Pagina delen

Toezeggingenlijst Forum 9 maart 2015

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 19 februari 2020.

Toezeggingen forum

Nr Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
14-06

Verordening paracommercie - sportverenigingen

Het college betrekt het pleidooi van de inspreker om sportverenigingen meer mogelijkheden te geven om gebouwen open te stellen voor derden bij haar besluitvorming en bericht het Forum per memo over de uitkomst hiervan.

Vragensteller: D.G. Derlagen

10-02-2014 Het memo ligt ter inzage voor het Forum van 9 maart 2015.
[juni 2015 (maart 2014)]
(KC/PBI)
14-08

Onderzoek aan woonbehoefte met aandacht voor leegstand

Het college betrekt het verzoek van de SP om leegstand inzichtelijk te maken bij een onderzoek naar de woonbehoefte. Het college geeft aan dat dit onderzoek voor de zomer verwacht kan worden.

Vragensteller: E.C.L. Verhoog

22-04-2014 Memo ter afdoening van deze toezegging ligt ter inzage voor het Forum van 23 maart 2015.
[juni 2014]
(KC/Omg)
14-11

Presentatie Vestigen asielzoekerscentrum in voormalige rechercheschool

Het op te stellen stappenplan rond de vestiging van het asielzoekerscentrum toesturen aan het Forum.

Vragensteller: A.W. Jansen

07-07-2014 In de vergaderstukken van het Forum van 8 september 2014 (over het AZC) en het forum van 12 januari 2015 (overeenkomst met COA) is in beide gevallen een stappenplan opgenomen. Deze toezegging is daarmee afgedaan.
[september 2014]
14-18

Verzelfstandiging gemeentelijke musea

Het college zal in de loop van 2015 komen met een voorstel voor verzelfstandiging van de gemeentelijke musea waarbij de in te dienen motie Cultureel ondernemerschap in het museumcluster betrokken wordt.

Vragensteller:

01-12-2014 Afgehandeld. De raad heeft op 04 juli 2016 een besluit genomen over het voorstel tot verzelfstandiging.
[juni 2015]
14-19

Implementatiebudget Sociaal Domein t.b.v. Het Plein (01-12-2014)

Het college zegt toe te informeren bij andere gemeenten naar de voortgang va de transitie. In beginsel wil men dit binnen een week doen. Blijkt dit op korte termijn niet mogelijk dan wordt in de eindevaluatie gerapporteerd over dit onderwerp.

Vragensteller: E.C.L. Verhoog

01-12-2014 Het antwoordmemo staat geagendeerd voor het Forum van 7 april 2015.
[uiterlijk 8 december 2014]
15-01

Presentatie Risicomanagement - balans tussen risico’s nemen en beheersen (12-01-2015)

Het college komt met een visie op risicomanagement.

Vragensteller: A. van Dijken

12-01-2015 Het antwoordmemo ligt ter inzage voor het forum van 30 november 2015.
[1 juni 2015]
(Dir/Control)
15-02

Presentatie Risicomanagement - Balans tussen risico’s nemen en beheersen (12-01-2015)

Extra forum of bijeenkomst voor raadsleden om breder te informeren over de positieve foutencultuur.

Vragensteller: A. van Dijk

12-01-2015 Het antwoordmemo ligt ter inzage in het forum van 30 november 2015.
[1 juni 2015]
(Dir/Control)
15-04

Concept bestuursovereenkomst met het COA (12-01-2015)

Gezien de uitgesproken zorg over de communicatie en de wens het vertrouwen in de wijk te herstellen, zal over een maand een communicatieplan aan het Forum wordt voorgelegd.

Vragensteller: A.IJ. Pepers

12-01-2015 Het memo ter afdoening ligt ter inzage voor het forum van 7 april 2015
[12 februari 2015]
15-05

Motie: Betere blik op het 's Gravenhof (26-01-2015)

Maken van een kort plan van aanpak hoe uitvoering aan de motie gegeven kan worden.

Vragensteller: G.H. Brunsveld

26-01-2015 Het plan van aanpak ligt ter inzage voor het Forum van 7 september 2015.
[23 maart 2015]
(StB/OR)
15-06

Begroting uitvoeringskosten decentralisaties 2015

Het college zegt toe de raad inzicht te geven in de uitvoeringskosten voor de decentralisaties in vergelijking met andere gemeenten

Vragensteller: G.I. Timmer

26-01-2015 Het antwoordmemo staat geagendeerd voor het Forum van 7 april 2015.
[februari 2015]

Geen openstaande toezeggingen.

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.