Toezeggingenlijst Forum 9 september 2019

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 30 augustus 2019. TOEZEGGINGEN FORUM...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingenlijst Forum 9 september 2019

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 30 augustus 2019.

TOEZEGGINGEN FORUM

Nummer Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
17-14 Exploitatieplan De Kaardebol 'Duurzaam samen leren, werken en leven'
Het College zegt toe dat er over een half jaar een overleg met de raad komt waarin de voortgang geëvalueerd wordt.
(A. van Dijk)
18-12-2017 Zie memo 04 'Stand van zaken Kaardebol' dat is opgenomen op de lijst ter inzage liggende stukken van 9 september 2019. Over de voortgang is eerder gerapporteerd in het memo 'Actualisering toezeggingenlijsten Forum en raad - april 2019' dat is opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum van 6 mei 2019.
[ Voorjaar 2019 ]
18-01 Aanbieding rapport 'Toezicht en Handhaving Kinderopvang, Landelijke rapportage 2016' (15-01-2018)
Verbeterplan toezicht en handhaving kinderopvang ter kennis brengen van de raad.
(G.I. Timmer)
15-01-2018 in behandeling
[ 15 februari 2018 ]
( Maatschappelijke zaken )
18-09 Liquidatieplan Het Plein
Het college zegt toe de raad gedurende het liquidatieproces maandelijks schriftelijk te informeren over de voortgang van het liquidatieproces van Het Plein.
19-06-2018 Op 18 september, 17 oktober 2018 en 19 december 2019 zijn rapportages aangeleverd. Deze memo's zijn opgenomen op de lijsten van ter inzage liggende stukken. Op de lijst ter inzage liggende stukken van 17 juni 2019 staat een voortgangsmemo.
[ december 2018 ]
( Griffie )
19-02 Veeglijst opschonen openstaande toezeggingen
College komt voor 8 april 2019 met een veeglijst/verzamelmemo waarin wordt aangegeven welke toezeggingen van Forum en raad zijn afgedaan en hoe deze toezeggingen zijn afgedaan.
(M.M.M. Moester)
25-03-2019 Afgehandeld.
[ april 2019 ]
19-03 Bomenkap Schouwlaakseweg
Bomenkap Schouwlaakseweg, inspreekreactie Mevrouw Van der Bor in TB 6 mei 2019. College gaat na hoe dit zit en komt met een reactie voor de raad.
06-05-2019 In behandeling.
[ september 2019 ]
19-04 Vaststellen Woonvisie 'Zutphen: daar wil ik wonen' gemeente Zutphen 2019-2024 (06-05-2019)
De PVDA vroeg hoe er 75 m2 aan groen per inwoner wordt gehaald. Het college deed daarop de toezegging dat zij niet weten hoe het nu is en wat de onderbouwing van de 75 m2 aan groen per inwoner is, maar dat hierop in de loop van deze week wordt teruggekomen.
06-05-2019 In behandeling.
[ mei 2019 ]
( Griffie )
19-05 Burap 1 - 2019 (17-06-2019)
Schriftelijk beantwoorden wat het oplevert aan besparingen als het winstpercentage voor zorgbedrijven, die 4% winst boeken op een totaal van € 3,7 miljoen aan bijdragen, wordt teruggebracht naar 3% of 0%.
(G.J.N. Müller)
17-06-2019 In behandeling.
[ juli 2019 ]
19-06 Kaart omvang Stuitgebied ontsluiting Revelhorst
College zegt toe een kaart met de omvang van het Stuitgebied ter inzage te leggen.
(M.T.E. Westerik)
17-06-2019 Deze kaart is digitaal in te zien via de volgende link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0301.bp1518AansluitN314-on01/t_NL.IMRO.0301.bp1518AansluitN314-on01.pdf Hiermee is deze toezegging afgehandeld.
[ juli 2019 ]
( Griffie )

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
09-09-2019Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl