Pagina delen

Toezeggingenlijst Forum 26 januari 2015

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 19 februari 2020.

Toezeggingen forum

Nr Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
13-36

Presentatie stand van zaken Warnshuus en nieuw stichtingsbestuur (16-12-2013)

In januari 2014 volgt een voorstel over de in 2014 € 13.900,- (btw) naar SKW en over de afkoop € 92.000,- Rabobank naar SKW. Na de implementatiefase (januari - juni 2014) volgt na de zomervakantie nog een moment waarbij de raad wordt geïnformeerd.

Vragensteller: P.P.G.L. Smeenk

16-12-2013 Het memo ter afdoening ligt ter inzage voor het forum van 26 januari 2015.
[september 2014]
(P&P)
14-06

Verordening paracommercie - sportverenigingen

Het college betrekt het pleidooi van de inspreker om sportverenigingen meer mogelijkheden te geven om gebouwen open te stellen voor derden bij haar besluitvorming en bericht het Forum per memo over de uitkomst hiervan.

Vragensteller: D.G. Derlagen

10-02-2014 Het memo ligt ter inzage voor het Forum van 9 maart 2015.
[juni 2015 (maart 2014)]
(KC/PBI)
14-08

Onderzoek aan woonbehoefte met aandacht voor leegstand

Het college betrekt het verzoek van de SP om leegstand inzichtelijk te maken bij een onderzoek naar de woonbehoefte. Het college geeft aan dat dit onderzoek voor de zomer verwacht kan worden.

Vragensteller: E.C.L. Verhoog

22-04-2014 Memo ter afdoening van deze toezegging ligt ter inzage voor het Forum van 23 maart 2015.
[juni 2014]
(KC/Omg)
14-11

Presentatie Vestigen asielzoekerscentrum in voormalige rechercheschool

Het op te stellen stappenplan rond de vestiging van het asielzoekerscentrum toesturen aan het Forum.

Vragensteller: A.W. Jansen

07-07-2014 In de vergaderstukken van het Forum van 8 september 2014 (over het AZC) en het forum van 12 januari 2015 (overeenkomst met COA) is in beide gevallen een stappenplan opgenomen. Deze toezegging is daarmee afgedaan.
[september 2014]
14-17

Presentatie inkoop Jeugd en WMO via raamcontracten (03-11-2014)

De nog openstaande vragen uit deze forumvergadering via een memo beantwoorden. De openstaande vragen staan vermeld in het verslag.

Vragensteller: H.W. Hissink

03-11-2014 Memo ter afdoening ligt ter inzage voor het forum van 26 januari 2015
[december 2014]
14-18

Verzelfstandiging gemeentelijke musea

Het college zal in de loop van 2015 komen met een voorstel voor verzelfstandiging van de gemeentelijke musea waarbij de in te dienen motie Cultureel ondernemerschap in het museumcluster betrokken wordt.

Vragensteller:

01-12-2014 Afgehandeld. De raad heeft op 04 juli 2016 een besluit genomen over het voorstel tot verzelfstandiging.
[juni 2015]
14-19

Implementatiebudget Sociaal Domein t.b.v. Het Plein (01-12-2014)

Het college zegt toe te informeren bij andere gemeenten naar de voortgang va de transitie. In beginsel wil men dit binnen een week doen. Blijkt dit op korte termijn niet mogelijk dan wordt in de eindevaluatie gerapporteerd over dit onderwerp.

Vragensteller: E.C.L. Verhoog

01-12-2014 Het antwoordmemo staat geagendeerd voor het Forum van 7 april 2015.
[uiterlijk 8 december 2014]
14-20

Collegevoorstel Zienswijze op het ontwerp provinciaal inpassingsplan rondweg N345 De Hoven (Technisch Blok 17.11.2014 agendapunt 7)

Toegezegd wordt dat de brief Vooroverlegreactie Inpassingsplan rondweg De Hoven wordt aangepast in het licht van de discussie in het Technisch Blok. De verbeterde versie van de uitgegane brief wordt voor het Forum ter inzage gelegd.

Vragensteller: H.W. Hissink

17-11-2014 Memo ter afdoening ligt ter inzage voor het Forum van 26 januari 2015
[1 december 2014]

Geen openstaande toezeggingen.

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.