Pagina delen

Technisch Blok 1 december 2020

Datum 01-12-2020 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijM van van Ast
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal bij deze digitale vergadering van het Technisch Blok.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Aankondiging moties en amendementen

D66: Wij gaan een motie Milieuzone, 30 km/u en Verkeerscirculatieplan indienen.

Voorzitter: Deze motie hebben we inderdaad via e-mail van de griffie ontvangen. Dank daarvoor.

4. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 30 november 2020

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 30 november 2020

BewustZW: Er is toegezegd, na een vraag van onze fractie, via een memo de vraag te beantwoorden of het mogelijk is om in raadsvoorstellen voortaan niet alleen de investeringskosten op te nemen, maar ook de beheer- en onderhoudskosten (nummer 2019-17). We hebben nog geen memo ontvangen.

College: Deze toezegging is inderdaad te lang blijven liggen. Ik zeg toe dat we voor het einde van dit jaar met een reactie komen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Financiële bijdrage ontwerpfase fietsroute F348 Deventer-Zutphen

Voorzitter: Geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5b. Vaststelling Verordening leerlingenvervoer gemeente Zutphen 2020

Kies Lokaal: De verordening is naar onze mening onnodig ingewikkeld geschreven en daardoor moeilijk leesbaar. Een stroomdiagram zou een goede toevoeging zijn. Verder vragen we ons af of een vergoeding toch mogelijk is wanneer niet voor de dichtstbijzijnde school wordt gekozen. In artikel 11 staat dat kinderen vanaf 9 jaar met het OV kunnen reizen. Kies Lokaal vindt dat kinderen tenminste 12 jaar moeten zijn. In het algemeen vindt de fractie dat het welzijn van kinderen altijd voor het financieel belang moet gaan.

College (wethouder Werger): Een stroomdiagram toevoegen vinden wij een goed idee, dat nemen we over. Onze bedoeling is verder te streven naar normalisatie voor deze groep leerlingen. Indien nodig is altijd maatwerk mogelijk.

Voorzitter: Verder zijn er geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5c. Vaststellen bestemmingsplan "Zutphen, Badhuisweg 3 – Veerstraat 5"

Voorzitter: Geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5d. Incidentele bezuinigingen 2020 (spoor 4)

D66: In het sociaal domein is 300.000 euro niet uitgegeven en in die zin bespaard. Wordt dat geld, voor het grootste deel bestemd voor de thematafels, in 2021 wel uitgegeven?

GroenLinks: We krijgen wat meer inzicht in de achtergronden bij de soms toch grote bedragen bij onderwerpen als CleanTech, re-integratiemiddelen in het sociaal domein en erfgoed.

College (wethouder Matser): Voor het perspectief wil ik graag opmerken dat de bedragen bescheiden zijn op een totaal van 82 miljoen euro. We zullen de grootste bedragen, de top 15, nader duiden voorafgaand aan besluitvorming in de raadsvergadering van 14 december 2020.

Voorzitter: De thematafels zijn daarin inbegrepen, waardoor ook de vraag van de heer Rutten zal worden beantwoord.

5e. 2e Verzamelbegrotingswijziging 2020

Voorzitter: Geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5f. Bekrachtiging geheimhouding bijlage 3 MPG 2020-2

Voorzitter: Geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-2

Voorzitter: Er zijn geen vragen. Het voorstel kan worden geagendeerd voor de raad.

7. Kredietaanvraag herpositionering grondposities Noordrand De Hoven

CDA: In het voorstel staat dat er historische kosten zijn gemaakt van meer 100.000 euro. Kan de wethouder dit toelichten? En wat is de stand van zaken met betrekking tot de clustering van de tuinbouw op één locatie?

College: Het gaat hier om een proces van jaren. De onderhandelingen om in de Noordrand van De Hoven ruimte te maken voor ontwikkeling lopen al lang. Nu zijn we op het punt gekomen dat de beweging naar de clustering van de tuinbouw kan worden ingezet. Ook kunnen we nu overgaan op realisatie van woningbouw. Ik kan dit schriftelijk verder verhelderen, van de vraag afhankelijk is dat eventueel onder geheimhouding.

CDA: Die extra toelichting ontvang ik graag.

Voorzitter: Het college zal aanvullende informatie beschikbaar stellen. Verder constateer ik dat er geen vragen meer zijn. Het voorstel kan worden geagendeerd als een bespreekstuk in de raad.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 14 december 2020

Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen. De lijst kan conform de gedane afhandelingsadviezen door naar de raad.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 december 2020

Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen over de ter inzage liggende stukken. Bij deze conform vastgesteld.

10. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en Raad versie 1 december 2020

D66: Wij missen het eerder aangevraagde Forum over het Kerkpad.

GroenLinks: Wij zien nog steeds graag een Forum over de Bestemmingsreserves en voorzieningen en een Forum over 5G. Verder is er een datum voor het werkbezoek Blauwboek. Wij hebben ook nog enkele nieuwe wensen. Dat betreft een Forum over Cellowerken, een Forum over de bibliotheek (met de nieuwe directeur) en een Forum over de kaderstelling voor het stedelijk gebied.

Voorzitter: Bedankt voor de herinneringen en de aankondiging van de nieuwe verzoeken. Deze moeten, zoals u weet, ook in het Presidium worden gedaan.

11. Vaststellen forumverslag(en)

11a. Forumverslag 05-10-2020

Het Forumverslag van 5 oktober 2020 wordt vastgesteld.

11b. Forumverslag 26-10-2020

Het Forumverslag van 26 oktober 2020 wordt vastgesteld.

11c. Forumverslag 27-10-2020

Het Forumverslag van 27 oktober 2020 wordt vastgesteld.

12. Sluiting

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage vanavond, de vergadering is gesloten.