Pagina delen

Toezeggingenlijst Raad 20 april 2015

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 mei 2022.

Deze lijst wordt opgesteld aan de hand van de Forum- en raadsvergaderingen en bijgehouden door de griffie.

Toezeggingen raad

Nr Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
2012-04

Evaluatie proces warmte-koude opslag De Teuge

In de TB vergadering van 23 april 2012 zegt het college dat de evaluatie WKO De Teuge pas wordt opgepakt nadat de lopende kwestie rond de warmtevoorziening is afgehandeld en dus niet voor de zomer van 2013 te verwachten valt. Het dossier is nog in behandeling (KC/Omgeving). [Oorspronkelijk toegezegd op 16-01-2012.]

09-09-2013 Memo ter afdoening ligt ter inzage voor het forum van 30 november 2015
(KC/Omg)
2012-08

Reserves ten behoeve van strategische aankopen

Wethouder De Lange zegt toe dat hij zal bekijken of de reserves ten behoeve van strategische aankopen kunnen worden samengevoegd en dit aan de raad terugkoppelen. [Oorspronkelijk toegezegd op 27-02-2012.]

09-09-2013 Memo ter afdoening ligt ter inzage voor het forum van 30 november 2015
(P&P)
2014-06

Motie: Bomen op kleine particuliere kavels in beschermd stads- en dorpsgezicht beter beschermen

De in het kader van de erfgoed agenda ingestelde vakgroep groen meegeven om naast bomen en groen in gemeentelijke eigendom ook te kijken naar mogelijkheden om bomen en groen op particuliere grond in beschermd stads- en dorpsgezicht beter te beschermen.

22-04-2014 Deze toezegging is afgedaan bij de presentatie Groen Erfgoed Zutphen welke in de Forumvergadering van 18 januari 2016 is gegeven.
[september 2015 (januari 2015 november 2014)]
2014-08

Beeldkwaliteitsplan voor het gebied Het Berghege (kavels particulier opdrachtgeverschap)

Per memo rapporteren of de gestelde doelen met behulp van de 'nieuwe spelregels' zijn gerealiseerd.

19-05-2014 Memo ter afdoening ligt ter inzage voor het forum van 30 november 2015
[juni 2015]
2014-13

Vragenkwartiertje: Verkeersovertredingen

Per memo informeren over de financiële consequenties die optreden als gevolg van het niet langer worden uitgekeerd van vergoedingen voor vanuit de gemeente uitgeschreven processen verbaal bij (verkeers-)overtredingen.

15-12-2014 Memo ter afdoening ligt ter inzage voor het forum van 1 februari 2016
[april 2015]
2014-14

Motie: Dekking tekort 's Gravenhof variant

Dekkingsmogelijkheden voor het tekort op de 's Gravenhof variant (ook buiten de 'cultuurbegroting') onderzoeken en voorleggen aan de raad nadat de inhoudelijke discussie over de Cultuurnota is gevoerd.

16-12-2014 Afgehandeld. De motie is betrokken bij de besluitvorming over de Cultuurnota ( raadsvergadering van 24 oktober 2016) en is toen ingetrokken.
[mei 2015]
2015-04

Motie: Maak elektrisch rijden makkelijker

Voor 1 juni 2015 de beleidsregel voor het installeren van oplaadpunten aanpassen en deze ter inzage leggen voor het Forum.

23-03-2015 De beleidsregel heeft ter inzage gelegen voor het Forum van 7 september 2015.
[juni 2015]

Geen openstaande toezeggingen.

Lopende moties

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2020-M0003 Motie: Een duurzame toekomst voor de Hanzehof
(H. Krans, A.W. Jansen)
27-01-2020
2020-M0007 Motie: Hoogspanning ondergronds
(D. Logemann, M. Schriks, G.H. Brunsveld, M.G.S. Siemes, F.J.G.M. Manders, Y.J.A. ten Holder, A. van Dijken, P.I. Ackermans, J. Boersbroek, A.W. Jansen)
20-04-2020 Aangenomen
2020-M0010 Motie: Financieel overzicht
(H. Krans)
11-05-2020 In behandeling.
2020-M0023 Motie: Aanwijzing Monument Vakschool voor Meisjes
(Y.J.A. ten Holder, H.J.M Verschure, G.H. Brunsveld, P.I. Ackermans, A. van Dijken, G.J.H. Pelgrim)
21-09-2020 aangehouden
2020-M0025 Motie: Subsidies 09-11-2020 aangenomen
2020-M0027 Motie: Investeringen voor omslag in sociaal domein 09-11-2020 aangenomen
2020-M0028 Motie: Uitkeren Corona bonus voor BOA's gemeente Zutphen 09-11-2020 Aangenomen
2020-M0029 Motie: Versnellen en oplossen woningtekort 09-11-2020 Aangenomen
2020-M0030 Motie: Bestuurlijke vernieuwing: samen leven is samen kiezen en samen doen 09-11-2020 Aangenomen
2020-M0031 Motie: Greep op doorstroming woningmarkt en leegstand 09-11-2020 Aangenomen
2020-M0032 Motie: Preventie schuldenproblematiek en eenzaamheid
(A. van Dijken)
09-11-2020 Ingetrokken
2020-M0033 Motie: Jongerenwoningen 14-12-2020 Ingetrokken
2020-M0034 Motie: Aanpak gevolgen woningnood
(G.J.N. Müller, M Dolfing, J. Boersbroek, J. Bloem)
14-12-2020 aangenomen
2020-M0035 Motie: Geen biomassa voor Zutphens warmtenet
(G.H. Brunsveld, A. van Dijken, H. Brouwer, G.J.H. Pelgrim, D. Logemann, H.J.M Verschure, S.G.J.G. de Groen, M.M.M. Moester, A.W. Jansen)
14-12-2020 aangenomen
2020-M0036 Motie: Stop lichtvervuiling in Zutphen
(G.J.H. Pelgrim)
14-12-2020 aangenomen
2020-M0037 Motie: Milieuzone, 30 km/u en het VCP
(H. Brouwer, G.J.H. Pelgrim)
14-12-2020
2021-M0001 Motie: Ondersteuning cultuursector
(A. van Dijken, M. Schriks, F.J.G.M. Manders, H.J.M Verschure, G.H. Brunsveld, A.W. Jansen, Y.J.A. ten Holder, G.J.H. Pelgrim, H. Krans, P.I. Ackermans)
25-01-2021 aangenomen
2021-M0002 Motie: Kerkpad Warnsveld veilig en leefbaar
(Y.J.A. ten Holder, G.H. Brunsveld, G.J.H. Pelgrim, A. van Dijken, H.W. Hissink)
25-01-2021 aangenomen
2021-M0004 Motie: Eenzaamheid II
(A. van Dijken, G.H. Brunsveld, A.W. Jansen)
01-03-2021 Aangenomen
2021-M0005 Motie: Aanpak sanering problematische schulden
(A. van Dijken, I Kleinrensink, J. Bloem, K.M. Van Wamel, M.G.S. Siemes)
01-03-2021 Aangenomen
2021-M0006 Motie: Zutphense steun aan campagne Voor 14
(M de Ridder, J. Bloem, H. Krans)
01-03-2021 Aangenomen
2021-M0007 Motie: Hulp aan ouders toeslagenschandaal
(M.M.M. Moester, G.J.N. Müller)
01-03-2021 Aangenomen
2021-M0008 Motie: Raad sterker in haar rol door voortgangsinformatie
(Y.J.A. ten Holder, A.W. Jansen)
01-03-2021 Verworpen
2021-M0009 Motie: Regie op cultuur
(Y.J.A. ten Holder, H.J.M Verschure, G.H. Brunsveld, P.I. Ackermans)
01-03-2021 Aangenomen
2021-M0003 Motie: Ondersteuning MKB, Detailhandel, Horeca en aanverwanten
(P.I. Ackermans)
25-01-2021
2021-M0010 Motie: Daly Plastics BV en plastic afval in de IJssel: de vervuiler zou moeten betalen
(F.J.G.M. Manders, Y.J.A. ten Holder, D. Logemann)
29-03-2021 Aangenomen
2021-M0011 Motie: Adviezen Rekenkamer en Auditcommissie als bespreek- en besluitpunt op de raadsagenda
(H.J.M Verschure, Y.J.A. ten Holder, H. Krans)
29-03-2021 Aangenomen
2021-M0012 Motie: Behoud volwaardig ziekenhuis in Zutphen
(K.M. Van Wamel, A.W. Jansen, A. van Dijken, H.J.M Verschure, Y.J.A. ten Holder, H. Krans, P.I. Ackermans, J. Bloem, G.J.N. Müller, G.J.H. Pelgrim, A. van Dijk)
26-04-2021 Aangenomen
2021-M0013 Motie: Debat kernenergie
(A. van Dijk)
26-04-2021
2021-M0014 Motie: Veilige stad
(F.J.G.M. Manders, D. Logemann)
26-04-2021
2021-M0015 Motie: Voor kernenergie geen plaats in Zutphen
(D. Logemann)
26-04-2021
2021-M0016 Motie: De Zutphense VN-ambassadeurs actief inzetten voor een inclusieve Zutphense samenleving
(H.J.M Verschure, M.T.E. Westerik, Y.J.A. ten Holder, K.M. Van Wamel)
31-05-2021
2021-M0017 Motie: Op weg naar een inclusieve samenleving
(Y.J.A. ten Holder, J. Bloem, I Kleinrensink)
31-05-2021
2021-M0018 Motie: Artikel 1 op alle scholen
(I Kleinrensink, A. van Dijk, K.M. Van Wamel)
31-05-2021
2021-M0019 Motie: Actualisering verkeersbeleid gemeente Zutphen
(H. Brouwer, F.J.G.M. Manders, G.J.H. Pelgrim, D. Logemann)
31-05-2021
2021-M0020 Motie: Tijdsbestedingsnorm college
(H.J.M Verschure, Y.J.A. ten Holder)
02-07-2021
2021-M0021 Motie: Duurzaam en integraal herstelplan Corona
(Y.J.A. ten Holder, A. van Dijken, A.W. Jansen, P.I. Ackermans)
02-07-2021
2021-M0022 Motie: Windturbineplannen binnen gemeentegrenzen expliciet staken
(M.G.S. Siemes, P.I. Ackermans, G.H. Brunsveld)
02-07-2021
2021-M0023 Motie: Gemeenteraad betrekken bij gemeentelijke rechtszaken
(M.G.S. Siemes, P.I. Ackermans)
02-07-2021
2021-M0024 Motie: Doorbraak voor kinderen in armoede
(M.T.E. Westerik, M.M.M. Moester, M de Ridder, A. van Dijken)
02-07-2021
2021-M0025 Motie: Versterken lokale (onderzoeks-)journalistiek
(J. Boersbroek)
02-07-2021
2021-M0026 Motie: Hoogspanningskabels-aangaan verplichting ontwerpfase
(A. van Dijken, G.H. Brunsveld, H Krans, A.W. Jansen, G.J.H. Pelgrim, P.I. Ackermans, H.J.M Verschure, Y.J.A. ten Holder)
02-07-2021
2021-M0027 Motie: Huis van de Stad
(A. van Dijken, G.H. Brunsveld)
02-07-2021
2021-M0028 Motie: Versnelling en implementatie No Regret investering Buitensoos Zutphen
(F.J.G.M. Manders, J. Boersbroek)
12-07-2021
2021-M0029 Motie: Corona Gedenkplaats
(K.M. Van Wamel)
12-07-2021
2021-M0030 Motie: Anti-speculatiebeding voor betaalbare woningen
(H.J.M Verschure)
20-09-2021
2021-M0031 Motie: Behoud verloskunde in het Gelre ziekenhuis Zutphen
(M de Ridder, A.W. Jansen)
20-09-2021
2021-M0032 Motie: Geen sloop Baudartiuscollege
(Y.J.A. ten Holder, P.I. Ackermans)
20-09-2021
2021-M0033 Motie: Broederenkerk blijvend publiek toegankelijk
(M. Schriks, A.W. Jansen)
20-09-2021
2021-M0034 Motie: Huisvesting Popcollege Zutphen
(H.J.M Verschure, F.J.G.M. Manders, J. Boersbroek, Y.J.A. ten Holder, A. van Dijk, I Kleinrensink, G.H. Brunsveld, P.I. Ackermans, A. van Dijken)
11-10-2021
2021-M0035 Motie: De versterking van de lokale (onderzoeks-)journalistiek
(G.J.H. Pelgrim)
11-10-2021
2021-M0036 Motie: Reserve ondergrondse hoogspanningsleidingen
(H. Krans, G.H. Brunsveld, A. van Dijken, A.W. Jansen, F.J.G.M. Manders)
08-11-2021
2021-M0037 Motie: Terugdringen aantal huishoudens gebukt gaand onder schulden
(A. van Dijken, K.M. Van Wamel, I Kleinrensink, Y.J.A. ten Holder, P.I. Ackermans)
08-11-2021
2021-M0038 Motie: Tweedeling binnen onze samenleving ivm aankomende kans op 2G
(P.I. Ackermans)
15-11-2021
2021-M0039 Motie: Voortgang Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
(A. van Dijk)
15-11-2021
2021-M0040 Motie: Menstruatie armoede
(G.J.H. Pelgrim, K.M. Van Wamel, I Kleinrensink)
15-11-2021
2021-M0041 Motie: Betaalbare wooncarrière in Zutphen
(G.H. Brunsveld, A. van Dijken, Y.J.A. ten Holder, J Lok, A.W. Jansen, H.J.M Verschure, P.I. Ackermans)
13-12-2021
2021-M0042 Motie: Regie op de invoering van de Omgevingswet
(D. Logemann, H. Brouwer, H.W. Hissink, H. Hissink, G.H. Brunsveld)
13-12-2021
2021-M0043 Motie: Kan het anders, raad beter in haar rol
(Y.J.A. ten Holder, A. van Dijken, M.T.E. Westerik, H.J.M Verschure, A. van Dijk, G.H. Brunsveld, G.J.H. Pelgrim, A.W. Jansen, P.I. Ackermans, J. Bloem)
13-12-2021
2021-M0044 Motie: Cruijff Court in het Waterkwartier
(A. van Dijken, G.J.H. Pelgrim)
13-12-2021
2021-M0045 Motie: Verbod op consumentenvuurwerk
(H. Krans, Y.J.A. ten Holder)
13-12-2021
2021-M0046 Motie: Geen huis-aan-huis reclame
(M.T.E. Westerik, G.J.H. Pelgrim, Y.J.A. ten Holder)
13-12-2021
2021-M0047 Motie: IJsselmeeuwen
(H.J.M Verschure, R.G.M. Rutten, P.I. Ackermans, H. Krans, M.M.M. Moester, K.M. Van Wamel, H. Hissink, A.W. Jansen, A. van Dijken)
14-12-2021
2022-M0001 Motie: Hulpmiddelen vanuit WMO Allrisk verzekeren
(P.I. Ackermans)
31-01-2022
2022-M0002 Motie: Onderzoek raadsvergaderingen in Buitensociëteit Zutphen
(H. Krans)
31-01-2022
2022-M0003 Motie: Behoud en meer inzet middelen tegen armoede
(J. Bloem, M.T.E. Westerik, M de Ridder, A. van Dijken, G.J.H. Pelgrim, K.M. Van Wamel)
31-01-2022
2022-M0004 Motie: Industriehaven
(G.J.H. Pelgrim, A.W. Jansen)
21-02-2022
2022-M0005 Motie: Van Inspraak- naar Participatieverordening
(Y.J.A. ten Holder, M. Purperhart, H.J.M Verschure, D. Logemann, G.J.H. Pelgrim, F.J.G.M. Manders)
25-04-2022
2022-M0006 Motie: Leefbaarheid en toegankelijkheid Leesten
(M de Ridder, D. Logemann)
25-04-2022
2022-M0007 Motie: Het zo snel mogelijk uitkeren van de energietoeslag van 800 euro
(M.T.E. Westerik, J. Bloem, A. van Dijken, G.J.H. Pelgrim, Y.J.A. ten Holder, J Lok, M.J.I. Vellema, P.I. Ackermans, M. Purperhart, M de Ridder, A.C.P. Boersbroek)
25-04-2022

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Schriftelijke vragen Art. 3:37 RvO

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2015-V0007 Schriftelijke vragen inzake thuiszitters (schoolgaande kinderen)
(G.I. Timmer)
29-04-2015 Beantwoord.
2015-V0004 Schriftelijke vragen inzake Zeggenschap van docenten in het vraagstuk leerlingenkrimp Zutphen
(E. Müller)
07-04-2015 Beantwoord.
2015-V0003 Schriftelijke vragen over (her-)indicatiestelling huishoudelijke zorg
(M.J. ten Broeke)
27-03-2015 Beantwoord.
2015-V0008 Schriftelijke vragen over brug Vispoortgracht
(A.IJ. Pepers)
13-04-2015 Beantwoord.
2015-V0006 Schriftelijke vragen inzake aanbestedingen
(B. van der Veen)
20-04-2015 Beantwoord.
2015-V0005 Schriftelijke vragen inzake hoogte van huren in de Stedendriehoek
(H. Hissink)
13-04-2015 Beantwoord.
2015-V0002 Schriftelijke vragen inzake Willie Wortelregeling
(B. van der Veen)
06-03-2015 Beantwoord.
2015-V0009 Schriftelijke vraag over overlast fietsen binnenstad 11-06-2015 Beantwoord.
2015-V0010 Schriftelijke vragen over toeristvriendelijkheid
(H.W. Hissink)
17-08-2015 Beantwoord.
2015-V0011 Schriftellijke vragen inzake toezegging plan van aanpak Stichting Stadspromotie
(A.IJ. Pepers)
26-08-2015 Beantwoord.
2015-V0012 Schriftelijke vragen inzake exploitatie zwembad De IJsselslag
(A.IJ. Pepers)
28-08-2015 Beantwoord.
2015-V0013 Schriftelijke vragen betreffende toegankelijkheid nieuwe zwembad De IJsselslag
(G.I. Timmer)
31-08-2015 Beantwoord.
2015-V0014 Schriftelijke vragen over beschut werk personeel Delta 11-09-2015 Beantwoord.
2015-V0015 Schriftelijke vragen over Interpellatieverzoek Burgerbelang kredietaanvragen scholen en kindcentra
(A.IJ. Pepers)
01-10-2015 Beantwoord.
2015-V0016 Schriftelijke vragen inzake Aanval op hoge werkloosheid
(A.IJ. Pepers)
08-10-2015 Beantwoord.
2015-V0017 Schriftelijke vragen over de huidige organisatiestructuur Gemeenschappelijke regeling van Het Plein
(A. van Dijk)
30-10-2015 Beantwoord.
2016-V0001 Schriftelijke vragen n.a.v. uitspraak Rechtbank inzake verleende omgevingsvergunning Biomassacentrale
(A.W. Jansen)
04-01-2016 Beantwoord.
2016-V0003 Schriftelijke vragen inzake het vestigen van een cluster-4 school in Zutphen
(G.I. Timmer, E. Müller)
04-01-2016 Beantwoord.
2016-V0002 Schriftelijke vragen inzake verleden/heden/toekomst De Kas
(G.J.N. Müller)
04-01-2016 Beantwoord.
2016-V0004 Schriftelijke vragen inzake Beschikbaar stellen budget aan Atelier 3D zoals besloten in het grondstofplan
(C.A. Lammers)
07-01-2016 Beantwoord.
2016-V0006 Schriftelijke vragen inzake vergunning BMC en bestemmingsplan Fort de Pol
(D. Bogerd)
29-01-2016 Beantwoord.
2016-V0008 Schriftelijke vragen inzake sluiten burgerbalie Warnsveld
(A.W. Jansen)
12-02-2016 Beantwoord.
2016-V0005 Schriftelijke vragen inzake Atelier 3D en De Kaardebol
(D. Bogerd)
29-01-2016 Beantwoord.
2016-V0007 Uitvoering van de nieuwe Wet natuurbescherming
(D. Bogerd, )
08-02-2016 Beantwoord.
2016-V0010 Vragen nav beantwoording schriftelijke vragen over verleden/heden/toekomst van De Kas
(G.J.N. Müller)
15-03-2016 Beantwoord.
2016-V0009 Schriftelijke vragen financiering referendum Oekraine
(M.J. ten Broeke)
04-03-2016 Beantwoord.
2016-V0011 (gedeeltelijk) behoud arbeidsinkomsten uitkeringsgerechtigden
(D. Bogerd)
04-05-2016 Beantwoord
2016-V0012 Individuele studietoeslag
(M.M.M. Moester)
01-07-2016 Beantwoord.
2016-V0013 Realisatie voetgangersgedeelte oude IJsselbrug
(M.G.S. Siemes)
01-07-2016 Beantwoord.
2016-V0014 Heffing van reclamebelasting op industrieterreinen
(J. Boersbroek)
22-08-2016 Beantwoord.
2016-V0015 Driekant Buiten en onderhuurders
(C.A. Lammers)
12-09-2016 Beantwoord.
2016-V0016 Informeren over actuele ontwikkelingen rond bomenkap N346
(D. Bogerd, A.W. Jansen, A. Verwoort, L. Luesink)
13-09-2016 Beantwoord.
2016-V0017 Schriftelijke vragen windturbines
(M.G.S. Siemes)
02-11-2016 Beantwoord.
2016-V0018 Schriftelijke vragen over reclamebelasting
(G.J.N. Müller)
30-11-2016 Beantwoord.
2016-V0019 Schriftelijke vragen over renovatiedrama Woningbedrijf Warnsveld
(M.J. ten Broeke)
02-12-2016 Beantwoord.
2016-V0020 Schriftelijke vragen betreffende regionaal Archief Zutphen
(G.I. Timmer)
05-12-2016 Beantwoord.
2017-V0001 Schriftelijke vragen inzake bewegwijzering op De Mars
(G.H. Brunsveld)
20-01-2017 Beantwoord.
2017-V0002 Schriftelijke vragen inzake zorgen over directe omgeving Gideonmonument na verkoop Stedelijk museum
(K.M. Van Wamel)
26-01-2017 Beantwoord.
2017-V0003 Schriftelijke vragen van het reglement van orde, over peuteropvang
(E. Jager)
09-02-2017 Beantwoord.
2017-V0004 Schriftelijke vragen inzake de vergunning en voortgang van een biomassacentrale op Fort de Pol
(J. Boersbroek)
27-03-2017 Beantwoord.
2017-V0005 Rolstoel plein WMO_problemen voor een 97 jarige mevrouw
(F. van Vliet)
02-05-2017 Beantwoord.
2017-V0006 Uitvoering motie Right to Challenge
(L. Luesink)
11-05-2017 Beantwoord.
2017-V0007 Schriftelijke vragen over de Stichting Cultuur en erfgoed & de Incidentele cultuursubsidie
(D. Bogerd)
22-05-2017 Beantwoord.
2017-V0008 Schriftelijke vragen over fin. tekort zwembad De IJsselslag
(M.G.S. Siemes)
21-07-2017 Beantwoord.
2017-V0009 Schriftelijke vragen over de Noorderhaven
(A. van Dijk)
28-07-2017 Beantwoord.
2017-V0010 Schriftelijke vragen over sneller betalen facturen ondernemers door Gemeente Zutphen
(L. Luesink)
21-08-2017 Beantwoord.
2017-V0011 Schriftelijke vragen over onderhoud en schilderwerkzaamheden Oude IJsselbrug
(M.G.S. Siemes)
23-08-2017 Beantwoord.
2017-V0012 Schriftelijke vragen over speciaal leerlingenvervoer
(G.I. Timmer)
28-08-2017 Beantwoord.
2017-V0013 Schriftelijke vragen over PlusOV
(F.J.M. Heitling)
08-09-2017 Beantwoord.
2017-V0014 Schriftelijke vragen over De Noorderhaven
(A. van Dijk)
15-09-2017 Beantwoord.
2017-V0015 Schriftelijke vragen over mogelijke laagvliegroute naar en van Lelystad over Zutphen en Warnsveld
(A.W. Jansen)
15-09-2017 Beantwoord.
2017-V0016 Schriftelijke vragen over Luchtbehandeling en verwarming
(G.I. Timmer)
22-09-2017 Beantwoord.
2017-V0017 Schriftelijke vragen over Aanvragen subsidie uit het WiFi4EU-plan
(G.H. Brunsveld)
19-10-2017 Beantwoord.
2017-V0018 Schriftelijke vragen over het afwijzend besluit inzake medewerking gecombineerde Sporthal KVZ en een gymzaal voor twee nog te bouwen scholen
(A.W. Jansen, A.J.A. Putker, M.M.M. Moester)
16-11-2017 Beantwoord.
2017-V0019 Schriftelijke vragen inzake nieuwe ontwikkelingen Lelystad Airport > “wachtgebieden” Zutphen”
(A.W. Jansen)
06-12-2017 Beantwoord.
2017-V0020 Schriftelijke vragen over gelijk loon voor mannen en vrouwen
(M.M.M. Moester)
08-12-2017 Beantwoord.
2017-V0021 Schriftelijke vragen inzake valboetes aan ouderen in de gemeente Zutphen
(A.W. Jansen)
12-12-2017 Beantwoord.
2018-V0001 Schriftelijke vragen inzake verlichting voetpad naar de Hoven bij de Oude IJsselbrug
(M.G.S. Siemes)
04-01-2018 Beantwoord.
2018-V0002 Schriftelijke vragen inzake tarieven voor zorgaanbieders huishoudelijke hulp
(G.I. Timmer, A.IJ. Pepers)
16-01-2018 Beantwoord
2018-V0003 Schriftelijke vragen over schuldhulpverlening
(G.I. Timmer)
22-01-2018 Beantwoord.
2018-V0004 Schriftelijke vragen over het bruggetje aan het Kerkpad Warnsveld
(M. Wesselink)
23-01-2018 Beantwoord.
2018-V0005 Schriftelijke vragen over aanpak gasaansluitingen woningen
(H. Brouwer)
07-02-2018 Beantwoord
2018-V0006 Schriftelijke vragen over werkcoaches Het Plein
(K.M. Van Wamel)
08-02-2018 Beantwoord.
2018-V0007 Schriftelijke vragen betreffende huurbetaling na fusie WBW en Ons Huis
(G.J.N. Müller)
16-02-2018 Beantwoord.
2018-V0008 Schriftelijke vragen over 'Valboetes' aan ouderen in de gemeente Zutphen - rappel
(A.W. Jansen)
01-03-2018 Beantwoord.
2018-V0009 Schriftelijke vragen Sjoemelstroom Gemeente Zutphen
(L. Luesink)
08-03-2018 Beantwoord
2018-V0010 Schriftelijke vragen Natuurambitie Gemeente Zutphen
(A.J.A. Putker)
09-03-2018 Beantwoord.
2018-V0011 Schriftelijke vragen over Biomassacentrale Zutphen en bestemmingsplan Fort de Pol (deel 3)
(D. Bogerd)
19-03-2018 Beantwoord.
2018-V0012 Schriftelijke vragen inzake Beleid parttime ondernemerschap
(J. Boersbroek)
17-05-2018 Beantwoord.
2018-V0013 Schriftelijke vragen inzake uitgaven bijzondere bijstand aan bewindvoering
(G.J.N. Müller)
22-06-2018 Beantwoord.
2018-V0014 Schriftelijke vragen ‘Pilot sluitingstijden horeca’
(H.J.M Verschure)
29-06-2018 Beantwoord.
2018-V0015 Schriftelijke vragen inzake bewindvoering
(G.J.N. Müller)
03-09-2018 Beantwoord.
2018-V0016 Schriftelijke vragen inzake de oprichting van Stichting Werkbedrijf
(Y.J.A. ten Holder)
17-09-2018 Beantwoord.
2018-V0017 Schriftelijke vragen inzake monitor sociaal domein
(Y.J.A. ten Holder)
04-10-2018 Beantwoord.
2018-V0019 Schriftelijke vragen over verkoop pand gemeente
(K.M. Van Wamel)
16-10-2018 Beantwoord.
2018-V0018 Schriftelijke vragen woningmarkt Zutphen
(G.J.N. Müller)
15-10-2018 Beantwoord.
2018-V0020 Schriftelijke vragen omtrent vervuiling Berkel door lekkage leiding van Friesland Campina
(P.I. Ackermans)
13-11-2018 Beantwoord.
2018-V0021 Schriftelijke vragen met betrekking tot de handhaving van het kettingbeding Plangebied Terra Nova (Leesten-Oost)
(D. Logemann)
12-11-2018 Beantwoord.
2018-V0022 Schriftelijke vragen van over Wmo toezicht
(Y.J.A. ten Holder)
30-11-2018 Beantwoord.
2018-V0023 Schriftelijke vragen inzake de ruimtelijke afweging van vergunningaanvragen voor zonneparken in de gemeente Zutphen
(D. Logemann)
06-12-2018 Beantwoord.
2018-V0024 Schriftelijke vragen inzake Jongeren op de arbeidsmarkt
(Y.J.A. ten Holder)
10-12-2018 Beantwoord.
2018-V0025 Schriftelijke vragen over financiële situatie Stichting Graafschap Bibliotheken
(G.J.N. Müller)
11-12-2018 Beantwoord.
2018-V0026 Schriftelijke vragen over Gelijkschakeling eigen bijdrage Wmo
(M.M.M. Moester)
20-12-2018 Beantwoord.
2019-V0001 Schriftelijke vragen 2013 met betrekking tot het hergebruik van leegstaand vastgoed en circulair bouwen
(D. Logemann)
09-01-2019 Beantwoord
2019-V0002 Schriftelijke vragen over de communicatie en informatie van de gemeente die via de website naar burgers en ondernemers wordt gegeven
(P.I. Ackermans)
25-01-2019 Beantwoord.
2019-V0003 Schriftelijke vragen betreffende herinnering betaling gemeentelijke belastingen
(Y.J.A. ten ten Holder)
04-02-2019 Beantwoord.
2019-V0004 Schriftelijke vragen over BIA en vestigingsklimaat Zutphen
(M. Schriks)
11-02-2019 Beantwoord.
2019-V0005 Schriftelijke vragen overgang bijzondere bijstand
(G.J.N. Müller)
01-03-2019 Beantwoord.
2019-V0006 Schriftelijke vragen over Werkbedrijf Zutphen 'Gelre Werkt'
(H.J.M Verschure, Y.J.A. ten Holder)
11-03-2019 Beantwoord.
2019-V0007 Schriftelijke vragen over loonsom 2018
(Y.J.A. ten Holder)
26-03-2019 Beantwoord.
2019-V0008 Schriftelijke vragen over bruto korting bijstand
(G.J.N. Müller)
01-04-2019 Beantwoord.
2019-V0009 Schriftelijke vragen over ontwerpbestemmingsplan Kattenhavestraat
(H. Brouwer)
01-04-2019 Beantwoord.
2019-V0010 Schriftelijke vragen naar aanleiding van FS Masterplan de Mars op 28 september 2017
(F.J.G.M. Manders)
12-04-2019 Beantwoord.
2019-V0011 Schriftelijke vragen betreffende betaling tarieven aan zorgbedrijven
(G.J.N. Müller)
16-04-2019 Beantwoord.
2019-V0012 Schriftelijke vragen inzake de situatie wijkcentrum de Waterkracht / Hotspot Hutspot
(P.I. Ackermans)
30-04-2019 Beantwoord.
2019-V0013 Schriftelijke vragen over vertrek directrice Hanzehof M. van Tiel
(J. Boersbroek)
20-05-2019 Beantwoord.
2019-V0014 Schriftelijke vragen over dekking vrijwilligersverzekering
(F.J.G.M. Manders)
08-07-2019 Beantwoord.
2019-V0015 Schriftelijke vragen inzake stichting Perspectief
(P.I. Ackermans)
19-07-2019 Beantwoord.
2019-V0016 Schriftelijke vragen over onvrede renovaties Ieder1
(H.J.M Verschure)
29-07-2019 Beantwoord.
2019-V0017 Schriftelijke vragen over vraagdocument Perspectief/inrichting lokale sociale infrastructuur
(Y.J.A. ten Holder)
15-08-2019 Beantwoord.
2019-V0018 Schriftelijke vragen inzake budgetplafonds voor Jeugdzorg en WMO
(J. Bloem)
17-09-2019 Beantwoord.
2019-V0019 Schriftelijke vragen over de Goederencorridor Oost-Nederland
(D. Logemann, F.J.G.M. Manders)
03-10-2019 Beantwoord.
2019-V0020 Schriftelijke vragen over de drie windmolens van IJsselwind
(A. van Dijken)
07-10-2019 Beantwoord.
2019-V0021 Schriftelijke vragen over de toekomst van wijkcentrum De Uitwijk
(J. Bloem)
01-11-2019 Beantwoord.
2019-V0022 Schriftelijke vragen over jeugdbescherming en jeugdreclassering
(J. Bloem)
14-11-2019 Beantwoord.
2019-V0023 Schriftelijke vragen over Arbeidsmigranten in Zutphen
(E. Müller)
29-11-2019 Beantwoord.
2020-V0001 Schriftelijke vragen inzake onttrekken van parkeerplaatsen voor vergunninghouders aan het Rijkenhage en de inrichting van de Berkelsingel vanaf het kruispunt Coehoornsingel tot aan het Rijkenhage in Zutphen
(M. Schriks)
13-01-2020 Beantwoord.
2020-V0002 Schriftelijke vragen over Storingen in de toegang tot het digitale systeem van de gemeente Zutphen door een lek in de Citrix toegang
(A. van Dijk)
27-01-2020 Beantwoord
2020-V0003 Schriftelijke vragen over Mogelijke verhoging van de capaciteit van de Slibververwerking
(G.J.H. Pelgrim)
05-02-2020 Beantwoord.
2020-V0004 Schriftelijke vragen D66 over snelle toegang van zzpers tot het Besluit bijstandverlening zelfstandigen als gevolg van het coronavirus
(Y.J.A. ten Holder)
13-03-2020 Beantwoord.
2020-V0005 Schriftelijke vragen van de VVD met betrekking tot eventuele liquiditeitsproblemen bij ondernemers in de gemeente Zutphen als gevolg van de crisis omtrent het Coronavirus
(A. van Dijk)
16-03-2020 Beantwoord.
2020-V0006 Schriftelijke vragen met betrekking tot eventuele quarantainemaatregelen voor dak- en thuislozen
(P.I. Ackermans)
16-03-2020 Beantwoord.
2020-V0007 Schriftelijke vragen met betrekking tot de voormalige Meisjes Vakschool
(Y.J.A. ten Holder)
07-05-2020 Beantwoord.
2020-V0008 Schriftelijke vragen 'Tientallen huurders uit Zutphen laten SP weten de huurverhoging te hoog te vinden'
(E. Müller)
11-05-2020 Beantwoord.
2020-V0009 Schriftelijke vragen over straatnamen in de wijk Leesten
(G.H. Brunsveld)
20-05-2020 Beantwoord.
2020-V0010 Schriftelijke vragen over horeca IJsselkade
(P.I. Ackermans)
02-06-2020 Beantwoord.
2020-V0011 Schriftelijke vragen over voortgang initiatiefvoorstel en moties publieke ruimte
(D. Logemann, H. Brouwer)
16-06-2020 Beantwoord.
2020-V0012 Schriftelijke vragen over veiligheid en straatmeubilair binnenstad
(P.I. Ackermans)
18-06-2020 Beantwoord.
2020-V0014 Schriftelijke vragen over de omgang van woonbedrijf Ieder1 met haar huurders
(M. Schriks, A.W. Jansen, H. Hissink)
10-07-2020 Beantwoord.
2020-V0012 (aanvullende vragen) Schriftelijke vragen over veiligheid en straatmeubilair binnenstad (aanvullende vragen)
(P.I. Ackermans)
16-07-2020 Beantwoord.
2020-V0015 Schriftelijke vragen over situatie Kerkepad
(D. Logemann, H.W. Hissink)
07-09-2020 Beantwoord.
2020-V0016 Schriftelijke vragen over Hoogspanning Ondergronds
(D. Logemann, G.H. Brunsveld, M. Schriks, H.J.M Verschure)
06-11-2020
2020-V0017 Schriftelijke vragen over voortgang en uitvoering project Horeca IJsselkade
(P.I. Ackermans)
27-11-2020 Beantwoord
2020-V0018 Schriftelijke vragen over jongeren en Oud & Nieuw
(P.I. Ackermans)
27-11-2020 Beantwoord.
2020-V0019 Schriftelijke vragen over gevolgen van houtskoolschets acute zorg van het ministerie van VWS voor Zutphen
(K.M. Van Wamel)
08-12-2020 Beantwoord.
2020-V0020 Schriftelijke vragen over Coronagelden voor cultuur
(M. Schriks, H. Krans, H.J.M Verschure, A. van Dijken, Y.J.A. ten Holder, G.H. Brunsveld, G.J.H. Pelgrim, P.I. Ackermans, F.J.G.M. Manders, A.W. Jansen)
10-12-2020 Beantwoord
2021-V0001 Schriftelijke vragen over Scholen en onderwijsachterstand
(A. van Dijken)
04-01-2021 Beantwoord.
2021-V0002 Schriftelijke vragen over Afvalbeleid en Diftar
(M de Ridder)
04-01-2021 Beantwoord.
2021-V0003 Schriftelijke vragen over Kansen voor particuliere wooninitiatieven
(M Dolfing)
05-01-2021 Beantwoord.
2021-V0004 Schriftelijke vragen over uitvoering toezicht WMO
(K.M. Van Wamel, Y.J.A. ten Holder, A. van Dijk)
07-01-2021 Beantwoord.
2021-V0005 Schriftelijke vragen over “Handhaving van de inlichtingenplicht rond de bijstandsuitkering"
(A. van Dijken, M.M.M. Moester)
11-01-2021 Beantwoord.
2021-V0006 Schriftelijke vragen over “vervolgvragen openbaarheid Kerkpad"
(D. Logemann, H.W. Hissink)
14-01-2021 Beantwoord.
2021-V0007 Schriftelijke vragen over de staat van de volkshuisvesting in Zutphen
(G.J.N. Müller)
20-01-2021 Beantwoord.
2021-V0008 Schriftelijke vragen over “Diftar (huidige afvalinzamelingssysteem)”
(M.M.M. Moester)
25-01-2021 Beantwoord.
2021-V0009 Schriftelijke vragen over Werkbedrijf GelreWerkt!
(Y.J.A. ten Holder)
16-02-2021 Beantwoord.
2021-V0010 Schriftelijke vragen over ondersteuning en toezeggingen aan de culturele sector
(A. van Dijken)
19-02-2021 Beantwoord.
2021-V0011 Schriftelijke vragen over de nieuwe Wet inburgering
(Y.J.A. ten Holder)
22-02-2021 Beantwoord.
2021-V0012 Schriftelijke vragen over Corona en gebruik openbare ruimte
(P.I. Ackermans)
23-02-2021 Beantwoord.
2021-V0013 Schriftelijke vragen over parkeerperikelen Ramshof Warnsveld
(A. van Dijken)
23-02-2021 Beantwoord.
2021-V0014 Schriftelijke vragen PvdA fractie over onderhoud panden en woningveiligheid binnenstad
(J. Bloem)
15-03-2021 Beantwoord.
2021-V0015 Schriftelijke vragen over toekomst ziekenhuis in Zutphen
(G.J.N. Müller)
06-04-2021 Beantwoord.
2021-V0016 Schriftelijke vragen over wachtlijsten kinderen in psychische noodsituaties
(A. van Dijken)
07-04-2021 Beantwoord.
2021-V0017 Schriftelijke vragen over besteding middelen minimabeleid 2020
(M Dolfing, M.M.M. Moester)
12-04-2021 Beantwoord.
2021-V0018 Schriftelijke vragen over de (beperkte) ontsluiting Leesten Oost voor gemotoriseerd verkeer en voor korte termijn de overlast door bouwwerkzaamheden in deze wijk
(A. van Dijken)
12-04-2021 Beantwoord.
2021-V0019 Schriftelijke vragen over hulp bij hoge nood
(P.I. Ackermans)
21-04-2021
2021-V0020 Schriftelijke vragen over 'herbestemming oude panden'
(P.I. Ackermans, R.G.M. Rutten, G.H. Brunsveld)
26-04-2021 Beantwoord.
2021-V0021 Schriftelijke vragen over Fietsveiligheid Rijkenhage
(P.I. Ackermans)
14-04-2021 Beantwoord.
2021-V0022 Schriftelijke vragen met betrekking tot het sluiten van een woondeal door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(A. van Dijk)
30-04-2021 Beantwoord.
2021-V0023 Schriftelijke vragen over ‘wensnatuur’ Tichelbeeksewaard Noord
(J. Boersbroek)
03-05-2021 Beantwoord.
2021-V0024 Schriftelijke vragen over Planontwikkeling fase 2 voor Helbergen-Zuid
(G.J.H. Pelgrim)
11-05-2021 Beantwoord.
2021-V0025 Schriftelijke vragen fractie Burgerbelang Zutphen Warnsveld mbt Jeugdzorg en FTM
(M.G.S. Siemes)
11-06-2021 Beantwoord.
2021-V0026 Schriftelijke vragen opvang vluchtelingen Zutphen augustus 2021
(I Kleinrensink, A. van Dijken, K.M. Van Wamel, A. van Dijk, Y.J.A. ten Holder, J. Boersbroek, J. Bloem, P.I. Ackermans)
30-08-2021 Beantwoord.
2021-V0027 Schriftelijke vragen over stijgende energielasten
(J. Bloem)
27-09-2021 Beantwoord.
2021-V0028 Schriftelijke vragen over invoering van het IJslands model
(A. van Dijken)
29-09-2021 Beantwoord.
2021-V0029 Schriftelijke vragen over ontwikkelingen Gelre Ziekenhuis Zutphen
(P.I. Ackermans, J. Bloem, J. Boersbroek, H. Brouwer, G.H. Brunsveld, M Dolfing, H. Hissink, H.W. Hissink, I Kleinrensink, H. Krans, D. Logemann, F.J.G.M. Manders, M.M.M. Moester, E. Müller, G.J.N. Müller, G.J.H. Pelgrim, M.G.S. Siemes, K.M. Van Wamel, H.J.M Verschure, M.T.E. Westerik, E Yildirim, S.G.J.G. de Groen, M de Ridder, Y.J.A. ten Holder, A. van Dijk, A. van Dijken, R.G.M. Rutten, A.W. Jansen)
04-10-2021 Beantwoord.
2021-V0030 Schriftelijke vragen over "Aanpak Eenzaamheid"
(Y.J.A. ten Holder, A. van Dijken)
14-10-2021 Beantwoord.
2021-V0031 Schriftelijke vragen over het groot onderhoud aan de Oude IJsselbrug
(D. Logemann)
18-11-2021 Beantwoord.
2021-V0032 Schriftelijke vragen over de ontwikkeling van een groene waterstoffabriek
(G.J.H. Pelgrim)
20-12-2021 Beantwoord.
2021-V0033 Schriftelijke vragen over overname personeel Hanzehal door het Zutphens Sport en Accommodatiebedrijf
(A. van Dijken)
23-12-2021 Beantwoord.
2022-V0001 Sloopplannen Ieder1 Baankstraat en Molenweg (de Hoven)
(M de Ridder)
13-01-2022 Beantwoord.
2022-V0002 schriftelijke vragen over de kosten omlegging Kerkpad
(G.J.H. Pelgrim, Y.J.A. ten Holder, H. Krans, G.H. Brunsveld)
31-01-2022 Beantwoord.
2022-V0003 schriftelijke vragen over Vroegsignalering in de gemeentelijke schuldhulpverlening
(Y.J.A. ten Holder)
09-02-2022 Beantwoord.
2022-V0004 Besluit subsidie st. Cellowercken
(F.J.G.M. Manders)
15-02-2022 Beantwoord.
2022-V0005 Russisch gas in Zutphens vastgoed
(Y.J.A. ten Holder)
25-02-2022 Beantwoord.
2022-V0006 Energierekening en Russisch gas
(M de Ridder)
25-02-2022 Beantwoord.
2022-V0007 Opvang van Oekraïnische vluchtelingen
(M de Ridder)
04-03-2022 Beantwoord.
2022-V0008 Opvang vluchtelingen Oekraïne (vragen CU)
(A. van Dijken)
09-03-2022 Beantwoord.
2022-V0009 Schriftelijke vragen over Imkerij de Raat
(H.J.M Verschure)
09-03-2022
2022-V0010 Rioolheffing Noorderhaven
(J Lok)
11-03-2022 Beantwoord.
2022-V0011 Energieprijzen
(A. van Dijken)
21-03-2022 Beantwoord.
2022-V0012 Kosten van vaststellingsovereenkomsten en vergelijkbare regelingen in de periode 2016 tot en met 2021
(R.G.M. Rutten)
22-03-2022 Beantwoord.
2022-V0013 Schriftelijke vragen over het dompelen van ganzeneieren in maïsolie
(M.J.I. Vellema)
14-04-2022
2022-V0014 Schriftelijke vragen over gemeentelijke regelingen bij armoede
(T. Mehdi)
17-05-2022

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Verzoek om inlichtingen Art. 3:38 RvO

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Initiatief raadsvoorstellen

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2013-0122 Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld
(Raad)
16-08-2013

Dit initiatiefvoorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 8 september 2014.

Het Forum heeft in de TB vergadering van 10 september 2018 uitgesproken dat de toezeggingenlijsten opgeschoond/geactualiseerd dienen te worden. Aan de initiatiefnemer van dit initiatiefvoorstel is gevraagd de actualiteit aan te geven ten behoeve van voornoemde actualisatie. Deze zal dan worden verwerkt in de betreffende toezeggingenlijsten.

2020-0025 Initiatief raadsvoorstel Strategisch kader Toegangsbeleid
(Raad)

De indieners hebben het voorstel in (her)overweging.

2020-0061 Initiatief raadvoorstel Van ´Poort van Zuid´ naar ´Poorten van de binnenstad´ van Zutphen 2020
(Raad)
19-06-2020
2020-0094 Voorstel inzake budget 2021 voor de Initiatiefgroep LHBTI+
(Raad)
2020-0110 Initiatiefraadsvoorstel Financiële Kaderstelling
(Raad)
17-11-2020
2021-0001 Initiatiefvoorstel 'Kaderstelling Omgevingsvisie Stedelijk gebied'
(Raad)
14-12-2020
2021-0010 Initiatiefvoorstel 'Versterking draagvlak voor verduurzaming'
(Raad)
14-01-2021
2021-0014 Initiatief raadsvoorstel Strategisch kader bevolkingssamenstelling
(Raad)
03-12-2020
2021-0073 Overdracht van Plan van Aanpak LHBTI+ tot beleidsvorming en uitvoeringsagenda aan het college van B&W
(Raad)
18-06-2021
2021-0080 Eindrapportage Raadswerkgroep Financiële kaderstelling
(Raad)

De raadswerkgroep financiële kaderstelling heeft zijn werkzaamheden afgerond.

2021-0092 Initiatief raadsvoorstel Meer betaalbare woningen in Zutphen
(Raad)
14-09-2021
2021-0126 Alternatief initiatief raadsvoorstel Meer betaalbare woningen Zutphen
(Raad)
12-11-2021

Momenteel geen informatie beschikbaar.