Pagina delen

Toezeggingenlijst Raad 29 juni 2015

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 19 februari 2020.

Deze lijst wordt opgesteld aan de hand van de Forum- en raadsvergaderingen en bijgehouden door de griffie.

Lopende moties

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2018-M0026 Motie: Raad in control door volledige, juiste en tijdige informatie
(J. Boersbroek, G.H. Brunsveld, A. van Dijken, A.W. Jansen, Y.J.A. ten Holder, M.G.S. Siemes)
15-06-2018
2018-M0045 Motie: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld
(P.I. Ackermans, G.H. Brunsveld, A. van Dijken, A.W. Jansen, J. Boersbroek)
17-12-2018 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 8 juli 2019 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 13 juli 2020 op is teruggekomen.
2019-M0019 Motie: Sinterklaasintocht
(I Kleinrensink, Y.J.A. ten Holder)
16-12-2019 De motie wacht op agendering in het Forum.
2019-M0021 Motie: Behoud voormalige meisjesvakschool
(H.J.M Verschure, Y.J.A. ten Holder, G.H. Brunsveld, M.T.E. Westerik, G.J.H. Pelgrim)
16-12-2019 Aangenomen.
2019-M0022 Motie: Flexwoningen 16-12-2019
2020-M0003 Motie: Een duurzame toekomst voor de Hanzehof
(H Krans, A.W. Jansen)
27-01-2020 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 8 juni 2020 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 12 oktober 2020 op is teruggekomen.
2020-M0005 Motie: Het invoeren van een opt-in systeem t.a.v. reclamefolders
(M.T.E. Westerik, G.J.H. Pelgrim)
09-03-2020
2020-M0004 Motie: Verbod op gebruik middel glyfosaat in de gemeente Zutphen
(G.J.H. Pelgrim, D. Logemann, G.H. Brunsveld)
09-03-2020
2020-M0006 Motie: Verantwoord verkopen
(M Dolfing)
20-04-2020 Aangenomen.
2020-M0007 Motie: Hoogspanning ondergronds
(D. Logemann, M. Schriks, G.H. Brunsveld, M.G.S. Siemes)
20-04-2020 In behandeling.
2020-M0008 Motie: Opschorten verkoop vastgoed met betrekking tot kunst en cultuur en gezondheid
(Y.J.A. ten Holder, A. van Dijken)
20-04-2020 Ingetrokken.
2020-M0009 Motie: Bestendiging cultureel maatschappelijke functie Witte vleugel
(M. Schriks, M Dolfing)
20-04-2020 Aangenomen.
2020-M0010 Motie: Financieel overzicht 11-05-2020 In behandeling.
2020-M0011 Motie: Buurtservice Zutphen behouden 11-05-2020 Verworpen.
2020-M0012 Motie: Meer ruimte voor de horeca agv verruimde maatregelen 11-05-2020 Verworpen.
2020-M0013 Motie: Inhoudelijk debat over uitrol 5G
(D. Logemann, G.H. Brunsveld, P.I. Ackermans)
08-06-2020 Ingetrokken.
2020-M0014 Motie: Behoud schoolgebouw Vrouwenvakschool
(H Krans)
08-06-2020 Aangenomen.
2020-M0015 Motie: motie Doorontwikkeling werkzaamheden Buurtservice
(M Dolfing, A. van Dijk, H.J.M Verschure)
08-06-2020 Aangenomen.
2020-M0016 Motie: Aanvullende kaders programmabegroting 2021-2024
(Y.J.A. ten Holder, A.W. Jansen, G.J.H. Pelgrim)
26-06-2020 De indieners hebben verzocht om agendering van de motie in de raad van 13 juli 2020.
2020-M0017 Motie: Stop de huurverhoging
(G.J.N. Müller, M.T.E. Westerik, J. Bloem)
26-06-2020 De indieners hebben verzocht om agendering van de motie in de raad van 13 juli 2020.
2020-M0018 Motie: Stop de lokale bezuinigingen
(J. Bloem, M.T.E. Westerik, A. van Dijken, Y.J.A. ten Holder, H.J.M Verschure, G.J.N. Müller, A.W. Jansen, P.I. Ackermans, G.H. Brunsveld)
26-06-2020 De indieners hebben gevraagd om agendering in de raad van 13 juli 2020.
2020-M0019 Motie: Van sjoemelstroom naar groene stroom
(D. Logemann)
26-06-2020 De indiener heeft verzocht om agendering van de motie in de raad van 13 juli 2020.
2020-M0020 Motie: Kermis op de markt (mogelijkheden onderzoeken) 06-07-2020

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Schriftelijke vragen Art. 3:37 RvO

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2019-V0003 Schriftelijke vragen betreffende herinnering betaling gemeentelijke belastingen
(Y.J.A. ten Holder)
04-02-2019 In behandeling.
2019-V0007 Schriftelijke vragen over loonsom 2018
(Y.J.A. ten Holder)
26-03-2019 In behandeling.
2019-V0019 Schriftelijke vragen over de Goederencorridor Oost-Nederland
(D. Logemann, F.J.G.M. Manders)
03-10-2019 Beantwoord.
2019-V0022 Schriftelijke vragen over jeugdbescherming en jeugdreclassering
(J. Bloem)
14-11-2019 Beantwoord.
2019-V0023 Schriftelijke vragen over Arbeidsmigranten in Zutphen
(E. Müller)
29-11-2019 Beantwoord.
2020-V0001 Schriftelijke vragen inzake onttrekken van parkeerplaatsen voor vergunninghouders aan het Rijkenhage en de inrichting van de Berkelsingel vanaf het kruispunt Coehoornsingel tot aan het Rijkenhage in Zutphen
(M. Schriks)
13-01-2020 Beantwoord.
2020-V0002 Schriftelijke vragen over Storingen in de toegang tot het digitale systeem van de gemeente Zutphen door een lek in de Citrix toegang
(A. van Dijk)
27-01-2020 Beantwoord
2020-V0003 Schriftelijke vragen over Mogelijke verhoging van de capaciteit van de Slibververwerking
(G.J.H. Pelgrim)
05-02-2020 Beantwoord.
2020-V0004 Schriftelijke vragen D66 over snelle toegang van zzpers tot het Besluit bijstandverlening zelfstandigen als gevolg van het coronavirus
(Y.J.A. ten Holder)
13-03-2020 Beantwoord.
2020-V0005 Schriftelijke vragen van de VVD met betrekking tot eventuele liquiditeitsproblemen bij ondernemers in de gemeente Zutphen als gevolg van de crisis omtrent het Coronavirus
(A. van Dijk)
16-03-2020 Beantwoord.
2020-V0006 Schriftelijke vragen met betrekking tot eventuele quarantainemaatregelen voor dak- en thuislozen
(P.I. Ackermans)
16-03-2020 Beantwoord.
2020-V0007 Schriftelijke vragen met betrekking tot de voormalige Meisjes Vakschool
(Y.J.A. ten Holder)
07-05-2020 Beantwoord.
2020-V0008 Schriftelijke vragen 'Tientallen huurders uit Zutphen laten SP weten de huurverhoging te hoog te vinden'
(E. Müller)
11-05-2020
2020-V0009 Schriftelijke vragen over straatnamen in de wijk Leesten
(G.H. Brunsveld)
20-05-2020 In behandeling.
2020-V0010 Schriftelijke vragen over horeca IJsselkade
(P.I. Ackermans)
02-06-2020
2020-V0011 Schriftelijke vragen over voortgang initiatiefvoorstel en moties publieke ruimte
(D. Logemann, H. Brouwer)
16-06-2020
2020-V0012 Schriftelijke vragen over veiligheid en straatmeubilair binnenstad
(P.I. Ackermans)
18-06-2020

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Verzoek om inlichtingen Art. 3:38 RvO

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Initiatief raadsvoorstellen

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2013-0122 Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld
(Raad)
16-08-2013

Dit initiatiefvoorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 8 september 2014.

Het Forum heeft in de TB vergadering van 10 september 2018 uitgesproken dat de toezeggingenlijsten opgeschoond/geactualiseerd dienen te worden. Aan de initiatiefnemer van dit initiatiefvoorstel is gevraagd de actualiteit aan te geven ten behoeve van voornoemde actualisatie. Deze zal dan worden verwerkt in de betreffende toezeggingenlijsten.

2020-0025 Initiatief raadsvoorstel Strategisch kader Toegangsbeleid
(Raad)

Het college is verzocht om van het initiatief raadsvoorstel kennis te nemen en eventueel een reactie kenbaar te maken voordat het stuk op de agenda komt. Het college heeft hiertoe ten minste drie weken de gelegenheid.

2020-0026 Initiatief raadsvoorstel Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid
(Raad)
20-03-2020

Het voorstel is op 20 maart 2020 aan het college toegestuurd met het verzoek zo snel mogelijk te reageren.

2020-0061 Initiatief raadvoorstel Van ´Poort van Zuid´ naar ´Poorten van de binnenstad´ van Zutphen 2020
(Raad)
19-06-2020

Momenteel geen informatie beschikbaar.