pagina delen

Technisch Blok 1 juni 2015 (20:00 - 21:00)

Datum 01-06-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van den Bor. Zij uit haar bezorgdheid over het kappen van bomen langs de IJsseldijk.

3. Actieve informatievoorziening

 

Aanbesteding zonnevelden

Het college meldt vanochtend te hebben besloten de aanbesteding van de zonnevelden stil te leggen. Het college is tot de conclusie gekomen dat de bij de aanbesteding gehanteerde richtlijn voor meerdere interpretaties vatbaar is. Binnen een paar dagen ontvangen de raadsleden hierover meer informatie.

Het CDA vraagt of er nog een aanbestedingstraject volgt.

Het college komt hierop later inhoudelijk terug. Het houdt wel vast aan de aanbesteding, maar bekeken wordt hoe die wordt ingericht zodanig dat er voldoende rekening gehouden wordt met vernieuwingen in de markt. Het idee is om wel dezelfde partijen uit te nodigen.

De PvdA vraagt wat de juridische consequenties zijn.

Het college geeft aan in zijn recht te staan om de aanbesteding stop te zetten. Voor sommige partijen is het een teleurstelling, voor anderen minder. Partijen zijn vandaag geïnformeerd.

Windmolens

Het college kondigt aan dat op 8 juli een informatiebijeenkomst wordt gepland. Een uitnodiging hiervoor volgt.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 1 juni 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 1 juni 2015

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Ontslag Forumlid mevrouw M. K. van Straten-Nagel

Geen opmerkingen.

Advies: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Statutenwijziging Achterhoek VO

Geen opmerkingen.

Advies: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Criteria voor algemene oplossingen in het Sociaal Domein

De heer Lex Hemelaar spreekt in namens de Stadsonderneming Zutphen. Zijn bijdrage is als bijlage bij het verslag gevoegd.

De Stadspartij vraagt op welke manier volgens de heer Hemelaar de subsidieregeling nu al met de samenleving  kan worden besproken.

De heer Hemelaar stelt dat een dergelijke regeling niet zomaar gedropt moet worden. Deze moet in de vorm van cocreatie ontwikkeld worden. Op die manier werk je aan het duiden van de regeling. Het is nu de vraag welke ideeën en gedachten de grondslag vormen voor de regeling. Als dit eerder wordt gedeeld, komt dit de uitvoering ten goede.

GroenLinks vraagt wat de heer Hemelaar voorbij heeft zien komen dat de afstand in het maken van beleid illustreert.

De heer Hemelaar betitelt dit jaar en volgend jaar als overgangsjaren in het kader van de decentralisaties. Hij geeft ook aan dat de subsidie voor het bevorderen van algemene oplossingen voor 60% al wordt toegekend aan bestaande partijen. Met betrekking tot de afstand in het maken van beleid, constateert hij dat in de aanloop over de beleidsstukken over de transities veel contact is geweest met de samenleving. Daarna is het vastgesteld en is men overgegaan op de uitvoering. Het initiatief van burgers is daarbij onderbelicht gebleven. Daar valt nog veel aan te doen. De heer Hemelaar heeft nooit een uitnodiging ontvangen om daarover mee te denken. Daar zou een bijeenkomst over georganiseerd moeten worden en de heer Hemelaar zou wel meer betrokken willen worden bij het denken over hoe een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Daarbij merkt hij op dat ook burgerinitiatieven algemene oplossingen kunnen bieden.

GroenLinks vraagt of grotere partijen het geld wellicht besteden aan dezelfde doelen die de Stadsonderneming wil bereiken.

Het college bevestigt dat hierin een overeenkomst zit. Het budget is bedoeld om een kanteling te maken van maatwerkvoorzieningen naar algemene oplossingen. De gedachte hierachter is dat naarmate er meer algemene oplossingen zijn, mensen eerder in beeld komen en minder beroep hoeven te doen op maatwerkvoorzieningen. Daar bestaat ook een belangrijk deel van de te realiseren bezuinigingen uit. Voorbeelden van dergelijke algemene oplossingen zijn sociale wijkteams en het plusteam jeugd. De kanteling kent de volgende elementen: meer initiatief vanuit de samenleving en minder van professionals, meer algemene oplossingen en minder maatwerkvoorzieningen, en meer samenwerking tussen organisaties in zorg en welzijn. Het college is het met de heer Hemelaar eens dat burgerinitiatieven meer kunnen bijdragen aan de oplossingen. Tot dusver heeft de aandacht zich met name er op gericht om ervoor te zorgen dat we er zijn en is dit op de uitvoering gericht geweest. In de kanteling is nog een slag te maken en het college wil daar in 2015 graag nader over doorpraten. De manier waarop de criteria nu worden ingericht is een probeersel voor de periode 2015/2016. Daar gaan we nu mee aan de slag en gaandeweg moet blijken of dit het nu is. Verder benadrukt het college dat dit voorstel er met name over gaat dat budget wordt overgeheveld uit programma 10 en 13 naar programma 12, zodat de kanteling vanuit de begroting tot integrale afweging kan leiden.

De heer Hemelaar vraagt waarom er maar 10% van het budget voor burgerinitiatieven is gereserveerd.

Het college legt uit dat dit niet als een harde grens moet worden gezien, maar als een stippellijn. Bij meer burgerinitiatieven kan dit bedrag overschreden worden. Andersom is dat moeilijker, zodat deze grens juist de ruimte voor burgerinitiatieven beschermt. Voorstellen vanuit professionals worden kritischer beoordeeld.

De PvdA vraagt of hiermee geconcludeerd kan worden dat de € 95.000 een minimumbedrag voor burgerinitiatief is.

Het college geeft aan dat dit een minimum is dat het voor burgerinitiatief in stand wil houden. Het college merkt wel op dat er wel al veel voorstellen vanuit professionele hoek komen.

De heer Hemelaar concludeert hieruit dat van het verschuiven van het bedrag ten gunste van particulier initiatief geen sprake zal zijn.

Het college licht toe dat ook wordt gewerkt volgens het principe wie het eerst komt het eerst maalt. In 2015 moet bekeken worden hoe dit uitpakt. Het is wel zo dat vanuit professionele kring meer ideeën los komen, dan dat er burgerinitiatieven komen. We moeten met elkaar het gesprek aangaan hoe we ervoor zorgen dat burgerinitiatieven van de grond komen.

Het CDA constateert dat het college een duidelijke  toezegging heeft gedaan dat de €95.000 niet hard is. De fractie heeft wel een vraag over de overheveling van de budgetten. Gaat het om slapende budgetten?

Het college antwoordt dat dit geen slapende budgetten zijn, maar dat deze actief worden ingezet. Het gaat om een geldstroom voor jeugd en onderwijs en een geldstroom voor sociale zaken. Deze worden gebundeld in het budget zorg en welzijn, omdat in dit programma meedoen centraal staat. Ter illustratie gaat het bij algemene oplossingen om bijvoorbeeld sociale wijkteams of inloopcentra. De thema's die hier aan de orde komen zijn niet beperkt tot één van deze velden, maar spelen in de breedte over het veld van het sociaal domein. Daarom is het van belang ook de budgetten te ontschotten en hier 1 verantwoordelijke en 1 integrale aansturing op te zetten.

De Stadspartij constateert dat er veel vragen zijn en stelt voor een afzonderlijke forumbespreking aan dit voorstel te wijden. De fractie is wel blij van het voorstel, want het past in de lijn die is ingezet. De uitwerking van de criteria vindt men echter mager. Volgens de Stadspartij kan beter in beeld worden gebracht welke maatwerkvoorzieningen we willen vervangen door algemene oplossingen, zodat daar ook beter op gestuurd kan worden.

Volgens GroenLinks gaat dit voorstel over iets anders en gaat de vraag van de Stadspartij meer over effectiviteit en meetbaarheid. GroenLinks merkt verder op dat dit voorstel voor een deel een uitwerking kan zijn van de motie 'right to challenge', maar dat die motie breder is en dus ook nog terug moet keren. De criteria zijn volgens GroenLinks wat vaag en subjectief en het is misschien beter om deze niet te gebruiken of aan te scherpen. Op deze wijze kunnen ze net zo goed gehanteerd worden om initiatieven af te wijzen.

De heer Hemelaar vindt dat de criteria voor het beoordelen van aanvragen niet gedetailleerder moeten worden. De geformuleerde criteria zijn prima. Hij gaat er niet van uit dat dit willekeurig wordt toegepast. Voor de uitwerking van 'right to challenge' zijn volgens hem echter andere criteria nodig. Daarbij gaat het erom dat een initiatief wordt genomen om een gemeentelijke dienstverlening over te nemen. Dit behoeft nadere uitwerking.

GroenLinks kan zich hierin vinden en pleit ervoor alleen het eerste criterium te gebruiken.

De VVD is van mening dat het voorstel een impuls geeft en vindt dat hiermee zo snel mogelijk moet worden begonnen.

Het college stelt voor het voorstel vanavond in de raad te behandelen. Het voorstel gaat nu alleen over het overhevelen van budgetten. Daarna kan een forumbehandeling georganiseerd worden, waarin aan de orde komt: wat beogen we met algemene oplossingen ten opzicht van maatwerk en wat betekent dit voor de inrichting van de organisatie, welke criteria zijn hiervoor nodig om dit te kunnen verantwoorden en hoe geven we invulling aan de motie right to challenge.

De Stadspartij vindt dat de beperkte strekking niet blijkt uit het voorstel, maar gaat na deze uitleg van het college akkoord met behandeling als hamerstuk in de raad en de toezegging dat een forum volgt over de genoemde onderwerpen.

De heer Hemelaar zegt blij te zijn met de toezegging en biedt aan om mee te denken over de opzet van een forumbehandeling.

Conclusie: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

 

6d. Bekrachtiging geheimhouding stukken notitie gebiedsexploitaties Zutphen 2015-1

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 1 juni 2015

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 juni 2015

De Stadspartij vraagt over collegestuk nummer 2 (Programma Stedelijke Bereikbaarheid) of bewoners betrokken worden bij het voorstel en of daar al meer duidelijkheid over is.

Het college zegt dat op dit moment een projectleider wordt gezocht. Meer duidelijkheid kan daar op dit moment niet over worden gegeven. De raad wordt hierover nader geïnformeerd.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 18-05-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Behandeld in

Agenda's Technisch Blok {{ actiefJaar }}