Pagina delen

Toezeggingenlijst Forum 27 maart 2017

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 mei 2022.

Toezeggingen forum

Nr Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
15-14

Bedrijfsplan Plein - Delta en rapportage governance van de nieuwe organisatie (21-09-2015)

In een memo verduidelijking geven van de rol van de raad bij de aansturing en controle van het Plein.

Vragensteller:

21-09-2015 De toezegging is afgedaan via het 'Bestuurlijk arrangement Het Plein' dat op 20 november 2017 is geagendeerd in het Forum.
[oktober 2015]
16-03

Situatie Atelier3D en De Kaardebol (29-02-2016)

Portefeuillehouder zegt toe de raad te informeren over de (financiele) afwikkeling van atelier 3D.

Vragensteller: H. Hissink

29-02-2016 Het memo staat op de lijst ter inzage liggende stukken van 20 november 2017.
[medio april 2016]
16-06

Afdoening moties m.b.t. p&c/financiën

College komt met een planning waarin is aangegeven hoe wordt omgegaan met de uitvoering van de zgn. 'financiële moties' (mbt planning & control).

Vragensteller: L. Luesink

06-06-2016 Afgehandeld. Zie memo "Afdoen van toezeggingen aan raad en forum t/m januari 2017" d.d. 21-02-2017 voor nadere toelichting (lijst ter inzage liggende stukken 27-03-2017).
[september 2016]
16-09

verhaal van kosten reparatie dak Lea Dasbergschool

college zegt toe de raad te informeren over de uitkomst van het gesprek met Ieder1 over het verhaal van de kosten voor herstel van het dak van de dependance van de Lea Dasbergschool.

Vragensteller: E. Jager

06-12-2016 Het antwoordmemo ligt ter inzage voor het Forum van 11 september 2017.
[uiterlijk 1 februari 2017]
(Jeugd)
16-10

TB: Ruimhartig beleid inkomen statushouders

Het college zegt toe dat de raad in januari a.s. via een memo zal worden geïnformeerd over de eventuele toekenning en verdere consequenties hiervan.

Vragensteller: A. van Dijk

21-11-2016 Afgehandeld via het memo 'Raadsinformatiebrief ontwikkelingen binnen de Participatiewet' dat voor het Forum van 10 april 2017 ter inzage ligt.
[2 maanden]
17-01

Onderzoek Ministerie naar tekorten Participatiebudget

College zegt toe de raad te informeren over de uitkomsten van het onderzoek door het Ministerie bij 16 gemeenten naar de oorzaak van de tekorten in het budget voor de Participatiewet.

16-01-2017 Afgehandeld. Deze toezegging staat in de technisch blokvergadering van 6 november 2017 voor de laatste keer op de toezeggingenlijst.
[medio september 2017]
17-02

Vaststelling 1e wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017 (13-02-2017)

We nemen contact op met HIZ en overleggen met hun wat het Forum nu heeft aangedragen. Het is een zaak van HIZ hoe zij met de ondernemers op de bedrijventerreinen omgaan.

Vragensteller: F.J.M. Heitling

13-02-2017 Het afdoeningsmemo ligt ter inzage voor het Forum van 15 januari 2018.
[medio maart 2017]
(Griffie)

Geen openstaande toezeggingen.

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.