Pagina delen

Interpellatieverzoek Stadspartij inzake uitlatingen wethouder GrĂ¼ndemann over AZC in De Stentor

Geachte voorzitter van de gemeenteraad Zutphen, dhr. J.A. Gerritsen,

Berichtgeving in de Stentor van vandaag maandag 1 september 2014 brengt de fractie van de Stadspartij er toe om een interpellatie aan te vragen. Wij gaan hiermee een stap verder dan het stellen van schriftelijke vragen. Het beantwoorden van schriftelijke vragen kan enkele weken duren terwijl een interpellatie al tijdens de eerstvolgende raadsvergadering van 8 september a.s. aan de orde kan komen.

Volgens de fractie van de Stadspartij is er alle aanleiding voor een zo spoedig mogelijke beantwoording van onderstaande vragen.

Aanleiding:

Op de voorpagina van bovengenoemde editie van de Stentor/het Zutphens katern staat als 'kop': "College: 'Groter azc geen optie'" Hierin doet (volgens de Stentor) wethouder Engbert Gründemann een uitspraak namens het college van B&W waarvan de krant ons laat weten "Dat laat de bestuurder weten via zijn partij".

Onze vragen gaan niet over de inhoud van de gedane uitspraken van de wethouder maar wel over de gang van zaken.

1. Is hier sprake van een (college)standpunt dat (door de wethouder) naar buiten is gebracht?

2. Is door de wethouder een (college)standpunt naar buiten gebracht via de politieke partij, de SP?

Indien de vorige vraag bevestigend is beantwoord: 

4. Op welke wijze is die uitspraak vorm gegeven? Gebeurde dat mondeling of schriftelijk?

5. Door wie precies en op welke wijze is die uitspraak naar buiten gebracht? Telefonisch, schriftelijk, via de mail of anderszins?

6. Kunt u ons zo duidelijk en volledig mogelijk aangeven wat die uitspraak heeft ingehouden?

7. Is de wethouder op de hoogte van de beginselen van het duaal-stelsel en collegiaal bestuur?

8. Een politieke partij kan volgens de fractie van de Stadspartij nooit uitspraken doen namens een lid van het college van B en W. Bent u dat met ons eens?

9. Is de wethouder het met de fractie van de Stadspartij eens dat hier volstrekt onjuist is gehandeld? 

10. Wat gaat de wethouder  en wat gaat het college er aan doen om vergelijkbaar handelen voortaan te voorkomen?

Namens de leden van de fractie van de Stadspartij Zutphen-Warnsveld

Hans la Rose, fractievoorzitter


Vriendelijke groet,

Hans la Rose

---

Zie ook: Dit artikel in de Stentor

Bijlagen

Behandeld in