Toezeggingenlijst Forum 2 november 2015

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 november 2017. TOEZEGGINGEN FORUM...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingenlijst Forum 2 november 2015

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 november 2017.

TOEZEGGINGEN FORUM

Nummer Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
15-14 Bedrijfsplan Plein - Delta en rapportage governance van de nieuwe organisatie (21-09-2015)
In een memo verduidelijking geven van de rol van de raad bij de aansturing en controle van het Plein.
21-09-2015 De toezegging is afgedaan via het 'Bestuurlijk arrangement Het Plein' dat op 20 november 2017 is geagendeerd in het Forum.
[ oktober 2015 ]
17-02 Vaststelling 1e wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017 (13-02-2017)
We nemen contact op met HIZ en overleggen met hun wat het Forum nu heeft aangedragen. Het is een zaak van HIZ hoe zij met de ondernemers op de bedrijventerreinen omgaan.
(F.J.M. Heitling)
13-02-2017 In behandeling.
[ medio maart 2017 ]
( Griffie )
17-07 Voorjaarsnota 2017 - Uitgangspunten voor de Programmabegroting 2018-2021
De ontwikkeling van de budgetten in het Sociaal Domein. U spreekt uw zorg uit hoe gaat het met budgetten per Sociaal Domein terwijl we ook willen ontschotten. Aan het eind van het jaar komen worden er een aantal bladzijden aan de Programmabegroting van het Sociaal Domein toegevoegd waarin de diverse budgetten voor WMO/ Jeugd en Participatiewet worden toegelicht en onderscheiden.
(A. van Dijk)
08-06-2017 In behandeling.
[ oktober 2017 ]
( Maatschappelijke zaken )
17-08 Jaarstukken 2016 gemeente Zutphen
De raad wordt schiftelijk geïnformeerd over de wijze waarop het college omgaat met het gesignaleerde risico met betrekking tot PGB's. Informatie wordt opgevraagd bij Het Plein.
(F.J.M. Heitling)
19-06-2017 Het antwoordmemo ligt ter inzage voor het Forum van 4 december 2017.
[ 1 september 2017 ]
( Control )
17-09 Uitkomst locatieonderzoek Wilhelminafontein
Een presentatie rond de uitkomst van het locatieonderzoek voor 1 december 2017 toesturen aan de raad, zodat deze kan worden geagendeerd.
(C.R.L. van Toor)
19-06-2017 In behandeling.
[ november 2017 ]
( Griffie )
17-10 Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld (11-09-2017)
Het college zegt toe dat er snel een water- en stroompunt komt bij het voormalige gemeentehuis van Warnsveld. Het college gaat daarvoor naar financiële dekking zoeken.
(G.J.H. Pelgrim)
11-09-2017 in behandeling
[ niet concreet genoemd (snel) ]
( Duurzame Inrichting Openbare Ruimte )
17-11 Herijking Visie toegang sociaal domein (06-11-2017)
Het streven is om het operationeel ontwerp nog deze raadsperiode aan te bieden aan de raad.
(H. Hissink)
06-11-2017 In behandeling
[ uiterlijk 1 maart 2018 ]
( Griffie )
17-12 Nadere toelichting tweede Bestuursrapportage 2017
College zegt toe het Forum via een memo nader te informeren 1) met een specificatie van het nadeel op de Participatiewet en 2) met een indicatie (tussen bandbreedtes) van de afwijkingen die in het financieel overzicht in de Burap zijn genoemd maar waar geen bedrag is ingevuld.
(R.G.M. Rutten, F.J.M. Heitling)
06-11-2017 In behandeling.
[ uiterlijk 1 december 2017 ]
( Griffie )
17-13 Motie: Openbare toiletten in Zutphen (06-11-2017)
Voor 1 maart 2018 presenteert het college aan de raad een onderzoek naar de mogelijkheden voor het plaatsen van openbare toiletten in de binnenstad van Zutphen met locatiesuggesties.
(G.H. Brunsveld, M.M.M. Moester)
06-11-2017 In behandeling
[ 1 maart 2018 ]
( Griffie )

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
02-11-2015Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl