Pagina delen

Toezeggingenlijst Forum 4 november 2013

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 mei 2022.

Toezeggingen forum

Nr Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
12-30

Koffiekamer De Born

Het college gaat met Stadsherstel overleggen over mogelijkheden van een alternatief voor de Koffiekamer in De Born, maar de gemeente zal niet de regie nemen. Er is een jaar overbrugging wat de huur betreft. De uitkomst van het overleg zal voor het Forum ter inzage worden gelegd. De toezegging is oorspronkelijk gedaan in het Forum op 19-11-2012.

Vragensteller: H.M.J. Siebelink

09-09-2013 Het antwoordmemo ligt ter inzage voor het Forum van 16 december 2013.
[januari 2013]
(P&P)
13-18

Jaarverslag 2012

Via memo de nog uit forumbehandeling openstaande vraag beantwoorden of het inderdaad zo is dat de musea en archeologie hun bezuinigingstaakstelling al in 2012 hebben gehaald. Toezegging oorspronkelijk gedaan in Forum op 17-06-2013.

Vragensteller: W.P. van Stockum

09-09-2013 Het antwoordmemo ligt ter inzage voor het Forum van 2 december 2013.
[juli 2013]
(BV/A&R)
13-19

Motie Harmonisering tarieven Zaalsportaccommodaties

De inhoud van de motie bespreken in het eerstvolgende reguliere overleg met zaalsportaccommodaties en het Forum per memo informeren over de mogelijkheden om vrijwilligers in te zetten om sporten in de toekomst betaalbaar te houden. Toezegging oorspronkelijk gedaan in Forum van 03-06-2013.

Vragensteller: H.W. Hissink

09-09-2013 Is afgedaan per memo van 3 februari 2014 (Lijst ter inzage liggende stukken).
[oktober 2013]
(KC/PBI)
13-20

Vaststelling jaarrekening 2012

Het Forum informeren over de reactie van het college op de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie op de Jaarrekening 2012. Toezegging oorspronkelijk gedaan op 17-06-2013.

Vragensteller: B.A.M. Berg

09-09-2013 De reactie van het college heeft op 4 november 2013 onder nr. 13 ter inzage gelegen voor het Forum.
[september 2013]
(BV/A&R)
13-22

Voortgangsrapportage schulddienstverlening 2012 (23-09-2013)

wethouder mevrouw P. Withagen zal in een memo nader ingaan op: 1. mogelijke problemen die kunnen ontstaan bij de aanmelders die worden doorverwezen naar de Belastingdienst en waarbij de Belastingdienst de belastingvrije voet niet goed toepast, en 2. wat er met de mensen gebeurt die een misstap maken (lees: nieuwe schulden maken) tijdens het schulddienstverleningstraject, waardoor het traject beëindigd wordt en zij een jaar niet meer in aanmerking komen voor schulddienstverlening.

Vragensteller: A. de Jonge

23-09-2013 Voor het Forum van 4 november 2013 ligt een memo ter inzage.
[november 2013]
13-23

Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld

Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de vele aspecten die een rol spelen bij mogelijke onderkabeling, zodat daar een breed antwoord op komt. De uitkomsten van het onderzoek kunnen dan bij de vervolgbehandeling worden betrokken.

Vragensteller: G.H.M. Buitink

23-09-2013 Memo waarin het college verzoekt om een Forum over de achterliggende principiële keuze alvorens te beslissen over het onderzoek heeft op 7 april 2014 ter inzage gelegen (nummer12). In het memo zijn de kosten en dekking van het haalbaarheidsonderzoek inzichtelijk gemaakt. Het onderwerp wordt opgenomen in de Termijnplanning.
[november 2013]
13-24

Erfgoedverordening Zutphen 2013 (07-10-2013)

De erfgoedverordening zal iedere twee jaar worden geëvalueerd. (Deze altijd actueel blijvende toezegging wordt in december 2013 van de lijst afgevoerd.)

Vragensteller: A.IJ. Pepers

07-10-2013 De afgesproken tweejaarlijkse evaluatie is in beeld bij de organisatie en de toezegging is daarom per 10 maart 2014 afgevoerd.
[november 2013]
(KC/Omg)
13-25

TB 6, Motie stookoverlast

Een memo voor het Forum opstellen over stookoverlast en de rol van de gemeente.

Vragensteller: H.I. Hamming

07-10-2013 Het antwoordmemo heeft ter inzage gelegen voor het Forum van 2 juni 2014 in verband met de afdoening van een toezegging aan de raad over hetzelfde onderwerp (2013-30). Hetzelfde memo dient echter ook ter afdoening van deze toezegging aan het Forum.
[november 2013]
(KC/V&H)
13-26

TB 3, actieve info - De Teuge

De brief van het college aan de bewoners van De Teuge waarin wordt ingegaan op het standpunt van Vitens ter inzage leggen voor het Forum.

Vragensteller: A.IJ. Pepers

07-10-2013 Afgehandeld.
[november 2013]
(KC/Omg)
13-27

SA/Programmabegroting 2014

Het college levert een meerjarenbegroting aan waarin rekening is gehouden met de Septembercirculaire.

Vragensteller: W.P. van Stockum

14-10-2013 Het memo is per e-mail toegezonden op 30 oktober 2013 en ligt ter inzage voor het Forum van 18 november 2013.
[raadsvergadering van 4 november]
(BV/A&R)
13-28

SA/Programmabegroting 2014 buffers

Het college komt met een memo waarin de wijze van vrijval en opbouw buffers wordt toegelicht.

Vragensteller: W.P. van Stockum

14-10-2013 Het memo is per e-mail toegezonden op 30 oktober 2013 en ligt ter inzage voor het Forum van 18 november 2013.
[november 2013]
(BV/A&R)

Geen openstaande toezeggingen.

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.