Pagina delen

Toezeggingenlijst Forum 22 april 2014

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 mei 2022.

Toezeggingen forum

Nr Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
13-23

Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld

Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de vele aspecten die een rol spelen bij mogelijke onderkabeling, zodat daar een breed antwoord op komt. De uitkomsten van het onderzoek kunnen dan bij de vervolgbehandeling worden betrokken.

Vragensteller: G.H.M. Buitink

23-09-2013 Memo waarin het college verzoekt om een Forum over de achterliggende principiële keuze alvorens te beslissen over het onderzoek heeft op 7 april 2014 ter inzage gelegen (nummer12). In het memo zijn de kosten en dekking van het haalbaarheidsonderzoek inzichtelijk gemaakt. Het onderwerp wordt opgenomen in de Termijnplanning.
[november 2013]
13-25

TB 6, Motie stookoverlast

Een memo voor het Forum opstellen over stookoverlast en de rol van de gemeente.

Vragensteller: H.I. Hamming

07-10-2013 Het antwoordmemo heeft ter inzage gelegen voor het Forum van 2 juni 2014 in verband met de afdoening van een toezegging aan de raad over hetzelfde onderwerp (2013-30). Hetzelfde memo dient echter ook ter afdoening van deze toezegging aan het Forum.
[november 2013]
(KC/V&H)
13-26

TB 3, actieve info - De Teuge

De brief van het college aan de bewoners van De Teuge waarin wordt ingegaan op het standpunt van Vitens ter inzage leggen voor het Forum.

Vragensteller: A.IJ. Pepers

07-10-2013 Afgehandeld.
[november 2013]
(KC/Omg)
13-34

Lijst ter inzage Forum - Rekenschapsdocument St. Perspectief

Memo opstellen waarin de mogelijkheden zijn onderzocht om vanuit de raad via de reguliere gemeentelijke P&C cyclus de doelstelling, rapportage/bijsturing en controle richting stichting Perspectief te optimaliseren.

Vragensteller: W.P. van Stockum

02-12-2013 Het afdoeningsmemo ligt ter inzage voor het Forum van 22 april 2014.
[februari 2014]
13-36

Presentatie stand van zaken Warnshuus en nieuw stichtingsbestuur (16-12-2013)

In januari 2014 volgt een voorstel over de in 2014 € 13.900,- (btw) naar SKW en over de afkoop € 92.000,- Rabobank naar SKW. Na de implementatiefase (januari - juni 2014) volgt na de zomervakantie nog een moment waarbij de raad wordt geïnformeerd.

Vragensteller: P.P.G.L. Smeenk

16-12-2013 Het memo ter afdoening ligt ter inzage voor het forum van 26 januari 2015.
[september 2014]
(P&P)
14-02

TB 3, Actieve informatievoorziening - nieuw zwembad

In een memo de vraag beantwoorden hoe de actuele planning voor het zwembad eruit ziet en de realisatie van de taakstelling.

Vragensteller: A.W. Jansen

27-01-2014 In de presentatie van 10 maart 2014 voor het Forum over het zwembad is ook de actuele planning meegenomen.
[februari 2014]
(P&P)
14-06

Verordening paracommercie - sportverenigingen

Het college betrekt het pleidooi van de inspreker om sportverenigingen meer mogelijkheden te geven om gebouwen open te stellen voor derden bij haar besluitvorming en bericht het Forum per memo over de uitkomst hiervan.

Vragensteller: D.G. Derlagen

10-02-2014 Het memo ligt ter inzage voor het Forum van 9 maart 2015.
[juni 2015 (maart 2014)]
(KC/PBI)

Geen openstaande toezeggingen.

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.