Toezeggingenlijst Raad 11 februari 2019

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 31 januari 2019. Deze lijst wordt opgesteld aan...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingenlijst Raad 11 februari 2019

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 31 januari 2019.

Deze lijst wordt opgesteld aan de hand van de Forum- en raadsvergaderingen en bijgehouden door de griffie.

LOPENDE MOTIES

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2018-M0033 Motie: Bezuinigingen Sociaal Domein 02-07-2018 De motie is in de raad van 24 september 2018 aangehouden met het verzoek deze te betrekken bij de bespreking van de Woonvisie. De motie komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raad van 11 maart 2019 op is teruggekomen.
2018-M0045 Motie: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld 17-12-2018 De motie is aangehouden. Hij komt te vervallen wanneer niet uiterlijk op 8 juli 2019 op de motie is teruggekomen.
2019-M0001 Motie: Geef de jeugd een stem! 28-01-2019 De motie staat geagendeerd in het Forum van 11 februari 2019.
2019-M0002 Motie: Deelname convenant Zero emissie doelgroepenvervoer 2025 28-01-2019 De motie staat geagendeerd in het Forum van 11 februari 2019.
2019-M0003 Motie: Maximale benutting zonnepannelen op daken 28-01-2019 De motie staat geagendeerd in het Forum van 11 februari 2019.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN art. 3:37 RvO

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2018-V0023 Schriftelijke vragen inzake de ruimtelijke afweging van vergunningaanvragen voor zonneparken in de gemeente Zutphen
(D. Logemann)
06-12-2018 In behandeling.
2018-V0024 Schriftelijke vragen inzake Jongeren op de arbeidsmarkt
(Y.J.A. ten Holder)
10-12-2018 Beantwoord.
2018-V0025 Schriftelijke vragen over financiële situatie Stichting Graafschap Bibliotheken
(G.J.N. Müller)
11-12-2018 In behandeling.
2018-V0026 Schriftelijke vragen over Gelijkschakeling eigen bijdrage Wmo
(M.M.M. Moester)
20-12-2018 In behandeling.
2019-V0001 Schriftelijke vragen 2013 met betrekking tot het hergebruik van leegstaand vastgoed en circulair bouwen
(D. Logemann)
09-01-2019 In behandeling.
2019-V0002 Schriftelijke vragen BbZW over de communicatie en informatie van de gemeente die via de website naar burgers en ondernemers wordt gegeven
(P.I. Ackermans)
25-01-2019 In behandeling.

VERZOEK OM INLICHTINGEN art. 3:38 RvO

Momenteel geen informatie beschikbaar.

INITIATIEF RAADSVOORSTELLEN

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2013-0122 Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld
(Raad)
16-08-2013

Dit initiatiefvoorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 8 september 2014.

Het Forum heeft in de TB vergadering van 10 september 2018 uitgesproken dat de toezeggingenlijsten opgeschoond/geactualiseerd dienen te worden. Aan de initiatiefnemer van dit initiatiefvoorstel is gevraagd de actualiteit aan te geven ten behoeve van voornoemde actualisatie. Deze zal dan worden verwerkt in de betreffende toezeggingenlijsten.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
11-02-2019Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl